Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działanie 2.2 ZPORR Wdrażanie Działanie 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne w województwie podkarpackim Konferencja:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działanie 2.2 ZPORR Wdrażanie Działanie 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne w województwie podkarpackim Konferencja:"— Zapis prezentacji:

1 Działanie 2.2 ZPORR Wdrażanie Działanie 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne w województwie podkarpackim Konferencja: Europejski Fundusz Społeczny Instrumentem wsparcia rozwoju kompetencji kadr w regionach Rzeszów, 18 grudnia 2007 r.

2 Działanie 2.2 ZPORR WSTĘP Program Operacyjny: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie: 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Instytucja Wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Edukacji i Kultury

3 Działanie 2.2 ZPORR ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Europejski Fundusz Społeczny – 69,03% Budżet Państwa - 29,80 % Samorząd Województwa Podkarpackiego – 1,17%

4 Działanie 2.2 ZPORR WYSOKOŚĆ ALOKACJI w województwie podkarpackim Ogółem – 51 094 850,16 zł w tym: –EFS – 35 272 170,04 zł –BP – 15 227 458,95 zł –SWP – 595 221,17 zł

5 Działanie 2.2 ZPORR KWALIFIKOWALNOŚĆ PROJEKTÓW kryteria formalne Projekty muszą spełniać kryteria określone w Podręczniku dla Ostatecznych Odbiorców (Beneficjentów) Dokładne kryteria zawiera Karta Oceny Formalnej oraz Karta Oceny Merytorycznej wg której przeprowadzana jest ocena w IW. Priorytetowo są traktowane projekty spełniające kryteria dodatkowe określone w Ramowym Planie Realizacji Działania na dany rok.

6 Działanie 2.2 ZPORR KWALIFIKOWALNOŚĆ PROJEKTÓW kryteria merytoryczne I typ projektów – stypendia dla uczniów Przedmiotem projektów jest wyplata stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą* II typ projektów – stypendia dla studentów Przedmiotem projektów jest wyplata stypendiów dla studentów uczelni działających na podstawie polskich przepisów o szkolnictwie wyższym * z wyłączeniem szkół dla dorosłych

7 Działanie 2.2 ZPORR BENEFICJENCI Uprawnionych Beneficjentów szczegółowo określa dokument pod nazwą Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego I typ projektów : organy prowadzące/dotujące szkoły ponadgimnazjalne kończące się maturą oraz ich związki i porozumienia - powiaty oraz gminy* II typ projektów : powiaty oraz ich związki i porozumienia (spełniające określone warunki określone w U ZPORR). * wyjątek stanowi Zgromadzenie im. Świętego Michała Archanioła w Miejscu Piastowym

8 Działanie 2.2 ZPORR KWALIFIKOWALNOŚĆ BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH I typ projektów Uczniowie –posiadający zameldowanie na terenach wiejskich, w miastach do 5 tyś. mieszkańców lub w miastach do 20 tyś. mieszkańców w których nie ma szkół ponagimnazjalnych kończących się maturą, –posiadający dochód na osobę w rodzinie nie większy niż określony w U ZPORR oraz RPRD na dany rok –pobierający naukę w szkole ponadgminazjalnej kończącej się maturą, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

9 Działanie 2.2 ZPORR KWALIFIKOWALNOŚĆ BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH II typ projektów Studenci –posiadający zameldowanie na terenach zmarginalizowanych (definicja w UZPORR: obszary wiejskie, miasta do 20 tys. mieszkańców, obszary kwalifikujące się do wsparcia w ramach Działania 3.2 ZPORR, zdegradowane dzielnice miast i obszary poprzemysłowe i powojskowe wyznaczone Lokalnym Programem Rewitalizacji). –posiadający dochód na osobę w rodzinie nie większy niż określony w U ZPORR oraz RPRD na danych rok –studiujący w wyższych uczelniach działających na podstawie polskich przepisów o szkolnictwie wyższym (studia dzienne, wieczorowe, zaoczne)

