Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Styczeń 2009 rok BUDŻET WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO NA ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ NA 2009 ROK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Styczeń 2009 rok BUDŻET WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO NA ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ NA 2009 ROK."— Zapis prezentacji:

1 Styczeń 2009 rok BUDŻET WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO NA ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ NA 2009 ROK

2 A. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ. B. OŚRODKI WSPARCIA. C. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ. D. DOŻYWIANIE. E. PROGRAMY KOREKCYJNO-EDUKACYJNE. F. CMENTARZE. G. USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH. 2

3 Średnie stawki wojewódzkie w 2009 roku : dla profilu S - kwota dotacji wynosi 1.484 zł; dla profili Ni oraz PP - kwota dotacji wynosi 1.540 zł; dla profili PCH oraz Nidz - kwota dotacji wynosi 1.600 zł. Rezerwa celowa na osiąganie standardów w domach pomocy społecznej Przekazywanie dotacji j.s.t. wymaga zapewnienia trwałości realizacji zadań przez podmioty niepubliczne. A. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 3

4 B. OŚRODKI WSPARCIA Stawki obowiązujące w 2009 roku: 830 zł dla typu A; 870 zł dla pozostałych typów (B i C). Rezerwa celowa przeznaczona na rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Elastyczne, efektywne gospodarowanie miejscami. Przekazywanie dotacji j.s.t. wymaga zapewnienia trwałości realizacji zadań przez podmioty niepubliczne. 4

5 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ C. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Wysokość dotacji w 2009 roku - Zgodnie z rzeczywistym zatrudnieniem pracowników socjalnych w OPS. Dofinansowanie ze środków budżetu Wojewody Małopolskiego. 5

6 D. DOŻYWIANIE Zapewnienie gorącego posiłku, z wykorzystaniem stołówek i punktów wydawania posiłków. Wyjaśnienie przyczyn nie zapewnienia gorącego posiłku, Racjonalne i efektywne wykorzystywanie dotacji, (np. jedna kuchnia obsługuje kilka punktów wydawania posiłków) Wartość odżywcza podawanego posiłku, Poszanowanie poczucia godności osób korzystających z Programu. 6

7 zapewnianie gorącego posiłku dzieciom wielkość określonych wskaźników makroekonomicznych D. DOŻYWIANIE Zmniejszenie udziału własnego poniżej 40% w 2009 roku: 7

8 E. PROGRAMY KOREKCYJNO-EDUKACYJNE Rezerwa celowa na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Kryteria, kalkulacja i przeznaczenie dotacji, zgodne z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 8

9 F. CMENTARZE Dotowanie prac remontowych obiektów grobownictwa wojennego Kontynuacja prac remontowych, Stan zachowania obiektów, Wskazania służb konserwatorskich, Zaangażowanie gminy w realizację zadania, w tym chęć dofinansowanie zadania ze środków własnych. 9

10 G. USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH Rezerwa celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – max. 6.000 zł. Weryfikacja wniosków składanych przez j.s.t. w 2009 roku: analiza protokołów komisji szacujących straty, wizytacje w terenie. 10

11 Celem zrealizowania wniosku o uruchomienie środków finansowych w ramach rezerwy celowej należy mieć na uwadze konieczność: Powołania przez wójtów/burmistrzów/prezydentów komisji szacującej szkody powstałe w wyniku zdarzenia, Przesłania protokołów strat, Prawidłowego kwalifikowania zdarzenia losowego i poniesionych strat, Określenia wysokości kwoty wnioskowanej dotacji. G. USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH 11

12 Finansowanie i rozliczanie zadań z zakresu pomocy społecznej 1. Dotowanie inwestycji realizowanych przez j.s.t. w 2009 roku: Przygotowanie inwestycji pod względem formalnym: kompletna dokumentacja (m.in. dokumentacja planistyczna i techniczna, pozwolenia na budowę, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, program inwestycyjny), zabezpieczenie 50% wkładu własnego. 2. Dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez j.s.t. w 2009 roku : zabezpieczenie 50% wkładu własnego. 12 Realizacja ww. zadań nie może być uzależniana tylko i wyłącznie od otrzymania dofinansowania z budżetu państwa

13 3.Zabezpieczenie trwałości zadań realizowanych przez podmioty niepubliczne. 4.Rzetelne i staranne planowanie środków finansowych (np.: świadczenia rodzinne, zasiłki stałe i okresowe, składki zdrowotne). 5.Zgoda Wojewody na zmianę przeznaczenia środków finansowych otrzymywanych w ramach dotacji (np.: remont kuchni – wykonano remont łazienki, zakup wyposażenia do pokoi – zakupiono wyposażenie gabinetu dyrektora). Finansowanie i rozliczanie zadań z zakresu pomocy społecznej 13

14 6.Przetrzymywanie przez j.s.t. na kontach środków finansowych w nadmiernej wysokości. 7.Korzystanie z wytycznych, informacji, objaśnień umieszczanych na stronach internetowych Ministerstwa oraz MUW. (np. POMOST). Finansowanie i rozliczanie zadań z zakresu pomocy społecznej 14

15 WAŻNE DATY 31 października - ostateczny termin dokonywania zmian w planach finansowych. 30 listopada - ostateczny termin dokonywania zmian w zawieranych z wojewodą umowach i porozumieniach (np.: dożywianie, cmentarze). 15

16 Rzetelne rozliczanie przekazywanych kwot dotacji wielkości otrzymanej dotacji, jej przeznaczenia, źródła pochodzenia. Zgodność rozliczeń przekazywanych do Wydziału Polityki Społecznej i Wydziału Finansów i Budżetu (sprawozdania Rb-50, Rb-27zz) pod względem: Wyjaśnianie przyczyn: niewykorzystania dotacji braku dokonania zwrotu dotacji powstawania zaległości z tytułu należnych dochodów SP 16

17 Nie ujmowanie w rozliczeniach wydatków pokrywanych ze środków własnych. Podpisywanie pism, wniosków przez przez osoby upoważnione posługujące się stosowną pieczęcią. Informowanie o podejmowanych działaniach zmierzających do ściągania zaległości alimentacyjnych. Rzetelne rozliczanie przekazywanych kwot dotacji 17

18 Zbiorcze zestawienie budżetu na 2009 rok 18

19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Styczeń 2009 rok BUDŻET WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO NA ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ NA 2009 ROK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google