Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Ministerstwo Edukacji Narodowej EDUKACJA SKUTECZNA PRZYJAZNA I NOWOCZESNA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Ministerstwo Edukacji Narodowej EDUKACJA SKUTECZNA PRZYJAZNA I NOWOCZESNA."— Zapis prezentacji:

1 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Ministerstwo Edukacji Narodowej EDUKACJA SKUTECZNA PRZYJAZNA I NOWOCZESNA

2 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA DLACZEGO ZMIANY PROGRAMOWE SĄ POTRZEBNE? Jeśli chcemy obniżyć wiek szkolny, to trudno o lepszy moment… tys.

3 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA 1.Obniżenie wieku szkolnego wymaga korekty programów nauczania, zwłaszcza w pierwszych latach nauki. DLACZEGO ZMIANY PROGRAMOWE SĄ POTRZEBNE?

4 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA 1.Obniżenie wieku szkolnego wymaga korekty programów nauczania, zwłaszcza w pierwszych latach nauki. Niezależnie od tego: 2. Mało kto jest zadowolony z obecnie osiąganych efektów kształcenia. efektów kształcenia. Uczniowie przestali się uczyć! Oni niczego nie umieją po gimnazjum. Jak ich tam uczą? W ciągu 2½ roku, po 3 godziny tygodniowo niczego sensownego nie da się nauczyć! Od paru lat studenci I roku są znaczniej gorzej przygotowani do studiów. Co się stało? DLACZEGO ZMIANY PROGRAMOWE SĄ POTRZEBNE?

5 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA DLACZEGO JEST POTRZEBNA? Przed rokiem 2000: Szkoły z maturą ZSZ Studia wyższe 50% 50% ~400 tys. Obecnie: Szkoły z maturą ZSZ 80% 20% Studia wyższe ~2 mln

6 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA DLACZEGO JEST POTRZEBNA? Obecnie w szkołach kończących się maturą uczy się duża grupa uczniów, którzy kilka lat temu poszliby do zasadniczych szkół zawodowych. Średni poziom uzdolnień uczniów szkół kończących się maturą znacznie się obniżył. Potrzeba więcej czasu na omówienie każdego tematu. …albo zmienić organizację procesu kształcenia. Treści nauczania trzeba ograniczyć …

7 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA REFORMA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO ISTOTA REFORMY: SPÓJNOŚĆ PROGRAMOWA Szkoła podstawowa Liceum,technikum,… Płynny start szkolny diagnoza dojrzałości dziecka i wsparcie decyzji rodziców łagodne przejście od metodyki przedszkolnej do szkolnej opieka świetlicowa jak w przedszkolu, przy wsparciu nauczycieli plastyki, muzyki, wf … Przedszkole Gimnazjum zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne wychowanie fizyczne z ofertą zajęć sportowych lub rekreacyjnych do wyboru od pierwszej klasy obowiązkowa nauka języka obcego

8 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA REFORMA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Szkoła podstawowa Przedszkole Gimnazjum Liceum,technikum,… rzetelne kształcenie ogólne z podstawowych dziedzin akademickich dwa języki obce, w tym jeden kontynuowany do wyboru: zajęcia artystyczne, techniczne, sportowe nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii język polski, 2 języki obce, matematyka, wf 2-3 wybrane przedmioty maturalne na poziomie rozszerzonym z dużą liczbą godzin blok zajęć przyrodniczych lub humanistycznych, dopełniających wybór ucznia inne zajęcia do wyboru ISTOTA ZMIAN: SPÓJNOŚĆ PROGRAMOWA

9 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA REFORMA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO SPÓJNOŚĆ W ZAKRESIE JĘZYKÓW OBCYCH Szkoła podstawowa Przedszkole Gimnazjum Liceum,technikum,… Tak jest: Pierwszy język obcy Drugi język obcy Pierwszy język obcy Drugi język obcy Pierwszy język obcy Trzeci język Drugi język obcy albo Tak będzie:

10 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA REFORMA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO JAK OSIĄGNĄĆ SPÓJNOŚĆ PROGRAMOWĄ? Szkoła podstawowa Przedszkole Gimnazjum Liceum,technikum,… Odpowiednie kształcenie i doskonalenie nauczycieli Precyzyjny opis efektów kształcenia Większa autonomia szkół w kreowaniu procesu kształcenia Nadzór pedagogiczny skoncentrowany na efektach pracy szkoły Włączenie rodziców w podnoszenie jakości kształcenia

