Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009-2015 (projekt) Urząd Miejski w Grudziądzu, 09.06.2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009-2015 (projekt) Urząd Miejski w Grudziądzu, 09.06.2009."— Zapis prezentacji:

1 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009-2015 (projekt) Urząd Miejski w Grudziądzu, 09.06.2009

2 Grudziądz, 09.06.20092 LPR opracowany został na podstawie: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO), uszczegółowienia do RPO, wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wytycznych Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

3 Grudziądz, 09.06.20093 REWITALIZACJA Lokalny Program Rewitalizacji (LPR): jest instrumentem zintegrowanego systemu zarządzania rozwojem miasta, dokumentem o podobnym znaczeniu jak studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego czy strategia rozwoju miasta. Zamieszczone w nim przedsięwzięcia na obszarze wskazanym do rewitalizacji powinny poprzez odnowę społeczno – gospodarczą i infrastrukturalno – środowiskową sprzyjać zrównoważonemu rozwojowi miasta.

4 Grudziądz, 09.06.20094 Cele rewitalizacji: Urbanistyczno – architektoniczne związane z remontem i modernizacją lub czasami rewaloryzacją zespołów architektonicznych, w tym mieszkaniowych i poprzemysłowych, a także ze świadomym kształtowaniem krajobrazu kulturowego danego obszaru Techniczne związane z poprawą jakości struktur miejskich, w tym infrastruktury technicznej i drogowej Społeczne związane z zatrzymaniem rozwoju negatywnych tendencji społecznych, przeciwdziałaniem patologiom i wykluczeniu społecznemu, a także z poprawą stanu bezpieczeństwa

5 Grudziądz, 09.06.20095 Cele rewitalizacji: Ekonomiczne związane z ożywieniem gospodarczym, w tym z promocją przedsiębiorczości, rozwojem turystyki i realizacją nowych przedsięwzięć o charakterze komercyjnym Środowiskowe związane z polepszeniem stanu środowiska naturalnego, likwidacji zanieczyszczeń i emisji.

6 Grudziądz, 09.06.20096 Analiza wybranych dzielnic miasta - potencjalnych obszarów rewitalizacji

7 Grudziądz, 09.06.20097 Wyszczególnione obszary zostały zbadane w oparciu o z góry określone kryteria, do których należą: wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia, wysoki poziom długotrwałego bezrobocia, niestabilne (niekorzystne) trendy demograficzne, niski poziom edukacji, znaczące braki w umiejętnościach i wysoki odsetek osób porzucających szkołę, wysoki poziom przestępczości i naruszeń prawa, niski poziom aktywności gospodarczej, wysoki udział imigrantów, grup etnicznych i mniejszościowych oraz uchodźców, szczególnie zniszczone otoczenie, porównywalnie niższy poziom wartości zasobu mieszkaniowego, niski poziom wydajności energetycznej budynków.

8 Grudziądz, 09.06.20098 Analizowane obszary najlepiej charakteryzowały następujące wskaźniki: Wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia Liczba osób korzystających z pomocy społecznej

9 Grudziądz, 09.06.20099 Wysoki poziom długotrwałego bezrobocia Liczba bezrobotnych poszukujących pracy 13 miesięcy i dłużej na 1000 mieszkańców

10 Grudziądz, 09.06.200910 Wysoki poziom przestępczości i naruszeń prawa

11 Grudziądz, 09.06.200911 W wyniku przeprowadzonych badań i analiz przy opracowywaniu Programu wyznaczony został obszar miejski wymagający rewitalizacji. Jego granice, obejmują obszar śródmiejski ograniczony: ul. Gen. Sikorskiego i ul. Szpitalną (wraz z całym obszarem należącym do byłego szpitala), ul. Piłsudskiego, ul. F. Focha i ul. Teatralną (wraz z całym obszarem należącym do Centrum Kultury Teatr), ul. Gen. Hallera, ul. Narutowicza, ul. Chełmińską, ul. Brzeźną, ul. Wiślaną, ul. Gdyńską, na północ wzdłuż nabrzeży Wisły do wysokości ul. Solnej, ul. Solną, ul. J. Wybickiego do skrzyżowania z ul. gen. Sikorskiego.

12 Grudziądz, 09.06.200912 Najważniejsze argumenty przemawiające za obszarem rewitalizacji a.niekorzystne zjawiska społeczne, b.wysoki poziom drobnej przestępczości, c.brak poczucia bezpieczeństwa, d.postępująca degradacja stanu technicznego budynków wielorodzinnych i obiektów zabytkowych, e.zdegradowane obszary zielone oraz brak ogólnodostępnych stref rekreacyjnych, f.niedostosowanie infrastruktury komunikacyjnej do istniejących potrzeb

13 Grudziądz, 09.06.200913 Alokacja dla LPR Miasta Grudziądza w ramach Działania 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 wynosi: 6 420 456 euro = 22 888 925,64 zł Pojedynczy projekt może uzyskać dofinansowanie do 70% wartości kosztów kwalifikowanych projektu.

