Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

A-TEAM Podsumowanie Gry. S TRATEGIA ROZWOJU I POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM Strategia rozwoju A-Team Rok I: Zrównoważony rozwój poprzez: Wzrost aktywów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "A-TEAM Podsumowanie Gry. S TRATEGIA ROZWOJU I POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM Strategia rozwoju A-Team Rok I: Zrównoważony rozwój poprzez: Wzrost aktywów."— Zapis prezentacji:

1 A-TEAM Podsumowanie Gry

2 S TRATEGIA ROZWOJU I POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM Strategia rozwoju A-Team Rok I: Zrównoważony rozwój poprzez: Wzrost aktywów poprzez rozwój portfela detalicznego, Stabilny poziom portfela korporacyjnego, Budowanie bazy kapitałowej (zatrzymane zyski). Rok II: Maksymalizacja ceny akcji poprzez: Budowanie tarczy podatkowej, Zmiana struktury portfela papierów wartościowych na mniej wrażliwą / zabezpieczoną przed zmianą stóp procentowych, Aktywizację polityki dywidendowej. Strategia zarządzania ryzykiem Ryzyko kredytowe: bezpieczny rozwój w pierwszym roku, agresywna polityka w roku drugim, Ryzyko stopy procentowej: lekceważone w początkowym okresie, źródło wielu problemów wraz ze wzrostem portfela w roku drugim, Ryzyko płynności: luka w okresie do 3 miesięcy – koncentracja w drugim roku, żeby nie dopuścić do wzrostu wymogu kapitałowego Polityka zatrudnienia

3 S TRATEGIA ROZWOJU USŁUG BANKOWYCH Strategia finansowania działalności Banku od strony depozytowej Spadek udziału rachunków bieżących w pasywach ogółem (z 32% do 27%) na rzecz depozytów, Rosnący udział rachunków bieżących ludności w strukturze rachunków ogółem, Znaczna niestabilność wyniku z tytułu obsługi rachunków: wrażliwość na inne czynniki niż alokacja. Stabilny udział w zysku wyniku z usług peryferyjnych (średnio 15%), Dynamiczny wzrost aktywów i wyniku z działalności powierniczej, Brak znaczących zmian w alokacji czasu, Stabilne saldo akredytyw przez cały okres gry (mimo zmian w polityce). Wynik z działalności peryferyjnejStruktura finansowania depozytami Strategia produktowo w zakresie usług dodatkowych mln

4 S TRATEGIA ROZWOJU USŁUG BANKOWYCH Działania wspomagające realizację strategii pozyskiwania klienta - bank uniwersalny Systematycznie rosnąca liczba oddziałów w kwartałach 2.2-3.3. Wzrost nakładów na marketing z początkowych 3300 do 4800 (wzrost o 45%). Równowaga w alokacji czasu pracy na nową i bieżącą działalność. Okres 3.3. – zmiana wynikająca z reguł gry i krótkookresowego celu maksymalizacji akcji po kwartale 4.1: zatrzymanie wzrostu liczby oddziałów, znacząca redukcja alokacji czasu na nową działalność (z 50% do 40%). Wynik z działalności peryferyjnejStruktura finansowania depozytami

5 P OLITYKA P ŁACOWA I A LOKACJA Koszty wynagrodzeń i premii:Przeciętna struktura nakładów czasu pracowników Kluczowe pozycje na początku: depozyty ludności, rachunki bieżące ludności, kredyty kategorii 1 i 2, W miarę upływ czasu większa alokacja czasu pracy na rachunki bieżące ludności, depozyty firm, a mniejsza na depozyty ludności, Skutek: znaczące zmiany udziałów nakładów pracy dotyczyły: depozytów firm i ludności (odchylenia rzędu 5pp.). Strategia alokacji czasu pracy

6 P ODSUMOWANIE Podsumowanie Nasze sukcesy: Współczynnik wypłacalności – utrzymany w trakcie całej gry powyżej 1, Wzrost aktywów – miał miejsce ale mniejszy od oczekiwanego, Udany przyrost przychodów poza-odsetkowych, Stopniowa budowa tarczy podatkowej. Nie wszystko poszło zgodnie z planem.. Bardzo kosztowne lekceważenie struktury portfela papierów wartościowych i granie na zniżkę oprocentowania. Konieczność skrócenia duration portfela i zmniejszenia jego wrażliwości (wpływ na adekwatność kapitałową), Nietrafione spekulacje na wzrost/spadek stopy procentowej, Ostrożne podejście do budowy portfela z perspektywy ryzyka kredytowego.

7 DZIĘKUJEMY

8 B ACK - UP Sprawozdanie finansowe Rok 1Rok 2 Zysk netto44,540,8 Przychody ogółem520,1661,4 Przychody odsetkowe410,9530,5 Przychody poza-odsetkowe109,3130,9 Koszty ogółem463,3590,7 Koszty odsetkowe228,9313,5 Koszty poza-odsetkowe234,4277,2 Koszty/Przychody poza-odsetkowe2,1 Współczynnik wypłacalności108%106% Kapitał334,5359,3 Kapitał akcyjny 42,548,2 Obligacje długoterminowe35,432,9 Rentowność: Rentowność aktywów ROA1% Zwrot z kapitału ROE16%13% Wartość udzielonych kredytów, w tym:3898,44087,9 dla firm936,61069,3 dla osób fizycznych2593,42471,6 hipotecznych368,3547,0 Przeznaczenie wypracowanego zysku netto: ma podsniesienie kapitału43,227,3 na dywidendy1,413,5


Pobierz ppt "A-TEAM Podsumowanie Gry. S TRATEGIA ROZWOJU I POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM Strategia rozwoju A-Team Rok I: Zrównoważony rozwój poprzez: Wzrost aktywów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google