Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PREZENTACJA WODOCIĄGIIKANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O. 58-200 DZIERŻONIÓW UL. KILIŃSKIEGO 25A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PREZENTACJA WODOCIĄGIIKANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O. 58-200 DZIERŻONIÓW UL. KILIŃSKIEGO 25A."— Zapis prezentacji:

1 PREZENTACJA WODOCIĄGIIKANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O. 58-200 DZIERŻONIÓW UL. KILIŃSKIEGO 25A

2 1.1. ZARYS HISTORYCZNY W i K SPÓŁKA Z O.O. W DZIERŻONIOWIE W DZIERŻONIOWIE Pierwszy wodociąg w Dzierżoniowie został wybudowany w latach 1884-85. Dostarczał on wodę w ilości 140 m3/d. Wodę uzdatniano w zbiorniku wyrównawczym - wieży ciśnień, która powstała w 1884 roku. W latach 1925-28 opracowano nowy projekt ujęcia wody wprost z rzeki Bystrzycy, jednak ze względu na wysokie koszty zaniechano tej inwestycji. W latach 1928-43 wybudowano siedem nowych studni. Średnia produkcja dobowa tych studzien w 1943 roku wynosiła 2.198 m3/d. W 1974 roku 18 stycznia Zarządzeniem Naczelnika Powiatu Dzierżoniów utworzono jednobranżowe przedsiębiorstwo pod nazwą Powiatowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dzierżoniowie. Obejmowało ono swą działalnością miasta: Dzierżoniów, Bielawę, Niemczę, Pieszyce, Piławę Górną oraz Gminę Wiejską Dzierżoniów. Od tego czasu datuje się radykalny rozwój przedsiębiorstwa. Powstały nowe Stacje Uzdatniania Wody. Ostatnim (obecny stan) etapem transformacji było w 1997 roku przekształcenie przedsiębiorstwa ( na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej ) w Wodociągi i Kanalizacja Spółkę z o.o., której właścicielem stała się Gmina Miejska Dzierżoniów. Pierwszy wodociąg w Dzierżoniowie został wybudowany w latach 1884-85. Dostarczał on wodę w ilości 140 m3/d. Wodę uzdatniano w zbiorniku wyrównawczym - wieży ciśnień, która powstała w 1884 roku. W latach 1925-28 opracowano nowy projekt ujęcia wody wprost z rzeki Bystrzycy, jednak ze względu na wysokie koszty zaniechano tej inwestycji. W latach 1928-43 wybudowano siedem nowych studni. Średnia produkcja dobowa tych studzien w 1943 roku wynosiła 2.198 m3/d. W 1974 roku 18 stycznia Zarządzeniem Naczelnika Powiatu Dzierżoniów utworzono jednobranżowe przedsiębiorstwo pod nazwą Powiatowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dzierżoniowie. Obejmowało ono swą działalnością miasta: Dzierżoniów, Bielawę, Niemczę, Pieszyce, Piławę Górną oraz Gminę Wiejską Dzierżoniów. Od tego czasu datuje się radykalny rozwój przedsiębiorstwa. Powstały nowe Stacje Uzdatniania Wody. Ostatnim (obecny stan) etapem transformacji było w 1997 roku przekształcenie przedsiębiorstwa ( na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej ) w Wodociągi i Kanalizacja Spółkę z o.o., której właścicielem stała się Gmina Miejska Dzierżoniów.

3 1.2 DANE OGÓLNE o W i K SPÓŁKA Z O.O. Przedmiotem działalności Spółki jest zaspokajanie potrzeb prawie 100 tyś. mieszkańców jak również zakładów przemysłowych, handlowych, usługowych na terenie działania w zakresie zaopatrzenia i dystrybucji wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków. Spółka WiK świadczy swoje usługi na bardzo rozległym terenie, obejmującym 5 miast: Dzierżoniów, Bielawę, Pieszyce, Piławę Górną, Niemczę oraz gminę wiejską Dzierżoniów. W swoich codziennych działaniach jak również w inwestycjach, Spółka inwestuje w swój rozwój, traktując wszystkich mieszkańców gmin jednakowo. Spółka zatrudnia 154 pracowników, w tym: 114 pracowników na stanowiskach robotniczych i 40 osób na stanowiskach nierobotniczych. Wykształcenie wyższe posiada 21 pracowników, średnie 47, zawodowe 56 i podstawowe 29. Pracownicy posiadają długoletni staż pracy w Spółce. Organami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników (Burmistrz Gminy Miejskiej Dzierżoniów) Rada Nadzorcza (od 3 do 5 osób), oraz Zarząd jednoosobowy (Prezes). Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym Numer KRS : 0000064082. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 40.173.000,00 zł. i jest podzielony na udziały – objęte w 100% przez Gminę Miejską Dzierżoniów.