14 Grudziądz, 09.06.200914 HARMONOGRAM PRAC NAD LOKALNYM PROGRAMEM REWITALIZACJI styczeń 2008 opracowanie Karty projektu, luty 2008 umieszczenie Karty projektu na urzędowej stronie internetowej, sierpień 2008 zatwierdzenie Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa, wrzesień 2008 – opublikowanie przez Urząd Marszałkowski w Toruniu Wytycznych dotyczących przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji – wersja do konsultacji, październik 2008 – zamknięcie naboru przyjmowania propozycji projektów na kartach projektów, styczeń - listopad 2008 zbieranie danych liczbowych do analizy obszarów problemowych, listopad 2008 - analiza zgromadzonych danych liczbowych, - wytypowanie obszaru wsparcia, - wytypowanie propozycji projektów do realizacji, - zwrócenie się z pismem do potencjalnych beneficjentów o przygotowanie Matryc logicznych projektu,

15 Grudziądz, 09.06.200915 listopad 2008 - opublikowanie przez Urząd Marszałkowski w Toruniu ostatecznej wersji Wytycznych dotyczących przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji, grudzień 2008 - zwrócenie się z pismem do potencjalnych beneficjentów o przygotowanie Opisów projektów, zgodnie wzorem zamieszczonym w ostatecznych Wytycznych, grudzień 2008 – uzupełnianie i aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji zgodnie z ostatecznymi Wytycznymi…, styczeń 2009 przeprowadzenie wewnętrznych konsultacji projektu Przebudowy ulic Starego Miasta, styczeń 2009 zmiana fragmentów Wytycznych … przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, luty 2009 – aktualizacja Opisów projektów – zgodnie z wytycznymi ze stycznia 2009, marzec 2009 – przygotowanie wersji projektu LPR do konsultacji, kwiecień 2009 – złożenie zapytania do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o konieczność przeprowadzenia Strategicznej Oceny Ochrony Środowiska dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza, kwiecień 2009 - udostępnienie projektu LPR na urzędowej stronie internetowej do konsultacji społecznych czerwiec 2009 – przyjęcie projektu LPR uchwałą Rady Miejskiej

16 Grudziądz, 09.06.200916 Lista projektów zamieszczonych w załączniku nr 4 do LPR: 1. Przebudowa ulic Starego Miasta - gmina miasto - Grudziądz

17 Grudziądz, 09.06.200917 Koncepcja projektu Przebudowa ulic Starego Miasta dotyczy przebudowy ulic: Zamkowej, Ratuszowej, Kościelnej, Prostej, Tkackiej, Reja, Wodnej, Pańskiej, Poprzecznej, Rynku Głównego oraz Placu Miłośników Astronomii Koncepcja obejmuje między innymi wykonanie małej architektury, tj: oświetlenia ulicznego, ławek, stojaków na rowery zagospodarowanie zieleni - nasadzenie nowych drzew i krzewów oraz zieleni zmianę cokołu Pomnika Żołnierza Polskiego - na historyczny, na planie koła odtworzenie dwóch historycznych latarni zaprojektowanie dwóch zdrojów wodnych

18 Grudziądz, 09.06.200918 Koncepcja projektu Przebudowa ulic Starego Miasta

19 Grudziądz, 09.06.200919

20 Grudziądz, 09.06.200920

21 Grudziądz, 09.06.200921 Lista projektów: 2. Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na lata 2009-2010 - etap: Monitoring Starego Miasta – gmina miasto - Grudziądz 3. Remont budynków – MPGN Sp. z o. o.: przy ul. Mickiewicza 16A, Mickiewicza 25, 25A, 25B, Zamkowej 11, Toruńskiej 12 – I projekt, przy ul. Mickiewicza 3/ Murowej 24, ul. Pańskiej 23 – II projekt, przy ul. Mickiewicza 5 – III projekt, przy ul. Wieżowej 1 / Długiej 2 – IV projekt, przy ul. Długa 5/7, Długa 6, Długa 14, Rynek 10 - V projekt, przy ul. Rynek 15, Rynek 16, Focha 20 - VI projekt przy ul. Focha 24 – VII projekt

22 Lista projektów: 4. Podwyższenie ostatniej kondygnacji w budynku przy ul. Klasztornej 6 celem adaptacji na potrzeby działalności edukacyjno - szkoleniowo – usługowej – Grudziądzkie Centrum CARITAS 5. Wymiana pokrycia dachu kościoła p.w. św. Mikołaja w Grudziądzu – Parafia p.w. św. Mikołaja w Grudziądzu Grudziądz, 09.06.200922

