Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusz Poręczeń Unijnych Warszawa, 27.04.2004 r..

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusz Poręczeń Unijnych Warszawa, 27.04.2004 r.."— Zapis prezentacji:

1 Fundusz Poręczeń Unijnych Warszawa, 27.04.2004 r.

2 Fundusz Poręczeń Unijnych Procedura legislacyjna Ustawa o Funduszu Poręczeń Unijnych - uchwalona przez Sejm RP w dniu 16 kwietnia 2004 r. - przyjęta przez Senat RP w dniu 22 kwietnia 2004 r. Ustawa realizuje część pakietu ustaleń porozumienia pomiędzy przedstawicielami Rządu, a Związkiem Banków Polskich.

3 Fundusz Poręczeń Unijnych Cel Funduszu Stworzenie narzędzia pobudzającego rozwój gospodarczy Polski oraz wspierającego polskie podmioty w procesie absorpcji środków UE.

4 Fundusz Poręczeń Unijnych Realizacja celu Poprzez zwiększenie dostępu podmiotów do kredytu bankowego oraz pozyskiwania środków z emisji obligacji w celu możliwie dużego wykorzystania środków UE.

5 Fundusz Poręczeń Unijnych Zadanie Funduszu Udzielanie gwarancji i poręczeń na spłatę kredytów udzielanych przez banki oraz na wykonanie zobowiązań wynikających z emisji obligacji. Warunek Gwarantowane lub poręczane środki są przeznaczane na finansowanie przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE.

6 Fundusz Poręczeń Unijnych Efekty działalności Funduszu - znaczne obniżenie ryzyka kredytowego, co zwiększa zbiór projektów możliwych do finansowania kredytem, - obniżenie ceny kredytu, - pośrednio : zwiększenie liczby miejsc pracy oraz zwiększenie efektywności regionalnych instytucji koordynujących wykorzystanie środków strukturalnych UE.

7 Fundusz Poręczeń Unijnych Forma prawna Funduszu - Fundusz nie posiada osobowości prawnej, - ma być usytuowany w Banku Gospodarstwa Krajowego, który jest bankiem państwowym i posiada doświadczenie w obsłudze i prowadzeniu Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych.

8 Fundusz Poręczeń Unijnych Źródła finansowania Funduszu -środki pieniężne przekazywane przez Narodowy Bank Polski z tytułu oprocentowania rezerwy obowiązkowej od depozytów banków utrzymywanych w NBP, w części odpowiednio: w 2004r. – 80%, w 2005r. – 60% i w 2006r. – 50%, -pozostałe: odsetki z lokat wolnych środków Funduszu, opłaty prowizyjne, darowizny i inne.

9 Fundusz Poręczeń Unijnych Szacunkowa wielkość Funduszu Na poziomie 800-900 mln zł. Daje to możliwość uruchomienia gwarancji na kwotę około 3 mld zł.

10 Fundusz Poręczeń Unijnych Zasady funkcjonowania Funduszu Gwarancją lub poręczeniem może być objęta kwota kredytu lub wyemitowanych obligacji przeznaczona na finansowanie: - nakładów refinansowanych ze środków UE - do wysokości 80%, - wkładu własnego kredytobiorcy realizującego przedsięwzięcie współfinansowane ze środków UE - do wysokości 60%.

11 Fundusz Poręczeń Unijnych Zasady funkcjonowania Funduszu c.d. Gwarancją lub poręczeniem objęta będzie kwota główna kredytu lub wartość nominalna obligacji bez odsetek. Jednostkowa kwota gwarancji lub poręczenia nie może przekroczyć równowartości w złotych 5.000.000 Euro.

12 Fundusz Poręczeń Unijnych Warunki udzielenia gwarancji lub poręczenia - złożenie przez kredytobiorcę do BGK wniosku o udzielenie gwarancji lub poręczenia wraz z dokumentami, - pozytywna ocena zdolności kredytobiorcy do wywiązania się ze zobowiązań kredytowych, - ustanowienie zabezpieczenia gwarancji lub poręczenia - weksel in blanco, - wniesienie opłaty prowizyjnej.

13 Fundusz Poręczeń Unijnych Czas trwania Funduszu Po okresie 6 lat działalności, Fundusz ulegnie likwidacji, a jego środki wraz z należnościami i zobowiązaniami przekazane zostaną do Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych.

14 Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl Opracowano na podstawie danych dostępnych na stronie internetowej www.sejm.gov.pl.


Pobierz ppt "Fundusz Poręczeń Unijnych Warszawa, 27.04.2004 r.."

Podobne prezentacje


Reklamy Google