Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja projektów eTwinning a nowa podstawa programowa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja projektów eTwinning a nowa podstawa programowa"— Zapis prezentacji:

1 Realizacja projektów eTwinning a nowa podstawa programowa
Europejski wymiar edukacji – rola dyrektora szkoły w realizacji międzynarodowych projektów współpracy szkół Realizacja projektów eTwinning a nowa podstawa programowa Warszawa, 5 listopada 2010 Iwona Moczydłowska, MSCDN Wydział w Siedlcach

2 Ustawa z dn. 21.11.2008r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela
Podstawy prawne Ustawa z dn r o zmianie ustawy Karta Nauczyciela Rozporządzenie MEN z dn r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Ustawa o systemie oświaty ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw Rozporządzenie MEN z dn r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Rozporządzenie MEN z dn r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników Rozporządzenie MEN z dn r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

3 Realizacja projektów eTwinning a nowa podstawa programowa
Projekt w NPP Obowiązek realizacji projektu w gimnazjum. Obowiązek realizacji część treści z zakresu wos metodą projektu. Projekt edukacyjny jedną z zalecanych metod realizacji nowej podstawy programowej. Kształcenie umiejętności kluczowych. Spójność programowa szkoły umożliwia stosowanie czasochłonnych metod nauczania, takich jak projekt. „Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.” Realizacja projektów eTwinning a nowa podstawa programowa

4 Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie
Podstawa programowa kształcenia ogólnego – umiejętności kluczowe i zadania szkoły Porozumiewanie się w języku ojczystym * Czytanie * Umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych Porozumiewanie się w j. obcych Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne * Myślenie matematyczne * Myślenie naukowe Kompetencje informatyczne * Umiejętność sprawnego posługiwania się TIK * Umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji * Edukacja medialna Umiejętność uczenia się * Umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się Kompetencje społeczne i obywatelskie * Umiejętność pracy zespołowej * Edukacja zdrowotna * Rozwój indywidualny i społeczny: postawy (uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek do innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do podejmowania inicjatyw, do pracy zespołowej oraz kultura osobista; postawa obywatelska, poszanowanie tradycji i kultury własnego narodu, a także innych kultur i tradycji) Inicjatywność i przedsiębiorczość Świadomość i ekspresja kulturalna

5 Współpraca międzynarodowa w NPP
Brak wskazań odnośnie współpracy międzynarodowej (wyjątek potwierdza regułę). Współpraca międzynarodowa szansą, z której szkoły korzystają aby zwiększyć kompetencje językowe uczniów poprzez kontakt z innymi użytkownikami języka i autentyczne sytuacje komunikacyjne, rozwijać świadomość językową uczniów, budować postawy ciekawości, tolerancji i otwartości wobec innych kultur – wartość dodana. Realizacja projektów eTwinning a nowa podstawa programowa

6 Realizacja projektów eTwinning a nowa podstawa programowa
Języki obce w NPP Umiejętność skutecznego porozumiewania się w języku obcym celem kształcenia językowego i kompetencją kluczową. Język obcy od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Kontynuacja nauki języka. Co najmniej dwa języki w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Wielojęzyczność. Mediacje. Obowiązek kształcenia umiejętności ponadprzedmiotowych. Wyłączenie zajęć językowych z typowego systemu klasowo- lekcyjnego. Wprowadzenie poziomów biegłości językowej wg ESOKJ. Realizacja projektów eTwinning a nowa podstawa programowa

7 Realizacja projektów eTwinning a nowa podstawa programowa
TIK w NPP Zajęcia komputerowe od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Komputer z dostępem do Internetu w każdej sali lekcyjnej. Umiejętność posługiwania się TIK - umiejętnością kluczową. „Ważnym zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Nauczyciele powinni stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz posługiwania się przy TIK na zajęciach z różnych przedmiotów.” Realizacja projektów eTwinning a nowa podstawa programowa

8 Projekt eTwinning a program nauczania – tematy i cele projektów
NPP źródłem tematów i inspiracją dla projektów. Wzbogacanie i pogłębianie treści nauczania stosownie do uzdolnień uczniów. Nacisk na wykorzystanie posiadanych wiadomości i kształtowanie postaw. „ Celem kształcenia ogólnego (…) jest: przyswojenie przez uczniów wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; kształtowanie u uczniów postaw w warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.” Realizacja projektów eTwinning a nowa podstawa programowa