4 ZARZĄD P PREZES RADA NADZORCZA Inspektor ds. BHP i p.poż. Obrona Cywilna Dział Laboratorium Radca Prawny Inspektor ds. Organizacji Inspektor ds. Kadr Kadr Dział Spraw Ekonomicznych Dział Utrzymania Ruchu Dział Energetyki i Automatyki Dział Techniczny Dział Wodociągów i Kanalizacji w Dzierżoniowie FF PF PB PL PO PR PK FE Dział Wodociągów i Kanalizacji w Bielawie Dział Oczyszczalni Ścieków PP Pełnomocnik Prezesa ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania DYREKTOR ds. TECHNICZNYCH ds. TECHNICZNYCH FK Dział Obsługi Klienta FZ Dział Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej Pełnomocnik Prezesa ds. Rozwoju PD Dział Finansowo - Księgowy ZGROMADZENIEWSPÓLNIKÓW TT TR TD TB TB TK PT PT TA DYREKTOR ds. FINANSOWYCH Główny Księgowy 1.3 SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

5 Struktura zatrudnienia WiK Dzierżoniów w latach 2001-2006 Struktura zatrudnienia WiK Dzierżoniów w latach 2001-2006

6 1.4 DANE TECHNICZNE o W i K SPÓŁKA Z O.O. Lokalny rynek odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych charakteryzuje się nieznacznym przyrostem ich liczby, przy równoczesnym wyraźnym, spadku sprzedaży wody i ścieków. Sieci wodociągowo – kanalizacyjne, przy pomocy których dokonywane jest (odpowiednio) rozprowadzanie wody i transport ścieków wymagają stałych remontów i modernizacji. Odbiorcy wody: grupowi – spółdzielnie mieszkaniowe, zakłady gospodarki komunalnej, oraz indywidualni wyposażeni są w 9738 szt. wodomierzy eksploatowanych przez Spółkę. Spółka eksploatuje 232,9 km rozdzielczej sieci wodociągowej i 6524 szt. przyłączy do budynków oraz 136,5 km sieci kanalizacyjnej w tym 11,83 km sieci ogólnospławnej, oraz 4416 szt. przyłączy kanalizacyjnych. Wśród ujęć wody dominują ujęcia powierzchniowe, głównie potoki górskie zlokalizowane na północnych i północno-wschodnich stokach Gór Sowich, zlewnia rzeki Bystrzycy. Wody podziemne ujmowane są przez 35 studni głębinowych oraz 9 kopanych. Woda uzdatniana jest w 10 zakładach. Pięć spośród nich to wysokowydajne zakłady uzdatniania w Lubachowie, Dzierżoniowie Ostroszowicach, Kamionkach oraz w Górach Sowich. Pozostałe, to mniejsze stacje uzdatniania położone między innymi w Niemczy, Piławie Górnej, Jodłowniku. Spółka eksploatuje 4 mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków zlokalizowane w Dzierżoniowie, Bielawie, Piławie Górnej i Pieszycach.

