Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2017-03-26 XVI Walne Zgromadzenie Krajowego Związku Banków Spółdzielczych Warszawa, 28-29 września 2006 r. Wojciech Kwaśniak Generalny Inspektor Nadzoru.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2017-03-26 XVI Walne Zgromadzenie Krajowego Związku Banków Spółdzielczych Warszawa, 28-29 września 2006 r. Wojciech Kwaśniak Generalny Inspektor Nadzoru."— Zapis prezentacji:

1 XVI Walne Zgromadzenie Krajowego Związku Banków Spółdzielczych Warszawa, września 2006 r. Wojciech Kwaśniak Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego

2 XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego
Udział banków spółdzielczych i zrzeszających w aktywach sektora bankowego – r. XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego

3 Udział banków spółdzielczych w sektorze bankowym
Udział banków spółdzielczych w sektorze bankowym E:\Referaty wystąpienia\Poznan \liczba banków.xls XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego

4 Placówki banków spółdzielczych (łącznie z centralami)
Placówki banków spółdzielczych (łącznie z centralami) E:\Referaty wystąpienia\Poznan \zatrudnienie i placówki.xls XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego

5 Zatrudnienie w bankach spółdzielczych
Zatrudnienie w bankach spółdzielczych E:\generał\zatrudnienie i placówki.xls XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego

6 XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego
Banki spółdzielcze i SKOK w sektorze bankowym (sektor bankowy + SKOK=100) – r. XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego

7 XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego
Koncentracja w poszczególnych segmentach rynku finansowego mierzona udziałem w aktywach – XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego

8 Aktywa banków spółdzielczych – 30.06.2006 r.
Wartość: ,5 mln zł przyrost: w stosunku do grudnia 2005 r.: 13,5% w stosunku do grudnia 2004 r.: 34,0% XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego

9 Kredyty dla sektora niefinansowego
XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego

10 Jakość należności od sektora niefinansowego
XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego

11 Najważniejsze zjawiska w pasywach – cz. I
spadek zobowiązań wobec sektora finansowego: o 1,7% w stosunku do grudnia 2005 r. o 14,5% w stosunku do grudnia 2004 r. wzrost zobowiązań wobec sektora niefinansowego: o 10,3% w stosunku do grudnia 2005 r. o 31,2% w stosunku do grudnia 2004 r. wzrost zobowiązań wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych: o 31,8% w stosunku do grudnia 2005 r. o 65,7% w stosunku do grudnia 2004 r. XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego

12 Najważniejsze zjawiska w pasywach – cz. II
Głównym powodem wzrostu sumy bilansowej jest przyrost zobowiązań wobec sektora niefinansowego, wynikający przede wszystkim z dopłat bezpośrednich do gospodarstw rolników indywidualnych. Banki spółdzielcze nie mogąc zaangażować przyrostu środków w działalność kredytową lokują je w bankach zrzeszających oraz w papierach wartościowych. Oprocentowanie tych lokat zmniejsza się. Jest to jedna z przyczyn pogorszenia wyników finansowych. XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego

13 Przeciętne fundusze własne i łączenia
XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego

14 XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego
Minimum funduszy własnych w dniu 31 grudnia 2007 r. -wyniki prognozy GINB Na koniec czerwca 2006 r. 230 banków nie spełniało minimum w kwocie 1 mln euro. Ich przeciętne fundusze własne wyniosły 749,2 tys. euro Według prognozy, liczba banków, które mogą nie osiągnąć minimum kapitałowego w grudniu 2007 r. waha się między 80, a 107 XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego

15 XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego
Przewidywane rozkłady liczby banków spółdzielczych według funduszy własnych w grudniu 2007 r. (dwie metody) XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego

16 Możliwości zwiększania funduszy własnych
Podział wyniku za 2006 r. oraz zaliczenie zweryfikowanego zysku roku bieżącego pod koniec 2007 r. do funduszy własnych Podwyższenie funduszu udziałowego Pożyczki podporządkowane – współpraca z bankami zrzeszającymi Zaliczenie dodatkowej kwoty odpowiedzialności członków banku, nie mniej niż 50%, na poczet kapitału własnego XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego

