Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 XVI Walne Zgromadzenie Krajowego Związku Banków Spółdzielczych Warszawa, 28-29 września 2006 r. Wojciech Kwaśniak Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 XVI Walne Zgromadzenie Krajowego Związku Banków Spółdzielczych Warszawa, 28-29 września 2006 r. Wojciech Kwaśniak Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego."— Zapis prezentacji:

1 1 XVI Walne Zgromadzenie Krajowego Związku Banków Spółdzielczych Warszawa, 28-29 września 2006 r. Wojciech Kwaśniak Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego

2 XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego2 Udział banków spółdzielczych i zrzeszających w aktywach sektora bankowego – 30.06.2006 r.

3 XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego3 Udział banków spółdzielczych w sektorze bankowym

4 XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego4 Placówki banków spółdzielczych (łącznie z centralami)

5 XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego5 Zatrudnienie w bankach spółdzielczych

6 XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego6 Banki spółdzielcze i SKOK w sektorze bankowym (sektor bankowy + SKOK=100) – 31.12.2005 r.

7 XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego7 Koncentracja w poszczególnych segmentach rynku finansowego mierzona udziałem w aktywach – 31.12.2005

8 XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego8 Aktywa banków spółdzielczych – 30.06.2006 r. n Wartość: 38 493,5 mln zł n przyrost: u w stosunku do grudnia 2005 r.: 13,5% u w stosunku do grudnia 2004 r.: 34,0%

9 XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego9 Kredyty dla sektora niefinansowego

10 XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego10 Jakość należności od sektora niefinansowego

11 XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego11 Najważniejsze zjawiska w pasywach – cz. I n spadek zobowiązań wobec sektora finansowego: u o 1,7% w stosunku do grudnia 2005 r. u o 14,5% w stosunku do grudnia 2004 r. n wzrost zobowiązań wobec sektora niefinansowego: u o 10,3% w stosunku do grudnia 2005 r. u o 31,2% w stosunku do grudnia 2004 r. n wzrost zobowiązań wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych: u o 31,8% w stosunku do grudnia 2005 r. u o 65,7% w stosunku do grudnia 2004 r.

12 XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego12 Najważniejsze zjawiska w pasywach – cz. II Głównym powodem wzrostu sumy bilansowej jest przyrost zobowiązań wobec sektora niefinansowego, wynikający przede wszystkim z dopłat bezpośrednich do gospodarstw rolników indywidualnych. Banki spółdzielcze nie mogąc zaangażować przyrostu środków w działalność kredytową lokują je w bankach zrzeszających oraz w papierach wartościowych. Oprocentowanie tych lokat zmniejsza się. Jest to jedna z przyczyn pogorszenia wyników finansowych.

13 XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego13 Przeciętne fundusze własne i łączenia

14 XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego14 Minimum funduszy własnych w dniu 31 grudnia 2007 r. - wyniki prognozy GINB n Na koniec czerwca 2006 r. 230 banków nie spełniało minimum w kwocie 1 mln euro. Ich przeciętne fundusze własne wyniosły 749,2 tys. euro n Według prognozy, liczba banków, które mogą nie osiągnąć minimum kapitałowego w grudniu 2007 r. waha się między 80, a 107

15 XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego15 Przewidywane rozkłady liczby banków spółdzielczych według funduszy własnych w grudniu 2007 r. (dwie metody)

16 XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego16 Możliwości zwiększania funduszy własnych n Podział wyniku za 2006 r. oraz zaliczenie zweryfikowanego zysku roku bieżącego pod koniec 2007 r. do funduszy własnych n Podwyższenie funduszu udziałowego n Pożyczki podporządkowane – współpraca z bankami zrzeszającymi n Zaliczenie dodatkowej kwoty odpowiedzialności członków banku, nie mniej niż 50%, na poczet kapitału własnego

17 XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego17 Współczynnik wypłacalności banków spółdzielczych

18 XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego18 Wyniki finansowe w I półroczu 2006 r. n Wynik finansowy brutto: 320,4 mln zł u spadek o 12,7% w stosunku do I półrocza 2005 r. n Wynik finansowy netto: 256,9 mln zł u spadek o 11,8% w stosunku do I półrocza 2005 r.

