Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiat Buski jest organem prowadzącym dla 11 jednostek oświatowych: I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku – Zdroju HALA SPORTOWA I.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiat Buski jest organem prowadzącym dla 11 jednostek oświatowych: I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku – Zdroju HALA SPORTOWA I."— Zapis prezentacji:

1

2 Powiat Buski jest organem prowadzącym dla 11 jednostek oświatowych: I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku – Zdroju HALA SPORTOWA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BUSKU - ZDROJU I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BUSKU – ZDROJU NOWY BUDYNEK

3 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BUSKU – ZDROJU STARY BUDYNEK INTERNAT I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BUSKU - ZDROJU

4 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU - ZDROJU

5 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BUSKU – ZDROJU SZKOŁA I INTERNAT

6 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO - INFORMATYCZNYCH W BUSKU – ZDROJU SZKOŁA I INTERNAT

7 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ORLĄT LWOWSKICH W STOPNICY

8 technik administracji technik ekonomista technik organizacji reklamy technik księgarstwa technik hotelarstwa technik turystyki wiejskiej technik technologii żywności technik żywienia i usług gastronomicznych technik logistyk technik spedytor technik informatyk technik teleinformatyk technik cyfrowych procesów graficznych technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Technika:

9 technik obsługi turystycznej technik handlowiec technik geodeta technik rolnik technik agrobiznesu technik mechanizacji rolnictwa technik architektury krajobrazu technik ochrony środowiska technik budownictwa technik urządzeń sanitarnych technik inżynierii środowiska i melioracji technik elektryk technik elektronik technik budownictwa wodnego technik mechanik technik pojazdów samochodowych technik drogownictwa Technika:

10 fryzjer krawiec sprzedawca kelner kucharz cukiernik piekarz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie murarz – tynkarz betoniarz – zbrojarz kamieniarz monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych elektryk Zasadnicze Szkoły Zawodowe:

11 monter izolacji budowlanych monter konstrukcji budowlanych cieśla dekarz stolarz ślusarz mechanik pojazdów samochodowych blacharz samochodowy elektromechanik pojazdów samochodowych mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych mechanik maszyn i urządzeń drogowych mechanik – monter maszyn i urządzeń elektromechanik monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych rolnik ogrodnik Zasadnicze Szkoły Zawodowe:

12 bezpieczeństwa publicznego sportu W liceach ogólnokształcących prowadzone są następujące innowacje pedagogiczne z zakresu:

13 INTERNATY

14

15

16

17

18

19

20

21 W szkołach funkcjonują różnego rodzaju formy organizacyjne skupiające uczniów, w tym m.in.: samorządy uczniowskie, młodzieżowe rady internatów, koła PCK, drużyny harcerskie, liczne koła przedmiotowe i koła zainteresowań. Część zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych, Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz Specjalnych Ośrodkach Szkolno Wychowawczych w Busku – Zdroju i w Broninie była realizowana w ramach projektów dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Liczba kół zainteresowań w szkołach prowadzonych przez Powiat Buski

22 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 - FIRMA SYMULACYJNA

23 UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W STOPNICY – OBÓZ SPRAWNOŚCIOWY

24 GRUPA REKONSTRUKCYJNA – ŻUAWI ŚMIERCI – UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO – INFORMATYCZNYCH DRUŻYNA ZWIĄZKU STRZELECKIEGO – UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

25 DZIEŃ FRANKOFONII Z UDZIAŁEM WICEKONSULA FRANCJI

26 TURNIEJ IM. HUBERTA WAGNERA

27 BEZPŁATNE STAŻE ZAWODOWE W NIEMCZECH

28 BEZPŁATNE WARSZTATY JĘZYKOWE W LONDYNIE

29 BEZPŁATNE WARSZTATY JĘZYKOWE W NIEMCZECH (Berlin, Poczdam, Drezno)

30 UCZNIOWIE BUSKICH TECHNIKÓW – BEZPŁATNE WYJAZDY NA: WARSZTATY AUTOPREZENTACJI, TARGI HORECA, GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I WIELE INNYCH

