Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EURO 2012 = RÓWNOŚĆ + TOLERANCJA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EURO 2012 = RÓWNOŚĆ + TOLERANCJA"— Zapis prezentacji:

1

2 EURO 2012 = RÓWNOŚĆ + TOLERANCJA
Szkolny Program Przygotowań m.st. Warszawy przed Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012

3 BENEFICJENTKI / BENEFICJENCI PROJEKTU
nauczycielki/nauczyciele wychowania fizycznego oraz wychowawczynie/ wychowawcy klas szkół podstawowych, gimnazjów, szkół zawodowych i licealnych trenerki i trenerzy szkolnych klubów sportowych planowana liczba uczestniczek/ uczestników – ok. 800.

4 Cele kluczowe Projektu
Wyposażenie uczestniczek/uczestników w niezbędną wiedzę w obszarze umiejętności i postaw do prowadzenia edukacji wśród dzieci i młodzieży na rzecz kultury praw człowieka w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, rasizmowi i ksenofobii. Przygotowanie dzieci i młodzieży z warszawskich szkół do świadomego i aktywnego uczestnictwa w EURO 2012.

5 Cele kluczowe Projektu, cd.
Promowanie przestrzegania praw człowieka w sporcie. Wspieranie tworzenia sieci kontaktów, wspólnych projektów i działań, a także komunikacji między poszczególnymi podmiotami poprzez równoczesne, partnerskie i zespołowe angażowanie ich w edukację na rzecz przeciwdziałania rasizmowi i ksenofobii w sporcie.

6 Cele szczegółowe do zrealizowania dla uczestniczek i uczestników
promowanie aktywnego uczestnictwa w zajęciach sportowych i etycznego kibicowania promowanie dobrych praktyk komunikowania i współpracy kształcenie technik rozumienia, chronienia i poszanowania praw człowieka rozbudzanie u uczennic i uczniów zainteresowania prawami człowieka i zwalczaniem rasizmu

7 Cele szczegółowe do zrealizowania dla uczestniczek i uczestników, cd.
kształtowanie u uczennic i uczniów postaw odpowiedzialności, sprawiedliwości i solidarności wspieranie dążeń uczennic i uczniów do rozumienia różnorodności kultur i znajdowania ich wspólnych wartości kształtowanie u uczennic i uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie

8 Cel długofalowy Projektu
Kształtowanie wizerunku odpowiedzialnej i świadomie funkcjonującej szkoły demokratycznej, obywatelskiej, otwartej na drugiego człowieka i otaczający świat, wolnej od dyskryminacji, rasizmu i ksenofobii.

9 SPORT – ważne pytania Czy sport jest prawem człowieka?
Dlaczego warto promować przestrzeganie praw człowieka w sporcie? Czemu służy organizowanie paraolimpiad? Czy sport może łamać prawa człowieka? Czy w sporcie jest obecny rasizm? Co można zrobić w Twojej szkole lub klubie, aby potwierdzić, że sport jest dostępny dla wszystkich i służy upowszechnianiu praw człowieka?

10 SPORT – ważne pytania, cd.
Jak traktować osoby podejrzane o chuligaństwo? Jak młodzi ludzie działają na rzecz przestrzegania praw człowieka w sporcie? Czy mass media promują czy piętnują zachowania dyskryminujące w sporcie? Czy/jak zasada fair play promowana jest w szkołach/placówkach oświatowych?

11 Czy sport jest prawem człowieka?
Żadna z deklaracji i konwencji praw człowieka nie zawiera konkretnych wytycznych dotyczących praw ludzi do uprawiania sportu bądź dostępu do niego. Jednak sport może być traktowany jako niezbędny element do edukacji i kultury. Prawo do edukacji: Celem oświaty będzie pełny rozwój osobowości ludzkiej i ugruntowanie poszanowania dla praw człowieka i podstawowych wartości – Artykuł 26 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka – Artykuł 12 Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych

12 Międzynarodowe dokumenty dotyczące praw człowieka i sportu
Prawo każdej osoby do uprawiania sportu – Art.1 Europejskiej Karty Sport dla Wszystkich (1975) Zapewnienie niedyskryminacyjnego prawa dostępu do placówek i zajęć sportowych – Europejska Karta Sportu i Kodeks Etyki Sportowej Każdy człowiek ma prawo dostępu do wychowania fizycznego i sportu, które są niezbędne dla pełnego rozwoju osobowości – Międzynarodowa Karta Wychowania Fizycznego i Sportu (1978) Zobligowanie państw do zapewnienia kobietom prawa do uczestniczenia w zajęciach rekreacyjnych, sporcie i innych formach życia kulturalnego – Konwencja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet (1979) Międzynarodowa Konwencja przeciw Apartheidowi w Sporcie (19185)

13 Udział w zajęciach sportowych
Dlaczego warto uczyć i promować przestrzeganie praw człowieka w sporcie? Udział w zajęciach sportowych kształtuje wspólne zainteresowania i wartości oraz uczy umiejętności społecznych niezbędnych do uczestniczenia w demokratycznym społeczeństwie ( co jest również zapisane w Podstawie programowej kształcenia ogólnego.

14 Cel kształcenia ogólnego
Nowa Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Cel kształcenia ogólnego 3) Kształtowanie u uczennic/uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Ważnym zadaniem szkoły jest także edukacja zdrowotna, której celem jest rozwijanie u uczniów postawy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

15 Nowa Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, cd.
W procesie kształcenia ogólnego szkoła kształtuje u uczennic/uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, ciekawość poznawczą, przedsiębiorczość, kreatywność, gotowość do podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej, kultura osobista. W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji.

16 Czy sport może łamać prawa człowieka?
stosowanie środków dopingowych terapie hormonalne badanie płci zawodniczek działania sponsorów, np. wpływanie na trening niemożność kulturalnego kibicowania niedostępność dla wszystkich (np. dla mniejszości religijnych, dzieci mniej sprawnych,…)

17 Czemu służy organizowanie paraolimpiad?
Igrzyska paraolimpijskie angażują w zawody sportowe osoby niepełnosprawne – po raz pierwszy w 1948 w szpitalu Stoke Mandeville w Anglii. Organizacją zajmuje się Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski. Paraolimpiady są uznane i wspierane przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski.

18 Sport a rasizm Czy w sporcie jest obecny rasizm?
Jeżeli zdarzają się rasistowskie incydenty (…) - nie możemy milczeć na temat rasizmu. (Gaston Taument - członek holenderskiej reprezentacji narodowej, 2001) a) rasistowskie zachowania sportowców b) rasistowskie zachowania kibiców c) niereagowanie Państwa i społeczeństwa Czy mass media promują czy piętnują zachowania dyskryminujące w sporcie?

19 Sport a rasizm Co można zrobić w Twojej szkole lub klubie, aby potwierdzić, że sport jest dostępny dla wszystkich i może służyć upowszechnianiu praw człowieka? Jak traktować osoby podejrzane o chuligaństwo? Czy zakazanie im np. wyjazdu do innego kraju na mecz piłki nożnej jest naruszeniem wolności do przemieszczania się?

20 Jak młodzi ludzie działają na rzecz przestrzegania praw człowieka w sporcie?
Organizacja FARE (Futbol Przeciw Rasizmowi w Europie) – zwalczanie wszelkich rodzajów dyskryminacji związanej z piłka nożną Dyrekcja Młodzieży i Sportu – opracowywanie wytycznych, programów i narzędzi prawnych na rzecz rozwoju spójnej i skutecznej polityki młodzieżowej na wszystkich poziomach Komitet Rozwoju Sportu RE – zainicjowanie licznych działań promujących zdrowy tryb życia i uprawianie sportu

21 HARMONOGRAM KURSÓW DOSKONALĄCYCH W 2011 R.
24-25 października (9:00 – 15:30) - WCIES Euro 2012 = Tolerancja + Równość przygotowanie młodzieży warszawskich szkół do odpowiedzialnego i świadomego udziału w EURO 2012 oraz etycznego kibicowania 25-27 listopada – Maróz Przeciwdziałanie dyskryminacji w sporcie i w życiu Projektowanie i organizacjia imprez sportowych szczegółowe informacje na str:

22 Informacje o Projekcie

23 osoba do kontaktu: Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl
koordynatorka Projektu Barbara Klimczak (Akademia Euro-Edukacji) osoba do kontaktu: Izabela Witczak


Pobierz ppt "EURO 2012 = RÓWNOŚĆ + TOLERANCJA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google