19 XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego19 Główne przyczyny spadku wyników – cz. I n zmniejszenie wyniku odsetkowego: u obniżki podstawowych stóp procentowych, zwłaszcza stopy redyskonta weksli, od której uzależnione jest oprocentowanie kredytów preferencyjnych u zmniejszające się oprocentowanie lokat w bankach zrzeszających u obniżenie rentowności papierów wartościowych Dwie ostatnie przyczyny należy rozpatrywać w kontekście zwiększania zobowiązań wobec sektora niefinansowego, zwłaszcza z tytułu dopłat bezpośrednich do gospodarstw rolnych n przyrost kosztów operacyjnych i zmniejszenie się wyniku działalności bankowej n dużo większy udział wyniku odsetkowego w wyniku działalności bankowej niż w bankach komercyjnych – banki spółdzielcze są dużo bardziej wrażliwe na zmiany stóp procentowych niż banki komercyjne

20 XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego20 Relacja wyniku odsetkowego do wyniku działalności bankowej

21 XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego21 Marża odsetkowa

22 XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego22 ROA i ROE netto

23 XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego23 Banki realizujące programy postępowania naprawczego

24 XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego24 Nowa Umowa Kapitałowa – ocena skutków n Badanie QIS5 według stanu na wrzesień 2005 r. u przeprowadzone w 60 bankach spółdzielczych n Wyniki i spostrzeżenia u zastosowanie metodologii NUK w bankach spółdzielczych nie spowoduje znaczącego obniżenia współczynnika wypłacalności. W wyniku jej zastosowania w badanych bankach przeciętny współczynnik wypłacalności obniżył się z 13,91% do 13,13% u do oceny ryzyka kredytowego wszystkie banki stosowały metodę standardową u do oceny ryzyka operacyjnego 56 banków stosowało metodę wskaźnika bazowego u większość ekspozycji kredytowych wobec przedsiębiorstw nie posiada zewnętrznych ratingów

25 XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego25 Zagrożenia: wyniki finansowe n duża wrażliwość banków spółdzielczych na zmiany stóp procentowych n brak znaczącej redukcji kosztów operacyjnych

26 XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego26 Podstawowe stopy NBP

27 XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego27 Zagrożenia: Nowa Umowa Kapitałowa n banki spółdzielcze nie korzystają z dostępnych baz danych o kredytobiorcach, zwłaszcza w przypadku przedsiębiorstw - korzystanie z zewnętrznych ratingów umożliwia zastosowanie dostępnych w metodzie standardowej technik redukcji ryzyka kredytowego, a tym samym zmniejszenia wymogu kapitałowego z tytułu tego ryzyka

28 XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego28 Banki spółdzielcze, banki zrzeszające, zrzeszenia n Konieczność zapewnienia silnej pozycji konkurencyjnej zrzeszeń banków spółdzielczych m. in. poprzez: u umocnienie mechanizmów solidarnościowych, w szczególności ustalenie zasad wspólnego ponoszenia ryzyka, jako możliwej odpowiedzi na problemy kapitałowe banków u wspólne finansowanie przedsięwzięć z zakresu infrastruktury bankowej w celu obniżki kosztów działania u ustalenie w umowach zrzeszenia zasad współpracy banków zrzeszonych z bankiem zrzeszającym (analiza rynku, segmentacja klientów, kredyty konsorcjalne, outsourcing, dostęp do zewnętrznych baz danych o kredytobiorcach) u stosowanie przejrzystych zasad tzw. corporate governance w bankach spółdzielczych i zrzeszających


Pobierz ppt "1 XVI Walne Zgromadzenie Krajowego Związku Banków Spółdzielczych Warszawa, 28-29 września 2006 r. Wojciech Kwaśniak Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google