Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.efs.gov.pl EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.efs.gov.pl EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez."— Zapis prezentacji:

1 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Urząd Marszałkowski Departament Edukacji i Kultury

2 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY TERMINOLOGIA Instytucja Zarządzająca – MGPIPS Instytucja Pośrednicząca – Urząd Wojewódzki Beneficjent Końcowy / Instytucja Wdrażająca – Urząd Marszałkowski Ostateczni Odbiorcy (projektodawcy): Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne (w przypadku szkół publicznych) Organy dotujące (w przypadku szkół niepublicznych) Stypendia dla studentów – Powiaty Ostateczni beneficjeńci - Osoby bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy

3 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY PROGRAMY OPERACYJNE NARODOWY PLAN ROZWOJU PODSTAWY WSPARCIA WSPÓLNOTY SPO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH SPO WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW SPO RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH SPO TRANSPORTPO POMOC TECHNICZNA ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO SPO RYBOŁÓWSTWO I PRZETWÓRSTWO RYB

4 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY FUNDUSZE STRUKTURALNE UNII EUROPEJSKIEJ Europejski fundusz rozwoju regionalnego EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Europejski fundusz orientacji i gwarancji rolnej – sekcja orientacji Finansowy instrument wspierania rybołówstwa

5 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO NA LATA Priorytet 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Priorytet 2: WZMOCNIENIE ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W REGIONACH Priorytet 3: Rozwój lokalny Priorytet 4: Pomoc techniczna

6 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY PRIORYTET II ZPORR Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie Działanie 2.2 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH POPRZEZ PROGRAMY STYPENDIALNE Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach

7 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY DZIAŁANIE 2.2 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH POPRZEZ PROGRAMY STYPENDIALNE Ogólnym celem działania jest podniesienie dostępu do kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym dla uczniów pochodzących z obszarów wiejskich i studentów pochodzących z obszarów zagrożonych marginalizacją CEL DZIAŁANIA

8 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY OSTATECZNI BENEFICJENCI STUDENCIUCZNIOWIE

9 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY DWA TYPY PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH Stypendia dla młodzieży z obszarów wiejskich kontynuującej kształcenie na poziomie ponadgimnazjalnym Stypendia dla studentów uczelni wyższych

10 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY STUDENCI mieszkają na obszarach zmarginalizowanych (stałe zameldowanie na terenie powiatu będącego projektodawcą) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej

11 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY OBSZARY ZMARGINALIZOWANIE Obszary zmarginalizowane to : obszary wiejskie, miasta do 20 tys. mieszkańców, obszary kwalifikujące się do wsparcia w ramach Działania 3.2 ZPORR, zdegradowane dzielnice miast i obszary powojskowe wyznaczone Lokalnym Programem Rewitalizacji

12 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY OBSZARY KWALIFIKUJĄCE SIĘ DO WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 ZPORR, Powiat brzozowski Powiat dębicki Powiat jarosławski Powiat jasielski Powiat kolbuszowski Powiat Krosno Powiat krośnieński Powiat leżajski Powiat łańcucki Powiat niżański Powiat przeworski Powiat ropczycko – sędziszowski Powiat rzeszowski Powiat Rzeszów Powiat sanocki Powiat stalowowolski Powiat strzyżowski Powiat Tarnobrzeg Powiat tarnobrzeski

13 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY POWIATY NIEZAKWALIFIKOWANE DO OBSZARÓW WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 Powiat bieszczadzki Powiat lubaczowski Powiat leski Powiat mielecki Powiat przemyski Powiat Przemyśl

14 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY RODZINY W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ Rodziny o dochodzie w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych zapisana w Ustawie z dnia 28 listopada 2003r.o świadczeniach rodzinnych (Dz.U nr 228 poz. 2255) Próg dla danego województwa z zachowaniem powyższego warunku będzie ustalony w Ramowym Planie Realizacji Działania corocznie przygotowywanym przez Beneficjenta Końcowego / Instytucję Wdrażającą

15 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY WYSOKOŚĆ STYPENDIUMDLA STUDENTÓW Maksymalna kwota stypendium wynosić będzie 200 zł w skali miesiąca Procentowy udział środków UE w środkach publicznych na poziomie działania wynosi 75%

16 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY FORMA STYPENDIÓW DLA STUDENTÓW Stypendia będą przekazywane w formie finansowej lub refundacji kosztów poniesionych wcześniej przez studenta

17 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY STYPENDIA DLA UCZNIÓW Podejmują naukę lub uczą się w szkole umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego (nie może to być szkoła dla dorosłych) Mieszkają na obszarach wiejskich Pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej

18 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY TERENY WIEJSKIE Tereny położone poza granicami administracyjnymi miast Miasta do 5 tyś mieszkańców Miasta do 20 tyś mieszkańców w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą

19 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY RODZINY W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ Rodziny o dochodzie w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych zapisana w Ustawie z dnia 28 listopada 2003r.o świadczeniach rodzinnych (Dz.U nr 228 poz. 2255) Próg dla danego województwa z zachowaniem powyższego warunku będzie ustalony w Ramowym Planie Realizacji Działania corocznie przygotowywanym przez Beneficjenta Końcowego / Instytucję Wdrażającą

20 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY WYSOKOŚĆ STYPENDIUM DLA UCZNIÓW Maksymalna kwota stypendium wynosić będzie 100 zł netto w skali miesiąca

21 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY FORMA STYPENDIÓW DLA UCZNIÓW Stypendia dla uczniów będą przekazywane w formie rzeczowej, dofinansowania przez projektodawcę opłat lub refundacji kosztów poniesionych wcześniej przez ucznia związanych z pobieraniem nauki.

22 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – Ogłoszenie o konkursach Konkurs będzie miał formę konkursu zamkniętego Informacja będzie zamieszczona min. na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego

23 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – Źródła informacji Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Uzupełnienie ZPORR Europejski Fundusz Społeczny w Polsce – Podręcznik dla Projektodawców

24 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY INFORMACJE W INTERNECIE

25 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY KONTAKT DEPARTAMENT EDUKACJI I KULTURY Oddział nauki i wdrażania Programów Operacyjnych w zakresie działań stypendialnych tel. (017) ul. Ks. Jałowego 6a Rzeszów

26 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Pracownicy Stanisław Rysz Katarzyna Kuczmenda Edyta Lubas Piotr Jankowski


Pobierz ppt "Www.efs.gov.pl EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez."

Podobne prezentacje


Reklamy Google