Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dotacje dla gmin i powiatów województwa małopolskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dotacje dla gmin i powiatów województwa małopolskiego."— Zapis prezentacji:

1 Dotacje dla gmin i powiatów województwa małopolskiego

2 W roku 2010 planowany jest wzrost, w stosunku do roku 2009, dotacji dla gmin o kwotę 245.000 zł oraz dla powiatów o 316.000 zł, co daje razem zwiększenie o kwotę 561.000 zł. Kwota dotacji na lata 2009 - 2010 Jednostka samorządu terytorialnego Plan 2009Plan 2010Zwiększenie Kwota docelowa (rok 2013) gminy21 708 00021 953 000245 00022 582 000 powiaty8 207 0008 523 000316 0009 474 000

3 Podział dotacji celowych odbywa się według przedstawionego wcześniej Państwu schematu na spotkaniu w Chełmku w dniu 12 lutego 2009 r.: W ramach każdego z zadań obliczony zostanie dla wszystkich jednostek iloczyn ilości wykazanych przez nie spraw oraz czasu realizacji jednej sprawy. W ten sposób otrzymamy czas realizacji danego zadania w każdej jednostce w skali roku. Suma powyższych iloczynów stanowić będzie czas realizacji zadania w skali roku dla całego województwa. Zsumowane zostaną roczne czasy realizacji wszystkich zadań i otrzymamy łączny czas realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w skali roku dla całego województwa. Obliczony będzie procentowy udział czasu realizacji każdego zadania w łącznym czasie realizacji wszystkich zadań. Od powyższej zasady nastąpiły odstępstwa w przypadku zadań z zakresu nieruchomości oraz zadań obrony cywilnej i obronnych.

4 ZADANIA OBRONY CYWILNEJ I OBRONNE Brak możliwości jednolitej oceny zaangażowania w realizowane zadania z zakresu obrony cywilnej i spraw obronnych na podstawie przedstawionych sprawozdań o ilości realizowanych spraw przez jednostki samorządu terytorialnego spowodował konieczność dokonania oceny i przyjęcia jednolitych kryteriów naliczenia niezbędnych środków finansowych na realizację przedmiotowych zadań.

5 Kryteria naliczania dotacji na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej i spraw obronnych: jako podstawę przyjęto średni czas realizacji zadań dla gminy do 10 tys. mieszkańców; do naliczania czasochłonności realizacji zadań i kosztów w poszczególnych gminach na terenie województwa przyjęto następujący podział: – gminy do 10 tys. mieszkańców; – gminy do 25 tys. mieszkańców; – gminy do 40 tys. mieszkańców; – gminy powyżej 40 tys. mieszkańców; założono określony czas realizacji zadań jednostkowych; środki finansowe na realizację zadań obliczono na podstawie przyjętego założenia – wynagrodzenie brutto jednego pracownika na stanowisku inspektora wynosi 22.400 zł rocznie.

6 ZADANIA Z ZAKRESU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI W związku z koniecznością ujęcia wydatków z działu 750 rozdziału 75011 w układzie zadaniowym budżetu państwa na 2010 rok Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości dokonał analizy dotychczasowego podziału dotacji celowej na poszczególne zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami. Analiza ta wykazała, iż dotychczasowy podział środków na te zadania nie jest adekwatny do rzeczywistych potrzeb. Przykładowo dotacja dla jednego ze starostw wyniosła w 2009 roku 5 652 zł.

7 W układzie zadaniowym budżetu na 2010 rok zostały utworzone działania realizowane przez starostwa. Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości w czerwcu br. wystąpił pismem do starostw powiatowych przedkładając propozycję dotyczącą uśrednionego czasu wykonania poszczególnych działań. Starostwa powiatowe zostały poproszone o zajęcie stanowiska odnośnie do określonego czasu pracy, poprzez zgłoszenie ewentualnych uwag i zastrzeżeń. W odpowiedzi na przedmiotowe pismo 8 powiatów zgłosiło uwagi do zaproponowanego czasu roboczego.

8 Przykładowo, według tych propozycji uśredniony czas wykonania działania,,użytkowanie wieczyste został przez jedno ze starostw określony na poziomie 1 h/działkę, podczas gdy w innym starostwie ta sama czynność zajmuje 23 h/działkę. Wobec tych rozbieżności, dokonano ponownej analizy czasu niezbędnego na wykonanie poszczególnych czynności. Pozyskano ze starostw informacje na temat ilości prowadzonych w roku budżetowym ilości spraw.

9 Otrzymaną liczbę godzin niezbędną do realizacji zadań pomnożono przez średni koszt roboczogodziny w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Analiza wykazała, iż kwota dotacji dla przedstawionego wyżej starostwa, winna być czterokrotnie wyższa by zadania były realizowane w pełnym zakresie. Podział środków finansowych na określone zadania z zakresu administracji rządowej winien odzwierciedlać rzeczywiste potrzeby finansowe konieczne na realizację tych zadań przez powiaty.

10 SPRAWOZDAWCZOŚĆ Gminy oraz powiaty województwa małopolskiego zostaną zobligowane do przesyłania comiesięcznych sprawozdań z realizacji ilościowej zadań. Brak sprawozdawczości lub podanie danych nieprawdziwych skutkować będzie nie przyznaniem kolejnej transzy środków finansowych na miesiąc następny. Sprawozdania w tym zakresie od roku 2010 realizowane będą w systemie elektronicznym. Weryfikacja przesłanych danych zostanie dokonana w trakcie kontroli prowadzonych przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.


Pobierz ppt "Dotacje dla gmin i powiatów województwa małopolskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google