Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katarzyna Jakuszkowiak – Wojten Gda ń ski Uniwersytet Medyczny Problem samobójstw w wybranych zaburzeniach psychicznych u dorosłych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katarzyna Jakuszkowiak – Wojten Gda ń ski Uniwersytet Medyczny Problem samobójstw w wybranych zaburzeniach psychicznych u dorosłych."— Zapis prezentacji:

1 Katarzyna Jakuszkowiak – Wojten Gda ń ski Uniwersytet Medyczny Problem samobójstw w wybranych zaburzeniach psychicznych u dorosłych

2 Agenda epidemiologia samobójstwo jako zjawisko wielowymiarowe ryzyko samobójstwa w poszczególnych zaburzeniach psychicznych mity dotycz ą ce samobójstwa post ę powanie z chorym zgłaszaj ą cym my ś li samobójcze profilaktyka

3 Liczba zamachów samobójczych zakończonych zgonem w Polsce

4 Główne przyczyny zgonów Wiek [lata] 10-1415-2425-3435-4445-5455-64 1 Uraz Neo 2 ZabójstwoSAMOBÓJSTWONeoCVD 3 SAMOBÓJSTWO CVDUraz Choroby układu oddechowego 4 SAMOBÓJSTWOChoroby w ą trobyCukrzyca 5 SAMOBÓJSTWO Incydenty naczyniowe 6 Uraz 7 Choroby w ą troby 8 SAMOBÓJSTWO US National Center for Health Statistics

5 Definicja autorstwa prof. Edwina Shneidmana z Uniwersytetu Kalifornijskiego We współczesnym zachodnim ś wiecie, samobójstwo jest ś wiadomie podj ę tym działaniem maj ą cym na celu samozniszczenie; jest działaniem, które mo ż na okre ś li ć jako wielowymiarowe zaburzenie wyst ę puj ą ce u jednostki, której potrzeby nie s ą zaspokojone i która sama definiuje problem, w którym samobójstwo spostrzega jako najlepsze rozwi ą zanie.

6 Samobójstwo jako zjawisko wielowymiarowe Samobójstwo w modelu biopsychospołecznym zdrowia i choroby (przyczyn ą samobójstwa jest wzajemna interakcja czynników biologicznych, psychologicznych i społecznych). PREVENTING SUICIDE A RESOURCE FOR GENERAL PHYSICIANS, World Health Organization Geneva 2000

7 Czynniki społeczne i kulturowe: wzrost przemocy przy jednoczesnym spadku zainteresowania lud ź mi rozpad mał ż e ń stw, powtórne mał ż e ń stwa i zmiany w strukturze rodziny niepewno ść, poprzez zmiany w zatrudnieniu i dost ę pie do edukacji zmiana ról społecznych m ęż czyzn i kobiet

8 Ryzyko samobójstwa w zaburzeniach psychicznych Choroba Ryzyko wzgl ę dne Wska ź nik samobójstw [% rocznie] Ryzyko w ci ą gu całego ż ycia [%] Zaburzenie dwubiegunowe280,3923,4 Du ż a depresja210,2917,4 Nadu ż ywanie ś rodków odurzaj ą cych200,2816,8 Nasilone zaburzenia l ę kowe110,159,09,0 Mała depresja90,137,87,8 Schizofrenia90,127,27,2 Zaburzenia osobowo ś ci70,106,06,0 Nowotwór20,031,81,8 Populacja ogólna10,0140,80,8 Harris i wsp.; Tondo i wsp.

9 Czynniki predykcyjne samobójstwa w depresji: depresja o du ż ym nasileniu (poczucie winy, beznadziejno ś ci, niska samoocena, anhedonia, wysoki poziom l ę ku, bezsenno ść, ujawniane my ś li lub zamiary samobójcze) cechy demograficzne: wiek >45r. ż., płe ć : m ęż czyzna, owdowiały(a), rozwiedziony(a) sytuacja socjalna: samotno ść, zła sytuacja materialna, utrata pracy dane z wywiadu: próby samobójcze w przeszło ś ci, samobójstwa osób bliskich, okres ż ałoby Psychiatria t.II A.Bilikiewicz, S.Pu ż y ń ski, J.Rybakowski, J. Wciórka Urban & Partner 2002