7 INFRASTRUKTURA WODNO-KANALIZA- CYJNA WiK Dzierżoniów INFRASTRUKTURA WODNO-KANALIZA- CYJNA WiK Dzierżoniów

8 Sprzedaż usług wodociągowych i kanalizacyjnych WiK Dzierżoniów w latach 2002-2006 Sprzedaż usług wodociągowych i kanalizacyjnych WiK Dzierżoniów w latach 2002-2006 OGÓŁEM OGÓŁEM woda kanalizacja woda kanalizacja rok w zł w m3 w zł w m3 rok w zł w m3 w zł w m3 2002 8 593 037 3 507 510 9 141 481 4 527 641 2002 8 593 037 3 507 510 9 141 481 4 527 641 2003 8 693 901 3 526 140 9 012 788 4 471 551 2003 8 693 901 3 526 140 9 012 788 4 471 551 2004 8 957 099 3 506 876 8 575 468 4 122 701 2004 8 957 099 3 506 876 8 575 468 4 122 701 2005 8 926 996 3 427 817 8 169 038 3 643 608 2005 8 926 996 3 427 817 8 169 038 3 643 608 2006 8 408 078 3 239 914 7 656 160 3 335 507 2006 8 408 078 3 239 914 7 656 160 3 335 507 W TYM: W TYM: gospodarstwa domowe przemysł pozostali gospodarstwa domowe przemysł pozostali rok woda kanalizacja woda kanalizacja woda kanalizacja rok woda kanalizacja woda kanalizacja woda kanalizacja w m3 w m3 w m3 w m3 w m3 w m3 w m3 w m3 w m3 w m3 w m3 w m3 20022 693 585 2 286 820 379 863 1 919 511 434 062 321 310 20022 693 585 2 286 820 379 863 1 919 511 434 062 321 310 20032 698 099 2 260 366 415 388 1 932 341 412 653 278 844 20032 698 099 2 260 366 415 388 1 932 341 412 653 278 844 20042 686 744 2 261 934 418 272 1 590 195 401 860 270 572 20042 686 744 2 261 934 418 272 1 590 195 401 860 270 572 20052 662 130 2 203 669 391 178 1 186 895 374 509 253 044 20052 662 130 2 203 669 391 178 1 186 895 374 509 253 044 20062 560 582 2 126 476 317 341 952 786 61 991 256 245 20062 560 582 2 126 476 317 341 952 786 61 991 256 245

9 Sprzedaż usług wodociągowych i kanalizacyjnych WiK Dzierżoniów w latach 2002-2006

10

11

12 rok Gospodarstwa domowe woda w m 3 spadek w m 3 %kanalizacja w m 3 spadek w m 3 % 20022 693 585 2 286 820 20032 698 0994 5140,17%2 260 366-26 454-1,16% 20042 686 744-11 355-0,42%2 261 9341 5680,07% 20052 662 130-24 614-0,92%2 203 669-58 265-2,58% 20062 560 582-101 548-3,81%2 126 476-77 193-3,50% rok Przemysł woda w m 3 spadek w m 3 %kanalizacja w m 3 spadek w m 3 % 2002379 863 1 919 511 2003415 38835 5259,35%1 932 34112 8300,67% 2004418 2722 8840,69%1 590 195-342 146-17,71% 2005391 178-27 094-6,48%1 186 895-403 300-25,36% 2006317 341-73 837-18,88%952 786-234 109-19,72% rok Pozostali woda w m 3 spadek w m 3 %kanalizacja w m 3 spadek w m 3 % 2002434 062 321 310 2003412 653-21 409-4,93%278 844-42 466-13,22% 2004401 860-10 793-2,62%270 572-8 272-2,97% 2005374 509-27 351-6,81%253 044-17 528-6,48% 2006361 991-12 518-3,34%256 2453 2011,26%

13 1.5 CERTYFIKATY, AKRETYDACJA, NAGRODY

14

15 STRATEGIA ROZWOJU na lata 2007-2010 Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Dzierżoniowie Dzierżoniów, grudzień 2006 rok WYBRANE ELEMENTY

