Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PREZENTACJA WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O DZIERŻONIÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PREZENTACJA WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O DZIERŻONIÓW"— Zapis prezentacji:

1 PREZENTACJA WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O. 58-200 DZIERŻONIÓW
UL. KILIŃSKIEGO 25A

2 1.1. ZARYS HISTORYCZNY W i K SPÓŁKA Z O.O.
W DZIERŻONIOWIE Pierwszy wodociąg w Dzierżoniowie został wybudowany w latach Dostarczał on wodę w ilości 140 m3/d . Wodę uzdatniano w zbiorniku wyrównawczym - wieży ciśnień, która powstała w 1884 roku . W latach opracowano nowy projekt ujęcia wody wprost z rzeki Bystrzycy, jednak ze względu na wysokie koszty zaniechano tej inwestycji. W latach wybudowano siedem nowych studni. Średnia produkcja dobowa tych studzien w 1943 roku wynosiła m3/d. W 1974 roku 18 stycznia Zarządzeniem Naczelnika Powiatu Dzierżoniów utworzono jednobranżowe przedsiębiorstwo pod nazwą Powiatowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dzierżoniowie. Obejmowało ono swą działalnością miasta: Dzierżoniów, Bielawę, Niemczę, Pieszyce, Piławę Górną oraz Gminę Wiejską Dzierżoniów. Od tego czasu datuje się radykalny rozwój przedsiębiorstwa. Powstały nowe Stacje Uzdatniania Wody . Ostatnim (obecny stan) etapem transformacji było w 1997 roku przekształcenie przedsiębiorstwa ( na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej ) w „Wodociągi i Kanalizacja” Spółkę z o.o., której właścicielem stała się Gmina Miejska Dzierżoniów.

3 1. 2 DANE OGÓLNE o W i K SPÓŁKA Z O. O
1.2 DANE OGÓLNE o W i K SPÓŁKA Z O.O. Przedmiotem działalności Spółki jest zaspokajanie potrzeb prawie 100 tyś. mieszkańców jak również zakładów przemysłowych, handlowych, usługowych na terenie działania w zakresie zaopatrzenia i dystrybucji wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków. Spółka WiK świadczy swoje usługi na bardzo rozległym terenie, obejmującym 5 miast: Dzierżoniów, Bielawę, Pieszyce, Piławę Górną, Niemczę oraz gminę wiejską Dzierżoniów W swoich codziennych działaniach jak również w inwestycjach, Spółka inwestuje w swój rozwój, traktując wszystkich mieszkańców gmin jednakowo. Spółka zatrudnia 154 pracowników, w tym: 114 pracowników na stanowiskach robotniczych i 40 osób na stanowiskach nierobotniczych. Wykształcenie wyższe posiada 21 pracowników, średnie 47, zawodowe 56 i podstawowe 29. Pracownicy posiadają długoletni staż pracy w Spółce. Organami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników (Burmistrz Gminy Miejskiej Dzierżoniów) Rada Nadzorcza (od 3 do 5 osób), oraz Zarząd jednoosobowy (Prezes). Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym Numer KRS : Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 zł. i jest podzielony na udziały – objęte w 100% przez Gminę Miejską Dzierżoniów.

4 1.3 SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ
ZARZĄD P PREZES RADA NADZORCZA Inspektor ds. BHP i p.poż. Obrona Cywilna Dział Laboratorium Radca Prawny Inspektor ds. Organizacji Inspektor ds. Kadr Dział Spraw Ekonomicznych Dział Utrzymania Ruchu Dział Energetyki i Automatyki Dział Techniczny Dział Wodociągów i Kanalizacji w Dzierżoniowie FF PF PB PL PO PR PK FE w Bielawie Oczyszczalni Ścieków PP Pełnomocnik Prezesa ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania DYREKTOR ds. TECHNICZNYCH FK Dział Obsługi Klienta FZ Dział Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej ds. Rozwoju PD Dział Finansowo - Księgowy ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW TT TR TD TB TK PT TA ds. FINANSOWYCH Główny Księgowy

