Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"— Zapis prezentacji:

1

2 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

3 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie ID grupy: 96/96_MP _G1 Opiekun: Małgorzata Ługin Kompetencja: matematyczno - przyrodnicza Temat projektowy: Ten co mieszka w 14 grupie i w 2 okresie Semestr/rok szkolny: 5/2011/2012 Skład grupy: Bichowski Patryk Boike Justyna Bojk Anna Czerniawska Karolina Hallmann Katarzyna Łaga Beata Miotk Agnieszka Oczk Michał Oczk Jakub Peliksze Dominika

4

5 6 12 elektronów krąży na dwóch powłokach protonów siedzi w jądrze atomu u to średnia masa izotopów węgla

6 nr grupy głównej nr okresu liczba powłok liczba elektronów walencyjnych liczba elektronów liczba protonów liczba neutronów masa atomu wartościowość ujemna wartościowość dodatnia C C IV 2 13 6 IV22466 13 –6 =7 713 u – IV + IV 6 p(+) 7n(0) 2e4 ew VIII – IV = IV symbol elektronowy węgla ukazuje 4 elektrony walencyjne + II - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7 Znanych jest kilka odmian alotropowych węgla, z czego najbardziej znane to grafit oraz diament. Właściwości fizyczne węgla zależą od odmiany w jakiej występuje. Na przykład diament jest przezroczysty, natomiast grafit jest nieprzezroczysty i czarny. Diament j est jednym z najtwardszych materiałów na ziemi, podczas gdy grafitem można na rysować kreskę na papierze. Aby utwardzić grafit, przy produkcji ołówków dodaje się aluminium. Grafit przewodzi prąd, a diament jest słabym przewodnikiem elektrycznym. Wszystkie odmiany alotropowe węgla są w warunkach normalnych ciałami stałymi. Innymi odmianami alotropowymi węgla są fulereny. Wszystkie formy występowania węgla są bardzo stabilne i wymagają wysokiej temperatury, żeby przereagować nawet z tlenem. Największe ilości nieorganicznego węgla występują w postaci skał wapiennych, dolomitów oraz dwutlenku węgla, natomiast znaczne ilości węgla organicznego znajdują się w paliwach kopalnych. Węgiel tworzy więcej związków niż wszystkie inne pierwiastki chemiczne. Liczba organicznych związków węgla zarejestrowanych w 2008 r. wynosiła 10 853 341. Węgiel znajduje się na czwartym miejscu najczęściej występujących pierwiastków we wszechświecie, po wodorze, helu i tlenie. Jest obecny we wszystkich organizmach żywych, a w ludzkim ciele jest go około 18,5%. Ta ilość w połączeniu z różnorodnością i stabilnością związków organicznych stawia węgiel jako chemiczną podstawę życia.

8 Podstawą metody tzw. zegara archeologicznego jest założenie, że zawartość węgla 14 C w organizmach jest taka sama, jak w atmosferze, gdyż żyjący organizm pobiera związki węgla z otoczenia. Od chwili śmierci organizmu już nie przybywa węgla 14 C, tylko go ubywa na skutek naturalnego rozpadu promieniotwórczego. Ze względu na okres połowicznego rozpadu 14 C metoda ta nie może być stosowana do materiałów starszych niż 50 tys. lat. Ponadto w ostatnim stuleciu skład izotopowy węgla w atmosferze zaczął się zmieniać wskutek nadmiernej emisji spalin i próbnych wybuchów nuklearnych. W związku z tym metoda ta staje się obarczona coraz większym błędem. Istnieją trzy naturalnie występujące izotopy węgla, 12 C oraz 13 C są stabilne, natomiast izotop 14 C jest promieniotwórczy o czasie połowicznego rozpadu równym około 5700 lat. 6 p(+) 6n(0) 2e4 ew - - - - - - - - - - - - 6 p(+) 8n(0) 2e4 ew - - - - - - - - - - - -

