Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego"— Zapis prezentacji:

1 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Urząd Marszałkowski Departament Edukacji i Kultury EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

2 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
TERMINOLOGIA Instytucja Zarządzająca – MGPIPS Instytucja Pośrednicząca – Urząd Wojewódzki Beneficjent Końcowy / Instytucja Wdrażająca – Urząd Marszałkowski Ostateczni Odbiorcy (projektodawcy): Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne (w przypadku szkół publicznych) Organy dotujące (w przypadku szkół niepublicznych) Stypendia dla studentów – Powiaty Ostateczni beneficjeńci - Osoby bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

3 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
PROGRAMY OPERACYJNE PODSTAWY WSPARCIA WSPÓLNOTY NARODOWY PLAN ROZWOJU ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO SPO RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH SPO RYBOŁÓWSTWO I PRZETWÓRSTWO RYB SPO WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW SPO TRANSPORT SPO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH PO POMOC TECHNICZNA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

4 FUNDUSZE STRUKTURALNE UNII EUROPEJSKIEJ
Europejski fundusz rozwoju regionalnego EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Europejski fundusz orientacji i gwarancji rolnej – sekcja orientacji Finansowy instrument wspierania rybołówstwa EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

5 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO NA LATA Priorytet 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Priorytet 2: WZMOCNIENIE ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W REGIONACH Priorytet 3: Rozwój lokalny Priorytet 4: Pomoc techniczna EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

6 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
PRIORYTET II ZPORR Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie Działanie 2.2 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH POPRZEZ PROGRAMY STYPENDIALNE Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

7 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
DZIAŁANIE 2.2 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH POPRZEZ PROGRAMY STYPENDIALNE CEL DZIAŁANIA Ogólnym celem działania jest podniesienie dostępu do kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym dla uczniów pochodzących z obszarów wiejskich i studentów pochodzących z obszarów zagrożonych marginalizacją EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

8 OSTATECZNI BENEFICJENCI
STUDENCI UCZNIOWIE EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

9 DWA TYPY PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH
Stypendia dla studentów uczelni wyższych Stypendia dla młodzieży z obszarów wiejskich kontynuującej kształcenie na poziomie ponadgimnazjalnym EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

10 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
STUDENCI mieszkają na obszarach zmarginalizowanych (stałe zameldowanie na terenie powiatu będącego projektodawcą) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

11 OBSZARY ZMARGINALIZOWANIE
Obszary zmarginalizowane to : obszary wiejskie, miasta do 20 tys. mieszkańców, obszary kwalifikujące się do wsparcia w ramach Działania 3.2 ZPORR, zdegradowane dzielnice miast i obszary powojskowe wyznaczone Lokalnym Programem Rewitalizacji EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

12 OBSZARY KWALIFIKUJĄCE SIĘ DO WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 ZPORR,
Powiat przeworski Powiat ropczycko – sędziszowski Powiat rzeszowski Powiat Rzeszów Powiat sanocki Powiat stalowowolski Powiat strzyżowski Powiat Tarnobrzeg Powiat tarnobrzeski Powiat brzozowski Powiat dębicki Powiat jarosławski Powiat jasielski Powiat kolbuszowski Powiat Krosno Powiat krośnieński Powiat leżajski Powiat łańcucki Powiat niżański EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

13 POWIATY NIEZAKWALIFIKOWANE DO OBSZARÓW WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 3.2
Powiat bieszczadzki Powiat lubaczowski Powiat leski Powiat mielecki Powiat przemyski Powiat Przemyśl EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

14 RODZINY W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ
Rodziny o dochodzie w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych zapisana w Ustawie z dnia 28 listopada 2003r.o świadczeniach rodzinnych (Dz.U nr 228 poz. 2255) Próg dla danego województwa z zachowaniem powyższego warunku będzie ustalony w Ramowym Planie Realizacji Działania corocznie przygotowywanym przez Beneficjenta Końcowego / Instytucję Wdrażającą EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

15 WYSOKOŚĆ STYPENDIUM DLA STUDENTÓW
Maksymalna kwota stypendium wynosić będzie 200 zł w skali miesiąca Procentowy udział środków UE w środkach publicznych na poziomie działania wynosi 75% EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

16 FORMA STYPENDIÓW DLA STUDENTÓW
Stypendia będą przekazywane w formie finansowej lub refundacji kosztów poniesionych wcześniej przez studenta EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

17 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
STYPENDIA DLA UCZNIÓW Podejmują naukę lub uczą się w szkole umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego (nie może to być szkoła dla dorosłych) Mieszkają na obszarach wiejskich Pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

18 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
TERENY WIEJSKIE Tereny położone poza granicami administracyjnymi miast Miasta do 5 tyś mieszkańców Miasta do 20 tyś mieszkańców w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

19 RODZINY W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ
Rodziny o dochodzie w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych zapisana w Ustawie z dnia 28 listopada 2003r.o świadczeniach rodzinnych (Dz.U nr 228 poz. 2255) Próg dla danego województwa z zachowaniem powyższego warunku będzie ustalony w Ramowym Planie Realizacji Działania corocznie przygotowywanym przez Beneficjenta Końcowego / Instytucję Wdrażającą EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

20 WYSOKOŚĆ STYPENDIUM DLA UCZNIÓW
Maksymalna kwota stypendium wynosić będzie 100 zł netto w skali miesiąca EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

21 FORMA STYPENDIÓW DLA UCZNIÓW
Stypendia dla uczniów będą przekazywane w formie rzeczowej, dofinansowania przez projektodawcę opłat lub refundacji kosztów poniesionych wcześniej przez ucznia związanych z pobieraniem nauki. EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

22 PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – Ogłoszenie o konkursach
Konkurs będzie miał formę konkursu zamkniętego Informacja będzie zamieszczona min. na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

23 PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – Źródła informacji
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Uzupełnienie ZPORR Europejski Fundusz Społeczny w Polsce – Podręcznik dla Projektodawców EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

24 INFORMACJE W INTERNECIE
EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

25 e-mail: stypendia@podkarpackie.pl ul. Ks. Jałowego 6a Rzeszów
KONTAKT DEPARTAMENT EDUKACJI I KULTURY Oddział nauki i wdrażania Programów Operacyjnych w zakresie działań stypendialnych tel. (017) ul. Ks. Jałowego 6a Rzeszów EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

26 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
Pracownicy Stanisław Rysz Katarzyna Kuczmenda Edyta Lubas Piotr Jankowski EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY


Pobierz ppt "Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google