31 WYJAZD STUDYJNY DO FABRYKI MAN-a W NIEPOŁOMICACH WYJAZD STUDYJNY DO FABRYKI FIATA W TYCHACH WYJAZD STUDYJNY DO FABRYKI OPLA W GLIWICACH

32 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO W BUSKU - ZDROJU

33 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Busku – Zdroju przystosowany jest do kształcenia młodzieży niepełnosprawnej ruchowo. W skład Ośrodka wchodzą: 1)Szkoła Podstawowa Specjalna dla Niepełnosprawnych Ruchowo, 2) Gimnazjum Specjalne dla Niepełnosprawnych Ruchowo, 3) Technikum Specjalne dla Niepełnosprawnych Ruchowo: a)technik administracji, b)technik ekonomista, c)technik elektronik, d)technik informatyk, e)technik mechanik, 4) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna dla Niepełnosprawnych Ruchowo: a)elektromechanik, b)krawiec, c)mechanik – monter maszyn i urządzeń, d)ślusarz, 5) Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Niepełnosprawnych Ruchowo, 6) Szkoła Policealna Specjalna dla Niepełnosprawnych Ruchowo.

34 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Busku – Zdroju zapewnia młodzieży: opiekę lekarza, opiekę stomatologa, opiekę pielęgniarki, opiekę pedagoga, opiekę psychologa, opiekę logopedy, opiekę psychoterapeuty, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia socjoterapeutyczne, rehabilitację ruchową również z wykorzystaniem basenu rehabilitacyjnego, neurologopedię, EEG Biofeedback, szkolne doradztwo zawodowe, zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze, różne formy zajęć pozalekcyjnych finansowane zarówno ze środków budżetowych, jak i środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, możliwość zwolnienia z opłat za wyżywienie, bezpłatne zakwaterowanie. W Ośrodku funkcjonują również warsztaty szkolne, gdzie uczniowie odbywają zajęcia praktycznej nauki zawodu w celu zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych w przyszłym zawodzie. W zależności od kierunku kształcenia i dysfunkcji uczniów zarówno pracownie warsztatowe, jak i pomoce dydaktyczne oraz formy i metody pracy edukacyjnej są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

35 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Busku – Zdroju

36

37

38 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY W BRONINIE

39 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Broninie przystosowany jest do kształcenia młodzieży niepełnosprawnej umysłowo. Uczniowie Ośrodka pobierają naukę w: 1)Szkole Podstawowej Specjalnej, 2)Gimnazjum Specjalnym, 3)Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej, a) mechanik monter maszyn i urządzeń, b) mechanik pojazdów samochodowych, c) monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, d) murarz – tynkarz, e) ślusarz, f) piekarz, g) pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, 4) Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.

40 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Broninie Do dyspozycji wychowanków są świetlice, pracownia komputerowa, biblioteka, czytelnia, obiekty i urządzenia sportowe. Ośrodek zapewnia dzieciom i młodzieży: dostosowanie programu edukacyjno – terapeutycznego do indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i rewalidacyjnych oraz do predyspozycji ucznia i jego możliwości psychofizycznych, opiekę psychologiczno - pedagogiczną, zajęcia rewalidacyjne, EEG Biofeedback, szkolne doradztwo zawodowe, zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze, zajęcia pozalekcyjne, możliwość zwolnienia z opłat za wyżywienie, opiekę pielęgniarki, bezpłatne zakwaterowanie.

41 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Broninie Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej odbywają zajęcia praktycznej nauki zawodu w warsztatach szkolnych Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych oraz w lokalnych zakładach pracy w celu zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w przyszłym zawodzie, a także w celu zaznajomienia się z funkcjonowaniem zakładów pracy.