9

10 CO 2 + H 2 O C 6 H 12 O 6 + O 2 substraty produkty CO 2 + H 2 O C 6 H 12 O 6 + O 2 substraty produkty FOTOSYNTEZA to źródło TLENU w ATMOSFERZE i proces umożliwiający obieg węgla w przyrodzie FOTOSYNTEZA to źródło TLENU w ATMOSFERZE i proces umożliwiający obieg węgla w przyrodzie C 6 H 12 O 6 + O 2 CO 2 + H 2 O + E substraty produkty C 6 H 12 O 6 CO 2 + kwas mlekowy + E glukoza produkty oddychanie wewnątrzkomórkowe oddychanie beztlenowe w mięśniach C 6 H 12 O 6 CO 2 + C 2 H 6 O + E glukoza produkty fermentacja alkoholowa = oddychanie beztlenowe drożdży

11 dwutlenek węgla w atmosferze węgiel zawarty w roślinach martwe organizmy węgiel zawarty w zwierzętach paliwa kopalne wybuchy wulkanów paliwa kopalne wybuchy wulkanów O D D Y C H A N I E F O T O S Y N T E Z A GNICIE FERMENTACJA ZJADANIE Źródła CO 2

12 Spalanie paliw węglowych uwalnia do atmosfery duże ilości gazu cieplarnianego co ma duży wpływ na obieg węgla w przyrodzie. Paliwa, dzielimy na: paliwa naturalne: węgiel kamienny, brunatny, torf, biomasa (drewno), ropa naftowa, gaz ziemny, biogaz paliwa sztuczne: wytwarzane przy przeróbce paliw naturalnych (koks, olej opałowy, olej napędowy, benzyna, gaz drzewny, gaz świetlny, LPG).

13 węgiel kamienny Węgiel kamienny jest to skała osadowa pochodzenia roślinnego, zawierająca 75-97% czystego węgla, powstał głównie w karbonie (era paleozoiczna) ze szczątków roślinnych, które bez dostępu tlenu uległy zwęgleniu. Ma czarną barwę, matowy połysk, czarną rysę. W ostatnich czasach, węgiel jest wykorzystywany głównie do wytwarzania energii elektrycznej. Jest to niezawodne źródło energii o stosunkowo niskim koszcie wytwarzania. W wielu państwach w tym także w Stanach Zjednoczonych około 50% energii elektrycznej jest wytwarzana z węgla. Oprócz energii elektrycznej, węgiel jest wykorzystywany przez wiele zakładów produkcyjnych i przemysłu do produkcji papieru, chemikaliów, stali, wyrobów z metalu, tworzyw sztucznych, ceramiki, nawozów oraz smoły węglowej. Stosowany jest jako źródło ciepła do produkcji cegieł i cementu. Gazy, które są uzyskiwane przez spalanie węgla są wykorzystywane w celu uzupełnienia gazu ziemnego. Węgiel jest również wykorzystywany do produkcji koksu, który z kolei jest wykorzystywany przede wszystkim w przemyśle stalowym i wysokości paliw węglowych do obróbki metali.

14 Źródła energii odnawialnej promieniowanie słoneczne (energia słoneczna), energia rozszczepienia pierwiastków promieniotwórczych, energia wiatru (energia wiatrowa), energia spadku wód (energia wodna), biomasa (energia spalania roślin), energia geotermalna (energia gorących wód głębinowych), energia przypływów i odpływów mórz oraz różnicy temperatury wody powierzchniowej i głębinowej. Wszystkie wyżej wymienione źródła energii charakteryzują się brakiem emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń do środowiska naturalnego. Pomimo, iż w następnych latach będzie zauważalny rozwój nowych źródeł energii, pozycja paliw kopalnych w globalnym bilansie zużycia energii wydaje się być nie zagrożona przez najbliższe dziesięciolecia.

15 Energia Wiatru Energia wiatru - energia kinetyczna przemieszczających się mas powietrza, zaliczana do odnawialnych źródeł energii. Jest przekształcana w energię elektryczną za pomocą turbin wiatrowych.

