Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie inauguracyjne Łódź 27 czerwca 2013 r. cele - kierunki działań - współpraca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie inauguracyjne Łódź 27 czerwca 2013 r. cele - kierunki działań - współpraca."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie inauguracyjne Łódź 27 czerwca 2013 r. cele - kierunki działań - współpraca

2 Zdiagnozowane problemy: Rozproszenie źródeł danych Brak informacji o posiadanych danych Brak ujednoliconych systemów gromadzenia danych Brak odgórnych procedur współpracy w zakresie dostarczania danych i dostępu do baz danych Niejasna hierarchia zależności istniejących i planowanych regionalnych obserwatoriów Brak zintegrowanego systemu monitorowania sytuacji społeczno-gospodarczej regionu oraz interwencji publicznych

3 Podstawa działania ROT – zapisy w dokumentach strategicznych: Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020, regiony, miasta, obszary wiejskie Przygotowanie i wdrożenie systemu monitorowania i raportowania procesów rozwojowych i efektów polityki rozwoju w układach przestrzennych, w tym bazy wskaźników Utworzenie systemu obserwatoriów rozwoju: Na szczeblu krajowym: Krajowe Obserwatorium Terytorialne (KOT) oraz Krajowe Forum Terytorialne (KFT) Na szczeblu regionalnym: Regionalne Obserwatorium Terytorialne (ROT) i Regionalne Forum Terytorialne (RFT) Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 utworzenie regionalnego obserwatorium terytorialnego w celu budowy zintegrowanego systemu monitorowania i ewaluacji polityki rozwoju regionalnego Uchwała Nr 410/13 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 27 marca 2013 r. utworzenie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego Województwa Łódzkiego

4 Cele ROT: Zintegrowany system monitorowania i ewaluacji sytuacji społeczno-gospodarczej oraz interwencji publicznych w województwie Poprawa sprawności zarządzania rozwojem regionalnym

5 Zadania ROT: budowa banku danych o przestrzeni województwa i kraju, ze szczególnym uwzględnieniem województw sąsiednich, budowa zintegrowanego systemu monitorowania sytuacji społeczno-gospodarczej oraz interwencji publicznych w województwie, budowa i koordynacja sieci współpracy między instytucjami działającymi na rzecz rozwoju regionalnego na szczeblu regionalnym oraz wymiana informacji i danych, prowadzenie analiz i ewaluacji polityk publicznych zapisanych w strategicznych dokumentach krajowych (Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju, zintegrowane strategie rozwoju, Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju) i mających wpływ na rozwój województwa łódzkiego,

6 Zadania ROT: współpraca z Krajowym Obserwatorium Terytorialnym, prowadzenie analiz i ewaluacji strategicznych dokumentów wojewódzkich, prowadzenie badań i analiz strategicznych dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej i trendów rozwojowych, prognozowanie zmian sytuacji społeczno-gospodarczej, opracowywanie raportów, opracowywanie scenariuszy rozwoju województwa oraz rekomendacji w zakresie zmian kierunków polityki rozwoju regionu, Budowa bazy danych o regionie Monitorowanie procesu realizacji SRWŁ 2020

7 Zadania ROT: budowa banku danych o przestrzeni województwa i kraju, ze szczególnym uwzględnieniem województw sąsiednich

8 Zadania ROT: budowa zintegrowanego systemu monitorowania sytuacji społeczno-gospodarczej oraz interwencji publicznychbudowa zintegrowanego systemu monitorowania sytuacji społeczno-gospodarczej oraz interwencji publicznych w województwie, budowa i koordynacja sieci współpracy między instytucjami działającymi na rzecz rozwoju regionalnego na szczeblu regionalnym oraz wymiana informacji i danych,budowa i koordynacja sieci współpracy między instytucjami działającymi na rzecz rozwoju regionalnego na szczeblu regionalnym oraz wymiana informacji i danych, Formy współpracy: Konsultacje z potencjalnymi partnerami dotyczące wypracowania optymalnego modelu działania, w tym zakresu pozyskiwania, agregowania i wymiany danych Porozumienia o współpracy Spotkania robocze Udostępnianie baz danych Wspólne projekty badawcze Wspólne konferencje, publikacje

9 Krajowe Obserwatorium Terytorialne Krajowe Forum Terytorialne Mieszkańcy JST Regionalne Forum Terytorialne Instytucje publiczne i niepubliczne Samorząd Województwa Łódzkiego

10 ROT Partnerzy dane nieprzetworzone Portal internetowy Dane przetworzone Analizy Raporty Rekomendacje Administracja publiczna Uczelnie wyższe JST Izba Skarbowa w Łodzi Regionalna Izba Obrachunkowa Łódzki Urząd Wojewódzki Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Urząd Statystyczny w Łodzi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi Kuratorium Oświaty w Łodzi Narodowy Fundusz Zdrowia Samorządy gminne Samorządy powiatowe Samorządy wojewódzkie Urząd Marszałkowski WŁ Uniwersytet Łódzki Politechnika Łódzka Uniwersytet Medyczny Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna Akademia Sztuk Pięknych Akademia Muzyczna Komórki organizacyjne UMWŁ Jednostki podległe UMWŁ Regionalne Centrum Polityki Społecznej Wojewódzki Urząd Pracy Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi Departament Geodezji i Kartografii (system RSIP) Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego Inne Samorządy gospodarcze Instytucje otoczenia biznesu Organizacje pozarządowe