42 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Broninie Bardzo ważnym obszarem pracy Ośrodka jest opieka nad dziećmi i młodzieżą z głębokim upośledzeniem umysłowym. Dla tych wychowanków organizowane są indywidualne zajęcia rewalidacyjne i wieloprofilowe usprawnianie. Dzięki zróżnicowanym formom terapii (grupowej i indywidualnej) Ośrodek zapewnia swoim podopiecznym wielozmysłowe poznawanie otoczenia, kształtowanie umiejętności w zakresie samoobsługi, komunikowania się oraz rozwoju społecznego i emocjonalnego.

43 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Broninie

44

45

46

47

48 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W BUSKU - ZDROJU

49 Zespół Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju obejmuje: Przedszkole, Szkołę Podstawową, Gimnazjum oraz Liceum Ogólnokształcące. Uczą się tu dzieci i młodzież będący pacjentami Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. dr Szymona Starkiewicza w Busku – Zdroju. W szkołach funkcjonujących w Zespole realizowane są programy szkół macierzystych uczniów. Wszyscy uczniowie przebywający w szpitalu objęci są tzw. nauczaniem przyłóżkowym. Dla najmłodszych uczniów - pacjentów zorganizowane są grupy przedszkolne. Natomiast czas wolny od zabiegów rehabilitacyj- nych i nauki szkolnej jest zagospodarowany przez wychowaw- ców w ramach pozalekcyjnych zajęć wychowawczych.

50 HALA SPORTOWA POWIATOWEGO MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA SPORTOWEGO W BUSKU - ZDROJU

51 Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku – Zdroju, jako placówka oświatowo – wychowawcza, ma za zadanie stwarzać warunki do uprawiania, szczególnie przez dzieci i młodzież, wybranych dyscyplin sportowych. Ośrodek – poza prowadzeniem własnych sekcji sportowych - udostępnia swoje obiekty m.in. uczniom buskich szkół ponadgimnazjalnych, zakładom pracy, zawodnikom buskich klubów sportowych. Z bazy sportowej Ośrodka korzysta rocznie ok. 6.000 osób, które uczestniczą w różnego rodzaju zawodach, imprezach i uroczystościach organizowanych w Ośrodku. W Ośrodku działa 10 sekcji sportowych prowadzonych przez nauczycieli – trenerów, w których trenuje ponad 160 uczniów.

52 POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU - ZDROJU

53 Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku – Zdroju jest placówką akredytowaną prowadzącą szerokie spektrum działań w zakresie podnoszenia jakości pracy oraz poziomu kwalifikacji nauczycieli. Kadrę Ośrodka tworzą nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni. Program działań Ośrodka jest oparty o zdiagnozowane potrzeby nauczycieli oraz rad pedagogicznych. Ośrodek, poza szkołami funkcjonującymi na terenie Powiatu Buskiego, współpracuje również ze szkołami prowadzonymi przez 12 innych samorządów terytorialnych w zakresie doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego dla nauczycieli. Ośrodek obejmuje wsparciem blisko 8.000 nauczycieli rocznie. Doradcy metodyczni przeprowadzają każdego roku ponad 300 szkoleń, kursów, konferencji i innych form doskonalenia zawodowego.

54 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Busku – Zdroju obejmuje opieką dzieci i młodzież zamieszkałą i kształcącą się na terenie ośmiu gmin Powiatu Buskiego. Poradnia udziela pomocy dzieciom i mło- dzieży w zakresie rozwoju oraz efektyw- ności uczenia się, wspiera wychowawczą rolę rodziców i współpracuje z nauczy- cielami i wychowawcami w zakresie rozwiązywania problemów związanych z nauczaniem i wychowywaniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

55 Wykorzystano zdjęcia z archiwów powiatowych jednostek oświatowych oraz Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju.


Pobierz ppt "Powiat Buski jest organem prowadzącym dla 11 jednostek oświatowych: I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku – Zdroju HALA SPORTOWA I."

Podobne prezentacje


Reklamy Google