Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE"— Zapis prezentacji:

1 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego Zastosowanie metody analizy strategicznej do oceny możliwości rozwojowych katastru nieruchomości w Polsce Prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek Dr inż. Agnieszka Dawidowicz Warszawa 2011

2 Metody badań Narzędzia badawcze
Cel, metody badawcze: Cel główny Opracowanie oceny możliwości rozwojowych katastru nieruchomości w Polsce (w kontekście wzorcowych wyznaczników globalnego systemu katastralnego) Metody badań Narzędzia badawcze Analiza TOWS/SWOT Sondaż Macierz porównawcza Formularz ankiety

3 Normatywne strategie działania:
Analiza TOWS/SWOT: „Wzmacniaj silne strony, wykorzystując szanse i jednocześnie eliminuj słabe strony, omijając zagrożenia” Normatywne strategie działania: - strategia agresywna (maxi – maxi), - strategia konserwatywna (maxi – mini), - strategia konkurencyjna (mini – maxi), - strategia defensywna (mini – mini).

4 OKREŚLENIE RELACJI ZACHODZĄCYCH MIĘDZY CZYNNIKAMI
Algorytm postępowania w analizie TOWS/SWOT: Analiza TOWS/SWOT KROK 1 KROK 2 KROK 3 ZDEFINIOWANIE LISTY SZANS, ZAGROŻEŃ, SILNYCH I SŁABYCH STRON KATASTRU NIERUCHOMOŚCI PRZYPISANIE WAG ISTOTNOŚCI CZYNNIKOM WYRÓŻNIONYM W CZTERECH KATEGORIACH OKREŚLENIE RELACJI ZACHODZĄCYCH MIĘDZY CZYNNIKAMI

5 Określenie pozytywnych i negatywnych czynników:
analiza systemu katastru nieruchomości: akty prawne, raporty, interpretacje, komentarze Głównego Geodety Kraju, publikacje w czasopismach naukowych, materiałach konferencyjnych, sprawozdania roczne PODGiK „GUGiK 3.0” o katastrze nieruchomości i jego modernizacji (380 powiatów + 77 gmin wiejskich i miejskich, którym starosta powierzył prowadzenie egib) analiza kluczowych opracowań w dziedzinie rozwoju systemów katastralnych

6 Kluczowe opracowania w dziedzinie rozwoju systemu katastralnego:
Opracowania rozwojowe: Wizje modeli katastralnych, Wytyczne Opracowania zagraniczne Kataster 2014 [Kaufmann, Steudler, 1998], [Kaufmann, Kaul, 2004],[FIG 1995], [Galpin. 2008] Katastry po 2014 [Molen, 2003] Model źródłowy domeny katastralnej (CCDM) [Lemmen, i inni 2003,2006], [Oosterom i inni 2006], [Kaufmann, Kaul, 2004] oraz Model domeny administrowania ziemią (LADM) [Hespanha,2008], Wytyczne Komisji Ekonomicznej ONZ dla Europy dotyczące administrowania ziemią oraz jednostek i identyfikatorów nieruchomości. [UNECE, 2000, 2005a, 2005b], Kataster i rejestracja praw do nieruchomości w Europie 2012 [Laarakker, 2008] Nowe kierunki dla modelu Katastru 2014 [Krelle, 2010], [Kalantari i inni, 2010], [Bennett i inni, 2010], Opracowania polskie Strategiczne kierunki rozwoju systemu katastralnego [Bełej, 2001], [Bełej i inni 2002], [Źróbek S. i inni 2002] Kataster wielozadaniowy w Polsce [Konieczna, 2003] Metodologiczna ocena polskiego katastru nieruchomości [Hycner i inni, 2004a, 2004b, 2006] Kataster 2020 dla Polski [Karabin, 2005], [Wilkowski, 2006] e-Kataster ( Plan informatyzacji państwa na lata ) [Grzesik, 2007], [Bliźniuk,2007],[ Rozporzadzenie w sprawie PIP, 2007] Sprawny kataster [Zwirowicz, 2006a,b,c, 2008, 2009a,b,c,d, 2010a,b] Polski model katastru [Felcenloben 2008, 2009a,b, c, 2010a,b]

