Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego."— Zapis prezentacji:

1 Projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów Warszawa, 18 czerwca 2007 r.

2 Generalne założenia zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego I. Doprowadzenie do zgodności z Konstytucją przepisów zakwestionowanych przez TK Ustawowe określenie zasad podziału subwencji ogólnej w: Ustawowe określenie zasad podziału subwencji ogólnej w: - części regionalnej dla województw - części regionalnej dla województw - części równoważącej dla gmin i powiatów - części równoważącej dla gmin i powiatów Odejście od finansowania ustawowych ulg w przewozach autobusowych z dochodów własnych jako zadania własnego województwa i w konsekwencji zmniejszenie wskaźnika udziałów województw w CIT Odejście od finansowania ustawowych ulg w przewozach autobusowych z dochodów własnych jako zadania własnego województwa i w konsekwencji zmniejszenie wskaźnika udziałów województw w CIT II. Likwidacja rezerwy subwencji, o której mowa w art. 26 ust. 2 pkt 1 ustawy o dochodach JST i przeznaczenie tych środków na wzmocnienie systemu wyrównawczego Rozwiązanie zgodne z postulatami Strony Samorządowej i przez nie zaaprobowane. Rozwiązanie zgodne z postulatami Strony Samorządowej i przez nie zaaprobowane. III. Doprecyzowanie niektórych przepisów ustawy

3 Skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego W następstwie wyroku TK z dnia 25 lipca 2006 r., tracą moc – uznane za niezgodne z Konstytucją RP – przepisy ustawowe dotyczące: I.trybu podziału kwoty 30% części regionalnej subwencji ogólnej dla województw w drodze rozporządzenia Ministra Finansów II.finansowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów autobusowych jako zadania własnego samorządu województwa III.finansowania z budżetu województwa profilaktycznej opieki zdrowotnej sprawowanej w odniesieniu do osób świadczących pracę w czasie: a) odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych, a) odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych, b) przebywania w aresztach śledczych, b) przebywania w aresztach śledczych, c) wykonujących pracę w ramach kary ograniczenia wolności, jeżeli obowiązek objęcia profilaktyką nie spoczywa na pracodawcy. c) wykonujących pracę w ramach kary ograniczenia wolności, jeżeli obowiązek objęcia profilaktyką nie spoczywa na pracodawcy.

4 REZERWA SUBWENCJI OGÓLNEJ – art. 26 ust. 2 pkt 1 Obowiązująca ustawa Projektustawy Projekt ustawy Rezerwa w wysokości 2% sumy planowanych części wyrównawczych subwencji ogólnej Likwidacja rezerwy i przeniesienie środków w tej samej wysokości na wzmocnienie systemu wyrównawczego gmin, powiatów i województw Sposób podziału ustalany w porozumieniu ze stroną samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Podział określony ustawowo w ramach części wyrównawczej subwencji ogólnej

5 REZERWA SUBWENCJI OGÓLNEJ – art. 26 ust. 2 pkt 2 Rezerwa drogowa subwencji ogólnej Sposób podziału ustalany w porozumieniu ze stroną samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (wg obowiązującej ustawy dotyczyło tylko inwestycji rozpoczętych przed 1 stycznia 1999 r.) Utrzymanie rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej pojazdów na dobę Budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu

6 REZERWA CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ – art. 28 Obowiązująca ustawa Projektustawy Projekt ustawy Rezerwa w wysokości 0,6% części oświatowej subwencji ogólnej W 2008 r. - rezerwa w wysokości 0,3% części oświatowej subwencji ogólnej Od 2009 r. - rezerwa w wysokości 0,25% części oświatowej subwencji ogólnej

