Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze strukturalne a PSP. Lata 2004-2006 - podsumowanie Cel 1 – finansowanie projektów w regionach zapóźnionych Cel 2 – wspieranie terenów dotkniętych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze strukturalne a PSP. Lata 2004-2006 - podsumowanie Cel 1 – finansowanie projektów w regionach zapóźnionych Cel 2 – wspieranie terenów dotkniętych."— Zapis prezentacji:

1 Fundusze strukturalne a PSP

2 Lata podsumowanie Cel 1 – finansowanie projektów w regionach zapóźnionych Cel 2 – wspieranie terenów dotkniętych problemami strukturalnymi Cel 3 – pomoc w modernizacji rynku pracy poprzez szkolenia zawodowe

3 Lata podsumowanie

4

5

6

7 Najlepsze praktyki. Jak Państwowa Straż Pożarna korzysta z unijnych funduszy Działania polskich partnerów projektu Eurobaltic II. Polish Partners activities in the framework of the Eurobaltic II Project

8 Perspektywa finansowa Linia Konwergencja – stymuluje rozwój i politykę zatrudnienia w regionach słabiej rozwiniętych Linia Konkurencyjność – przyśpiesza zmiany w pozostałej części UE Linia Współpraca – kontynuuje doświadczenia INTERREG w celu popierania harmonijnego rozwoju na całym terytorium UE

9 Perspektywa finansowa

10

11 Państwowa Straż Pożarna PO IiŚPO KLPO IGRPO

12 Perspektywa finansowa Projekty indywidualne Projekty konkursowe Projekty systemowe - polegają na dofinansowaniu środkami programu operacyjnego zadań realizowanych przez organy administracji publicznej i jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych.

13 Perspektywa finansowa Instytucja Zarządzająca (IZ) Instytucja Pośrednicząca (IP) Instytucja Pośrednicząca II Stopnia/ Instytucja Wdrażająca

14

15 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet III. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Działanie 3.2. Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom

16 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Alokacja finansowa na działanie – 30,08 mln euro Minimalna wartość projektu – 4 mln PLN 2 projekty indywidualne w ramach działania: Nazwa projektuWartość projektu (mln PLN) Kwota dofinansowania (mln PLN) Instytucja odpowiedzialna za realizację projektu Zakupy sprz ę tu do szybkiej oceny ryzyka w przypadku wyst ą pienia powa ż nej awarii 28,7524,44Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń 67,3857,27Komenda Główna PSP

17 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet VIII. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe Działanie 8.1. Bezpieczeństwo ruchu drogowego IP – Ministerstwo Infrastruktury IP II – Centrum Unijnych Projektów Transportowych Alokacja finansowa na działanie – 117,65 mln euro Minimalna wartość projektu – 4 mln PLN 1 projekt indywidualny: Nazwa projektuWartość projektu (mln PLN) Kwota dofinansowania (mlnPLN) Instytucja odpowiedzialna za realizację projektu Rozwój systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym 204,83174,11MSWiA

18 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej IP – Ministerstwo Gospodarki IP II – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Alokacja finansowa na działanie – 110,54 mln euro Minimalna wartość projektów – 10 mln PLN Brak projektów indywidualnych

19 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet XII. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Działanie Rozwój systemu ratownictwa medycznego IP – Ministerstwo Zdrowia IP II - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Projekt systemowy: Budowa i wyposażenie wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego (20 mln euro). Instytucja odpowiedzialna – MSWiA/KG PSP

20 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet VII. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji Działanie 7.1. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji IP – MSWiA IP II – Władza Wdrażająca Programy Europejskie Alokacja finansowa na działanie – 788,235 mln euro Minimalna wartość projektów – nie ustalona Dominacja projektów systemowych

21 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych Działanie 5.4. Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej IP – Ministerstwo Środowiska IP II – Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych Alokacja finansowa na działanie – 11,53 mln euro Minimalna wartość projektów – kampanie promocyjne 2 mln PLN/ pozostałe 400 tys. PLN Brak projektów indywidualnych

22 16 Regionalnych Programów Operacyjnych Alokacja środków wspólnotowych na RPO – ok.16 mld euro Regionalny Program Operacyjny województwa: Wkład wspólnotowy (w euro) Mazowieckiego Śląskiego Małopolskiego Lubuskiego Opolskiego

23 Program Operacyjny Kapitał Ludzki PO KL – 11,5 mld euro/ 9,7 mld euro EFS 10 priorytetów – komponent centralny oraz regionalny Podstawowe obszary wsparcia: zatrudnienie edukacja integracja społeczna rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej

24 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty Poddziałanie Modernizacja treści i metod szkolenia (…) Preferowane będą projekty realizowane we współpracy z organami prowadzącymi szkoły IP – Departament Funduszy Strukturalnych MEN IP 2 – nie dotyczy Alokacja finansowa na 2008 r. – euro Wartość projektów – powyżej 50 tys. PLN

25 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka Poddziałanie Wzmocnienie potencjały dydaktycznego uczelni (…) opracowywanie programów i materiałów dydaktycznych oraz wdrożenie programów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość IP – Departament Funduszy Strukturalnych Ministerstwo nauki i Szkolnictwa Wyższego IP II – nie dotyczy Alokacja finansowa na 2008 r. – euro Minimalna wartość projektów – 500 tys. PLN Termin składania wniosków – –

26 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V. Dobre rządzenie Poddziałanie Podnoszenie kompetencji kadr służb publicznych IP – brak IP II – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Alokacja finansowa na 2008 r. – 24 mln euro Typ projektu: Szkolenia ogólne specjalistyczne dla służb publicznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

27 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Konkurs ogłoszony pod warunkiem dostępności środków Realizacja takiego typu wsparcia jest konieczna w związku z Organizacją Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012 Typ beneficjentów: komendy policji, straży granicznej, szkoły oraz ośrodki szkoleniowe służb nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych Druga edycja konkursu

28 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.3. Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego

29 Pozostałe możliwości Norweski Mechanizm Finansowy: Priorytet 4: Rozwój zasobów ludzkich - szkolenia Priorytet 7: Wdrożenie przepisów z Schengen, wspieranie Narodowych Planów Działań z Schengen, jak również wzmocnienie sądownictwa – projekty dot. rozbudowy infrastruktury w zakresie specjalistycznych, mobilnych urządzeń, takich jak mobilne stanowiska dowodzenia Priorytet 9: Polityka regionalna i działania transgraniczne – konferencje, wizyty studyjne.

30 Pozostałe możliwości Szwajcarski Instrument Finansowy: Obszar wsparcia IV: Rozwój społeczny i zasobów ludzkich; Obszar tematyczny 8: Badania i rozwój

31 Pozostałe możliwości Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej: Współpraca transgraniczna Współpraca transnarodowa (Obszar Europy Środkowo-Wschodniej, Region Morza Bałtyckiego) Współpraca międzyregionalna – INTERREG IVC – Priorytet 2: Środowisko naturalne i zapobieganie ryzyku – szkolenia i seminaria w zakresie bezpieczeństwa i ratownictwa

32 Strony internetowe

33

34 Piotr Węcławik


Pobierz ppt "Fundusze strukturalne a PSP. Lata 2004-2006 - podsumowanie Cel 1 – finansowanie projektów w regionach zapóźnionych Cel 2 – wspieranie terenów dotkniętych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google