7 Rangowanie czynników (macierz podstawowa):
Lp. Czynniki zewnętrzne Waga Czynniki wewnętrzne SZANSE SILNE STRONY 1 Wprowadzenie uregulowań prawnych otwartych na ciągły rozwój technologiczny i strukturalno-organizacyjny systemu 0,2 System spełnia wiele funkcji 2 Integracja funkcjonalna danych katastru nieruchomości, KW oraz innych rejestrów danych przestrzennych w ZSIN 0,3 Dostęp do danych katastralnych przez Internet 3 Automatyzacja procesów zasilania baz danych, weryfikacji, aktualizacji, archiwizacji Dane przestrzenne i opisowe przechowywane w technice cyfrowej 4 Dostęp do wszystkich danych systemu przez Internet Dobrze wykształcony personel 0,1 5 Zmiana struktury organizacyjnej katastru (zmniejszenie ilości jednostek terytorialnych prowadzących system katastralny Kataster nieruchomości jest częścią infrastruktury informacji przestrzennej Suma 1,0 ZAGROŻENIA SŁABE STRONY Brak źródeł finansowania przeprowadzenia planowanej modernizacji i transformacji systemu katastralnego Brak integracji między katastrem nieruchomości, a Księgami Wieczystymi 0,4 Niekorzystne uwarunkowania polityczno-branżowo-społeczne poparcia zmian strukturalno-organizacyjnych systemu katastralnego Niskie środki na prowadzenie i modernizację katastru Zbyt wysokie ceny udostępniania danych katastralnych Niespójne i niejasne przepisy prawne Ograniczenia prawne udostępniania wszystkich danych Dane katastralne nie w pełni wiarygodne i aktualne Powolne tempo uzupełniania brakujących baz danych katastralnych Niekompletne zbiory danych

8 Iloczyn wag i interakcji
Szczegółowa macierz porównawcza (Przykład): Zagrożenia → Siły ↓ 1 2 3 4 5 Waga Liczba interakcji Iloczyn wag i interakcji 0,2 0,4 0,6 0,1 0,3 1,2 24 4,8 Suma interakcji Suma iloczynów

9 Zestawienie zbiorcze wyników analizy TOWS/SWOT:
SZANSE ZAGROŻENIA MOCNE STRONY TOWS Liczba interakcji: 40 Wartość interakcji: 7,9 TOWS/SWOT Liczba interakcji: 78 Wartość interakcji: 16,1 SWOT Liczba interakcji: 38 Wartość interakcji: 8,2 Liczba interakcji: 24 Wartość interakcji: 4,8 Liczba interakcji: 37 Wartość interakcji: 7,6 Liczba interakcji:13 Wartość interakcji: 2,8 SŁABE STRONY Liczba interakcji: 34 Wartość interakcji: 7,3 Liczba interakcji: 52 Wartość interakcji: 11,1 Liczba interakcji: 18 Wartość interakcji: 3,8 Wartość interakcji: 5 Liczba interakcji: 14 Wartość interakcji: 2,9

10 WNIOSKI: Wyniki analizy TOWS/SWOT ukazują siłę interakcji między poszczególnymi czynnikami. Przewaga mocnych stron polskiego katastru nieruchomości wraz z wykorzystaniem szans pojawiających się w środowisku geodezyjnym jest pozytywnym zjawiskiem dla dalszego rozwoju systemu. Uzasadniona jest kontynuacja planowanych działań związanych z zakresem i tempem modernizacji systemu. Wagi sił i słabości systemowych oraz wagi szans i zagrożeń pojawiających się w jego otoczeniu uzyskane na podstawie wskazań ekspertów, mogą posłużyć do określenia kolejności (pilności) przeprowadzania zmian systemowych oraz wzmacniania czynników korzystnie wpływających na rozwój systemu w danym kierunku i eliminowania zagrożeń. Analiza TOWS/SWOT jako element planowania strategicznego w procesie programowania kolejności prac modernizacyjnych katastru nieruchomości nie powinna być zadaniem jednorazowym, które można zrealizować mobilizując siły i środki do wykonania określonego przedsięwzięcia. Powinno się je powtarzać w związku ze zmieniającymi się warunkami zewnętrznymi i wewnętrznymi. To proces, wymagający korygowania i aktualizowania.

11 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego Zastosowanie metody analizy strategicznej do oceny możliwości rozwojowych katastru nieruchomości w Polsce Prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek Dr inż. Agnieszka Dawidowicz Warszawa 2011


Pobierz ppt "UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google