5 Struktura zatrudnienia WiK Dzierżoniów w latach 2001-2006

6 1.4 DANE TECHNICZNE o W i K SPÓŁKA Z O.O.
Lokalny rynek odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych charakteryzuje się nieznacznym przyrostem ich liczby, przy równoczesnym wyraźnym, spadku sprzedaży wody i ścieków. Sieci wodociągowo – kanalizacyjne, przy pomocy których dokonywane jest (odpowiednio) rozprowadzanie wody i transport ścieków wymagają stałych remontów i modernizacji. Odbiorcy wody: grupowi – spółdzielnie mieszkaniowe, zakłady gospodarki komunalnej, oraz indywidualni wyposażeni są w 9738 szt. wodomierzy eksploatowanych przez Spółkę. Spółka eksploatuje 232,9 km rozdzielczej sieci wodociągowej i szt. przyłączy do budynków oraz 136,5 km sieci kanalizacyjnej w tym 11,83 km sieci ogólnospławnej, oraz 4416 szt. przyłączy kanalizacyjnych. Wśród ujęć wody dominują ujęcia powierzchniowe, głównie potoki górskie zlokalizowane na północnych i północno-wschodnich stokach Gór Sowich, zlewnia rzeki Bystrzycy. Wody podziemne ujmowane są przez 35 studni głębinowych oraz 9 kopanych. Woda uzdatniana jest w 10 zakładach. Pięć spośród nich to wysokowydajne zakłady uzdatniania w Lubachowie, Dzierżoniowie Ostroszowicach, Kamionkach oraz w Górach Sowich. Pozostałe, to mniejsze stacje uzdatniania położone między innymi w Niemczy, Piławie Górnej, Jodłowniku. Spółka eksploatuje 4 mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków zlokalizowane w Dzierżoniowie, Bielawie, Piławie Górnej i Pieszycach.

7 INFRASTRUKTURA WODNO-KANALIZA- CYJNA WiK Dzierżoniów

8 Sprzedaż usług wodociągowych i kanalizacyjnych WiK Dzierżoniów w latach 2002-2006
OGÓŁEM woda kanalizacja rok w zł w m w zł w m3 W TYM: gospodarstwa domowe przemysł pozostali rok woda kanalizacja woda kanalizacja woda kanalizacja w m w m w m w m w m w m3

9 Sprzedaż usług wodociągowych i kanalizacyjnych WiK Dzierżoniów w latach 2002-2006

10

11

12 rok Gospodarstwa domowe woda w m3 spadek w m3 % kanalizacja w m3 2002 2003 4 514 0,17% -1,16% 2004 -0,42% 1 568 0,07% 2005 -0,92% -2,58% 2006 -3,81% -3,50% Przemysł 35 525 9,35% 12 830 0,67% 2 884 0,69% -17,71% -6,48% -25,36% -18,88% -19,72% Pozostali -4,93% -13,22% -2,62% -8 272 -2,97% -6,81% -3,34% 3 201 1,26%

13 1.5 CERTYFIKATY, AKRETYDACJA, NAGRODY

14

15 STRATEGIA ROZWOJU na lata 2007-2010
„Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. w Dzierżoniowie Dzierżoniów, grudzień 2006 rok WYBRANE ELEMENTY

16 WSTĘP. „Skuteczna strategia to strategia, która wypełniona jest energią zaangażowanych ludzi: to oni czynią z niej dobrą strategię poprzez jej urzeczywistnienie i przez to, że sami ją rozwijają”. Strategia Rozwoju Spółki z o.o. Wodociągi i Kanalizacja na lata jest podstawowym dokumentem określającym cele i priorytety polityki rozwoju w perspektywie najbliższych lat oraz warunki, które powinny ten rozwój zapewnić. Większość strategii zaczyna się od utopii, od konstruktywnych marzeń czy pragnień. Sztuka wdrażania strategii polega na tym, by z utopijnych marzeń stworzyć konkretne działania pomagające je urzeczywistnić. Ale najpierw trzeba zejść na Ziemię! Wszyscy pracownicy powinni zaakceptować podstawowe aspekty każdej strategii: myśleć i działać. Mam nadzieję, że przedłożona przeze mnie strategia stanie się materiałem do dyskusji, jak i źródłem inowacyjności w codziennym myśleniu i działaniu, zarówno dla Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej i pracowników. A tak w ogóle – to czy rzeczywiście zmiany w Spółce są konieczne? Tak, obserwując zachodzące zmiany, zwłaszcza w otoczeniu zewnętrznym Spółki, ich wpływ na stabilność i właściwy jej rozwój. Prezes Zarządu Andrzej Bronowicki