11 Projekty badawcze ROT 2015 BADANIA DLA KRAJOWEGO OBSERWATORIUM TERYTORIALNEGO BADANIA WŁASNE Przegląd regionalny 2012 (badanie zakończone) Badanie potencjałów i specjalizacji polskich regionów Kształtowanie powiązań funkcjonalnych obszarów metropolitalnych Łodzi i Warszawy Możliwości rozwoju Łódzko- Świętokrzyskiej Platformy Zaawansowanych Materiałów Budowlanych Perspektywy rozwoju terenów inwestycyjnych w regionie łódzkim Potencjały przemysłów kreatywnych w ŁOM Atrakcyjność instytucji otoczenia biznesu dla rozwoju przedsiębior -czości w regionie łódzkim Monitorowanie SRWŁ 2020 Badania ROT prowadzone są w ramach projektu 1/POKL/5.2.1/2013 Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w samorządach województw.

12 Badania dla Krajowego Obserwatorium Terytorialnego Atuty i osiągnięcia rozwoju społeczno-gospodarczego: Wzrost gospodarczy w regionie łódzkim w 2012 r. mimo spowolnienia gospodarczego Wysoka atrakcyjność Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (najlepsza strefa w Europie i 4 na świecie – Ranking Digiatal Marketing Awards 2012) Postęp w realizacji docelowego układu dróg krajowych i autostrad Bardzo wysoki poziom wykorzystania środków UE w ramach RPO i POKL Problemy rozwoju społeczno- gospodarczego: Niska innowacyjność gospodarki, zwłaszcza sektora MŚP, Rosnąca stopa bezrobocia oraz skala ubóstwa; Depopulacja, starzenie się społeczeństwa; Niekorzystna sytuacja zdrowotna mieszkańców regionu Przegląd regionalny 2012 – badanie zrealizowane w kwietniu 2013 r.

13 Badania dla Krajowego Obserwatorium Terytorialnego Badanie potencjałów i specjalizacji polskich regionów badanie w trakcie realizacji - planowane zakończenie we wrześniu 2013 r.

14 Badania własne planowane we współpracy z innymi ROT-ami:

15 Kształtowanie powiązań funkcjonalnych obszarów metropolitalnych Łodzi i Warszawy – badanie realizowane we współpracy z Mazowieckim ROT termin realizacji: X.2013 – III.2015 Cel badania: Określenie realnych potencjałów rozwojowych obszarów metropolitalnych Łodzi i Warszawy i układu bipolarnego. Określenie obecnych związków funkcjonalnych. Określenie potencjalnych i przyszłych związków funkcjonalnych. Oszacowanie kosztów i korzyści dla obszarów metropolitalnych Łodzi i Warszawy wynikających z układu bipolarnego

16 ŁÓDZKI OBSZAR METROPOLITALNY Cel strategiczny Spójny, dynamiczny i konkurencyjny obszar rozwoju funkcji metropolitalnych, współtworzący krajowy system metropolii oraz wpisujący się w proces rozwoju bipolarnego układu metropolitalnego Łódź – Warszawa

17 Badania własne planowane we współpracy z innymi ROT-ami: Możliwości rozwoju Łódzko – Świętokrzyskiej Platformy Zaawansowanych materiałów Budowlanych – badanie realizowane ze Świętokrzyskim ROT: termin realizacji: IV.2013 – III.2015 Cel badania: Określenie potencjału branży ceramiczno – budowlanej na terenach województwa łódzkiego i świętokrzyskiego Określenie barier rozwoju i sposobów ich eliminacji

18 Zagłębie ceramiczno-budowlane Opoczno – Tomaszów Mazowiecki Cel strategiczny Obszar nowoczesnego przemysłu materiałów budowlanych, opartego na zasobach surowcowych i wykorzystującego innowacyjne technologie oraz kreatywne rozwiązania w zakresie projektowania i wzornictwa

19 Podstawowym dokumentem w procesie monitorowania i ewaluacji jest Raport Roczny z realizacji SRWŁ 2020. Główne obszary objęte raportowaniem to: sytuacja społeczno-gospodarcza województwa łódzkiego w oparciu o podstawowe wskaźniki makroekonomiczne poziom realizacji celów na podstawie osiągniętych wskaźników (analiza) stan realizacji programów wdrażanych na poziomie regionalnym Dokument ten będzie tworzony w oparciu o dane z systemu monitorowania i ewaluacji strategii oraz pochodzące z Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego i statystyki publicznej. Raporty podlegać będą zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Łódzkiego. Badania własne ROT: monitorowanie SRWŁ 2020

20 Regionalne Forum Terytorialne Przestrzenią dla dyskusji i wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju regionalnego na poziomie regionalnym będzie utworzone Regionalne Forum Terytorialne - platforma wymiany wiedzy i doświadczeń między aktorami polityki rozwoju z terenu województwa.

21 Zakładane rezultaty: Portal internetowy ROT prezentujący wyniki tworzonych raportów i analiz - narzędzie umożliwiające szybki i sprawny przepływ informacji pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za prowadzenie polityki rozwoju Ogólnodostępna, regionalna baza danych stanowiąca kompleksowy zbiór informacji społeczno- gospodarczych zebranych przez ROT i partnerów ROT na temat województwa łódzkiego Interaktywna mapa regionu - graficzna prezentacja danych i wyników analiz wykonywanych przez ROT

22 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ www.bppwl.lodzkie.pl


Pobierz ppt "Spotkanie inauguracyjne Łódź 27 czerwca 2013 r. cele - kierunki działań - współpraca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google