Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok"— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna Białystok Realizacja projektów systemowych powiatowych urzędów pracy województwa podlaskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Projekty systemowe powiatowych urzędów pracy Okres realizacji projektu: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna Białystok

3 Poddziałanie Projekty systemowe PUP w latach Kwota dofinansowania w 2010 r. ogółem: zł Kwota dofinansowania w 2009 r. ogółem: zł Kwota dofinansowania w 2008 r. ogółem: zł Kwota dofinansowania + wkład własny z Funduszu Pracy w latach ogółem: zł (kwota dotychczas zakontraktowana) Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna Białystok

4 Poddziałanie Projekty systemowe PUP w latach Alokacja na lata ogółem: zł Kontraktacja ogółem: zł Wydatki poświadczone do końca 2010 r.: zł (89,8% środków zakontraktowanych; 61,9% alokacji ogółem) Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna Białystok

5 Poddziałanie Projekty systemowe PUP w roku 2011 Kwota dofinansowania w 2011 r. ogółem: zł Wkład własny ze środków publicznych (FP): zł Kwota dofinansowania + wkład własny z FP w roku 2011 ogółem: zł Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna Białystok

6 Poddziałanie Projekty systemowe PUP w latach Kwota dofinansowania + wkład własny z FP ogółem: zł Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna Białystok

7 Poddziałanie w województwie podlaskim Lata Alokacja na lata ogółem: zł Kontraktacja ogółem: zł Kontraktacja w alokacji ogółem: 80,84% Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna Białystok

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna Białystok Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach przedsięwzięć PUP: Instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm): szkolenia, staże, przygotowanie zawodowe dorosłych, prace interwencyjne, wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomoc prawna, konsultacje i doradztwo związane z podjęciem działalności gospodarczej.

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna Białystok Kryteria wyboru projektów (kryteria dostępu) na 2011 r.: Grupę docelową projektu stanowią w co najmniej 12% osoby powyżej 50. roku życia. Udział osób niepełnosprawnych w grupie docelowej projektu jest nie mniejszy niż odsetek osób niepełnosprawnych w ogólnej liczbie osób bezrobotnych zarejestrowanych w danym PUP na dzień r. Grupę docelową projektu stanowią w co najmniej 20% osoby poniżej 25 roku życia. Każdy uczestnik projektu zostanie objęty Indywidualnym Planem Działania. Wnioskodawca wskazał we wniosku wartość liczbową i/lub procentową uczestników projektu, którzy podejmą zatrudnienie w wyniku wsparcia udzielonego w 2011r. w ramach projektu.

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna Białystok Działania WUP w Białymstoku w 2011 r. w zakresie wdrażania Poddziałania Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy (projekty konkursowe) Okres naboru wniosków – r. – Typ konkursu – zamknięty Trwa proces oceny

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna Białystok Alokacja ,00 zł (w tym wyodrębniona alokacja w wysokości zł na realizację projektów obejmujących wsparciem w 100% osoby powyżej 50. roku życia, wyodrębniona alokacja w wysokości zł na realizację projektów obejmujących wsparciem w 100% osoby niepełnosprawne)

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna Białystok Typ projektu (operacji) przewidziany do realizacji w ramach konkursu: Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia: pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe staże/praktyki zawodowe szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych subsydiowanie zatrudnienia

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna Białystok Wybrane kryteria wyboru projektów (kryteria dostępu) na 2011 r.: Minimalna wartość projektu wynosi PLN, maksymalna wartość projektu wynosi PLN. W ramach projektu zastosowane zostanie w odniesieniu do każdego uczestnika projektu wsparcie w formie pośrednictwa pracy i/lub poradnictwa zawodowego (poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania) oraz jednocześnie w co najmniej jednej z niżej wymienionych form (kompleksowość wsparcia): staże/praktyki zawodowe, szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, subsydiowanie zatrudnienia.

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna Białystok Wybrane kryteria wyboru projektów (kryteria dostępu) na 2011 r.: Projekt przewiduje szkolenia zawodowe (kod zawodu wskazany przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82, poz. 537), natomiast moduły szkoleń językowych, ICT oraz miękkich mogą stanowić jedynie uzupełnienie wsparcia szkoleniowego realizowanego w formie szkolenia zawodowego (kryterium ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji, kiedy w ramach programu aktywizacji zawodowej Wnioskodawca planuje realizację szkoleń i ma zastosowanie do każdego uczestnika projektu objętego szkoleniem w ramach programu aktywizacji zawodowej).

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna Białystok Wybrane kryteria wyboru projektów (kryteria dostępu) na 2011 r.: Grupę docelową projektu stanowią w co najmniej 30% osoby zamieszkujące tereny wiejskie w rozumieniu definicji GUS. Kryterium efektywności zatrudnieniowej – od 30 do 45% osób objętych działaniami projektowymi musi znaleźć zatrudnienie w okresie realizacji projektu na okres co najmniej 3 miesięcy (w zależności od grupy docelowej).

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna Białystok Stan wdrażania Działania 6.1 w województwie podlaskim (wg. stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.) Alokacja na lata ogółem: zł Kontraktacja ogółem: zł Kontraktacja w alokacji ogółem: 70% Kwota środków zatwierdzonych we wnioskach o płatność: ,60 zł (81,7% środków zakontraktowanych; 55,99% alokacji ogółem)

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna Białystok Działanie 6.1 – Wartości wybranych wskaźnik ó w wg. stanu na dzień r. Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania ogółem: (67,97% wartości docelowej wskaźnika określonej w Programie), w tym w projektach PUP: W tym liczba osób w wieku lata: (84,71% wartości docelowej wskaźnika określonej w Programie), w tym w projektach PUP: W tym liczba osób długotrwale bezrobotnych: (225,96% wartości docelowej wskaźnika określonej w Programie), w tym w projektach PUP: W tym liczba osób w wieku lata: (49,67% wartości docelowej wskaźnika określonej w Programie), w tym w projektach PUP: 1 562

18 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna Białystok Działanie 6.1 – Wartości wybranych wskaźnik ó w wg. stanu na dzień r. Liczba osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej: (114,23% wartości docelowej wskaźnika określonej w Programie), w tym w projektach PUP: Efektywność zatrudnieniowa w Działaniu 6.1 PO KL w województwie podlaskim: 42% (badanie ewaluacyjne pt. Analiza wpływu interwencji z EFS na rynek pracy w województwie podlaskim przeprowadzono w IV kwartale 2010 r.)

19 Dziękuję za uwagę! Hubert Ostapowicz Wydział Koordynacji i Wdrażania PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok"

Podobne prezentacje


Reklamy Google