Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowe zasady podziału dotacji celowej przekazywanej jednostkom samorządu terytorialnego w rozdziale 75011 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowe zasady podziału dotacji celowej przekazywanej jednostkom samorządu terytorialnego w rozdziale 75011 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej."— Zapis prezentacji:

1 Nowe zasady podziału dotacji celowej przekazywanej jednostkom samorządu terytorialnego w rozdziale na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych im ustawami.

2 W 2009 r. zastosowane zostaną nowe zasady podziału dotacji celowej przekazywanej z budżetu Wojewody Małopolskiego w rozdziale jednostkom samorządu gminnego i powiatowego. Przy ich opracowaniu wzięto po uwagę dane przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego w styczniu 2009 r. w zakresie: realizowanych przez nie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami. ilości spraw zrealizowanych w ramach każdego z zadań w 2008 r. czas realizacji jednej sprawy w ramach każdego z zadań.

3 W wyniku analizy materiałów przesłanych przez jednostki samorządu terytorialnego do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w styczniu 2009 r. stwierdzono duże rozbieżności w podawanych jednostkowych czasach realizacji poszczególnych zadań, np.: czas realizacji zadania „wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych” podawany przez gminy wahał się od 30 minut do kilku dni. czas realizacji zadania „wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych” podawany przez powiaty wahał się od 30 minut do 45 godzin.

4 Wątpliwości wzbudziły również dane dotyczące liczby zrealizowanych spraw wykazywane przez niektóre jednostki samorządu terytorialnego, np. przez starostwa w zakresie zadań: „Gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa” lub „Sprawy dotyczące użytkowania wieczystego oraz związanych z tym opłat”.

5 W związku z powstałymi wątpliwościami:
jednostkowe czasy realizacji wszystkich zadań zostały zweryfikowane i ujednolicone. dane dotyczące liczby realizowanych spraw podlegać będą weryfikacji w trakcie kontroli przeprowadzanych przez Małopolski Urząd Wojewódzki w roku bieżącym. Jednostki samorządu terytorialnego zostaną również zobligowane do sprawozdawczości w zakresie ilości realizowanych spraw oraz wykorzystania środków dotacji celowej.

6 W oparciu o otrzymane materiały ustalono, że do zadań, które generują najwyższe koszty, ze względu na ilość realizowanych spraw lub ich specyfikę, należą: w gminach: sprawy z zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz ewidencji działalności gospodarczej – łącznie ok. 80 % kosztów realizacji wszystkich zadań. w powiatach: sprawy z zakresu geodezji i kartografii, gospodarki nieruchomościami oraz środowiska i rolnictwa - odpowiednio łącznie również ok. 80 % kosztów.

7 W związku z powyższym na realizację wskazanych zadań przeznaczonych zostało ok. 80 % procent środków dotacji. Pozostałe środki dotacji - ok. 20 % zostaną przekazane na wykonywanie innych zadań. Podział środków pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego dokonany został według kryterium liczby realizowanych przez nie spraw (przy zastosowaniu ujednoliconego dla wszystkich jednostek czasu realizacji jednej sprawy w ramach każdego zadania).

8 W wyniku analizy stwierdzono również, że konieczna do prawidłowej realizacji zadań liczba etatów, na które powinny być przekazywane środki dotacji jest wyższa o 39 od obecnie kalkulowanej w przypadku zadań realizowanych przez gminy, oraz o 47,6 w przypadku zadań realizowanych przez powiaty. W związku z tym środki dotacji przeznaczonej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej powinna być wyższa: - w przypadku zadań realizowanych przez gminy o kwotę zł, - w przypadku zadań realizowanych przez powiaty o kwotę zł.

9 Ze względu na brak możliwości zwiększenia środków na dotacje celowe w budżecie na 2009 r. proces dostosowania kwoty dotacji do wynikającego z analizy poziomu zostanie rozłożony na lata 2010 – 2013. Natomiast w roku 2009 zostanie rozpoczęty proces wyrównywania środków dotacji celowych otrzymywanych przez poszczególne jednostki samorządu do kwot wynikających z analizy. Również ten proces zostanie zakończony w roku 2013.

10 Proces ten będzie przebiegał w następujący sposób:
1) Jednostki samorządu gminnego i powiatowego, którym zgodnie z wynikami przeprowadzonej analizy przekazywane są zbyt wysokie środki, począwszy od 2009 r. będą otrzymywały kwotę pomniejszoną o 1/5 nadwyżki. W ten sposób w roku 2013 otrzymają kwotę dotacji wynikającą z analizy.

11 Przykład. Gmina Czorsztyn w 2008 r. gmina otrzymała środki w kwocie zł. Zgodnie z poprzednim zasadami podziału dotacji w 2009 r. gmina otrzymałaby środki w wysokości zł. W oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy gmina powinna otrzymywać środki w wysokości zł. Różnica wynosi zł. W 2009 r. gmina otrzyma kwotę zł, stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą zł i kwotą zł, będącą 1/5 z kwoty zł (w zaokrągleniu do pełnych złotych). W latach 2010 – 2013 środki dotacji będą corocznie pomniejszane o kwotę zł, aż osiągną w roku 2013 wysokość zł (wynikającą z przeprowadzonej analizy).

12 2) Kwota otrzymana po obniżeniu środków dotacji gminom i powiatom, które otrzymywały ich zbyt dużo, została w 2009 r. przeznaczona na częściowe zwiększenie środków dotacji dla jednostek, które zgodnie z analizą otrzymywały ich zbyt mało. W przypadku gmin kwota ta w 2009 r. wyniosła zł, natomiast w przypadku powiatów – zł.

13 Uzyskane kwoty zostały rozdzielone w 2009 r
Uzyskane kwoty zostały rozdzielone w 2009 r. pomiędzy jednostki, które otrzymują niższe środki dotacji niż wynika to z przeprowadzonej analizy w następujący sposób: gminy - zwiększono dotację o 1/5 (tj. 20 %) brakującej im kwoty. Wyjątek stanowi miasto Kraków, które ze względu na zbyt niskie środki do podziału, otrzyma dotację zwiększoną o 16,48 %, a nie o 20 % brakującej kwoty. powiaty – obliczony został udział procentowy kwoty brakującej danej jednostce w sumie brakujących kwot dla powiatów i zgodnie z tym wskaźnikiem rozdzielono pomiędzy nie uzyskaną kwotę, tj zł. W latach 2010 – 2013 różnice będą wyrównywane w czterech równych ratach.


Pobierz ppt "Nowe zasady podziału dotacji celowej przekazywanej jednostkom samorządu terytorialnego w rozdziale 75011 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google