16 Energia Słoneczna Do odbioru i gromadzenia energii słonecznej budowane są kolektory słoneczne, które wyłapują promienie słoneczne i przetwarzają je na ciepło Kolektory słoneczne montowane są zwykle w najbardziej nasłonecznionych miejscach takich jak dachy budynków czy jak mniejsze kolektory na wysokich słupach. Dzięki pozyskanej w ten sposób energii można podgrzać wodę, ogrzać wnętrze budynku mieszkalnego, chłodzić wnętrze, czy użyć tej energii w procesie technologicznym przemysłu.

17 Energia Wodna Z energii wodnej wytwarzanej głównie przez elektrownie wodne można uzyskać energię elektryczną, czyli prąd najczęściej dla przemysłu. Również dzięki wodzie możliwe jest napędzanie przez turbinę wodną urządzeń do pracy.

18 Fizyczny proces destylacji wykorzystując różnice w temperaturach wrzenia pozwala oddzielić od siebie składniki mieszaniny. Destylacja ropy naftowej odbywa się w kolumnie. Na poszczególnych półkach kolumny panują różne temperatury. Z każdej półki przez wyloty wydobywają się różne frakcje ropy naftowej.

19 Zwana suchą destylacją węgla polega na prażeniu węgla bez dostępu powietrza W wyniku pirogenizacji węgla otrzymuje się : koks smołę wodę pogazową (zawiera wodę i amoniak) gaz koksowniczy

20

21 ALKANYALKENYALKINY FLUOROWCOPCHODNE WĘGLOWODORÓW ALKOHOLE KWASY ORGANICZNE ESTRY AMINY CUKRYTŁUSZCZEBIAŁKAAMINOKWASY metan (w kopalniach) oktan (w benzynie) propan, butan (w butlach gazowych) metan (w kopalniach) oktan (w benzynie) propan, butan (w butlach gazowych) PCV, PE, teflon witamina A banany wydzielają eten PCV, PE, teflon witamina A banany wydzielają eten etyn czyli acetylen do spawania etyn czyli acetylen do spawania metanol etanol glikol glicerol metanol etanol glikol glicerol metanowy (mrówkowy) etanowy (octowy) butanowy (masłowy) stearynowy palmitynowy metanowy (mrówkowy) etanowy (octowy) butanowy (masłowy) stearynowy palmitynowy substancje zapachowe w kwiatach i owocach oraz dynamit substancje zapachowe w kwiatach i owocach oraz dynamit jednocukry (glukoza, fruktoza) dwucukry (sacharoza, laktoza) wielocukry (skrobia, celuloza) jednocukry (glukoza, fruktoza) dwucukry (sacharoza, laktoza) wielocukry (skrobia, celuloza) nasycone i nienasycone nasycone i nienasycone roślinne i zwierzęce roślinne i zwierzęce roślinne i zwierzęce amfetamina endogenne egzogenne endogenne egzogenne tetrachlorometan (CCl 4 ), bezbarwna, niepalna ciecz, która rozpuszcza wiele substancji organicznych, np. żywice, bituminy, kauczuk

22 ALKANY ALKENY ALKINY WĘGLOWODORY nasycone nienasycone C X H 2X+2 C X H 2X C X H 2X – 2 ALKOHOLE monohydroksylowe C X H 2X+1 –O –H ALKOHOLANY C X H 2X+1 –O – Met.akt. Polihydroksylowe alkohole to GLIKOL (2 grupy OH) GLICEROL (3 grupy OH) Polihydroksylowe alkohole to GLIKOL (2 grupy OH) GLICEROL (3 grupy OH) KWASY organiczne O C X H 2X+1 – C – OH O C X H 2X+1 – C – OH nasycone MYDŁA to sole potasowe lub sodowe wyższych kwasów tłuszczowych MYDŁA to sole potasowe lub sodowe wyższych kwasów tłuszczowych