17 2. MISJA Misja powinna pełnić funkcję motywacyjną do dalszego działania. Uważam, że problem zwiększenia ilości wody w sieci Spółka ma już za sobą. Minęły już problemy z obecnością wody w kranie klienta. Ale czy jej jakość jest taka jak na wyjściu z zakładu uzdatniania? Czy nasze wszystkie sieci kanalizacyjne są szczelne? Uwzględniając współczesne oczekiwanie naszych klientów proponuję następujące brzmienia misji: ”Czysta woda w każdym kranie, tylko czyste ścieki do rzeki ” 3. WIZJA Wizja to przyszłościowy obraz naszej Spółki oraz jej miejsce i rola w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym. To idea, która łączy interesy organizacji z jej kulturą organizacyjną z uwzględnieniem wypracowanej już misji. „ Nasza innowacyjność w działaniu, satysfakcją naszych klientów ”

18 Dla realizacji tego celu zdefiniowano następujące przedsięwzięcia:
4. CELE I PROGRAMY STRATEGICZNE Przy wypracowaniu celów strategicznych uwzględniono analizę aktualnej sytuacji finansowo-gospodarczej Spółki oraz analizę SWOT. Umożliwiło to sformułowanie celów strategicznych, obejmujących wszystkie sfery działania Spółki. Dla każdego z celów strategicznych określone zostały programy, które umożliwiają ich realizację. Określone przez Spółkę programy strategiczne nie skupiają się na realizacji wyłącznie jednego celu, następować będzie ich wzajemne przenikanie, co przyczyni się do osiągnięcia kilku celów jednocześnie. 4.1 CEL I - UTRZYMANIE DŁUGOFALOWEJ STABILNOŚCI FINANSOWEJ. Utrzymanie długofalowej stabilności finansowej Spółki jest jej podstawowym celem działalności. Stabilność finansowa pozwala bezpiecznie podejmować wiele działań związanych z realizacją pozostałych celów strategicznych. Dla realizacji tego celu zdefiniowano następujące przedsięwzięcia: C1.1 Opracowanie strategii finansowej wraz z systemem monitorowania ( zintegrowany system informatyczny, budżet zadaniowy ). C1.2 Pozyskiwanie innych źródeł finansowania ( środki unijne, obligacje przychodowe, kredyty, pożyczki, leasing ). C1.3 Optymalizacja kosztów działania ( kontrolling, realizacja i ewaluacja strategii ).

19 Dla realizacji tego celu zdefiniowano następujące przedsięwzięcia:
4.2 CEL II - USPRAWNIENIE PRZEPŁYWU INFORMACJI WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ. Poprawa, zwłaszcza szybkości, przepływu informacji niewątpliwie zwiększy skuteczność i sprawność wszelkich działań Spółki zarówno w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym. Ponadto pozytywnie wpłynie na realizacje pozostałych celów. Dla realizacji tego celu zdefiniowano następujące przedsięwzięcia: C2.1 Centralizacja Biura Obsługi Klienta, automatyzacja oraz informatyzacja Spółki (wdrożenie niezbędnych modułów w zintegrowanym systemie informatycznym, mapy cyfrowe, GPS ). C2.2 Modernizacja centrali telefonicznej. C2.3 Modernizacja strony internetowej ( system on-line z klientem). C2.4 Dobranie i skomponowanie elementów Public Relations. C2.5 Współpraca z wszelkimi organizacjami i podmiotami, związanymi z działalnością Spółki.

