Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja projektu Konrad BosakKacper Milczanowski listopad 2010 – czerwiec 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja projektu Konrad BosakKacper Milczanowski listopad 2010 – czerwiec 2013."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja projektu Konrad BosakKacper Milczanowski listopad 2010 – czerwiec 2013

2 - dost ę p do najnowocze ś niejszych technologii e-learningowych wspieraj ą cych nauk ę uczniów, - bezp ł atne zaj ę cia pozalekcyjne dla m ł odzie ż y, - mo ż liwo ść podniesienia kompetencji i wyników w nauce, - wsparcie aktywno ś ci uczniów i rozwijania indywidualnych zainteresowa ń, - wzmacnianie aspiracji edukacyjnych uczniów.

3 Ach, te pocz ą tki. Prawie zawsze bywaj ą trudne. W naszym przypadku te ż tak by ł o. Kiedy zaczynali ś my swoj ą dzia ł alno ść platforma nie dzia ł a ł a jeszcze tak dobrze jak teraz. Wszystko zawiesza ł o si ę co jaki ś czas i nie mogli ś my pracowa ć. Musieli ś my uczy ć si ę wszystkiego od nowa: tworzenia kursów, wspó ł pracy. Ale dali ś my rad ę. Agnieszka Lach

4 …wycieczki na uczelnie, 3 lata ci ęż kiej pracy, zaj ę cia otwarte, tworzenie gazet, wspó ł praca z ko ł ami z ca ł ej Polski, wycieczki naukowe, nauka na kursach.

5 Podany schemat pokazuje, jak dzia ł a nauka z platform ą supermemo.net.

6

7

8 laptop, kamer ę wideo, dyktafon, aparat fotograficzny, rzutnik, pendrivey, tablet, drukark ę z faksem, darmowy dost ę p do p ł atnych kursów Supermemo na rok.

9 Angelika Wilk: Barok; Klasycyzm; Opowie ś ci Homera – Iliada i Odyseja; Zdzis ł aw P ę kalski– znany artysta bieszczadzki. Agnieszka Lach: Biblia- Ksi ę ga nad ksi ę gami; Kultura Hip-Hopu; Dzieje Leskiej Synagogi; Stary cz ł owiek i morze- -Omówienie lektury. Uczestnicy projektu i ich kursy

10 Agnieszka Mokrzy ń ska: Historia teatru; Kamie ń Leski- legenda i historia; S ł ynni rzymscy poeci; Z ortografi ą za pan brat. Kacper Milczanowski: Cmentarz Wojenny w Lesku; Historia Publicznego Gimnazjum im. Marsza ł ka Józefa Pi ł sudskiego w Lesku; O Bieszczadach wiem ju ż wszystko; Teatr antyczny.

11 Kamila Migielicz: Janusz Korczak; Piotr Adamczyk; Szybowisko w Bezmiechowej ko ł o Leska- dawniej i dzi ś ; Wierzenia staro ż ytnych Greków. Klaudia Stach: Mogi ł a Szwedzka w Lesku, nad Sanem; Sztuka staro ż ytnego Rzymu; Titanic – Statek Marze ń ; Wiadomo ś ci o Hip-Hopie.

12 Konrad Bosak: Cyprian Kamil Norwid; Historia ko ś cio ł a w Lesku; II wojna ś wiatowa; Sztuka staro ż ytnej Grecji. Magdalena Mastalerz: Irena Kwiatkowska; Piramidy egipskie; Zamek Kmitów w Lesku; Zmierzch.

13 Magdalena Usyk: Ko ł a Ł owieckie w województwie podkarpackim; Peja – Ryszard Waldemar Andrzejewski; Styl roma ń ski i jego cechy; Wincenty Pol i jego zwi ą zki z Leskiem; Wis ł awa Szymborska. Martyna Wróblewska: Historia leskiego ratusza – siedziby w ł adz miejskich; Moje hobby – makrama; Pary ż – najpi ę kniejsza stolica Europy; W Egipcie faraonów.

14 Mateusz Sidorski: Bitwy na Kawanakajimie; L ą dowanie w Normandii; Pompeje; Zamek na Sobieniu – historia i legenda. Natalia Wójcicka: Moje miasto – Lesko; Rodzaje pisma; Muzyka reggae; O pami ę ci pokole ń – - Stary Cmentarz w Lesku. Rafa ł Golik: Kirkut w Lesku; Piraci z Karaibów; S ł ynni staro ż ytni filozofowie.

15 Rafa ł Darasz: 1… 2… 3… Esperanto! Fundamento de Esperanto; Akropol w Atenach; Aleksander Fredro I jego zwi ą zki z Leskiem; Co mia ł o wp ł yw na twórczo ść Wis ł awy Szymborskiej i jakie ś lady pozostawi ł a po sobie? Robert Zapa ł a: Czym jest Grunge?; Gitara – Wszystko co potrzebujesz o niej wiedzie ć ; Gotyk i jego cechy; Ś ladami Marsza ł ka Józefa Pi ł sudskiego w Lesku; Wis ł awa Szymborska.

16 Wycieczka do Krakowa na Uniwersytet Jagiello ń ski

17

18

19

20

21 Kontynuowanie pracy na platformie i tworzenie nowych kursów Wykorzystanie nabytych umiej ę tno ś ci w dalszym ż yciu Propagowanie edukacji z wykorzystaniem nowoczesnych platform e-learningowych Prezentacja naszych kursów w pierwszych klasach w drugim pó ł roczu

22 Dzi ę kujemy za obejrzenie prezentacji.


Pobierz ppt "Prezentacja projektu Konrad BosakKacper Milczanowski listopad 2010 – czerwiec 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google