23 ESTRY O C X H 2X+1 – C – O – C X H 2X+1 O C X H 2X+1 – C – O – C X H 2X+1 TŁUSZCZE to estry GLICEROLU i wyższych kwasów tłuszczowych TŁUSZCZE to estry GLICEROLU i wyższych kwasów tłuszczowych AMINY C X H 2X+1 – NH 2 AMINOKWASY O H 2 N – CH 2 – C – OH O H 2 N – CH 2 – C – OH BIAŁKA CUKRY TŁUSZCZE BIOPOLIMERY zbudowane z wielu reszt aminokwasowych połączonych wiązaniami peptydowymi znajdują się w ciałach zwierząt BIOPOLIMERY zbudowane z wielu reszt aminokwasowych połączonych wiązaniami peptydowymi znajdują się w ciałach zwierząt np. glicyna alanina np. glicyna alanina np. metyloamina np. metanian etylu (mrówczan etylu) Zawierają w cząsteczce: węgiel wodór tlen znajdują się w organizmach roślinnych Zawierają w cząsteczce: węgiel wodór tlen znajdują się w organizmach roślinnych

24 1234567891011121314151617181920 ALKANY75,0080,0081,8282,7683,3383,7284,0084,2184,3884,5184,6284,7184,7884,8584,9184,9685,0085,0485,0785,11 ALKENY 85,71 ALKINY 92,3190,0088,8988,2487,8087,5087,2787,1086,9686,8486,7586,6786,6086,5486,4986,4486,4086,3686,33 1234567891011121314151617181920 ALKANY25,0020,0018,1817,2416,6716,2816,0015,7915,6315,4915,3815,2915,2215,1515,0915,0415,0014,9614,9314,89 ALKENY 14,29 ALKINY 7,6910,0011,1111,7612,2012,5012,7312,9013,0413,1613,2513,3313,4013,4613,5113,5613,6013,6413,67 Ilość węgli % węgla % wodoru Udziały % węgla i wodoru w alkenach nie zmieniają się wraz z rosnącą liczbą węgli

25 jest gazem cieplarnianym jest produktem destylacji ropy naftowej wybucha w kopalniach wydziela się na torfowiskach i z pól ryżowych wypełnia przewód pokarmowy przeżuwaczy jest produktem rozkładu materii organicznej jest produktem destylacji ropy naftowej wszystkie węglowodory są palne

26 PROPAN jest produktem destylacji ropy naftowej wypełnia butle i zbiorniki gazowe (wraz z butanem)

27 BUTAN jest produktem destylacji ropy naftowej wypełnia butle i zbiorniki gazowe (wraz z propanem)

28 CH 3 – CH 2 – CH 2 – CH 2 – CH 2 – CH 2 – CH 2 – CH 3 C 8 H 18 2 C – ET… 3 C – PROP… 4 C – BUT… 5 C – PENT… 6 C – HEKS… 7 C – HEPT… 8 C – OKT… 9 C – NON… 10 C – DEK… 1 C – MET… kolejne węglowodory różniące się o – CH 2 – tworzą szereg HOMOLOGICZNY Szeregi HOMOLOGICZNE węglowodorów zawierają w nazwach związków przedrostki: oraz odpowiednią końcówkę: AN, EN, YN

29 PENTAN z 5 węgli można zbudować inną strukturę 2 – metylo butan

30 2,2 – dwumetylo propan z 5 węgli można zbudować kolejną strukturę

31 but – 1 – en but – 2 – en 2 – metylo propen cyklo butan metylo cyklo propan

32 1-metylo, 3- etylo cyklo butan 1-chloro, 2- metylo cyklo pent -1-en 1,2,3 to numeracja atomów węgla. Należy tak numerować atomy węgla, aby w nazwie pojawiły się jak najmniejsze liczby.