20 Dla realizacji tego celu zdefiniowano następujące przedsięwzięcia:
4.3 CEL III - POPRAWA SYTUACJI FINANSOWO- GOSPODARCZEJ SPÓŁKI. Ze względu na znaczny spadek przychodów z działalności podstawowej (zwłaszcza od czerwca 2006 roku – likwidacja zakładu Bieltex ) należy podjąć działania zwiększające dochody z działalności pomocniczej. Jednocześnie, uwzględniając pogarszający się stan techniczny infrastruktury technicznej ( jakość wody i ścieków ) oraz sprzętu technicznego ( maszyny i urządzenia ), należy niezwłocznie dążyć do systematycznej poprawy. Dla realizacji tego celu zdefiniowano następujące przedsięwzięcia: C3.1 Rozszerzyć zakres usług wodno-kanalizacyjnych oraz laboratoryjnych. C3.2 Utworzyć grupę inwestycyjno-remontową ( system gospodarczy, udział w realizacji inwestycji zewnętrznych ). C3.3 Wygospodarować środki finansowe na bieżącą poprawę stanu technicznego bazy i środków technicznych (dzierżawa oraz sprzedaż majątku biernego). C3.4 Opracować dokumentację „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego” ( inwentaryzacja tech. modernizacja z uwzględnieniem grawitacji, informatyzacja i automatyzacja) celem rozpoczęcia prac związanych z pozyskaniem środków unijnych.

21 4.4 CEL IV - POPRAWA WARUNKÓW PRACY I PŁACY W SPÓŁCE.
W dobie dzisiejszych czasów, każda organizacja powinna stwarzać warunki do ustawicznego rozwoju swoich pracowników. Inwestycja w personel jest działaniem niezbędnym dla każdego zarządu. Dla realizacji tego celu zdefiniowano następujące przedsięwzięcia (programy): C4.1 W celu zapewnienia właściwego rozwoju zawodowego każdego pracownika opracować tzw. Plan Społeczny ( harmonogramy kursów i szkoleń, kontynuacja zintegrowanego Systemu Zarządzania wg PN 9001 i , zakup modułu elektronicznego obiegu dokumentacji). C4.2 Opracować tzw. Plan Bezpieczeństwa (w celu poprawy warunków bezpieczeństwa pracy, modernizacja stanowisk pracy, wdrożenie Systemu Zarządzania BHP wg. PN ). C4.3 Opracować wewnętrzny system motywacyjny wynagradzania pracowników ( aktualizacja Układu Zbiorowego, Regulaminu Pracy, zróżnicowana premia, analiza czasu pracy, budżet zadaniowy dla poszczególnych działów, informatyczny monitoring realizacji zadań ).

22 WNIOSKI 1. Strategia została zbudowana w oparciu o sprawdzone w praktyce metodologie planowania strategicznego. 2. Horyzont czasowy strategii dotyczy lat 2007 – Uwzględniając realizację zadań wynikających z koncepcji „ Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego”( udział środków unijnych ), horyzont czasowy strategii zostanie odpowiednio wydłużony. 3. Zbudowany system celów strategicznych obejmuje swoim zasięgiem wszystkie sfery działalności i rozwoju Spółki. 4. Przyjęta metodologia budowania strategii obejmuje dwa poziomy: strategiczny (misja, wizja, cele) i taktyczny (przedsięwzięcia - programy). 5. Przedstawiona strategia otwiera możliwości wzmocnienia wizerunku Spółki i spełnienia oczekiwań jej klientów wewnętrznych i zewnętrznych. 6. Realizacja ww. strategii (wnikliwa konsultacja i dyskusja, bieżąca ewaluacja) powinna pozytywnie wpłynąć na właściwy rozwój Spółki. 7. Realizacja wszystkich celów strategicznych jest w bardzo dużym stopniu uzależniona od wysokości udziału środków zewnętrznych, przede wszystkim unijnych Opracował: Prezes Zarządu Andrzej Bronowicki

23 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH ZAŁOŻEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA „ Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego” celem otrzymania dofinansowania ze środków Funduszu Spójności. 2.1 Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne: Ustawa z dnia r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Ustawa z dnia r Prawo wodne. Ustawa z dnia r. Prawo ochrony środowiska. Stan zasobów infrastruktury technicznej oraz sytuacja finansowa Spółki. Wejście Polski do Unii Europejskiej (budżet , ochrona środowiska jest tzw. 1 osią priorytetową, 4750mln. Euro). Rozwój automatyki, technologii oraz informatyki (kompatybilność sprzętowa i programowa).

