Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EURO 2012 = RÓWNOŚĆ + TOLERANCJA Szkolny Program Przygotowań m.st. Warszawa przed Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EURO 2012 = RÓWNOŚĆ + TOLERANCJA Szkolny Program Przygotowań m.st. Warszawa przed Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012."— Zapis prezentacji:

1

2 EURO 2012 = RÓWNOŚĆ + TOLERANCJA Szkolny Program Przygotowań m.st. Warszawa przed Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012

3 BENEFICJENTKI / BENEFICJENCI PROJEKTU n auczycielki / nauczyciele wychowania fizycznego oraz wychowawczynie/ wychowawcy klas szkół podstawowych, gimnazj ów, szkół zawodowych i licealnych trenerki i trenerzy szkolnych klubów sportowych planowana liczba uczestniczek/ uczestników (ok. 1000 osób)

4 Cele kluczowe Projektu Wyposażenie uczestniczek/uczestników w niezbędną wiedzę w obszarze umiejętności i postaw do prowadzenia edukacji wśród dzieci i młodzieży na rzecz kultury praw człowieka w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, rasizmowi i ksenofobii. Przygotowanie dzieci i młodzieży z warszawskich szkół do świadomego i aktywnego uczestnictwa w EURO 2012. Promowanie przestrzegania praw człowieka w sporcie. Wspieranie tworzenia sieci kontaktów, wspólnych projektów i działań, a także komunikacji między poszczególnymi podmiotami poprzez równoczesne, partnerskie i zespołowe angażowanie ich w edukację na rzecz przeciwdziałania rasizmowi i ksenofobii w sporcie.

5 Cele szczegółowe do zrealizowania dla uczestniczek i uczestników Promowanie aktywnego uczestnictwa w zajęciach sportowych i etycznego kibicowania. Promowanie dobrych praktyk komunikowania i współpracy. Kształcenie technik rozumienia, chronienia i poszanowania praw człowieka. Rozbudzanie u nauczycielek/nauczycieli potrzeby przeciwdziałania rasizmowi i ksenofobii w sporcie i w życiu. Wspieranie dążeń uczennic i uczniów do rozumienia różnorodności kultur i znajdowania ich wspólnych wartości.

6 Cel długofalowy Projektu Kształtowanie wizerunku odpowiedzialnej i świadomie funkcjonującej szkoły demokratycznej, obywatelskiej, otwartej na drugiego człowieka i otaczający świat, wolnej od dyskryminacji, rasizmu i ksenofobii.

7 SPORT – ważne pytania Czy sport jest prawem człowieka? Dlaczego warto promować przestrzeganie praw człowieka w sporcie? Czemu służy organizowanie paraolimpiad? Czy sport może łamać prawa człowieka? Czy w sporcie jest obecny rasizm? Co można zrobić w Twojej szkole lub klubie, aby potwierdzić, że sport jest dostępny dla wszystkich i służy upowszechnianiu praw człowieka? Jak traktować osoby podejrzane o chuligaństwo? Jak młodzi ludzie działają na rzecz przestrzegania praw człowieka w sporcie? Czy mass media promują czy piętnują zachowania dyskryminujące w sporcie? Czy/jak zasada fair play promowana jest w szkołach/placówkach oświatowych?

8 Czy sport jest prawem człowieka? Żadna z deklaracji i konwencji praw człowieka nie zawiera konkretnych wytycznych dotyczących praw ludzi do uprawiania sportu bądź dostępu do niego. Jednak sport może być traktowany jako niezbędny element edukacji i kultury. Prawo do edukacji: Celem oświaty będzie pełny rozwój osobowości ludzkiej i ugruntowanie poszanowania dla praw człowieka i podstawowych wartości. – Artykuł 26 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka – Artykuł 12 Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych

9 Czy sport może łamać prawa człowieka? stosowanie środków dopingowych terapie hormonalne badanie płci zawodniczek działania sponsorów, np. wpływanie na trening niemożność kulturalnego kibicowania niedostępność dla wszystkich (np. dla mniejszości religijnych, dzieci mniej sprawnych,…) …