33 W KAŻDYM Z TYCH SPALAŃ JEDNYM Z PRODUKTÓW JEST H 2 O, A DRUGIM PRODUKTEM MOŻE BYĆ : DWUTLENEK WĘGLACZAD lub SADZA półspalaniespalanie całkowitespalanie niecałkowite CO 2 COC CH 4 + O 2 CO 2 + H 2 O 22 CH 4 + O 2 CO + H 2 O 2 1½1½ 42 2 3 CH 4 + O 2 C + H 2 O 2

34 eten polieten (PE) Jest używany do produkcji woreczków toreb na zakupy opakowań plastikowych n CH 2 = CH 2 [ – CH 2 – CH 2 – ] n wiele cząsteczek etenu łańcuch polietenu Polimeryzacja zachodzi : przy udziale katalizatora w podwyższonym ciśnieniu i wysokiej temperaturze

35 chloroeten polichloroeten (PCV) Jest używany do produkcji wykładzin podłogowych rur kanalizacyjnych ram okiennych i drzwiowych n CH 2 = CHCl [ – CH 2 – CHCl – ] n wiele cząsteczek chloroetenu łańcuch polichloroetenu

36 tetrafluoroeten politetrafluoroeten Jest używany do produkcji patelni rondli foremek do ciasta łożysk n CF 2 = CF 2 [ – CF 2 – CF 2 – ] n wiele cząsteczek łańcuch tetra fluoro etenu poli tetra fluoro etenu

37 karbid + woda etyn woda bromowa + H – O – H H – C C – H Ca C C wodorotlenek wapnia

38 CC etyn 1,1,2,2 – cztero bromo etan

39 etyn etan

40 CC etyn 1, 2, 2- cztero fluoro etan

41 CC etyn 1,1 – dwubromoetan

42 etyn 1,2 – dwubromoetan

43 CC etyn etan – 1,2 – diol glikol

44 CCC propen 1,2- dwubromo propan

45 CC eten etan

46 CCC propen 2 – chloro propan Zgodnie z regułą Markownikowa atom wodoru przyłącza się do węgla bogatszego w wodór

47 CCC but – 1 – en butan – 2 – ol C ZGODNIE Z REGUŁĄ MARKOWNIKOWA WODÓR PRZYŁĄCZA SIĘ DO WĘGLA BOGATSZEGO W WODÓR CZYLI W POWYŻSZEJ REAKCJI DO WĘGLA NR 1.1.

48 CC eten 1,2 – dwu bromo etan

49 CCC prop en 2 – chloro propan C 3 H 7 Cl C 3 H 6 + HCl

50 CCC prop en propan – 2 – ol

51 CC etan bromo etan

52 WIELE PRZEDMIOTÓW CODZIENNEGO UŻYTKU POWSTAJE W CZASIE SYNTEZY ORGANICZNEJ

53 PROPANOL GRUPA HYDROKSYLOWA

54 są cieczami o drażniącym zapachu i ostrym smaku rozpuszczają się w wodzie obniżają temperaturę krzepnięcia są bezbarwne ścinają białko nieodwracalnie (denaturacja) TYCH ALKOHOLI NIE MOŻNA FIZYCZNIE ROZRÓŻNIĆ ZABIJA OD RAZU, a gdy mała dawka - oślepia ! UZALEŻNIA I JEST PRZYCZYNĄ RAKA WĄTROBY, CHORÓB KRĄŻENIA, CHORÓB UMYSŁOWYCH I WYPADKÓW Służy do dezynfekcji

55 C 6 H 12 O 6 C 2 H 6 O + CO 2 1 cząsteczka 2 cząsteczki + 2 glukozy etanolu dwutlenku węgla Fermentacja alkoholowa to egzoenergetyczny proces chemiczny zachodzący w mitochondriach drożdży. ciasto z drożdżami ciasto bez drożdży ciasto z drożdżami 22 W słojach z wodą zanurzono woreczki z ciastami. Po kilku minutach wypłynął woreczek z ciastem drożdżowym ponieważ … wytworzony przez drożdże dwutlenek węgla zwiększył objętość ciasta, gęstość ciasta zmniejszyła się i stała się mniejsza od gęstości wody.