24 L I S T I N T E N C Y J N Y w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn.” Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin Powiatu Dzierżoniowskiego” podpisany w dniu 2 kwietnia 2007r. pomiędzy firmą Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Kilińskiego 25A w Dzierżoniowie, zwana dalej „Spółką”, reprezentowaną przez Andrzeja Bronowickiego – Prezesa Zarządu Spółki a Gminami: 1. Gminą Piława Górna reprezentowaną przez Burmistrza Zuzannę Bielawską. 2. Gminą Bielawa reprezentowaną przez Burmistrza Ryszarda Dźwiniela. 3. Gminą i Miastem Niemcza reprezentowaną przez Burmistrza Grzegorza Kosowskiego. 4. Gminą Wiejską Dzierżoniów reprezentowaną przez Wójta Mariana Kowala. 5. Gminą Pieszyce reprezentowaną przez Burmistrza Mirosława Obala. 6. Gminą Miejską Dzierżoniów reprezentowaną przez Burmistrza Marka Pioruna. Artykuł 1 Strony oświadczają, że mając na uwadze potrzebę aktywnego działania na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu oraz cele polityki ekologicznej regionu i gmin nakreślone przez ustawę Prawo ochrony środowiska oraz inne akty prawa, rozpoczynają wspólne działanie zmierzające do realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin Powiatu Dzierżoniowskiego”, celem otrzymania dofinansowania ze środków Funduszu Spójności. Artykuł 2 Strony oświadczają, że przyjmują wstępny harmonogram przygotowania przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin Powiatu Dzierżoniowskiego”, stanowiący załącznik do niniejszego dokumentu, oraz deklarują, że dołożą wszelkich starań w celu realizacji zapisów w nim zawartych. Strony będą uczestniczyły w przygotowaniu następujących dokumentów: wstępnego studium wykonalności dla wszystkich gmin, karty potencjalnego przedsięwzięcia z załącznikami, wniosku do Funduszu Spójności, studium wykonalności oraz oceny oddziaływania na środowisko, dla gmin wskazanych we wstępnym studium wykonalności.

25 Artykuł 3 Strony ustalają, iż Spółka przyjmuje obowiązki wnioskodawcy, beneficjanta oraz operatora przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin Powiatu Dzierżoniowskiego”, wnioskowanego do Funduszu Spójności, zgodnie z obowiązującymi zasadami w tym zakresie. Artykuł 4 Burmistrz, Wójt danej Gminy zobowiązuje się do przedstawienia Radzie Gminy założeń przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin Powiatu Dzierżoniowskiego” oraz podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w procesie realizacji harmonogramu w kwestiach stanowiących kompetencje Rady Gminy. Artykuł 5 Burmistrz, Wójt danej Gminy w terminie do 9 kwietnia 2007r. powoła pełnomocnika d.s przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin Powiatu Dzierżoniowskiego”, który będzie pełnił funkcje koordynatora przedsięwzięcia w gminie i jednocześnie będzie osobą wyznaczoną do współpracy ze Spółką, w zakresie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza lub Wójta. Artykuł 6 Strony ustalają, iż interesy gmin uczestniczących w przedsięwzięciu oraz innych instytucji zaangażowanych w jego realizację, będzie reprezentował Prezes Spółki. Artykuł 7 Strony będą dążyć do prawidłowej realizacji zainicjowanej współpracy oraz wspierać się wzajemnie w osiągnięciu celu, jakim jest realizacja przedsięwzięcia pn. „ Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ” przy wsparciu Funduszu Spójności. Artykuł 8 W celu realizacji postanowień zawartych w niniejszym dokumencie Strony podejmą wszelkie działania, w tym prawne, niezbędne do wykonania wymienionych w nim inicjatyw.

26 2. Określenie wielkości kwot związanych z realizacją przedsięwzięcia będącego przedmiotem
niniejszego listu oraz ich podział na poszczególne gminy, Strony określą w odrębnej umowie. Artykuł 9 Niniejszy dokument sporządzono w 7 jednobrzmiących egzemplarzach. Postanowienia niniejszego dokumentu wchodzą w życie z dniem podpisania. Dzierżoniów, dnia 2 kwietnia 2007r. Podpis Spółki: Podpisy Gmin: Prezes Zarządu Burmistrz Miasta Piława Górna - Andrzej Bronowicki Zuzanna Bielawska ……………………………… Burmistrz Miasta Bielawa - Ryszard Dźwiniel 3. Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza - Grzegorz Kosowski 4. Wójt Gminy Dzierżoniów - Marian Kowal 5. Burmistrz Miasta Pieszyce - Mirosław Obal 6. Burmistrz Miasta Dzierżoniów - Marek Piorun

