Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FINANSOWANIE INWESTYCJI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FINANSOWANIE INWESTYCJI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie."— Zapis prezentacji:

1 FINANSOWANIE INWESTYCJI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

2 2 z 12 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, udziela pożyczek i dotacji na podstawie umowy zawartej z podmiotem realizującym zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, spośród określonych rodzajowo w art. 405,406 pkt 1-11, art.409 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. nr 25 poz. ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku przedstawionego przez ten podmiot Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

3 3 z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Fundusz udziela pomoc finansową na: – działania z zakresu zagospodarowania odpadów nielegalnie przemieszczonych, w przypadkach, o których mowa w art rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z , str. 1), oraz wspomaganie realizacji zadań przeciwdziałających nielegalnemu przemieszczaniu odpadów; – koszty gospodarowania odpadami z wypadków, o których mowa w art. 17b ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach; – przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami; – przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi;

4 4 z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Dla każdego etapu cyklu Fundusz przygotował zestaw dokumentów, których wypełnienie jest niezbędnym warunkiem do rozpatrzenia zadania i podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania Zadanie inwestycyjne KIZ gosp. wodno-ściekowa Wniosek na zadanie inwestycyjne gosp. wodno-ściekowa ochr. powietrza termomodernizacja gosp. odpadami ochr. przed hałasem nieinwestycyjne Wniosek na zadanie nieinwestycyjne

5 5 z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie instrumenty finansowe dotacje pożyczki uwaga: wydatkowanie środków zgodne prawem zamówień publicznych

6 6 z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie udzielanie pożyczek proekologicznych wielkość: do 100% kosztów kwalifikowanych netto jeżeli nie przekraczają one wskaźników stosowanych przez Fundusz oprocentowanie: 0,6 stopy redyskonta weksli - nie mniej niż 4%/rok 0,8 stopy redyskonta weksli dla pożyczek płatniczych (pomostowych) -nie mniej niż 5%/rok

7 7 z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie maksymalne wartości pożyczek zł - maksymalna kwota pożyczki na jedno zadanie zł - maksymalna kwota zadłużenia z tytułu pożyczek dla jednego inwestora (rozpoczęcie procedury po 01 stycznia 2009 r).

8 8 z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wymaga się podwójnego zabezpieczenia –podstawowym zabezpieczeniem jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową pozostałe formy : gwarancja bankowa ubezpieczenie spłaty pożyczki poręczenie (także bankowe) zastaw na papierach wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez SP hipoteka na nieruchomości przelew (cesja) wierzytelności blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym lub depozytów bankowych poddanie się egzekucji w formie aktu notarialnego inne dopuszczone prawem i uzgodnione formy zabezpieczenia zabezpieczenia pożyczek

9 9 z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zabezpieczenie w formie hipoteki (na bazie operatu szacunkowego) może być ustanowione na nieruchomościach o wartości co najmniej: 150% kwoty pożyczki 100% kwoty pożyczki dla JST i spółek JST w przypadku JST może być ustanowione jedno zabezpieczenie. zabezpieczenia pożyczek

10 10 z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie umorzenia pożyczek warunki umorzenia pożyczki: zakończenie inwestycji w terminie określonym w umowie osiągnięcie rzeczowych i ekologicznych efektów zadania maksymalna wartość umorzenia w przypadku zadań z gospodarki odpadami : 35% kwoty wykorzystanej pożyczki (po spłacie minimum 65% wykorzystanej pożyczki)

11 11 z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dla jst : zł - dla pożyczek równych i powyżej zł, zł - dla pożyczek poniżej zł. dla pozostałych beneficjentów: zł – dla pożyczek równych i powyżej zł zł – dla pożyczek poniżej zł. maksymalne umorzenie nie może przekroczyć

12 12 z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w zależności od wielkości udziału dotacji pochodzącej z innych źródeł, gdy dotacja w całkowitym koszcie zadania wynosi 10% dotacja < 20% - obniża się umorzenie o 5% 20% dotacja < 40% - obniża się umorzenie o 10% 40% dotacja < 60% - obniża się umorzenie o 15% 60% dotacja < 75% - obniża się umorzenie o 20% dotacja 75% - umorzenie nie przysługuje obniżenia maksymalnego umorzenia

13 13 z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dotacja Na zadania inwestycyjne związane z ochroną środowiska wynikające z działalności statutowej jednostek samorządowych szczebla wojewódzkiego – do 65% kosztów kwalifikowanych

14 14 z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie maksymalne wielkości dotacji zł maksymalna kwota na jedno zadanie zł maksymalna kwota dotacji dla jednego beneficjenta/rok

15 15 z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych do 80% odsetek od pożyczek w zakresie usuwanie i unieszkodliwianie odpadów azbestowych, uwaga: dochód z tytułu dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych jest opodatkowany na zasadach i w wysokości określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

16 16 z 12 Maksymalne jednostkowe koszty osiągnięcia efektu ekologicznego dla poszczególnych rodzajów zadań znajdują się na stronie internetowej Budowa składowiska odpadów o kubaturze składowania: a.Kubatura m3/rok: do 2 000,-zł/m3 składowanych odpadów rocznie, b < Kubatura m3/rok: do 1 500,-zł/m3 składowanych odpadów rocznie, c.Kubatura > m3/rok: do 1 100,-zł/m3 składowanych odpadów rocznie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

17 ul. Kanonicza 12, Kraków tel.: faks: Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "FINANSOWANIE INWESTYCJI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google