16 1.WSTĘP. Skuteczna strategia to strategia, która wypełniona jest energią zaangażowanych ludzi: to oni czynią z niej dobrą strategię poprzez jej urzeczywistnienie i przez to, że sami ją rozwijają. Strategia Rozwoju Spółki z o.o. Wodociągi i Kanalizacja na lata 2007-2010 jest podstawowym dokumentem określającym cele i priorytety polityki rozwoju w perspektywie najbliższych lat oraz warunki, które powinny ten rozwój zapewnić. Strategia Rozwoju Spółki z o.o. Wodociągi i Kanalizacja na lata 2007-2010 jest podstawowym dokumentem określającym cele i priorytety polityki rozwoju w perspektywie najbliższych lat oraz warunki, które powinny ten rozwój zapewnić. Większość strategii zaczyna się od utopii, od konstruktywnych marzeń czy pragnień. Sztuka wdrażania strategii polega na tym, by z utopijnych marzeń stworzyć konkretne działania pomagające je urzeczywistnić. Ale najpierw trzeba zejść na Ziemię! Wszyscy pracownicy powinni zaakceptować podstawowe aspekty każdej strategii: myśleć i działać. Mam nadzieję, że przedłożona przeze mnie strategia stanie się materiałem do dyskusji, jak i źródłem inowacyjności w codziennym myśleniu i działaniu, zarówno dla Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej i pracowników. Większość strategii zaczyna się od utopii, od konstruktywnych marzeń czy pragnień. Sztuka wdrażania strategii polega na tym, by z utopijnych marzeń stworzyć konkretne działania pomagające je urzeczywistnić. Ale najpierw trzeba zejść na Ziemię! Wszyscy pracownicy powinni zaakceptować podstawowe aspekty każdej strategii: myśleć i działać. Mam nadzieję, że przedłożona przeze mnie strategia stanie się materiałem do dyskusji, jak i źródłem inowacyjności w codziennym myśleniu i działaniu, zarówno dla Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej i pracowników. A tak w ogóle – to czy rzeczywiście zmiany w Spółce są konieczne? Tak, obserwując zachodzące zmiany, zwłaszcza w otoczeniu zewnętrznym Spółki, ich wpływ na stabilność i właściwy jej rozwój. A tak w ogóle – to czy rzeczywiście zmiany w Spółce są konieczne? Tak, obserwując zachodzące zmiany, zwłaszcza w otoczeniu zewnętrznym Spółki, ich wpływ na stabilność i właściwy jej rozwój. Prezes Zarządu Prezes Zarządu Andrzej Bronowicki Andrzej Bronowicki

17 2. MISJA Misja powinna pełnić funkcję motywacyjną do dalszego działania. Uważam, że problem zwiększenia ilości wody w sieci Spółka ma już za sobą. Minęły już problemy z obecnością wody w kranie klienta. Ale czy jej jakość jest taka jak na wyjściu z zakładu uzdatniania? Czy nasze wszystkie sieci kanalizacyjne są szczelne? Uwzględniając współczesne oczekiwanie naszych klientów proponuję następujące brzmienia misji: Misja powinna pełnić funkcję motywacyjną do dalszego działania. Uważam, że problem zwiększenia ilości wody w sieci Spółka ma już za sobą. Minęły już problemy z obecnością wody w kranie klienta. Ale czy jej jakość jest taka jak na wyjściu z zakładu uzdatniania? Czy nasze wszystkie sieci kanalizacyjne są szczelne? Uwzględniając współczesne oczekiwanie naszych klientów proponuję następujące brzmienia misji: Czysta woda w każdym kranie, tylko czyste ścieki do rzeki Czysta woda w każdym kranie, tylko czyste ścieki do rzeki 3. WIZJA Wizja to przyszłościowy obraz naszej Spółki oraz jej miejsce i rola w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym. To idea, która łączy interesy organizacji z jej kulturą organizacyjną z uwzględnieniem wypracowanej już misji. Nasza innowacyjność w działaniu, satysfakcją naszych klientów Nasza innowacyjność w działaniu, satysfakcją naszych klientów