10 Działanie 2.2 ZPORR KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW kryteria podstawowe ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1685/2000 z dnia 28 lipca 2000 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w odniesieniu do warunków, jakie muszą spełniać wydatki na działania współfinansowane z funduszy strukturalnych Podręcznik: Europejski Fundusz Społeczny w ZPORR - Kwalifikowalność wydatków (zawierający wytyczne kwalifikowalności dla Beneficjentów Priorytetu 2 ZPORR oraz Wytyczne dla instytucji uczestniczących w realizacji Priorytetu 2 ZPORR)

11 Działanie 2.2 ZPORR KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW kryteria merytoryczne I typ projektów: wydatki poniesione na stypendia w formie rzeczowej wydatki poniesione na stypendia w formie refundacji – podstawę wypłaty stypendium dla uczniów stanowi przedłożenie faktur, rachunków, biletów i innych dokumentów potwierdzających poniesienie przez ucznia wydatków na cele edukacyjne (podręczniki, posiłki w miejscach zbiorowego żywienia, odzież sportowa, pomoce dydaktyczne, inne wydatki obligatoryjnie wymagane przez szkołę wydatki poniesione na stypendia w formie finansowej – nowa forma wypłat wprowadzona w roku szkolnym 2006/2007, podstawę wypłat stypendiów stanowi zaświadczenie dyrektora szkoły o nieprzekroczeniu przez ucznia limitu godzin nieusprawiedliwionych II typ projektów: wydatki poniesione na stypendia w formie finansowej

12 Działanie 2.2 ZPORR Liczba projektów zrealizowanych w ramach działania Liczba projektów realizowanych oraz tych, których realizacja rzeczowa zakończy się w I kwartale 2008 r. wynosi 42, w tym: –projekty I typu: 38 [uczniowie] –projekty II typu: 4 [studenci]

13 Działanie 2.2 ZPORR Liczba projektów zrealizowanych w ramach działania Liczba projektów w podziale na lata szkolne i akademickie : Rok szkolny 2004/2005: 18 projektów I typu 1 projekt II typu Rok szkolny 2005/2006: 11 projektów I typu 1 projekt II typu Rok szkolny 2006/2007: 9 projektów I typu 2 projekt II typu

14 Działanie 2.2 ZPORR Problemy związane z wdrażaniem działania 2.2 ZPORR nieprzygotowany Program, zmieniające się wytyczne ograniczone środki w stosunku do potrzeb w województwie podkarpackim obowiązkowa forma refundacji wydatków w I typie projektów w latach szkolnych 2004/2005 i 2005/2006 brak uregulowań prawnych umożliwiających przekazanie dotacji na stypendia dla uczniów szkół artystycznych prowadzonych przez Ministra Kultury uruchomienie z dużym opóźnieniem Systemu SIMIK

15 Działanie 2.2 ZPORR Przykłady nieprawidłowości Kwalifikowanie do projektów osób niespełniających kryteriów programowych Wypłacanie stypendiów na podstawie faktur wystawionych przez nieistniejące podmioty gospodarcze Opisy na fakturach niezgodne ze stanem faktycznym Ponoszenie wydatków niezgodnie z przepisami w zakresie zamówień publicznych

16 Działanie 2.2 ZPORR Co nas jeszcze czeka… Poświadczanie wydatków poniesionych w ramach realizowanych projektów Kontrole Instytucji Wdrażającej na zakończenie realizacji projektów Archiwizacja dokumentów do 31 grudnia 2013 r. (lub dłużej) Kontrola trwałości projektów raz w roku, przez 5 lat od dnia zamknięcia projektów Kontrole uprawnionych instytucji krajowych i Unijnych (IZ ZPORR, IPoś. UKS, NIK, OLAF)

17 Działanie 2.2 ZPORR Dziękuję za uwagę. Katarzyna Kuczmenda Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Edukacji i Kultury Oddział nauki k.kuczmenda@podkarpackie.pl


Pobierz ppt "Działanie 2.2 ZPORR Wdrażanie Działanie 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne w województwie podkarpackim Konferencja:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google