23 Grudziądz, 09.06.200923 Lista projektów: 6.Hydrofobizacja murów z wymianą elementów azbestowych dachu kościoła Niepokalanego Serca N.M.P. w Grudziądzu – Parafia Niepokalanego Serca NMP w Grudziądzu

24 Grudziądz, 09.06.200924 Lista projektów: 7. Przywrócenie zabytkowemu kościołowi pw. Ducha Świętego w Grudziądzu kształtu i wyglądu nawiązującego do czasu sprzed II wojny światowej, osuszenie murów z fundamentami włącznie oraz wykonanie repliki Poliptyku Grudziądzkiego – Parafia p.w. Ducha Świętego w Grudziądzu 8. Modernizacja kościoła św. Krzyża przy ul. Wybickiego 10/22 w Grudziądzu – Zakład Karny w Grudziądzu 9. Odtworzenie historycznego charakteru budynku ujętego w rejestrze zabytków przy ul. Rynek 22/24 w Grudziądzu – Hurtostal Sp. z o.o. Bydgoszczy

25 Grudziądz, 09.06.200925 O finansowe wsparcie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego mogą ubiegać się wyłącznie beneficjenci, których projekty zostały wpisane do Lokalnego Programu Rewitalizacji. Uprawnieni beneficjenci składają wnioski o dofinansowanie projektów w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

26 Grudziądz, 09.06.200926 Realizacja Programu przyczyni się m.in. do: a.zatrzymania degradacji budynków i terenów objętych ochroną konserwatorską b.podwyższenia standardów zasobów mieszkaniowych c.wprowadzenia dodatkowych funkcji usługowych, umożliwiających utworzenie nowych, dodatkowych miejsc pracy d.poprawy estetyki miasta w zakresie zagospodarowania terenów objętych rewitalizacją i jakości życia w tym obszarze e.poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców i gości f.poprawy stanu środowiska kulturowego miasta Grudziądza g.poprawy stanu środowiska naturalnego miasta Grudziądza

27 Grudziądz, 09.06.200927 Podsumowanie konsultacji społecznych -Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009-2015 trwały od dnia 27 kwietnia do 31 maja br., -Niniejsze konsultacje były kontynuacją procesu zapoczątkowanego w roku 2008, kiedy to za pośrednictwem strony internetowej, a także lokalnych mediów zaproszono zainteresowane osoby i instytucje do składania propozycji projektów, które mogłyby być realizowane przy wsparciu finansowym z działania 7.1 RPO. Propozycje zadań do procesu rewitalizacji składano na odpowiednim formularzu Karta projektu, który można było pobrać ze strony internetowej urzędu, otrzymać faksem, pocztą e-mail lub odebrać w Wydziale Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego, -W terminie od stycznia do końca października 2008 roku do Urzędu Miejskiego wpłynęło ponad 50 propozycji projektów. Zaopiniowane pozytywnie przedsięwzięcia znajdujące się na obszarze wyznaczonym do wsparcia w LPR, zostały zamieszczone w załączniku nr 4 do Programu,

28 - Propozycje przedsięwzięć umieszczone w załączniku do LPR nie wyczerpują możliwości składania propozycji projektów do Programu. Pewną pulę środków finansowych zarezerwowano na przedsięwzięcia infrastrukturalne, którym towarzyszą inicjatywy społeczne, ukierunkowane na osiąganie celów wyznaczonych w LPR dla obszaru wsparcia. Przykładowe typy projektów społecznych: zorganizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów kluby środowiskowe z programem socjoterapeutycznym zorganizowanie centrum szkoleniowego klub komputerowy ośrodek doradztwa dla przedsiębiorstw. -w trakcie konsultacji nie zgłoszono negatywnych uwag do LPR, -największe zainteresowanie budziła możliwość modernizacji kamienic w ramach rewitalizacji, Grudziądz, 09.06.200928

29 Grudziądz, 09.06.200929 -Jedną z ciekawszych propozycji, która pojawiła się w trakcie konsultacji było wyeksponowanie Róży Wiatrów - wybrukowanej około 1909 r., znajdującej się obecnie na Placu Stycznia, w inne miejsce, w którym byłaby bardziej widoczna. Grudziądz jest nielicznym a może jedynym miastem, posiadającym taki zabytek.

30 Grudziądz, 09.06.200930 Dziękuję za uwagę Urząd Miejski w Grudziądzu ul. Ratuszowa 1 86-300 Grudziądz Wydział Funduszy Europejskich Joanna Napolska, tel. 056 45-10-222 rewitalizacja@um.grudziadz.pl


Pobierz ppt "Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009-2015 (projekt) Urząd Miejski w Grudziądzu, 09.06.2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google