18 4. CELE I PROGRAMY STRATEGICZNE Przy wypracowaniu celów strategicznych uwzględniono analizę aktualnej sytuacji finansowo-gospodarczej Spółki oraz analizę SWOT. Umożliwiło to sformułowanie celów strategicznych, obejmujących wszystkie sfery działania Spółki. Dla każdego z celów strategicznych określone zostały programy, które umożliwiają ich realizację. Określone przez Spółkę programy strategiczne nie skupiają się na realizacji wyłącznie jednego celu, następować będzie ich wzajemne przenikanie, co przyczyni się do osiągnięcia kilku celów jednocześnie. Przy wypracowaniu celów strategicznych uwzględniono analizę aktualnej sytuacji finansowo-gospodarczej Spółki oraz analizę SWOT. Umożliwiło to sformułowanie celów strategicznych, obejmujących wszystkie sfery działania Spółki. Dla każdego z celów strategicznych określone zostały programy, które umożliwiają ich realizację. Określone przez Spółkę programy strategiczne nie skupiają się na realizacji wyłącznie jednego celu, następować będzie ich wzajemne przenikanie, co przyczyni się do osiągnięcia kilku celów jednocześnie. 4.1 CEL I - UTRZYMANIE DŁUGOFALOWEJ STABILNOŚCI FINANSOWEJ. Utrzymanie długofalowej stabilności finansowej Spółki jest jej podstawowym celem działalności. Stabilność finansowa pozwala bezpiecznie podejmować wiele działań związanych z realizacją pozostałych celów strategicznych. Dla realizacji tego celu zdefiniowano następujące przedsięwzięcia: C1.1 Opracowanie strategii finansowej wraz z systemem monitorowania ( zintegrowany system informatyczny, budżet zadaniowy ). ( zintegrowany system informatyczny, budżet zadaniowy ). C1.2 Pozyskiwanie innych źródeł finansowania ( środki unijne, obligacje przychodowe, kredyty, pożyczki, leasing ). przychodowe, kredyty, pożyczki, leasing ). C1.3 Optymalizacja kosztów działania ( kontrolling, realizacja i ewaluacja strategii ). strategii ).

19 4.2 CEL II - USPRAWNIENIE PRZEPŁYWU INFORMACJI WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ. WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ. Poprawa, zwłaszcza szybkości, przepływu informacji niewątpliwie zwiększy skuteczność i sprawność wszelkich działań Spółki zarówno w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym. Ponadto pozytywnie wpłynie na realizacje pozostałych celów. Dla realizacji tego celu zdefiniowano następujące przedsięwzięcia: C2.1 Centralizacja Biura Obsługi Klienta, automatyzacja oraz informatyzacja Spółki (wdrożenie niezbędnych modułów w zintegrowanym systemie Spółki (wdrożenie niezbędnych modułów w zintegrowanym systemie informatycznym, mapy cyfrowe, GPS ). informatycznym, mapy cyfrowe, GPS ). C2.2 Modernizacja centrali telefonicznej. C2.3 Modernizacja strony internetowej ( system on-line z klientem). C2.4 Dobranie i skomponowanie elementów Public Relations. C2.5 Współpraca z wszelkimi organizacjami i podmiotami, związanymi z działalnością Spółki. z działalnością Spółki.

20 4.3 CEL III - POPRAWA SYTUACJI FINANSOWO- GOSPODARCZEJ SPÓŁKI. GOSPODARCZEJ SPÓŁKI. Ze względu na znaczny spadek przychodów z działalności podstawowej (zwłaszcza od czerwca 2006 roku – likwidacja zakładu Bieltex ) należy podjąć działania zwiększające dochody z działalności pomocniczej. Jednocześnie, uwzględniając pogarszający się stan techniczny infrastruktury technicznej ( jakość wody i ścieków ) oraz sprzętu technicznego ( maszyny i urządzenia ), należy niezwłocznie dążyć do systematycznej poprawy. Ze względu na znaczny spadek przychodów z działalności podstawowej (zwłaszcza od czerwca 2006 roku – likwidacja zakładu Bieltex ) należy podjąć działania zwiększające dochody z działalności pomocniczej. Jednocześnie, uwzględniając pogarszający się stan techniczny infrastruktury technicznej ( jakość wody i ścieków ) oraz sprzętu technicznego ( maszyny i urządzenia ), należy niezwłocznie dążyć do systematycznej poprawy. Dla realizacji tego celu zdefiniowano następujące przedsięwzięcia: C3.1 Rozszerzyć zakres usług wodno-kanalizacyjnych oraz laboratoryjnych. C3.2 Utworzyć grupę inwestycyjno-remontową ( system gospodarczy, udział w realizacji inwestycji zewnętrznych ). C3.3 Wygospodarować środki finansowe na bieżącą poprawę stanu technicznego bazy i środków technicznych (dzierżawa oraz sprzedaż majątku biernego). C3.4 Opracować dokumentację Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego ( inwentaryzacja tech. modernizacja z uwzględnieniem grawitacji, informatyzacja i automatyzacja) celem rozpoczęcia prac związanych z pozyskaniem środków unijnych.

