Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Równość szans edukacyjnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Równość szans edukacyjnych"— Zapis prezentacji:

1 Równość szans edukacyjnych
Projekty stypendialne dla uczniów i studentów na Podkarpaciu. POWIAT SANOCKI Tytuł projektu: „Wsparcie stypendialne uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Województwa Podkarpackiego w roku szkolnym ”.

2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenów zmarginalizowanych.
Cel projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenów zmarginalizowanych. Beneficjenci projektu: G Grębów G Przecław G Zaklików M Krosno M Mielec Zgromadzenie Ojców Michalitów P Bieszczadzki P Brzozowski P Dębicki P Jasielski P Krośnieński P Leski P Leżajski P Mielecki P Niżański P Przeworski P Ropczycko-Sędziszowski P Rzeszowski P Sanocki P Stalowowolski P Strzyżowski P Tarnobrzeski

3 Informacje ogólne o projekcie.
Wartość projektu: ,00 PLN Poziom dofinansowania z EFS: 68,04 % Poziom dofinansowania z BP : 31,96 % Liczba Beneficjentów Ostatecznych : osób. Liczba szkół uczestniczących w projekcie: 103 szkoły Okres Realizacji : od r. do r. Rodzaj beneficjentów Ostatecznych: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenów zmarginalizowanych, wywodzący się z rodzin o niskim dochodzie na członka rodziny. Rodzaj wsparcia: stypendia w formie finansowej i rzeczowej.

4 Wskaźniki realizacji projektu:
„WSKAŹNIKI TWARDE” Wskaźnik produktu; Liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy otrzymali stypendium w celu kontynuowania nauki: - w tym: kobiet : - W tym: uczniowie z klasy maturalnej Wskaźnik rezultatu: Liczba osób promowanych do następnej klasy w ogólnej liczbie uczniów otrzymujących stypendia: - w tym kobiet: liczba osób, które zakończyły edukację w szkole ponadgimnazjalnej:

5 „WSKAŹNIKI MIĘKKIE” 1.Podniesienie zdolności motywacyjnych poprzez:
- zwiększenie zaufania we własne siły, - podniesienie poczucia odpowiedzialności, - podniesienia poziomu samooceny, - wyższe osobiste i zawodowe aspiracje, 2. Zwiększenie osobistych predyspozycji poprzez: - poprawę wizerunku/prezentacji, - większą punktualność, - zwiększenie koncentracji i zaangażowania, 3. Zwiększenie umiejętności praktycznych poprzez: - umiejętność wypełniania formularzy, - umiejętność napisania życiorysu, - poprawa umiejętności zarządzania środkami finansowymi, - większa świadomość praw i obowiązków.

6 Zarządzanie projektem.
Przedsięwzięcie jest projektem partnerskim o dużym budżecie, dużej liczbie Beneficjentów Ostatecznych oraz realizowanym na większości obszaru Województwa. W związku z powyższym , w celu sprawnego administrowania projektem opracowano i wdrożono podręcznik tożsamości projektu obejmujący następujące zagadnienia: Analiza prawna wdrażania projektu (układ instytucjonalny, struktura biura projektu ), Zarządzanie kadrami, Zarządzanie finansami, Zarządzanie czasem, Zarządzanie obiegiem dokumentów i przepływem informacji, Zarządzanie statystyką, Zarządzanie ryzykiem i kontrola wewnętrzna, Promocja i odbiór społeczny.

7 Problemy napotkane podczas realizacji projektu.
Realizacja projektu w roku szkolnym (na przełomie lat budżetowych), Niedostosowanie organizacyjne administracji (konieczność przemodelowania funkcjonowania urzędu poprzez przygotowanie i wdrożenie szeregu procedur i instrukcji postępowania), Nadmierny formalizm (dokumentowanie i śledzenie wypłaty stypendiów np przelewów; ewidencja faktur i rachunków rozliczających stypendium – ), Problemy z beneficjentami ostatecznymi (niska świadomość obowiązków wynikających z faktu pobierania stypendiów np.: nie przesyłanie faktur), I inne.

8 Odbiór społeczny projektu.
Pozytywny w zakresie konieczności interwencji EFS poprzez stypendia (respondenci uznali, iż takie wsparcie jest potrzebne), Neutralny w przedmiocie wysokości wsparcia (zdania ankietowanych były podzielone), Negatywny w zakresie obsługi wypłaty stypendiów (nieterminowość, konieczność dokumentowania wydatków dowodami księgowymi).

9 Wnioski na przyszłość. 1. Należy tak skonstruować system wsparcia stypendialnego aby był on: nastawiony na bardziej indywidualną ścieżkę kształcenia ucznia (program kształcenia kierunkowego za pomocą zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, uczestnictwa w olimpiadach itp.), wpływał motywacyjnie na wyniki w nauce (wysokość wparcia). 2. Należy przemodelować organizację i zasady funkcjonowania administracji publicznej w oparciu o wypracowaną metodologię przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z EFS (np: budżet zadaniowy)

10 Dziękuję za uwagę. RZESZÓW 2007 © Marek Stabryła


Pobierz ppt "Równość szans edukacyjnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google