11 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA REFORMA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO JAK OSIĄGNĄĆ SPÓJNOŚĆ PROGRAMOWĄ? Szkoła podstawowa Przedszkole Gimnazjum Liceum,technikum,… Odpowiednie kształcenie i doskonalenie nauczycieli Precyzyjny opis efektów kształcenia Większa autonomia szkół w kreowaniu procesu kształcenia Nadzór pedagogiczny skoncentrowany na efektach pracy szkoły Włączenie rodziców w podnoszenie jakości kształcenia

12 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA REFORMA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO JAK OSIĄGNĄĆ SPÓJNOŚĆ PROGRAMOWĄ? Szkoła podstawowa Przedszkole Gimnazjum Liceum, technikum,… Precyzyjny opis efektów kształcenia: Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego

13 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA REFORMA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego Stara podstawa programowa kształcenia ogólnego Proces kształcenia Efekty kształcenia Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego

14 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Podstawa programowa to zapis tego, czego państwo zobowiązuje się nauczyć przeciętnie uzdolnionego ucznia Podstawa programowa opisuje efekty kształcenia po każdym etapie edukacji – krajowa struktura kwalifikacji ( European Qualification Framework) Nowa podstawa programowa zastąpi także standardy wymagań egzaminacyjnych

15 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Efekty kształcenia wyrażone są w języku wymagań na koniec każdego etapu kształcenia. Wymagania ogólne – opisują cele kształcenia Wymagania szczegółowe – opisują treści kształcenia MATEMATYKA ……………..modelowanie myślenie strategiczne rozumowanie …………….. rozwiązywanie równań kwadratowych…………….. Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe

16 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA PREAMBUŁA Cele kształcenia Przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyk; Zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości do wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; Kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

17 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA PREAMBUŁA Najważniejsze umiejętności: czytanie – rozumiane jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury, prowadzące do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa; myślenie matematyczne – umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki tam, gdzie wymagają tego potrzeby codziennego życia oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym; myślenie naukowe – umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa.

18 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA PREAMBUŁA Inne ważne umiejętności: komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych; komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych; sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiamisprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi; informacyjnymi i komunikacyjnymi; wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji ;wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji ; rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się ;rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się ; pracy zespołowej. pracy zespołowej.

19 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA PREAMBUŁA Jednym z najważniejszych zadań szkoły jest kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów. Wypełnianie tego zadania należy do obowiązków każdego nauczyciela. Każdy nauczyciel powinien poświęcić dużo uwagi edukacji medialnej, czyli wychowaniu uczniów do właściwego wykorzystania mediów.

20 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA PREAMBUŁA Szkoła powinna też poświęcić dużo uwagi efektywności kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych – zgodnie z priorytetami Strategii Lizbońskiej. Kształcenie w tym zakresie jest kluczowe dla rozwoju cywilizacyjnego Polski oraz Europy. Ważnym zadaniem szkoły jest także edukacja zdrowotna, której celem jest rozwijanie u uczniów postawy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

21 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA PREAMBUŁA Szkoła kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, ciekawość poznawcza, przedsiębiorczość, kreatywność, gotowość do podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej, kultura osobista. W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji.

22 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA PREAMBUŁA Szkoła ma obowiązek przygotowania uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, także poprzez umożliwianie im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych. Szkoła ma obowiązek zadbać o wszechstronny rozwój każdego ucznia, uzupełniając wybrany przez niego zestaw przedmiotów w zakresie rozszerzonym zajęciami harmonijnie dopełniającymi jego główne zainteresowania. Dla uczniów wybierających na IV etapie edukacyjnym pogłębione kształcenie w zakresie nauk matematyczno-przyrodnicznych przygotowano blok przedmiotowy historia i społeczeństwo, zaś dla uczniów wybierających pogłębione kształcenie w zakresie nauk humanistycznych przygotowano blok przedmiotowy przyroda.

23 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA JAK WDRAŻAĆ ZMIANY PROGRAMOWE? Informacje na temat sposobów wdrażania zmian programowych można znaleźć w poradnikach umieszczonych w witrynie Wdrażanie zmian programowych jest również tematem konferencji powiatowych, adresowanych do organów prowadzących szkoły oraz dyrektorów szkół.

24 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Ministerstwo Edukacji Narodowej EDUKACJA SKUTECZNA PRZYJAZNA I NOWOCZESNA


Pobierz ppt "EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Ministerstwo Edukacji Narodowej EDUKACJA SKUTECZNA PRZYJAZNA I NOWOCZESNA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google