Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badanie ewaluacyjne projektu systemowego Działajmy razem realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Iławie w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badanie ewaluacyjne projektu systemowego Działajmy razem realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Iławie w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego."— Zapis prezentacji:

1 Badanie ewaluacyjne projektu systemowego Działajmy razem realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Iławie w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Kryteria ewaluacyjne

3 Narzędzia badawcze

4 Zgodność celów szczegółowych Priorytetu VI PO KL z zapisami wniosku o dofinansowanie W ten sposób projekt dobrze wpisuje się w Plan Działania dla Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2009 oraz założenia Strategii Rozwoju Spoleczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 i Strategii Rozwoju Powiatu Iławskiego. Analiza treści Cele szczegółowe Priorytetu VI PO KLZapisy wniosków o dofinansowanie Udzielenie wsparcia doradczego zmierzającego do określenia najbardziej optymalnych ścieżek aktywizacji zawodowej Dzięki zajęciom z doradcą zawodowym beneficjenci (251) będą mogli określić własne predyspozycje, czy cele zawodowe Zdobycie praktycznych umiejętności w realnych warunkach zatrudnienia (…) PUP Iława w projekcie Działajmy razem zaoferuje swym beneficjentom wsparcie w postaci kilkumiesięcznych staży zawodowych (251 miejsc stażowych) w instytucjach publicznych oraz u przedsiębiorców. Rozbudzanie postaw przedsiębiorczych, udzielanie finansowego wsparcia Problemem tychże osób jest brak środków finansowych, które umożliwiłyby im założenie własnej firmy. Dlatego też w ramach niniejszego projektu PUP Iława zaproponuje beneficjentom jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (127 miejsca).

5 Zmiana liczby bezrobotnych z uwzględnieniem grup pozostających w szczególnej sytuacji na rynku pracy w latach 2008-2009 20082009 Zmiana (pkt. proc.) Ogółem udział w ogólnej liczbie bezrobotnychOgółem udział w ogólnej liczbie bezrobotnych Ogółem 3503100,00%3983100,00% do 25 roku życia 85624,44%106326,69%2,25% Długotrwale bezrobotni 78222,32%59114,84%-7,49% powyżej 50 roku życia 57216,33%69317,40%1,07% bez kwalifikacji zawodowych 112432,09%111427,97%-4,12% samotnie wych. dziecko 42912,25%3979,97%-2,28% po odbyciu kary więzien. 371,06%411,03%-0,03% niepełnosprawni 1654,71%2165,42%0,71%

6 Struktura osób bezrobotnych w Powiecie Iławskim ze względu na okres pozostawania bez pracy W projekcie systemowym szczególne wsparcie, specjalnie w zakresie staży zawodowych, skierowano do osób młodych. Ogółem, 263 beneficjentów ostatecznych projektu w roku 2009 to osoby, które nie ukończyły 25 roku życia. Rok 2008 Rok 2009

7 Struktura osób bezrobotnych w powiecie ze względu na wiek Analiza porównawcza zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 i zapisów wniosku o dofinansowanie pokazuje, że projekt odpowiada celom Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych - projekty systemowe. Rok 2008 Rok 2009

8 Liczba osób objętych poszczególnymi formami wsparcia Największa grupa beneficjentów została objęta wsparciem w zakresie staży u pracodawców (66,4%; N = 251). Obok staży duży nacisk został również położony na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla nowo powstających przedsiębiorstw. Założenie, iż 2/3 beneficjentów projektu otrzyma możliwość odbycia staży u pracodawców jest uzasadnione sytuacją na rynku pracy Powiatu Iławskiego. Podsumowując należy stwierdzić, że projekt systemowy realizowany w roku 2009 w Powiecie Iławskim spełnia kryteria adekwatności wobec ogólnopolskich dokumentów programowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także wpisuje się w bieżący stan wiedzy na temat problemów rynku pracy Powiatu Iławskiego.

9 Czas uczestnictwa w projekcie Większość (80%) badanych osób brała udział w projekcie systemowym dłużej niż 3 miesiące. Osoby, które uczestniczyły w nim 2-3 miesiące stanowiły 5% badanych, zaś krócej niż miesiąc – 11%. Blisko połowa z badanych osób (47%) deklarowała, że wsparcia w ramach projektu systemowego udzielano jej w 2008 i w 2009 roku. Nieco ponad połowę (53%) stanowiły osoby, które uczestniczyły w projekcie tylko w 2009 roku.

10 Okres pozostawania bez zatrudnienia Spośród badanych osób posiadających nadal status osoby bezrobotnej nie ma długotrwale bezrobotnych (posiadających ten status dłużej niż 2 lata). Największy udział mają pozostający bez pracy od roku do 2 lat (46%) a niewiele mniej (40%) bezrobotni krócej niż 6 miesięcy. Odsetek posiadających status bezrobotnego od 7 do 12 miesięcy wynosi 14%. Oznacza to, że działania w ramach projektu systemowego okazały się najmniej efektywne wobec osób krótko i średnio okresowo bezrobotnych.

