Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pojęcie danin publicznych Rodzaje danin publicznych Pojęcie podatku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pojęcie danin publicznych Rodzaje danin publicznych Pojęcie podatku"— Zapis prezentacji:

1 Pojęcie danin publicznych Rodzaje danin publicznych Pojęcie podatku

2 Pojęcie daniny publicznej
Daniny publiczne – wszelkie formy przejmowania wartości przez państwo od jednostek podlegających jurysdykcji tego państwa, w celu utrzymania państwa Daniny: osobiste, rzeczowe, pieniężne

3 Daniny publiczne/Środki publiczne
Środki zagraniczne Dochody publiczne Przychody jednostek sektora finansów publicznych 1) daniny publiczne (podatki, składki, opłaty, wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, a także inne obowiązkowe świadczenia pieniężne); 2) inne dochody budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych należne na podstawie odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych; 3) wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług świadczonych przez jednostki sektora finansów publicznych; 4) dochody z mienia jednostek sektora finansów publicznych, w szczególności: a) wpływy z umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze, b) odsetki od środków na rachunkach bankowych, c) odsetki od udzielonych pożyczek i od posiadanych papierów wartościowych, d) dywidendy z tytułu posiadanych praw majątkowych; 5) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostek sektora finansów publicznych; 6) odszkodowania należne jednostkom sektora finansów publicznych; 7) kwoty uzyskane przez jednostki sektora finansów publicznych z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji; 8) inne dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw. 1) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA); 2) inne niż wskazane powyżej środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi. 1) przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące: a) ze sprzedaży papierów wartościowych, b) z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego, c) ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, d) z otrzymanych pożyczek i kredytów, e) z innych operacji finansowych; 2) przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł.

4 Pojęcie daniny publicznej (3)
1) daniny publiczne (podatki, składki, opłaty, wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, a także inne obowiązkowe świadczenia pieniężne);

5 Daniny publiczne a Konstytucja RP
Art. 84 Konstytucji RP Każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie. Art. 217 Konstytucji RP Nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy.

6 Daniny publiczne (5) Nie są daninami publicznymi:
Świadczenia o charakterze prywatnoprawnym Sankcje (karne, administracyjne)

7 Pojęcie podatku Przymusowość Bezzwrotność Nieodpłatność
Jednostronne ustalanie Ogólny charakter Pieniężny charakter

8 Pojęcie opłaty W odróżnieniu od podatku wykazuje cechę „odpłatności”
To świadczenie pobierane w związku ze świadczeniem wzajemnym, polegającym na czynności z zakresu działania administracji publicznej Dokonanie tej czynności jest uzależnione od poniesienia opłaty Brak ekwiwalentności w rozumieniu cywilnoprawnym

9 Pojęcie opłaty (2) Art. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 1. Opłacie skarbowej podlega: 1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, b) wydanie zaświadczenia na wniosek, c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji); 2) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. 2. Opłacie skarbowej podlega również dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

10 Pojęcie opłaty (3) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Art. 92: 3. Opłaty za wydanie zezwoleń, o których mowa w art. 91 ust. 1 pkt 1 i 2, ustala się w wysokości zł dla przedsiębiorców występujących o zezwolenie po raz pierwszy oraz dla tych, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła zł. 4. W przypadku przedsiębiorców, których wartość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła zł, opłatę za wydanie zezwoleń, o których mowa w art. 91 ust. 1 pkt 1 i 2, ustala się w wysokości równej 0,4% wartości sprzedaży w roku poprzednim, z zaokrągleniem do 100 zł.

11 Pojęcie dopłaty Indywidualny podmiot uzyskuje korzyść w wyniku działania podmiotu publicznego To forma partycypacji w kosztach poniesionych przez podmiot publiczny To również świadczenia przymusowe (obowiązkowe)

12 Pojęcie dopłaty – przykład
Art. 144 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami Właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich. Art. 146 ustawy o gospodarce nieruchomościami 1. Ustalenie i wysokość opłaty adiacenckiej zależą od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej. 1a. Ustalenie opłaty adiacenckiej następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej wartości nieruchomości. 2. Wysokość opłaty adiacenckiej wynosi nie więcej niż 50 % różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy w drodze uchwały. 3. Wartość nieruchomości według stanu przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej i po ich wybudowaniu określa się według cen na dzień wydania decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej.

13 Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
Wykazuje cechy podatku (większość – poza „nieodpłatnością”) Danina o charakterze celowym – na finansowanie zadań z zakresu zabezpieczenia emerytalnego, rentowanego, chorobowego lub usług medycznych

14 Cła Nałożenie cła jest związane z faktem przywozu, wywozu lub przewozu towarów przez granicę określonego obszaru Służą utrzymaniu zrównoważonych relacji w obrocie gospodarczym z zagranicą („regulator” obrotu towarowego z zagranicą)


Pobierz ppt "Pojęcie danin publicznych Rodzaje danin publicznych Pojęcie podatku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google