Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze strukturalne a PSP. Lata 2004-2006 - podsumowanie Cel 1 – finansowanie projektów w regionach zapóźnionych Cel 2 – wspieranie terenów dotkniętych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze strukturalne a PSP. Lata 2004-2006 - podsumowanie Cel 1 – finansowanie projektów w regionach zapóźnionych Cel 2 – wspieranie terenów dotkniętych."— Zapis prezentacji:

1 Fundusze strukturalne a PSP

2 Lata 2004-2006 - podsumowanie Cel 1 – finansowanie projektów w regionach zapóźnionych Cel 2 – wspieranie terenów dotkniętych problemami strukturalnymi Cel 3 – pomoc w modernizacji rynku pracy poprzez szkolenia zawodowe

3 Lata 2004-2006 - podsumowanie

4

5

6

7 Najlepsze praktyki. Jak Państwowa Straż Pożarna korzysta z unijnych funduszy Działania polskich partnerów projektu Eurobaltic II. Polish Partners activities in the framework of the Eurobaltic II Project

8 Perspektywa finansowa 2007-2013 Linia Konwergencja – stymuluje rozwój i politykę zatrudnienia w regionach słabiej rozwiniętych Linia Konkurencyjność – przyśpiesza zmiany w pozostałej części UE Linia Współpraca – kontynuuje doświadczenia INTERREG w celu popierania harmonijnego rozwoju na całym terytorium UE

9 Perspektywa finansowa 2007-2013

10

11 Państwowa Straż Pożarna PO IiŚPO KLPO IGRPO

12 Perspektywa finansowa 2007-2013 Projekty indywidualne Projekty konkursowe Projekty systemowe - polegają na dofinansowaniu środkami programu operacyjnego zadań realizowanych przez organy administracji publicznej i jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych.

13 Perspektywa finansowa 2007-2013 Instytucja Zarządzająca (IZ) Instytucja Pośrednicząca (IP) Instytucja Pośrednicząca II Stopnia/ Instytucja Wdrażająca

14

15 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet III. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Działanie 3.2. Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom

16 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Alokacja finansowa na działanie – 30,08 mln euro Minimalna wartość projektu – 4 mln PLN 2 projekty indywidualne w ramach działania: Nazwa projektuWartość projektu (mln PLN) Kwota dofinansowania (mln PLN) Instytucja odpowiedzialna za realizację projektu Zakupy sprz ę tu do szybkiej oceny ryzyka w przypadku wyst ą pienia powa ż nej awarii 28,7524,44Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń 67,3857,27Komenda Główna PSP

17 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet VIII. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe Działanie 8.1. Bezpieczeństwo ruchu drogowego IP – Ministerstwo Infrastruktury IP II – Centrum Unijnych Projektów Transportowych Alokacja finansowa na działanie – 117,65 mln euro Minimalna wartość projektu – 4 mln PLN 1 projekt indywidualny: Nazwa projektuWartość projektu (mln PLN) Kwota dofinansowania (mlnPLN) Instytucja odpowiedzialna za realizację projektu Rozwój systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym 204,83174,11MSWiA

18 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej IP – Ministerstwo Gospodarki IP II – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Alokacja finansowa na działanie – 110,54 mln euro Minimalna wartość projektów – 10 mln PLN Brak projektów indywidualnych

19 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet XII. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Działanie 12.1. Rozwój systemu ratownictwa medycznego IP – Ministerstwo Zdrowia IP II - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Projekt systemowy: Budowa i wyposażenie wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego (20 mln euro). Instytucja odpowiedzialna – MSWiA/KG PSP

20 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet VII. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji Działanie 7.1. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji IP – MSWiA IP II – Władza Wdrażająca Programy Europejskie Alokacja finansowa na działanie – 788,235 mln euro Minimalna wartość projektów – nie ustalona Dominacja projektów systemowych

21 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych Działanie 5.4. Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej IP – Ministerstwo Środowiska IP II – Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych Alokacja finansowa na działanie – 11,53 mln euro Minimalna wartość projektów – kampanie promocyjne 2 mln PLN/ pozostałe 400 tys. PLN Brak projektów indywidualnych

22 16 Regionalnych Programów Operacyjnych Alokacja środków wspólnotowych na RPO – ok.16 mld euro Regionalny Program Operacyjny województwa: Wkład wspólnotowy (w euro) Mazowieckiego1 831 496 698 Śląskiego1 712 980 303 Małopolskiego1 290 274 402 Lubuskiego439 173 096 Opolskiego427 144 813

23 Program Operacyjny Kapitał Ludzki PO KL – 11,5 mld euro/ 9,7 mld euro EFS 10 priorytetów – komponent centralny oraz regionalny Podstawowe obszary wsparcia: zatrudnienie edukacja integracja społeczna rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej

24 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty Poddziałanie 3.3.4. Modernizacja treści i metod szkolenia (…) Preferowane będą projekty realizowane we współpracy z organami prowadzącymi szkoły IP – Departament Funduszy Strukturalnych MEN IP 2 – nie dotyczy Alokacja finansowa na 2008 r. – 75 540 000 euro Wartość projektów – powyżej 50 tys. PLN

25 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjały dydaktycznego uczelni (…) opracowywanie programów i materiałów dydaktycznych oraz wdrożenie programów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość IP – Departament Funduszy Strukturalnych Ministerstwo nauki i Szkolnictwa Wyższego IP II – nie dotyczy Alokacja finansowa na 2008 r. – 89 257 450 euro Minimalna wartość projektów – 500 tys. PLN Termin składania wniosków – 29.01.2008 – 18.04.2008

26 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V. Dobre rządzenie Poddziałanie 5.2.3. Podnoszenie kompetencji kadr służb publicznych IP – brak IP II – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Alokacja finansowa na 2008 r. – 24 mln euro Typ projektu: Szkolenia ogólne specjalistyczne dla służb publicznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

27 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Konkurs ogłoszony pod warunkiem dostępności środków Realizacja takiego typu wsparcia jest konieczna w związku z Organizacją Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012 Typ beneficjentów: komendy policji, straży granicznej, szkoły oraz ośrodki szkoleniowe służb nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych Druga edycja konkursu - 2010

28 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.3. Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego

29 Pozostałe możliwości Norweski Mechanizm Finansowy: Priorytet 4: Rozwój zasobów ludzkich - szkolenia Priorytet 7: Wdrożenie przepisów z Schengen, wspieranie Narodowych Planów Działań z Schengen, jak również wzmocnienie sądownictwa – projekty dot. rozbudowy infrastruktury w zakresie specjalistycznych, mobilnych urządzeń, takich jak mobilne stanowiska dowodzenia Priorytet 9: Polityka regionalna i działania transgraniczne – konferencje, wizyty studyjne.

30 Pozostałe możliwości Szwajcarski Instrument Finansowy: Obszar wsparcia IV: Rozwój społeczny i zasobów ludzkich; Obszar tematyczny 8: Badania i rozwój

31 Pozostałe możliwości Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej: Współpraca transgraniczna Współpraca transnarodowa (Obszar Europy Środkowo-Wschodniej, Region Morza Bałtyckiego) Współpraca międzyregionalna – INTERREG IVC – Priorytet 2: Środowisko naturalne i zapobieganie ryzyku – szkolenia i seminaria w zakresie bezpieczeństwa i ratownictwa

32 Strony internetowe www.mrr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.europa.eu

33

34 Piotr Węcławik


Pobierz ppt "Fundusze strukturalne a PSP. Lata 2004-2006 - podsumowanie Cel 1 – finansowanie projektów w regionach zapóźnionych Cel 2 – wspieranie terenów dotkniętych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google