Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NEGOCJACJE Z HISZPANAMI. Hiszpani ę trudno traktowa ć jako kraj etnicznie jednolity. Istnieje tu du ż e zró ż nicowanie regionalne: Katalo ń czycy, Baskowie,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NEGOCJACJE Z HISZPANAMI. Hiszpani ę trudno traktowa ć jako kraj etnicznie jednolity. Istnieje tu du ż e zró ż nicowanie regionalne: Katalo ń czycy, Baskowie,"— Zapis prezentacji:

1 NEGOCJACJE Z HISZPANAMI

2 Hiszpani ę trudno traktowa ć jako kraj etnicznie jednolity. Istnieje tu du ż e zró ż nicowanie regionalne: Katalo ń czycy, Baskowie, Andaluzajczycy ró ż ni ą cy si ę kulturowo maj ą te ż odmienne podej ś cie do zasad prowadzenia interesów. Na przykład,, Andaluzajczycy z zało ż enia nie maj ą zaufania do uczciwo ś ci swego partnera handlowego, a Katalo ń czycy s ą w swoim podej ś ciu do biznesu bardziej europejscy.

3 O sukcesie według panuj ą cego tu mniemania, decyduj ą szcz ęś cie i wpływy, a nie zdolno ś ci i wyniki pracy. Robi ą cy karier ę podejrzewany jest o dobre stosunki lub pokrewie ń stwo z szefem- nikt nie przypuszcza, ż e mo ż e zawdzi ę cza ć j ą wyt ęż onym wysiłkom. Awans to krok wiod ą cy ku przywilejom i łatwemu ż yciu, a nie ku wi ę kszej odpowiedzialno ś ci.

4 Miejscowe kontakty s ą bardzo wa ż ne dla osi ą gni ę cia pomy ś lnych rezultatów w biznesie. Dlatego dobrze mie ć hiszpa ń skiego przedstawiciela, którego nale ż y bardzo uwa ż nie wybra ć, gdy ż trudno zmieni ć go pó ź niej na inn ą osob ę.

5 J ę zykiem urz ę dowym jest hiszpa ń ski i w tym j ę zyku prowadzi si ę zazwyczaj rozmowy handlowe.

6 W ś ród starszych wiekiem Hiszpanów, zwykle nie znaj ą cych obcych j ę zyków, mo ż na spotka ć mówi ą cych po francusku, stad cz ę sto potrzebna jest pomoc tłumacza, ale nie proponuj go pierwszy (mo ż esz ich tym urazi ć ). Natomiast wielu młodych hiszpa ń skich biznesmenów mówi po angielsku, a tak ż e potrafi porozumiewa ć si ę w innych j ę zykach ALE !! Rozmawiaj ą c w j ę zyku obcym cz ę sto staj ą si ę mniej komunikatywni, boj ą c si ę popełni ć bł ą d i narazi ć na ś mieszno ś ci.

7 Spotkanie zaczyna si ę od rozmów na tematy nie handlowe.

8 Mo ż na Spodziewa ć si ę przewlek ł ych negocjacji.

9 Hiszpanie cz ę sto wy ż ej ceni ą u partnera cechy jego osobowo ś ci, ani ż eli do ś wiadczenie i orientacj ę w sprawach biznesu (inaczej mówi ą c Hiszpanie ni ż ej ceni ą inteligencj ę ni ż charakter i dobre wychowanie).

10 B ą d ź serdeczny i swobodny w trakcie negocjacji, chocia ż zachowaj godno ść, uprzejmo ść i dyplomatyczny takt. Na pocz ą tku twój hiszpa ń ski partner mo ż e wyda ć si ę pow ś ci ą gliwy i nie bezpo ś redni, ale ta postawa minie po bli ż szym poznaniu si ę.

11 Informacje w rozmowach handlowych posiadają dla hiszpańskich negocjatorów dużą wartość i niechętnie dzielą się znajomością istotnych faktów z partnerem negocjacji, nawet gdyby miało to pozytywny wpływ na przebieg rozmów.

12 Staraj ą si ę unika ć odpowiedzi zawieraj ą cych wyra ź ne nie (Katalo ń czycy s ą w tej kwestii bardziej otwarci) Bardziej ekspresyjni Hiszpanie potrafi ą w trakcie negocjacji przerywa ć innym (zarówno swoim jak i zagranicznym partnerom) w pół zdania, Podczas rozmowy nie wolno popada ć w mentorski ton,

13 W czasie negocjacji Hiszpanom zale ż y, ż eby wygl ą dało na to, ż e zawsze panuj ą nad sytuacj ą. Dlatego zmuszanie ich do nawet najoczywistszych konkluzji jest działaniem niemal samobójczym, Hiszpanie lubi ą dobrowolnie i hojnie udziela ć rad innym, tak ż e obcokrajowcom. Nie czuj si ę tym ura ż ony,

14 Targowanie się jest oczekiwanym zachowaniem, Zawarte porozumienie i jego warunki są honorowane jak najściślej, nawet gdyby przyniosło finansową stratę hiszpańskiemu partnerowi,

15 W Hiszpanii kobiety wci ąż rzadko zajmuj ą wy ż sze stanowiska kierownicze w biznesie, M ęż czy ź ni, aczkolwiek bez ostentacji, nie traktuj ą kobiet, nawet na tak samo wysokim stanowisku, z równ ą powag ą jak jej m ę skiego odpowiednika. Prowadzenie interesów z kobiet ą przysparza kłopotów szczególnie starszemu pokoleniu (kwestia mentalno ś ci),

16 okazywanie honoru i szacunku bardzo ważne (również poprzez właściwe tytułowanie), zajmowanie wyższego stanowiska w społecznej hierarchii łączy się z upływem wieku, najlepsza rekomendacja, jaką można wystawić innej osobie, brzmi: to mój dobry przyjaciel, dobrymi tematami do rozmów są: sport, podróże, rodzina (zwłaszcza duża - jeżeli masz dużą rodzinę, twoje szanse rosną),

17 Corridę traktuje się tutaj jak swoisty rodzaj sztuki. Krytyczne uwagi na temat corridy są niestosowne, Rozmowy na temat monarchii powinny zamykać się w granicach: pozytywnie, entuzjastycznie, UNIKAJ dyskusji na tematy religijne, NIE dyskutuj na tematy polityczne i nie dawaj wyrazu swoim preferencjom politycznym.

18 PODSUMOWANIE Punktualność nie jest ich najmocniejszą stroną. Rozmowy negocjacyjne nie mają charakteru formalnego – często są przerywane tematami lekkimi. W rezultacie trwają dość długo. Negocjacje sprowadzają się do obniżenia poziomu wymagań partnera. Dlatego zaleca się cudzoziemcom zaczynać z wysokiego pułapu żądań. Twardzi w negocjacjach, dążą do zawierania umów dla nich korzystnych poprzez proponowanie dodatkowych klauzul warunkujących np. płatność.

19 Nie dotrzymuj ą terminów płatno ś ci, podobni w tym wzgl ę dzie do Włochów, Izraelczyków i Holendrów. Zwlekanie z realizacj ą płatno ś ci zawsze poparte jest rzekomym bł ę dem drugiej strony ( ź le wystawiona faktura, zagini ę cie przesyłki, choroba lub nieobecno ść pracownika odpowiedzialnego za dokonanie transakcji itp.).


Pobierz ppt "NEGOCJACJE Z HISZPANAMI. Hiszpani ę trudno traktowa ć jako kraj etnicznie jednolity. Istnieje tu du ż e zró ż nicowanie regionalne: Katalo ń czycy, Baskowie,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google