Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowy Plan Rozwoju 2007-2013 – stan prac. CZYM BĘDZIE NPR 2007-2013?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowy Plan Rozwoju 2007-2013 – stan prac. CZYM BĘDZIE NPR 2007-2013?"— Zapis prezentacji:

1 Narodowy Plan Rozwoju 2007-2013 – stan prac

2 CZYM BĘDZIE NPR 2007-2013?

3 Kompleksowa strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski i jej regionów: Działania wyłącznie prorozwojowe Działania zaplanowane w innych strategiach: – Regionalnych – Sektorowych – Horyzontalnych

4 RAMY USTAWOWE ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju - NPR określa cele rozwoju społeczno- gospodarczego kraju i sposoby ich osiągania

5 Do NPR załącza się : prognozę oddziaływania na środowisko ocenę przewidywanego efektu makroekonomicznego ocenę przewidywanego wpływu na rynek pracy ocenę przewidywanego wpływu na konkurencyjność gospodarki, w tym innowacyjność przedsiębiorstw

6 NPR 2007-2013 a NPR 2004-2006 2004-2006 działania współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych i z Funduszu Spójności 2007-2013 całokształt działań rozwojowych, realizowanych zarówno ze środków unijnych jak i wyłącznie krajowych

7 KTO PRZYGOTOWUJE NPR na lata 2007-2013?

8 Międzyresortowy Zespół do przygotowania NPR 2007-2013 - powołany przez Prezesa Rady Ministrów 6 lutego 2004 r. uczestnicy konsultacji społeczno- gospodarczych

9 Międzyresortowy Zespół – przedstawiciele: administracji centralnej Marszałków Województw Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

10 Uczestnicy konsultacji społeczno-gospodarczych: samorządy województw i innych JST eksperci i jednostki naukowe partnerzy społeczni i gospodarczy (organizacje przedsiębiorców i pracodawców, związki zawodowe, samorządy zawodowe, organizacje pozarządowe, władze kościelne) parlamentarzyści przedstawiciele Komisji Europejskiej

11 DLACZEGO TAKIE SZEROKIE GRONO UCZESTNIKóW PRAC NAD NPR 2007-2013?

12 Czasochłonność procesu: przygotowanie konsultowanie (negocjowanie) wdrożenie i realizacja ewaluacja ex-post

13 Zasady pracy Zespołu cotygodniowe spotkania drzwi otwarte projekt dokumentu, później konsultacje

14 DLACZEGO JUŻ TERAZ ROZPOCZĘTO PRACE NAD NPR 2007-2013?

15 czasochłonność procesu przygotowania i konsultacji dokumentu debata w UE nad kolejnym okresem budżetowym 2007-2013, w tym środkami w ramach polityki spójności

16 STAN PRAC NAD NPR 2007-2013

17 Etapy prac: Etap I Założenia do Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 – przyjęte przez Radę Ministrów 27 kwietnia 2004r. wyjściowa diagnoza sytuacji społeczno- gospodarczej odniesienia do celów i priorytetów NPR przewidywane instrumenty służące realizacji NPR 2007-2013 informacja o organizacji prac nad NPR 2007-2013

18 Etapy prac Etap II Konferencje regionalne – konsultacje Założeń NPR w 16 województwach odbywały się: maj – lipiec br. współorganizowane przez Urzędy Marszałkowskie udział wzięło około 2000 osób

19 KONFERENCJE REGIONALNE - WNIOSKI intencja daleko posuniętej regionalizacji prac nad NPR wola pełnej decentralizacji programowania rozwoju regionów i realizacji 16 Regionalnych Programów

20 Etapy prac Etap III Opracowanie (zaktualizowanie) prognoz i strategii stanowiących podstawę opracowania NPR 2007-2013 Prognozy (horyzont czasowy do 2030 r.) - wkrótce wydane w formie publikacji książkowej: – Ludnościowa oraz przepływów migracyjnych – Makroekonomiczna – Rynku pracy – Wydatków społecznych – Rozwoju nauki i technologii – Rozwoju społeczeństwa informacyjnego – Bilans energetyczny

21 Strategie (horyzont czasowy do 2020 r.): Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego Regionalne strategie rozwoju Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Narodowa Strategia Integracji Społecznej Narodowa Strategia Zatrudnienia Kierunki Polityki Energetycznej Narodowy Program Foresight Strategia Innowacyjności Strategia Edukacji Strategia Kultury Strategia Ochrony Środowiska Strategia Transportu Średniookresowy Program Konwergencji Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

22 Etapy prac Etap IV: konsultacje tematyczne (wrzesień-listopad) - konsultacje fragmentu Założeń - konsultacje danej strategii sektorowej

23 Konsultacj e tematyczn e Założeń do NPR 2007-2013 Konkuren cyjność gospodark i i przedsiębi orstw Ochrona środowisk a Rolnictwo i rozwój wsi Rybołówst wo KulturaTurystyka System nauki i edukacji Budowa gospodark i opartej na wiedzy Infrastrukt ura Polityka regionalna, rozwój przestrzen ny i polityka mieszkani owa Polityka społeczna Energetyk a Rynek pracy/zaso by ludzkie

24 Harmonogram dalszych prac nad NPR 2007-2013 Grudzień 2004 r. – przygotowanie i przyjęcie przez Radę Ministrów Wstępnego projektu NPR na lata 2007-2013 Styczeń – kwiecień 2005 r. - przeprowadzenie ogólnopolskich konsultacji Wstępnego projektu NPR na lata 2007-2013 Maj 2005 r. – opracowanie Projektu Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013

25 NPR 2007-2013 www.npr.gov.pl


Pobierz ppt "Narodowy Plan Rozwoju 2007-2013 – stan prac. CZYM BĘDZIE NPR 2007-2013?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google