9 Realizacja projektów eTwinning a nowa podstawa programowa
Projekt eTwinning a program nauczania – czas i miejsce realizacji projektów Godzina karciana (zwiększanie szans edukacyjnych grupy uczniów ). Obowiązkowe zajęcia lekcyjne (rozwijanie kompetencji kluczowych każdego ucznia). Ramowy plan nauczania i KN zapewniają warunki do elastycznej organizacji pracy szkoły i wyjścia poza system klasowo-lekcyjny. Projekt eTwinning integralnym elementem programu nauczania. Realizacja projektów eTwinning a nowa podstawa programowa

10 Integracja projektu eTwinning z programem nauczania
Przeprowadzenie diagnozy. Planowanie projektu z partnerem międzynarodowym. Włączenie projektu do programu nauczania. Dopuszczenie programu do użytku przez dyrektora szkoły. Informacja dla uczniów i rodziców. Przygotowanie instrukcji dla uczniów Realizacja projektu przez uczniów (pożądane grupy międzynarodowe) Ewaluacja. Realizacja projektów eTwinning a nowa podstawa programowa

11 Współpraca nauczycieli
Modele projektów – jednoprzedmiotowe, wieloprzedmiotowe, międzyprzedmiotowe. Podejście CLIL, team teaching, nauczanie blokowe. Możliwa współpraca nauczycieli różnych przedmiotów; priorytetem nauki przyrodnicze i ścisłe. Współpraca z biblioteką szkolną. „Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni odwoływać się do zasobów biblioteki szkolnej i współpracować z nauczycielami bibliotekarzami.” Realizacja projektów eTwinning a nowa podstawa programowa

12 Zgodny z misją i wizją szkoły Integralna część programu szkoły
Projekt eTwinning Zgodny z misją i wizją szkoły Integralna część programu szkoły Ukierunkowany na rozwój kompetencji kluczowych Serious Fun Dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków Zgodny z podstawą programową Realizacja projektów eTwinning a nowa podstawa programowa

13 eTwinning a rozwój zawodowy nauczycieli
Narzędzia pedagogiczne w nauczaniu przedmiotowym: metoda projektu, TIK, współpraca międzynarodowa. Projekt eTwinning innowacją programową.   Nowe sposoby pracy z uczniami – więcej odpowiedzialności i autonomii. Otwarcie na współpracę we własnej szkole. Instrument rozwoju zawodowego. Realizacja projektów eTwinning a nowa podstawa programowa

14 Rozwój zawodowy nauczycieli z Twinningiem
początkujący poznawanie możliwości, podejmowanie prób poziom średnio- zaawansowany udział w projektach gotowych, praktyczne poznawanie narzędzi i procedur zaawansowany co najmniej jeden własny projekt zrealizowany i poddany ewaluacji poziom biegłości wiele projektów zrealizowanych, wykorzystanie różnych narzędzi, włączenie projektów do programów nauczania lider współpraca z innymi nauczycielami we wdrażaniu innowacji, stymulowanie i wspieranie kolegów Realizacja projektów eTwinning a nowa podstawa programowa

15 eTwinning w rozwoju szkoły
Indywidualne doświadczenia 1-2 nauczycieli realizuje projekty, nie ma komunikacji pomiędzy nauczycielami, nikły lub żaden związek z programem nauczania. Zainteresowanie programem Szkoła jest gotowa uczestniczyć, powołuje zespół i oczekuje na informację zwrotną. Częściowe wykorzystanie Szkoła ma pewne doświadczenie we współpracy międzynarodowej, chce odkrywać i badać jej potencjał dla poprawy procesu nauczania. Pełne wykorzystanie Szkoła była i jest zaangażowana w kilka projektów międzynarodowych, pracuje nad włączeniem ich do programów nauczania i programu rozwoju szkoły. Podejście całą szkołą eTwinning jest narzędziem w realizacji podstawy programowej oraz misji szkoły. Projekty są realizowane na różnych przedmiotach, przez wielu nauczycieli, a efekty poddawane systematycznej ocenie i refleksji. Stanowią integralną częścią programów nauczania oraz znajdują odzwierciedlenie w dokumentach wewnątrzszkolnych. Realizacja projektów eTwinning a nowa podstawa programowa

16 Projekt eTwinning w dokumentach szkoły
program rozwoju szkoły program wychowawczy program nauczania plan zajęć statut szkoły* regulamin realizacji projektów edukacyjnych wewnątrzszkolny system oceniania przedmiotowy system oceniania Realizacja projektów eTwinning a nowa podstawa programowa

17 Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Europejski wymiar edukacji – rola dyrektora szkoły w realizacji międzynarodowych projektów współpracy szkół Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli


Pobierz ppt "Realizacja projektów eTwinning a nowa podstawa programowa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google