17 Współczynnik wypłacalności banków spółdzielczych
XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego

18 Wyniki finansowe w I półroczu 2006 r.
Wynik finansowy brutto: 320,4 mln zł spadek o 12,7% w stosunku do I półrocza 2005 r. Wynik finansowy netto: 256,9 mln zł spadek o 11,8% w stosunku do I półrocza 2005 r. XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego

19 Główne przyczyny spadku wyników – cz. I
zmniejszenie wyniku odsetkowego: obniżki podstawowych stóp procentowych, zwłaszcza stopy redyskonta weksli, od której uzależnione jest oprocentowanie kredytów preferencyjnych zmniejszające się oprocentowanie lokat w bankach zrzeszających obniżenie rentowności papierów wartościowych Dwie ostatnie przyczyny należy rozpatrywać w kontekście zwiększania zobowiązań wobec sektora niefinansowego, zwłaszcza z tytułu dopłat bezpośrednich do gospodarstw rolnych przyrost kosztów operacyjnych i zmniejszenie się wyniku działalności bankowej dużo większy udział wyniku odsetkowego w wyniku działalności bankowej niż w bankach komercyjnych – banki spółdzielcze są dużo bardziej wrażliwe na zmiany stóp procentowych niż banki komercyjne XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego

20 Relacja wyniku odsetkowego do wyniku działalności bankowej
XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego

21 XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego
Marża odsetkowa XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego

22 XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego
ROA i ROE netto XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego

23 Banki realizujące programy postępowania naprawczego
Banki realizujące programy postępowania naprawczego referaty/Generał XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego

24 Nowa Umowa Kapitałowa – ocena skutków
Badanie QIS5 według stanu na wrzesień 2005 r. przeprowadzone w 60 bankach spółdzielczych Wyniki i spostrzeżenia zastosowanie metodologii NUK w bankach spółdzielczych nie spowoduje znaczącego obniżenia współczynnika wypłacalności. W wyniku jej zastosowania w badanych bankach przeciętny współczynnik wypłacalności obniżył się z 13,91% do 13,13% do oceny ryzyka kredytowego wszystkie banki stosowały metodę standardową do oceny ryzyka operacyjnego 56 banków stosowało metodę wskaźnika bazowego większość ekspozycji kredytowych wobec przedsiębiorstw nie posiada zewnętrznych ratingów XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego

25 Zagrożenia: wyniki finansowe
duża wrażliwość banków spółdzielczych na zmiany stóp procentowych brak znaczącej redukcji kosztów operacyjnych XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego

26 XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego
Podstawowe stopy NBP XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego

27 Zagrożenia: Nowa Umowa Kapitałowa
banki spółdzielcze nie korzystają z dostępnych baz danych o kredytobiorcach, zwłaszcza w przypadku przedsiębiorstw - korzystanie z zewnętrznych ratingów umożliwia zastosowanie dostępnych w metodzie standardowej technik redukcji ryzyka kredytowego, a tym samym zmniejszenia wymogu kapitałowego z tytułu tego ryzyka XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego

28 Banki spółdzielcze, banki zrzeszające, zrzeszenia
Konieczność zapewnienia silnej pozycji konkurencyjnej zrzeszeń banków spółdzielczych m. in. poprzez: umocnienie mechanizmów solidarnościowych, w szczególności ustalenie zasad wspólnego ponoszenia ryzyka, jako możliwej odpowiedzi na problemy kapitałowe banków wspólne finansowanie przedsięwzięć z zakresu infrastruktury bankowej w celu obniżki kosztów działania ustalenie w umowach zrzeszenia zasad współpracy banków zrzeszonych z bankiem zrzeszającym (analiza rynku, segmentacja klientów, kredyty konsorcjalne, outsourcing, dostęp do zewnętrznych baz danych o kredytobiorcach) stosowanie przejrzystych zasad tzw. corporate governance w bankach spółdzielczych i zrzeszających XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego


Pobierz ppt "2017-03-26 XVI Walne Zgromadzenie Krajowego Związku Banków Spółdzielczych Warszawa, 28-29 września 2006 r. Wojciech Kwaśniak Generalny Inspektor Nadzoru."

Podobne prezentacje


Reklamy Google