10 Czynniki protekcyjne samobójstwa w depresji: aktywno ść zawodowa obecno ść dzieci w domu posiadanie rodziny okres ci ąż y przekonania religijne wysoka jako ść ż ycia wsparcie społeczne dobra relacja terapeutyczna Kutcher i Chehil 2007

11 Ryzyko samobójstwa w schizofrenii jest najwyższe w następujących okresach: wczesne stadia choroby pocz ą tkowy okres nawrotu choroby pocz ą tki powrotu do zdrowia powtarzaj ą ce si ę nawroty S. Gupta et al.: Factors associated with suicide attempts among patients with schizophrenia, Psychiatric services 1998, 10: 1353–1355.

12 Czynniki związane z podwyższonym ryzykiem samobójstwa u osób uzależnionych od alkoholu: wczesny pocz ą tek alkoholizmu długi okres picia gł ę bokie uzale ż nienie obni ż ony nastrój zły stan somatyczny złe funkcjonowanie w pracy przypadki alkoholizmu w rodzinie zerwanie z blisk ą osob ą lub powa ż ne trudno ś ci w zwi ą zku PREVENTING SUICIDE A RESOURCE FOR GENERAL PHYSICIANS, World Health Organization Geneva 2000

13 Zaburzenia osobowości Do zaburze ń osobowo ś ci cz ęś ciej wi ą zanych z samobójstwem nale ż y: osobowo ść z pogranicza (borderline) oraz antyspołeczne zaburzenia osobowo ś ci osobowo ść histrioniczna osobowo ść narcystyczna pewne cechy psychiczne, takie jak impulsywno ść i agresja, które równie ż wi ążą si ę ze zwi ę kszonym ryzykiem samobójstwa. E. T. Isometsa et al.: Suicide among subjects with personality disorders, American Journal of Psychiatry 1996, 53: 667–673.

14 Zaburzenia lękowe W ś ród zaburze ń l ę kowych, najcz ęś ciej wi ążą si ę z samobójstwem: napady panicznego l ę ku zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne zaburzenia somatyzacyjne zaburzenia od ż ywiania si ę PREVENTING SUICIDE A RESOURCE FOR GENERAL PHYSICIANS, World Health Organization Geneva 2000

15 Mity dotyczące samobójstwa 1. ci, którzy mówi ą o samobójstwie nie zabijaj ą si ę 2. próba samobójcza nie jest wyrazem pragnienia ś mierci, ale prób ą manipulowania otoczeniem 3. poprawa nastroju po nieudanej próbie samobójczej jest równoznaczna z wyeliminowaniem zagro ż enia 4. ka ż dy samobójca jest chory psychicznie 5. pytanie o my ś li samobójcze mo ż e sprowokowa ć działania samobójcze

16 Zapobieganie samobójstwom: działania zmierzaj ą ce do redukowania czynników społeczno-ekonomicznych ( np. zapewnienie jak najlepszych warunków wychowywania dzieci i młodzie ż y) prowadzenie edukacji dotycz ą cej problematyki samobójstw w społecze ń stwie wczesne rozpoznanie, ocena oraz leczenie chorych, u których prawdopodobne jest popełnienie samobójstwa

17 Kiedy należy kierować pacjentów do psychiatry? przejawiaj ą zaburzenia psychiczne podejmowali prób ę samobójcz ą w przeszło ś ci wyst ę puj ą przypadki samobójstw, alkoholizmu lub zaburze ń psychicznych w rodzinie stan zdrowia fizycznego jest zły brak im wsparcia społecznego

18 Postępowanie z pacjentem zgłaszającym myśli samobójcze: nie zostawia ć pacjenta samego skierowa ć do szpitala zorganizowa ć przewiezienie go do szpitala karetk ą lub radiowozem policyjnym

19 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Katarzyna Jakuszkowiak – Wojten Gda ń ski Uniwersytet Medyczny Problem samobójstw w wybranych zaburzeniach psychicznych u dorosłych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google