7 DOCHODY GMIN I CZĘŚCI GMINNEJ MIAST NA PRAWACH POWIATU przedziały: do 40% - wyrównanie w 90% do 75% - wyrównanie w 80% do 92% - wyrównanie w 75% Część wyrównawcza subwencji ogólnej ustalona w ustawie budżetowej jako suma kwot: podstawowej i uzupełniającej przedziały: do 40% - wyrównanie w 99% do 75% - wyrównanie w 83% do 92% - wyrównanie w 76% Obowiązująca ustawa Projektustawy Projekt ustawy Zmiana procentowego wyrównywania kwoty podstawowej (gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest mniejszy od 92% średniego wskaźnika w kraju otrzymują wyrównanie zależnie od przedziału dochodów)

8 DOCHODY GMIN I CZĘŚCI GMINNEJ MIAST NA PRAWACH POWIATU Obowiązująca ustawa Projektustawy Projekt ustawy Część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie mln zł otrzymało 2153 gminy (w tym 12 miast na prawach powiatu) W warunkach roku 2006 roku część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie mln zł otrzymałoby 2153 gminy (w tym 12 miast na prawach powiatu) część wyrównawcza subwencji ogólnej zwiększy się o kwotę 86 mln zł

9 Część równoważąca subwencji ogólnej ustalona wg zasad określonych w ustawie 50% kwoty otrzymują gminy miejskie w zależności od wydatków na dodatki mieszkaniowe na jednego mieszkańca gminy wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy (wydatki na dodatki mieszkaniowe na jednego mieszkańca gminy > 80% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe na jednego mieszkańca wszystkich tych gmin) 25% kwoty otrzymują gminy wiejskie i miejsko-wiejskie w zależności od wydatków na dodatki mieszkaniowe na jednego mieszkańca wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (wydatki na dodatki mieszkaniowe na jednego mieszkańca gminy > 90% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe na jednego mieszkańca wszystkich tych gmin) 25% kwoty otrzymują gminy wiejskie i miejsko-wiejskie w zależności od dochodów z tytułu udziału w PIT, podatku rolnego, podatku leśnego na jednego mieszkańca gminy za rok poprzedzający rok bazowy (dochody z tytułów udziału w PIT, podatku rolnego, podatku leśnego na jednego mieszkańca < 80% średnich dochodów z tych tytułów na jednego mieszkańca wszystkich tych gmin) DOCHODY GMIN I CZĘŚCI GMINNEJ MIAST NA PRAWACH POWIATU Projektustawy Projekt ustawy

10 DOCHODY POWIATÓW I CZĘŚCI POWIATOWEJ MIAST NA PRAWACH POWIATU w kwocie 88% różnicy wskaźników Pp i P mnożąc przez liczbę mieszkańców powiatu Część wyrównawcza subwencji ogólnej ustalona w ustawie budżetowej jako suma kwot: podstawowej i uzupełniającej w kwocie 90% różnicy wskaźników Pp i P mnożąc przez liczbę mieszkańców powiatu Obowiązująca ustawa Projektustawy Projekt ustawy Zmiana procentowego wyrównywania kwoty podstawowej (powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (P) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych wszystkich powiatów (Pp) otrzymują wyrównanie)

11 DOCHODY POWIATÓW I CZĘŚCI POWIATOWEJ MIAST NA PRAWACH POWIATU Obowiązująca ustawa Projektustawy Projekt ustawy Część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 763 mln zł otrzymało 320 powiatów (w tym 24 miasta na prawach powiatu) W warunkach roku 2006 roku część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 778 mln zł otrzymałoby 320 powiatów (w tym 24 miasta na prawach powiatu) część wyrównawcza subwencji ogólnej zwiększy się o kwotę 15 mln zł

12 Część równoważąca subwencji ogólnej ustalona wg zasad określonych w ustawie 9% dla powiatów w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze (wg obowiązującej ustawie otrzymują powiaty, w których nastąpił wzrost wydatków na rodziny zastępcze) 30% dla powiatów, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca 24% dla powiatów, w których planowane dochody na rok budżetowy są niższe od planowanych dochodów na rok bazowy DOCHODY POWIATÓW I CZĘŚCI POWIATOWEJ MIAST NA PRAWACH POWIATU Projektustawy Projekt ustawy 7% dla powiatów, w których nie funkcjonuje powiatowy urząd pracy 30% dla miast na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych w granicach tych miast