21 4.4 CEL IV - POPRAWA WARUNKÓW PRACY I PŁACY W SPÓŁCE. SPÓŁCE. W dobie dzisiejszych czasów, każda organizacja powinna stwarzać warunki do ustawicznego rozwoju swoich pracowników. Inwestycja w personel jest działaniem niezbędnym dla każdego zarządu. W dobie dzisiejszych czasów, każda organizacja powinna stwarzać warunki do ustawicznego rozwoju swoich pracowników. Inwestycja w personel jest działaniem niezbędnym dla każdego zarządu. Dla realizacji tego celu zdefiniowano następujące przedsięwzięcia (programy): C4.1 W celu zapewnienia właściwego rozwoju zawodowego każdego pracownika opracować tzw. Plan Społeczny ( harmonogramy kursów i szkoleń, kontynuacja zintegrowanego Systemu Zarządzania wg PN 9001 i 14001, zakup modułu elektronicznego obiegu dokumentacji). C4.2 Opracować tzw. Plan Bezpieczeństwa (w celu poprawy warunków bezpieczeństwa pracy, modernizacja stanowisk pracy, wdrożenie Systemu Zarządzania BHP wg. PN 18001 ). C4.3 Opracować wewnętrzny system motywacyjny wynagradzania pracowników ( aktualizacja Układu Zbiorowego, Regulaminu Pracy, zróżnicowana premia, analiza czasu pracy, budżet zadaniowy dla poszczególnych działów, informatyczny monitoring realizacji zadań ).

22 5.WNIOSKI 1. Strategia została zbudowana w oparciu o sprawdzone w praktyce metodologie planowania strategicznego. 2. Horyzont czasowy strategii dotyczy lat 2007 – 2010. Uwzględniając realizację zadań wynikających z koncepcji Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego( udział środków unijnych ), horyzont czasowy strategii zostanie odpowiednio wydłużony. 3. Zbudowany system celów strategicznych obejmuje swoim zasięgiem wszystkie sfery działalności i rozwoju Spółki. 4. Przyjęta metodologia budowania strategii obejmuje dwa poziomy: strategiczny (misja, wizja, cele) i taktyczny (przedsięwzięcia - programy). 5. Przedstawiona strategia otwiera możliwości wzmocnienia wizerunku Spółki i spełnienia oczekiwań jej klientów wewnętrznych i zewnętrznych. 6. Realizacja ww. strategii (wnikliwa konsultacja i dyskusja, bieżąca ewaluacja) powinna pozytywnie wpłynąć na właściwy rozwój Spółki. 7. Realizacja wszystkich celów strategicznych jest w bardzo dużym stopniu uzależniona od wysokości udziału środków zewnętrznych, przede wszystkim unijnych. Opracował: Prezes Zarządu Andrzej Bronowicki

23 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH ZAŁOŻEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego celem otrzymania dofinansowania ze środków Funduszu Spójności. 2.1 Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne: Ustawa z dnia 07.06 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Ustawa z dnia 18.07.2001 r Prawo wodne. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska. Stan zasobów infrastruktury technicznej oraz sytuacja finansowa Spółki. Wejście Polski do Unii Europejskiej (budżet 2007-2013, ochrona środowiska jest tzw. 1 osią priorytetową, 4750mln. Euro). Rozwój automatyki, technologii oraz informatyki (kompatybilność sprzętowa i programowa).

