Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NFOŚiGW Ministerstwo Zdrowia Program jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dr Anna Starzewska-Sikorska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NFOŚiGW Ministerstwo Zdrowia Program jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dr Anna Starzewska-Sikorska."— Zapis prezentacji:

1 NFOŚiGW Ministerstwo Zdrowia Program jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dr Anna Starzewska-Sikorska mgr inż. Wanda Jarosz Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach PRZECIWDZIAŁANIE ŚRODOWISKOWYM ZAGROŻENIOM ZDROWIA

2 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie Cel bezpośredni Stworzenie narzędzi służących przeciwdziałaniu środowiskowym zagrożeniom zdrowia, głównie przez zintegrowanie działań zmierzających do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska i eliminacji negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców Polski Główne zadanie Programu Wsparcie krajowej strategii zdrowia środowiskowego

3 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie

4 http://www.ietu.katowice.pl/wpr Ministerstwo Zdrowia Program Wieloletni REALIZATORZY ZADAŃ Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice Główny Instytut Górnictwa, Katowice Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec Program jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej PATRONI MEDIALNI

5 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie Czynniki środowiskowe wpływające na zdrowie CZYNNIKI PSYCHOLOGICZNE stres, praca zawodowa, relacje między ludźmi SYTUACJE NADZWYCZAJNE katastrofy chemiczne, nadużycie alkoholu lub leków CZYNNIKI BIOLOGICZNE bakterie, wirusy,grzyby, pasożyty, GMO CZYNNIKI FIZYCZNE hałas, mikroklimat, promieniowanie, oświetlenie CZYNNIKI CHEMICZNE substancje chemiczne, zapylenie, dym tytoniowy

6 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie LEKI narkomania lekomania doping ZATRUCIA ZAWODOWE produkcja przemysłowa magazynowanie obrót handlowy ZATRUCIA ROZMYŚLNE samobójcze mordercze SKAŻENIE BIOSFERY powietrze gleba woda ZATRUCIA W GOSPODARSTWIE DOMOWYM chemikalia tworzywa sztuczne kosmetyki PESTYCYDY w ochronie roślin w higienie ludzi i zwierząt pozostałość w żywności ŻYWNOŚĆ obce substancje chemiczne naturalne toksyny drobnoustroje Substancje chemiczne

7 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie Wspierający procesy decyzyjne w zdrowiu publicznym i zarządzaniu środowiskiem Niezbędne narzędzie monitorowania i oceny wdrażanych polityk i programów w skali kraju i regionu na poziomie międzynarodowym Prace mają charakter wyprzedzający w stosunku do realizowanej obecnie polityki zdrowia środowiskowego UE System informacji o środowiskowych uwarunkowaniach zdrowia

8 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie Wymagania Jednolita metodologia gromadzenia, analizy, oceny danych i przedstawiania informacji Opracowanie i przekaz informacji dla różnych grup odbiorców Konieczna jest modyfikacja danych źródłowych, sposobów przetwarzania danych, rozwinięcie lub ulepszenie dostępnych zasobów informacyjnych oraz sposobu przekazywania i udostępniania danych między kompetentnymi instytucjami System informacji o środowiskowych uwarunkowaniach zdrowia

9

10 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie Trwały i zrównoważony rozwój Polski wymaga Trwałych instytucji Długookresowych strategii Stabilności Przejrzystości Partnerstwa i partycypacji wszystkich sektorów Ocena oddziaływania dokumentów politycznych i prawnych prowadzona sposobem określonym w komunikacie UE [COM (2002) 276 final Środowiskowe uwarunkowania zdrowia a proces programowania rozwoju kraju

11 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie Procedura oceny ryzyka zdrowotnego wymusza podejście ilościowe do problemu rzeczywistych i potencjalnych szkodliwych efektów zdrowotnych wynikających z istniejącego lub przewidywanego stanu środowiska Zarządzający środowiskiem równoczesne rozpatrywanie zagrożenia, narażenia i efektu zdrowotnego Wartości krytyczne ryzyka zdrowotnego i środowiskowego jednolity układ odniesienia dla wszystkich podejmowanych decyzji oraz jednoznacznej interpretacji przepisów prawnych Aspekt ryzyka zdrowotnego i środowiskowego w systemie zarządzania środowiskiem jako całością

12 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie Wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych Budowa wiarygodnego i silnego systemu wiedzy o środowiskowych zagrożeniach zdrowia dla osób wykonujących raporty oraz weryfikujących jednostek administracyjnych Intensyfikacja roli wszystkich interesariuszy uczestniczących w procedurze OOS Działania promocyjne i edukacyjne Monitorowanie praktyki sporządzania raportów o oddziaływaniu planowanych przedsięwzięć na środowisko Internet jako narzędzie komunikacji i poprawy dostępności informacji Wzmocnienie procedur oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko

13 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie Procedura wykonywania oceny oddziaływania na zdrowie ludzi – wyróżniono przypadek występowania tylko jednego skutku dla każdego ogniwa ciągu przyczynowo-skutkowego

14 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie Przyczynianie się do osiągnięcia i zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia Poprawa jakości zdrowia publicznego Zapobieganie chorobom ludzkim Zapobieganie i likwidacja źródeł niebezpieczeństw dla ludzkiego zdrowia Lokalny Plan Działań na rzecz Środowiska i Zdrowia dla Miasta i Gminy Olkusz Poradnik opracowywania LPDZŚ Lokalne plany działań na rzecz środowiska i zdrowia

15 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie Informacja i promocja LPDŚZ dla Miasta i Gminy Olkusz

16 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie Proces decyzyjny dotyczący sterowania jakością powierzchni ziemi musi uwzględniać zastosowanie kryterium ryzyka zdrowotnego Wypracowany w Programie Środowisko a Zdrowie model konceptualny stał się podstawą teoretyczną Założeń Programu Rządowego dla Terenów Poprzemysłowych Tereny poprzemysłowe

17

18 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie Tereny poprzemysłowe Za najistotniejszy dla powodzenia przyszłego programu uznano problem modernizacji systemu zarządzania powierzchnią ziemi w kraju szczególnie w obszarze włączenia administracji publicznej do aktywnego sterowania procesami uzyskiwania przez powierzchnię ziemi stanu jakościowego, przy którym poziom ryzyka zdrowotnego byłby akceptowalny Konieczna jest nowelizacja ustawy Prawo Ochrony Środowiska i pilne przygotowanie szeregu rozporządzeń i norm technicznych, które zapewniłyby zgodność z obowiązującymi dyrektywami UE oraz usprawniłyby system ochrony powierzchni ziemi w kraju

19 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie Dialog społeczny na temat zdrowia środowiskowego Upowszechnianie efektów zadań realizowanych w ramach Programu Wieloletniego Środowisko a Zdrowie Promocja działań na rzecz środowiska i zdrowia wśród społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem grup celowych Administracja rządowa Władze samorządowe Środowiska gospodarcze Środowiska naukowe Organizacje ekologiczne Organizacje konsumenckie Dziennikarze

20 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie Badania ankietowe społeczeństwa Ocena dostępności informacji o stanie środowiska i jego wpływie na zdrowie człowieka Wnioski Nie ma dobrego i powszechnego dostępu do informacji Ponad 40% respondentów uznało, że nie ma takiej informacji lub oceniło ją jako złą Ankietowani podkreślają ograniczony dostęp do informacji o zagrożeniach zdrowia wynikających ze stanu środowiska Główne źródło informacji w dalszym ciągu wskazywano programy telewizyjne, audycje radiowe i artykuły prasowe Poniżej 30% respondentów korzysta z ulotek, broszur, biuletynów oraz raportów z badań

21 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie Od czego zależy minimalizacja środowiskowych zagrożeń zdrowia Badania ankietowe organizacji pozarządowych Obecnie najważniejsze zagrożenia środowiskowe w opinii organizacji pozarządowych to: stres (66,7%) toksyczne substancje chemiczne obecne w środowisku (62,1%) stan środowiska przyrodniczego (59,1%) uzależnienia (51,5%) poczucie bezpieczeństwa (43,9%) Wnioski

22 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie Dostępność informacji dotyczącej zanieczyszczenia środowiska i wpływu zanieczyszczeń na zdrowie człowieka w skali kraju i regionu w ocenie samorządów Dostępność informacji na temat środowiskowych zagrożeń zdrowia

23 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie Zapotrzebowanie mieszkańców na informację dotyczącą ochrony środowiska i zdrowia na terenie gminy w ostatnich pięciu latach Dostępność informacji na temat środowiskowych zagrożeń zdrowia

24

25 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie e-biuletyn Adresowany do grup celowych Wydawany kwartalnie lub częściej Rozprowadzany za pośrednictwem poczty elektronicznej (1300 adresów na liście mailingowej) ze specjalnego konta srodowisko.a.zdrowie@ietu.katowice.pl Umieszczony na stronie WWW Programu www.ietu.katowice.pl/wpr

26 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie Budowanie partnerstwa i współpracy wszystkich partnerów procesu środowiska i zdrowia bazującego na symetrycznym, dwukierunkowym modelu komunikacji Niezbędna jest organizacja kampanii promującej problematykę zdrowia środowiskowego Szkolenia dla przedstawicieli administracji publicznej, mediów, nauczycieli, organizacji pozarządowych Opracowanie i rozpowszechnienie materiałów informacyjnych Dialog społeczny na temat zdrowia środowiskowego

27 Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ W prezentacji wykorzystano zdjęcia lotnicze Janusza Moczulskiego


Pobierz ppt "NFOŚiGW Ministerstwo Zdrowia Program jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dr Anna Starzewska-Sikorska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google