11 Korzyści związane z udziałem w projekcie odbycie stażu zawodowego (64%) uzyskanie środków na podjęcie działalności gospodarczej (38%) odbycie szkolenia/kursu/warsztatu (7%)

12 Ocena skuteczności poszczególnych form wsparcia Można stwierdzić, że na najwyższą skuteczność zmian wypływa uzyskanie środków na podjęcie działalności gospodarczej – ta forma najlepiej wspiera bezrobotnych oraz umożliwia im zaistnienie na rzeczywistym rynku pracy. Objęci badaniem najczęściej stwierdzali, że w porównaniu z sytuacją przed udziałem w projekcie, ich sytuacja zawodowa poprawiła się. Tego zdania jest 51% badanych, przy czym 29% stwierdziło, że sytuacja raczej się poprawiła, a 21%, że zdecydowanie się poprawiła. Co ósma osoba (12%) uznała, że sytuacja zawodowa pozostała bez zmian. Ważne, że zaledwie pięć z 255 badanych osób zadeklarowały, że teraz jest gorzej. Wynik ten oznacza, że poprawę swojej sytuacji zawodowej odczuwają nie tylko osoby, które znalazły zatrudnienie bądź założyły własną działalność gospodarczą i że poprawa ta jest związana z miękkimi rezultatami projektu: - wzmocnieniem motywacji i poczucia własnej wartości; - sprawniejszemu poruszaniu się po rynku pracy beneficjentów projektu systemowego. ponad połowa uczestników stażów (54%) oraz 65% otrzymujących środki na podjęcie działalności gospodarczej oceniła skuteczność wskazując najwyższe noty dwóch beneficjentów nisko oceniło wpływ uzyskanej pomocy na zmiany w życiu zawodowym

13 Z badania wynika, że pomoc zaoferowana beneficjentom w ramach projektu systemowego była wystarczająca. Potwierdziło to 80% badanych. Osoby, które uznały, że pomoc była niewystarczająca, na pytanie o to, czego brakowało, wskazywały zdecydowanie najczęściej: brak gwarancji zatrudnienia, zbyt niskie stypendium / wsparcie finansowe podczas stażu, złą organizację stażu / niewystarczające zaangażowanie instytucji organizującej staż.

14 Mocne punkty projektu dobra współpraca z pracownikami Urzędu Pracy (33%) dobre miejsce realizacji projektu (11%) właściwy termin realizacji projektu (11%) ciekawy sposób realizacji projektu oraz odpowiednia ilość zadań związanych z udziałem w projekcie (4%)

15 Słabe punkty projektu trudna współpraca z pracownikami Urzędu Pracy (17 osób) zbyt wiele zadań związanych z udziałem w projekcie (9 osób) mało ciekawy sposób realizacji projektu (6 osób) niewłaściwe miejsce realizacji projektu (5 osób) niewłaściwy termin realizacji projektu (4 osoby)

16 Główne efekty projektu systemowego Źródło: Indywidualny wywiad pogłębiony

17 Rekomendacje kluczowe Wysoka popularność i efektywność zatrudnieniowa dotyczącą jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej Premiować instrumenty o wysokiej efektywności zatrudnieniowej Wniosek z badania Rekomendacja Sposób wdrożenia Zaproponowanie zmiany odpowiednich kryteriów wyboru projektów i przełożenie ich do akceptacji Komitetu Monitorującego

18 Wniosek z badania Niewystarczające wsparcie finansowe w porównaniu z potrzebami Powiatu Iławskiego w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. Sposób wdrożenia Zwiększenie ogólnej kwoty na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla objęcia działaniem jak największej liczby bezrobotnych. Rekomendacja Zwiększyć wsparcie finansowe w ramach projektu systemowego.

19 Wniosek z badania Wysoka popularność stażu jako formy wsparcia, przy jednoczesnej niewystarczającej saturacji potrzeb pracodawców organizujących staże powodują, iż z tej formy wsparcia mogło by korzystać zdecydowanie więcej bezrobotnych. Sposób wdrożenia Zwiększenie ogólnej kwoty na staże a w konsekwencji objęcie nimi większej liczby bezrobotnych oraz rozszerzenie listy pracodawców gotowych do przyjęcia stażystów. Rekomendacja Zwiększyć wsparcie finansowe w ramach projektu systemowego.

20 Dziękuję za uwagę Grupa Gumułka Sp. z o.o. oraz Grupa Gumułka – Kancelaria Prawa Finansowego Sp. z o.o. www.gumulka.pl


Pobierz ppt "Badanie ewaluacyjne projektu systemowego Działajmy razem realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Iławie w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google