Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rodzina – w socjologii rozumiana jako grupa społeczna lub instytucja społeczna. Związek intymnego, wzajemnego uczucia, współdziałania i wzajemnej odpowiedzialności,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rodzina – w socjologii rozumiana jako grupa społeczna lub instytucja społeczna. Związek intymnego, wzajemnego uczucia, współdziałania i wzajemnej odpowiedzialności,"— Zapis prezentacji:

1

2 Rodzina – w socjologii rozumiana jako grupa społeczna lub instytucja społeczna. Związek intymnego, wzajemnego uczucia, współdziałania i wzajemnej odpowiedzialności, w którym akcent pada na wzmacnianie wewnętrznych relacji i interakcji. W tym ujęciu rodzina pełni funkcje osobowe: małżeńską lub partnerską - bycie żoną lub mężem, partnerem lub partnerką małżeńską lub partnerską - bycie żoną lub mężem, partnerem lub partnerką rodzicielską - bycie ojcem lub matką rodzicielską - bycie ojcem lub matką braterską - bycie siostrą lub bratem braterską - bycie siostrą lub bratem

3 Rodzina niepełna – rodzina, w której dziecko jest wychowywane przez jedną osobę dorosłą, na której spoczywa odpowiedzialność za gospodarstwo domowe. Obecnie rezygnuje się z określenia "rodzina niepełna" na rzecz takich sformułowań jak "rodzina monoparentna", "monorodzicielska", "minimalna". Taki typ rodziny powstaje najczęściej wskutek rozwodu długotrwałej nieobecności drugiego z rodziców (która może być spowodowana np. wyjazdem, pobytem w szpitalu, więzieniu) lub też śmierci jednego z rodziców. W zależności od charakteru nieobecności mówimy wtedy o rodzinie niepełnej czasowo, okresowo lub stale. Rodzinom monoparentnym często przypisuje się mniejszą zdolność do wychowywania dzieci oraz nieprawidłową atmosferę wychowawczą.

4 Rodzina nuklearna (rodzina mała) - rodzina dwupokoleniowa składająca się z rodziców (zwykle małżonków) i ich biologicznych dzieci, także adoptowanych. Tego typu rodziny są charakterystyczne dla społeczeństw przemysłowych, ale tego typu formy pojawiały się także we wcześniejszych okresach historycznych. W społeczeństwach przemysłowych tego typu rodzinna pozwala na większa ruchliwość i autonomię gospodarstwa domowego względem grupy krewnych. W niektórych społeczeństwach współczesnych rodzina nuklearna przestaje być normą społeczną.

5 Przybrana rodzina – rodzina powstająca w wyniku powtórnego małżeństwa przez owdowiałego lub rozwiedzionego rodzica. Składa się ona z jednego rodzica, jego rodzonych dzieci, nowego małżonka oraz ewentualnie dzieci własnych tego nowego małżonka.

6 Rodzina zastępcza - forma opieki nad małoletnim dzieckiem, którego biologiczni rodzice są nieznani albo pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym ograniczono władzę rodzicielską. Nie można ustanowić rodziny zastępczej dla dziecka, którego przynajmniej jeden z rodziców ma pełnię władzy rodzicielskiej. Zgodnie z polskim prawem rodziną zastępczą może zostać małżeństwo lub osoba samotna. Muszą przy tym spełniać następujące warunki: 1.mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2.niekaralność 3.unormowane warunki mieszkaniowe 4.stałe źródło dochodu (przynajmniej jednego opiekuna) 5.stan zdrowia umożliwiający sprawowanie opieki nad dzieckiem w rodzinie zastępczej 6.odbycie szkolenia dla rodzin zastępczych.

7

8 Ma łż e ń stwo i rodzina s ą tylko i wy łą cznie tym, co sami z nich czynimy.Ma łż e ń stwo i rodzina s ą tylko i wy łą cznie tym, co sami z nich czynimy.

9 Jedynym miejscem familijnej zgody bywa zazwyczaj grób rodzinny. Jedynym miejscem familijnej zgody bywa zazwyczaj grób rodzinny.

10 Je ś li w ś wiecie zwierz ę cym wst ę puj ą grupy rodzinne, s ą one z regu ł y bardziej spoiste ni ż ludzkie.

11 Konflikt, który tkwi w samej strukturze grupy rodzinnej, wynika stąd, że młodzi chcą się z niej wydostać, a starzy pragną ich w niej zatrzymać.

12 Dzi ś rzeczywist ą g ł ow ą rodziny jest ten, kto decyduje, na jaki program nastawi ć telewizor.

13 Gdzie ż mo ż na czu ć si ę lepiej jak w kó ł ku swej rodziny?

14


Pobierz ppt "Rodzina – w socjologii rozumiana jako grupa społeczna lub instytucja społeczna. Związek intymnego, wzajemnego uczucia, współdziałania i wzajemnej odpowiedzialności,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google