Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowy Plan Rozwoju – stan prac

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowy Plan Rozwoju – stan prac"— Zapis prezentacji:

1 Narodowy Plan Rozwoju 2007-2013 – stan prac

2 CZYM BĘDZIE NPR ?

3 Kompleksowa strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski i jej regionów:
Działania wyłącznie prorozwojowe Działania zaplanowane w innych strategiach: Regionalnych Sektorowych Horyzontalnych

4 RAMY USTAWOWE ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju
- NPR określa cele rozwoju społeczno- gospodarczego kraju i sposoby ich osiągania

5 Do NPR załącza się: prognozę oddziaływania na środowisko
ocenę przewidywanego efektu makroekonomicznego ocenę przewidywanego wpływu na rynek pracy ocenę przewidywanego wpływu na konkurencyjność gospodarki, w tym innowacyjność przedsiębiorstw

6 NPR a NPR działania współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych i z Funduszu Spójności całokształt działań rozwojowych, realizowanych zarówno ze środków unijnych jak i wyłącznie krajowych

7 KTO PRZYGOTOWUJE NPR na lata 2007-2013?

8 Międzyresortowy Zespół do przygotowania NPR powołany przez Prezesa Rady Ministrów 6 lutego 2004 r. uczestnicy konsultacji społeczno- gospodarczych

9 administracji centralnej Marszałków Województw
Międzyresortowy Zespół – przedstawiciele: administracji centralnej Marszałków Województw Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

10 Uczestnicy konsultacji społeczno-gospodarczych:
samorządy województw i innych JST eksperci i jednostki naukowe partnerzy społeczni i gospodarczy (organizacje przedsiębiorców i pracodawców, związki zawodowe, samorządy zawodowe, organizacje pozarządowe, władze kościelne) parlamentarzyści przedstawiciele Komisji Europejskiej

11 DLACZEGO TAKIE SZEROKIE GRONO UCZESTNIKóW
PRAC NAD NPR ?

12 Czasochłonność procesu:
przygotowanie konsultowanie (negocjowanie) wdrożenie i realizacja ewaluacja ex-post

13 Zasady pracy Zespołu cotygodniowe spotkania drzwi otwarte projekt dokumentu, później konsultacje

14 DLACZEGO JUŻ TERAZ ROZPOCZĘTO PRACE NAD
NPR ?

15 czasochłonność procesu przygotowania i konsultacji dokumentu
debata w UE nad kolejnym okresem budżetowym , w tym środkami w ramach polityki spójności

16 STAN PRAC NAD NPR

17 Etapy prac: Etap I Założenia do Narodowego Planu Rozwoju na lata – przyjęte przez Radę Ministrów 27 kwietnia 2004r. wyjściowa diagnoza sytuacji społeczno- gospodarczej odniesienia do celów i priorytetów NPR przewidywane instrumenty służące realizacji NPR informacja o organizacji prac nad NPR

18 Etapy prac Etap II Konferencje regionalne –
konsultacje Założeń NPR w 16 województwach odbywały się: maj – lipiec br. współorganizowane przez Urzędy Marszałkowskie udział wzięło około 2000 osób

19 KONFERENCJE REGIONALNE - WNIOSKI
intencja daleko posuniętej regionalizacji prac nad NPR wola pełnej decentralizacji programowania rozwoju regionów i realizacji 16 Regionalnych Programów

20 Etapy prac Etap III Opracowanie (zaktualizowanie) prognoz i strategii stanowiących podstawę opracowania NPR Prognozy (horyzont czasowy do 2030 r.) - wkrótce wydane w formie publikacji książkowej: Ludnościowa oraz przepływów migracyjnych Makroekonomiczna Rynku pracy Wydatków społecznych Rozwoju nauki i technologii Rozwoju społeczeństwa informacyjnego Bilans energetyczny

21 Strategie (horyzont czasowy do 2020 r.):
Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego Regionalne strategie rozwoju Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Narodowa Strategia Integracji Społecznej Narodowa Strategia Zatrudnienia Kierunki Polityki Energetycznej Narodowy Program Foresight Strategia Innowacyjności Strategia Edukacji Strategia Kultury Strategia Ochrony Środowiska Strategia Transportu Średniookresowy Program Konwergencji Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

22 Etapy prac Etap IV: - konsultacje fragmentu Założeń
konsultacje tematyczne (wrzesień-listopad) - konsultacje fragmentu Założeń - konsultacje danej strategii sektorowej

23 Konsultacje tematyczne Założeń do NPR 2007-2013
Konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorstw Ochrona środowiska Rolnictwo i rozwój wsi Rybołówstwo Kultura Turystyka System nauki i edukacji Budowa gospodarki opartej na wiedzy Infrastruktura Polityka regionalna, rozwój przestrzenny i polityka mieszkaniowa Polityka społeczna Energetyka Rynek pracy/zasoby ludzkie

24 Harmonogram dalszych prac nad NPR 2007-2013
Grudzień 2004 r. – przygotowanie i przyjęcie przez Radę Ministrów Wstępnego projektu NPR na lata Styczeń – kwiecień 2005 r. - przeprowadzenie ogólnopolskich konsultacji Wstępnego projektu NPR na lata Maj 2005 r. – opracowanie Projektu Narodowego Planu Rozwoju

25 NPR


Pobierz ppt "Narodowy Plan Rozwoju – stan prac"

Podobne prezentacje


Reklamy Google