27 WiK, gminy powiatu dzierżoniowskiego
2.3 WSTĘPNY HARMONOGRAM PRZYGOTOWANIA DOKUMENTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOŚCI DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA „MODERNIZACJA I ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO" Lp DZIAŁANIA UCZESTNICY WYKONAWCY TERMIN ( m-c, rok) 1 2 3 4 Ustalenie wstępnego zakresu przedsięwziecia, etapowania opracowania dokumentów z akceptacją uczestników projektu WiK, gminy powiatu dzierżoniowskiego Zawarcie porozumienia pomiędzy gminami Powiatu Dzierżoniowskiego w sprawie realizacji przedsięwzięcia do FS. WiK, gminy Wystąpienie do WFOŚiGW o udzielenie pożyczki na opracowanie Wstępnego Studium Wykonaloności uzyskanie decyzji o dofinansowaniu WiK, WFOŚiGW Przeprowadzenie postępowania przetargowego na opracowanie Wstępnego Studium Wykonalności. Zawarcie umowy. WiK 5 Opracowanie Wstępnego Studium Wykonalności, konsultacje, uzgodnienia z gminami. Wykonawca, WiK, WFOŚiGW 6 Przekazanie Zamawiającemu Wstępnego Studium Wykonalności, weryfikacja w gminach. Zatwierdzenie przez WiK. WiK, Wykonawca 7 Wypracowanie zakresu rzeczowego do Studium Wykonalności 8 Wystąpienia do FOŚiGW o udzielenie pożyczki na opracowanie kpl. dokumentów do FS( wniosku, Studium Wykonaloności; oceny oddział. inwest. na środowisko) i projektów bud.Uzyskanie decyzji o dofinansowaniu. WiK, WFOŚiGW

28 WiK,Inż.w kontrakcie, Wyk., Konsult., WF, NF,
9 Opracowanie materiałów przetargowych na wykonanie kompletu dokumentów do Funduszu Spójności WiK 10 Przeprowadzenie przetargu na wykonanie opracowania kompletu dokumentówdo Funduszu Spójności. Zawarcie umowy. WiK , Wykonawca 11 Opracowanie kompletu dokumentów, konsultacje. Wykonawca, WiK, WFOŚiGW 12 Powołanie Jednostki Realizującej Projekt (JRP) 13 Odebranie dokumentów przez Zamawiającego. 14 Opracowanie materiałów przetargowych, przeprowadzenie procedury przetargowej na opracowanie projektów budowlanych i SIWZ na roboty budowlano-montażowe, SIWZ na kontrakty usługowe . Zawarcie kontraktu. 15 Opracowanie projektów budowlanych i SIWZ ( pozytywnie zaopiniowane przez NFOŚiGW) dwuetapowo. Pierwszy etap zapewni 20% projektów na dzień złożenia wniosku. Opracowanie SIWZ na kontrakty usługowe. Wykonawca, WiK , 16 Odbiór projektów budowlanych , SIWZ na roboty budowl. montażowe i SIWZ na kontrakty usługowe, dwuetapowo. Wykonawca , WiK , 17 Kompletowanie dokumentów w celu zatwierdzenia i uzyskania decyzji o dofinansowaniu z FS. Przekazanie dokumentów do NFOŚiGW. 18 Weryfikacja dokumentów przez NFOŚiGW. WiK, NFOŚiGW 19 Kontrola przedrealizacyjna 20 Uzyskanie decyzji o dofinansowaniu z Komisji Europejskiej KE,WiK, NFOŚiGW 21 Realizacja projektu zgodnie z otrzymaną decyzją Komisji Europejskiej WiK,Inż.w kontrakcie, Wyk., Konsult., WF, NF, Dzierżonów, dnia 02 kwietnia 2007r.

29 Dziękuję za uwagę . Prezentację przygotował:
Prezes Zarządu WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Andrzej Bronowicki


Pobierz ppt "PREZENTACJA WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O DZIERŻONIÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google