24 2.2 L I S T I N T E N C Y J N Y w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin Powiatu Dzierżoniowskiego podpisany w dniu 2 kwietnia 2007r. pomiędzy firmą Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Kilińskiego 25A w Dzierżoniowie, zwana dalej Spółką, reprezentowaną przez Andrzeja Bronowickiego – Prezesa Zarządu Spółki a Gminami: 1. Gminą Piława Górna reprezentowaną przez Burmistrza Zuzannę Bielawską. 2. Gminą Bielawa reprezentowaną przez Burmistrza Ryszarda Dźwiniela. 3. Gminą i Miastem Niemcza reprezentowaną przez Burmistrza Grzegorza Kosowskiego. 4. Gminą Wiejską Dzierżoniów reprezentowaną przez Wójta Mariana Kowala. 5. Gminą Pieszyce reprezentowaną przez Burmistrza Mirosława Obala. 6. Gminą Miejską Dzierżoniów reprezentowaną przez Burmistrza Marka Pioruna. Artykuł 1 Strony oświadczają, że mając na uwadze potrzebę aktywnego działania na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu oraz cele polityki ekologicznej regionu i gmin nakreślone przez ustawę Prawo ochrony środowiska oraz inne akty prawa, rozpoczynają wspólne działanie zmierzające do realizacji przedsięwzięcia pn. Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin Powiatu Dzierżoniowskiego, celem otrzymania dofinansowania ze środków Funduszu Spójności. Artykuł 2 Strony oświadczają, że przyjmują wstępny harmonogram przygotowania przedsięwzięcia pn. Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin Powiatu Dzierżoniowskiego, stanowiący załącznik do niniejszego dokumentu, oraz deklarują, że dołożą wszelkich starań w celu realizacji zapisów w nim zawartych. Strony będą uczestniczyły w przygotowaniu następujących dokumentów: wstępnego studium wykonalności dla wszystkich gmin, karty potencjalnego przedsięwzięcia z załącznikami, wniosku do Funduszu Spójności, studium wykonalności oraz oceny oddziaływania na środowisko, dla gmin wskazanych we wstępnym studium wykonalności.

25 Artykuł 3 Strony ustalają, iż Spółka przyjmuje obowiązki wnioskodawcy, beneficjanta oraz operatora przedsięwzięcia pn. Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin Powiatu Dzierżoniowskiego, wnioskowanego do Funduszu Spójności, zgodnie z obowiązującymi zasadami w tym zakresie. Artykuł 4 Burmistrz, Wójt danej Gminy zobowiązuje się do przedstawienia Radzie Gminy założeń przedsięwzięcia pn. Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin Powiatu Dzierżoniowskiego oraz podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w procesie realizacji harmonogramu w kwestiach stanowiących kompetencje Rady Gminy. Artykuł 5 Burmistrz, Wójt danej Gminy w terminie do 9 kwietnia 2007r. powoła pełnomocnika d.s przedsięwzięcia pn. Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin Powiatu Dzierżoniowskiego, który będzie pełnił funkcje koordynatora przedsięwzięcia w gminie i jednocześnie będzie osobą wyznaczoną do współpracy ze Spółką, w zakresie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza lub Wójta. Artykuł 6 Strony ustalają, iż interesy gmin uczestniczących w przedsięwzięciu oraz innych instytucji zaangażowanych w jego realizację, będzie reprezentował Prezes Spółki. Artykuł 7 Strony będą dążyć do prawidłowej realizacji zainicjowanej współpracy oraz wspierać się wzajemnie w osiągnięciu celu, jakim jest realizacja przedsięwzięcia pn. Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin Powiatu Dzierżoniowskiego przy wsparciu Funduszu Spójności. Artykuł 8 1. 1.W celu realizacji postanowień zawartych w niniejszym dokumencie Strony podejmą wszelkie działania, w tym prawne, niezbędne do wykonania wymienionych w nim inicjatyw.

26 2. Określenie wielkości kwot związanych z realizacją przedsięwzięcia będącego przedmiotem niniejszego listu oraz ich podział na poszczególne gminy, Strony określą w odrębnej umowie. Artykuł 9 Niniejszy dokument sporządzono w 7 jednobrzmiących egzemplarzach. Postanowienia niniejszego dokumentu wchodzą w życie z dniem podpisania. Dzierżoniów, dnia 2 kwietnia 2007r. Podpis Spółki: Podpisy Gmin: Prezes Zarządu 1. Burmistrz Miasta Piława Górna - Andrzej Bronowicki Zuzanna Bielawska................................................. ……………………………….. 2. Burmistrz Miasta Bielawa - Ryszard Dźwiniel................................................... 3. Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza - Grzegorz Kosowski................................................ 4. Wójt Gminy Dzierżoniów - Marian Kowal......................................................... 5. Burmistrz Miasta Pieszyce - Mirosław Obal........................................................ 6. Burmistrz Miasta Dzierżoniów - Marek Piorun........................................................