10 Sport a rasizm Czy w sporcie jest obecny rasizm? - rasistowskie zachowania sportowców - rasistowskie zachowania kibiców - niereagowanie Państwa i społeczeństwa Jeżeli zdarzają się rasistowskie incydenty (…) - nie możemy milczeć na temat rasizmu. (Gaston Taument - członek holenderskiej reprezentacji narodowej, 2001)

11 Sport a rasizm Czy mass media promują czy piętnują zachowania dyskryminujące w sporcie? Co można zrobić w Twojej szkole lub klubie, aby potwierdzić, że sport jest dostępny dla wszystkich i może służyć upowszechnianiu praw człowieka? Jak traktować osoby podejrzane o chuligaństwo? Czy zakazanie im np. wyjazdu do innego kraju na mecz piłki nożnej jest naruszeniem wolności do przemieszczania się?

12 Jak młodzi ludzie działają na rzecz przestrzegania praw człowieka w sporcie? Organizacja FARE (Futbol Przeciw Rasizmowi w Europie) – zwalczanie wszelkich rodzajów dyskryminacji związanej z piłka nożną. Dyrekcja Młodzieży i Sportu – opracowywanie wytycznych, programów i narzędzi prawnych na rzecz rozwoju spójnej i skutecznej polityki młodzieżowej na wszystkich poziomach. Komitet Rozwoju Sportu RE – zainicjowanie licznych działań promujących zdrowy tryb życia i uprawianie sportu.

13 Dlaczego warto uczyć i promować przestrzeganie praw człowieka w sporcie? Udział w zajęciach sportowych kształtuje wspólne zainteresowania i wartości oraz uczy umiejętności społecznych niezbędnych do uczestniczenia w demokratycznym społeczeństwie. (www.openfunfootballschools.org.mk/status.htm)www.openfunfootballschools.org.mk/status.htm Co jest również zapisane w Podstawie programowej kształcenia ogólnego.

14 Międzynarodowe dokumenty dotyczące praw człowieka i sportu Prawo każdej osoby do uprawiania sportu – Art.1 Europejskiej Karty Sport dla Wszystkich (1975) Zapewnienie niedyskryminacyjnego prawa dostępu do placówek i zajęć sportowych – Europejska Karta Sportu i Kodeks Etyki Sportowej Każdy człowiek ma prawo dostępu do wychowania fizycznego i sportu, które są niezbędne dla pełnego rozwoju osobowości – Międzynarodowa Karta Wychowania Fizycznego i Sportu (1978) Zobligowanie państw do zapewnienia kobietom prawa do uczestniczenia w zajęciach rekreacyjnych, sporcie i innych formach życia kulturalnego – Konwencja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet (1979) – Międzynarodowa Konwencja przeciw Apartheidowi w Sporcie (19185 )

15 Nowa Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Cel kształcenia ogólnego 3) Kształtowanie u uczennic/uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Ważnym zadaniem szkoły jest także edukacja zdrowotna, której celem jest rozwijanie u uczniów postawy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

16 Nowa Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, cd. W procesie kształcenia ogólnego szkoła kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, ciekawość poznawczą, przedsiębiorczość, kreatywność, gotowość do podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej, kultura osobista. W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji.

17 Konferencja inaugurująca Projekt odbyła się 4 X 2010 w Centrum Olimpijskie szczegółowe informacje na str: http://euro2012.wcies.edu.pl/

18 HARMONOGRAM WARSZTATÓW dla nauczycielek / nauczycieli 23 – 24 IX 2010 7 – 8 X 2010 21 – 22 X 2010 4 – 5 XI 2010 3-4 II 2011 10-11 II 2011 3-4 III 2011 10-11 III 2011 17-18 III 2011 24-25 III 2011 31 III - 1 IV 2011 7-8 IV 2011 28-29 IV 20111 szczegółowe informacje na str: http://euro2012.wcies.edu.pl/

19 Informacje o Projekcie http://euro2012.wcies.edu.pl/

20 koordynatorka Projektu Barbara Klimczak (Akademia Euro-Edukacji) barbara.klimczak@wcies.edu.pl


Pobierz ppt "EURO 2012 = RÓWNOŚĆ + TOLERANCJA Szkolny Program Przygotowań m.st. Warszawa przed Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google