Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusz Poręczeń Unijnych Warszawa, 27.04.2004 r..

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusz Poręczeń Unijnych Warszawa, 27.04.2004 r.."— Zapis prezentacji:

1 Fundusz Poręczeń Unijnych Warszawa, r.

2 Fundusz Poręczeń Unijnych Procedura legislacyjna Ustawa o Funduszu Poręczeń Unijnych - uchwalona przez Sejm RP w dniu 16 kwietnia 2004 r. - przyjęta przez Senat RP w dniu 22 kwietnia 2004 r. Ustawa realizuje część pakietu ustaleń porozumienia pomiędzy przedstawicielami Rządu, a Związkiem Banków Polskich.

3 Fundusz Poręczeń Unijnych Cel Funduszu Stworzenie narzędzia pobudzającego rozwój gospodarczy Polski oraz wspierającego polskie podmioty w procesie absorpcji środków UE.

4 Fundusz Poręczeń Unijnych Realizacja celu Poprzez zwiększenie dostępu podmiotów do kredytu bankowego oraz pozyskiwania środków z emisji obligacji w celu możliwie dużego wykorzystania środków UE.

5 Fundusz Poręczeń Unijnych Zadanie Funduszu Udzielanie gwarancji i poręczeń na spłatę kredytów udzielanych przez banki oraz na wykonanie zobowiązań wynikających z emisji obligacji. Warunek Gwarantowane lub poręczane środki są przeznaczane na finansowanie przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE.

6 Fundusz Poręczeń Unijnych Efekty działalności Funduszu - znaczne obniżenie ryzyka kredytowego, co zwiększa zbiór projektów możliwych do finansowania kredytem, - obniżenie ceny kredytu, - pośrednio : zwiększenie liczby miejsc pracy oraz zwiększenie efektywności regionalnych instytucji koordynujących wykorzystanie środków strukturalnych UE.

7 Fundusz Poręczeń Unijnych Forma prawna Funduszu - Fundusz nie posiada osobowości prawnej, - ma być usytuowany w Banku Gospodarstwa Krajowego, który jest bankiem państwowym i posiada doświadczenie w obsłudze i prowadzeniu Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych.

8 Fundusz Poręczeń Unijnych Źródła finansowania Funduszu -środki pieniężne przekazywane przez Narodowy Bank Polski z tytułu oprocentowania rezerwy obowiązkowej od depozytów banków utrzymywanych w NBP, w części odpowiednio: w 2004r. – 80%, w 2005r. – 60% i w 2006r. – 50%, -pozostałe: odsetki z lokat wolnych środków Funduszu, opłaty prowizyjne, darowizny i inne.

9 Fundusz Poręczeń Unijnych Szacunkowa wielkość Funduszu Na poziomie mln zł. Daje to możliwość uruchomienia gwarancji na kwotę około 3 mld zł.

10 Fundusz Poręczeń Unijnych Zasady funkcjonowania Funduszu Gwarancją lub poręczeniem może być objęta kwota kredytu lub wyemitowanych obligacji przeznaczona na finansowanie: - nakładów refinansowanych ze środków UE - do wysokości 80%, - wkładu własnego kredytobiorcy realizującego przedsięwzięcie współfinansowane ze środków UE - do wysokości 60%.

11 Fundusz Poręczeń Unijnych Zasady funkcjonowania Funduszu c.d. Gwarancją lub poręczeniem objęta będzie kwota główna kredytu lub wartość nominalna obligacji bez odsetek. Jednostkowa kwota gwarancji lub poręczenia nie może przekroczyć równowartości w złotych Euro.

12 Fundusz Poręczeń Unijnych Warunki udzielenia gwarancji lub poręczenia - złożenie przez kredytobiorcę do BGK wniosku o udzielenie gwarancji lub poręczenia wraz z dokumentami, - pozytywna ocena zdolności kredytobiorcy do wywiązania się ze zobowiązań kredytowych, - ustanowienie zabezpieczenia gwarancji lub poręczenia - weksel in blanco, - wniesienie opłaty prowizyjnej.

13 Fundusz Poręczeń Unijnych Czas trwania Funduszu Po okresie 6 lat działalności, Fundusz ulegnie likwidacji, a jego środki wraz z należnościami i zobowiązaniami przekazane zostaną do Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych.

14 Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Opracowano na podstawie danych dostępnych na stronie internetowej


Pobierz ppt "Fundusz Poręczeń Unijnych Warszawa, 27.04.2004 r.."

Podobne prezentacje


Reklamy Google