27 2.3 WSTĘPNY HARMONOGRAM PRZYGOTOWANIA DOKUMENTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOŚCI DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA MODERNIZACJA FUNDUSZU SPÓJNOŚCI DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA MODERNIZACJA I ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMIN I ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO" POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO" LpDZIAŁANIA UCZESTNICY WYKONAWCY TERMIN ( m-c, rok) 1234 1 Ustalenie wstępnego zakresu przedsięwziecia, etapowania opracowania dokumentów z akceptacją uczestników projektu WiK, gminy powiatu dzierżoniowskiego 03.2007 2 Zawarcie porozumienia pomiędzy gminami Powiatu Dzierżoniowskiego w sprawie realizacji przedsięwzięcia do FS. WiK, gminy 04.2007 3 Wystąpienie do WFOŚiGW o udzielenie pożyczki na opracowanie Wstępnego Studium Wykonaloności uzyskanie decyzji o dofinansowaniu WiK, WFOŚiGW 04.2007 4 Przeprowadzenie postępowania przetargowego na opracowanie Wstępnego Studium Wykonalności. Zawarcie umowy. WiK04 - 06.2007 5 Opracowanie Wstępnego Studium Wykonalności, konsultacje, uzgodnienia z gminami. Wykonawca, WiK, WFOŚiGW 06 -08.2007 6 Przekazanie Zamawiającemu Wstępnego Studium Wykonalności, weryfikacja w gminach. Zatwierdzenie przez WiK. WiK, Wykonawca 09.2007 7Wypracowanie zakresu rzeczowego do Studium WykonalnościWiK10.2007 8 Wystąpienia do FOŚiGW o udzielenie pożyczki na opracowanie kpl. dokumentów do FS( wniosku, Studium Wykonaloności; oceny oddział. inwest. na środowisko) i projektów bud.Uzyskanie decyzji o dofinansowaniu. WiK, WFOŚiGW 10.2007

28 9 Opracowanie materiałów przetargowych na wykonanie kompletu dokumentów do Funduszu Spójności WiK11.2007 10 Przeprowadzenie przetargu na wykonanie opracowania kompletu dokumentówdo Funduszu Spójności. Zawarcie umowy. WiK, Wykonawca 12.2007 - 01.2008 11 Opracowanie kompletu dokumentów, konsultacje. Wykonawca, WiK, WFOŚiGW 02 - 07.2008 12Powołanie Jednostki Realizującej Projekt (JRP)WiK07.2008 13Odebranie dokumentów przez Zamawiającego.WiK08.2007 14 Opracowanie materiałów przetargowych, przeprowadzenie procedury przetargowej na opracowanie projektów budowlanych i SIWZ na roboty budowlano-montażowe, SIWZ na kontrakty usługowe. Zawarcie kontraktu. WiK03.2008 15 Opracowanie projektów budowlanych i SIWZ ( pozytywnie zaopiniowane przez NFOŚiGW) dwuetapowo. Pierwszy etap zapewni 20% projektów na dzień złożenia wniosku. Opracowanie SIWZ na kontrakty usługowe. Wykonawca, WiK 03 - 10.2008, 10.2008 - 07.2009 16 Odbiór projektów budowlanych, SIWZ na roboty budowl. montażowe i SIWZ na kontrakty usługowe, dwuetapowo. Wykonawca, WiK 11.2008, 08.2009 17 Kompletowanie dokumentów w celu zatwierdzenia i uzyskania decyzji o dofinansowaniu z FS. Przekazanie dokumentów do NFOŚiGW. WiK12.2008 18Weryfikacja dokumentów przez NFOŚiGW. WiK, NFOŚiGW 01.2009 19Kontrola przedrealizacyjna WiK, NFOŚiGW 01.2009 20 Uzyskanie decyzji o dofinansowaniu z Komisji Europejskiej KE,WiK, NFOŚiGW 07.2009 21 Realizacja projektu zgodnie z otrzymaną decyzją Komisji Europejskiej WiK,Inż.w kontrakcie, Wyk., Konsult., WF, NF, 2009 - 2011 Dzierżonów, dnia 02 kwietnia 2007r.

29 Dziękuję za uwagę. Prezentację przygotował: Prezes Zarządu WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Andrzej Bronowicki


Pobierz ppt "PREZENTACJA WODOCIĄGIIKANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O. 58-200 DZIERŻONIÓW UL. KILIŃSKIEGO 25A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google