13 WOJEWÓDZTWA udział w PIT – 1,6% Obowiązująca ustawa Projektustawy Projekt ustawy udział w PIT – 1,6% udział w CIT – 15,9%udział w CIT – 14,0% Zmniejszenie udziału we wpływach z CIT o 1,9% powoduje zmianę w dochodach podatkowych województw (wskaźniki W i Ww), stanowiących podstawę naliczenia części wyrównawczej subwencji ogólnej oraz wpłat do budżetu państwa. W związku z tym: zmniejszą się dochody województw z tytułu kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej i z tytułu część regionalnej subwencji ogólnej zmniejszą się wydatki województw z tytułu wpłat do budżetu państwa

14 DOCHODY WOJEWÓDZTW w kwocie 70% różnicy wskaźników Ww i W mnożąc przez liczbę mieszkańców województwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej ustalona w ustawie budżetowej jako suma kwot: podstawowej i uzupełniającej w kwocie 72% różnicy wskaźników Ww i W mnożąc przez liczbę mieszkańców województwa Obowiązująca ustawa Projektustawy Projekt ustawy Zmiana procentowego wyrównywania kwoty podstawowej (województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (W) jest mniejszy niż wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich województw (Ww) otrzymują wyrównanie)

15 DOCHODY WOJEWÓDZTW Obowiązująca ustawa Projektustawy Projekt ustawy Część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 839 mln zł otrzymało 13 województw W warunkach roku 2006 roku część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 763 mln zł otrzymałoby 13 województw część wyrównawcza subwencji ogólnej zmniejszy się o kwotę 76 mln zł

16 Część regionalna subwencji ogólnej ustalona wg zasad określonych w ustawie 40% dla województw w zależności od powierzchni dróg na jednego mieszkańca 10% dla województw w zależności od PKB na mieszkańca 15% dla województw, w których planowane dochody na rok budżetowy są niższe od planowanych dochodów na rok bazowy DOCHODY WOJEWÓDZTW Projektustawy Projekt ustawy 20% dla województw w zależności od stopy bezrobocia 15% dla województw w zależności od bieżących wydatków na PKP

17 Doprecyzowanie niektórych przepisów ustawy Pozostałe zmiany uwzględnione w projekcie ustawy mają charakter doprecyzowujący, m.in.: wyeliminowano wątpliwości pojawiające się w związku z pozyskiwaniem przez jednostki samorządu terytorialnego dochodu z tytułu CIT od działających na terytorium RP zakładów zagranicznych; przyjęto, że dane służące do wyliczania planowanych dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych będą brane wg stanu na dzień 15 września roku bazowego. zmiana sposobu przekazywania na rachunki jednostek samorządu terytorialnego raty za grudzień z tytułu udziału we wpływach z PIT, polegającą na zaliczkowym przekazaniu części środków

18 Zmiana sposobu przekazywania na rachunki jednostek samorządu terytorialnego raty za grudzień z tytułu PIT - art. 11 ust. 3 1) w terminie do dnia 20 grudnia roku budżetowego - przekazuje się zaliczkę w wysokości 80% kwoty przekazanej, za listopad roku budżetowego; 2) w terminie do dnia 10 stycznia roku następnego - przekazuje się kwotę stanowiącą różnicę między kwotą z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, który wpłynął na rachunek urzędu skarbowego w miesiącu grudniu, a kwotą zaliczki przekazanej zgodnie z pkt 1. 2) w terminie do dnia 10 stycznia roku następnego - przekazuje się kwotę stanowiącą różnicę między kwotą z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, który wpłynął na rachunek urzędu skarbowego w miesiącu grudniu, a kwotą zaliczki przekazanej zgodnie z pkt 1.


Pobierz ppt "Projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google