56 jest cieczą o drażniącym zapachu i ostrym smaku rozpuszcza się w wodzie obniża temperaturę krzepnięcia jest trujący jest składnikiem BORYGO – zimowego płynu do chłodnic samochodowych jest syropowatą cieczą rozpuszcza się w wodzie używany do produkcji kosmetyków używany do produkcji dynamitu używany do produkcji leków na serce

57 PROPANOLAN POTASU Atom metalu aktywnego zajmuje miejsce wodoru w grupie hydroksylowej

58 kwas etanowy (kwas octowy) powstaje podczas kwaśnienia etanolu, w warunkach tlenowych, przy udziale bakterii kwas metanowy (kwas mrówkowy) znajduje się w pokrzywach, jadzie pszczół, mrówek, os i szerszeni ma we wzorze przynajmniej jedną grupę karboksylową 11 Numerowanie węgli w kwasie organicznym rozpoczynamy od węgla z grupy karboksylowej

59 KWAS STEARYNOWY (w niektórych świecach) C 17 H 35 COOH KWAS OLEINOWY C 17 H 33 COOH Który z nich odbarwi wodę bromową ? Wodę bromową (Br 2 aq) odbarwi, czyli przyłączy brom, kwas nienasycony, a jest nimKWAS OLEINOWY KWAS PALMITYNOWY (w oleju roślinnym) C 15 H 31 COOH

60 ALKOHOL KWAS ORGANICZNY RODNIK łańcuch z C i H GRUPA HYDROKSYLOWA RODNIKGRUPA KARBOKSYLOWA alkohole nie ulegają dysocjacji i mają odczyn obojętny kwasy (do 5 C) ulegają dysocjacji mają odczyn kwaśny reagują z metalami, tlenkami metali, wodorotlenkami i solami C x H 2x+1

61 TO SOLE SODOWE LUB POTASOWE WYŻSZYCH KWASÓW TŁUSZCZOWYCH STEARYNIAN SODU C 17 H 35 COONa C 15 H 31 COOK PALMITYNIAN POTASU

62 To substancje zapachowe kwiatów i owoców, które są otrzymywane sztucznie przy produkcji aromatów do ciast i perfum Powstają z połączenia kwasu i alkoholu W czasie reakcji estryfikacji oprócz estru powstaje woda W czasie reakcji estryfikacji oprócz estru powstaje woda

63 kwas propanowy metanian (mrówczan)etylu etanian (octan)metylu

64 rodnik grupa aminowa najprostsza amina metyloamina

65 ma grupę aminową ma grupę karboksylową O H H // I / HO – C – C – N I \ CH 2 H I CH 3 C 2 H 4 (NH 2 ) COOH kwas aminopropanowy CH 2 (NH 2 ) COOH kwas aminooctowy C 3 H 6 (NH 2 ) COOH kwas aminobutanowy

66 Ile kg gazu cieplarnianego mogłoby powstać podczas spalenia 1 kg oktanu ? Zapisać reakcję spalania oktanu, wpisać pod reakcją X i odpowiednie masy, obliczyć X. C 8 H 18 + O 2 CO 2 + H 2 O 89 12 ½ 25 1618 2 X 1 kg 16 12 + 36 228 u 16 (12 +32) 704 u X= 704 / : 228 = X= 3,1 kg Jaką objętość zajmie powstały gaz skoro gęstość CO 2 wynosi 1,96 g/dm 3 ? 1,96 g 1 dm 3 3100 g V V = /:1,96 = 1581,6 dm 3

67 Ile g bromu potrzeba do otrzymania dibromoetanu z 11,2 g etenu ? X g 11,2 g 160 u 28 u X = 160 11,2 28 7 40 Odp. Potrzeba 64 g bromu. X = 4 112 7 X = 64 g 1 16

68 CC NaCl chloroetan etanol + +

69 ALKOHOLE REAGUJĄ Z METALAMI AKTYWNYMI np. Na, K JEST TO REAKCJA PODSTAWIENIA – ATOM METALU PODSTAWIA SIĘ W MIEJSCE WODORU GRUPY HYDROKSYLOWEJ metanol metanolan potasu 2 cząsteczki + 2 atomy 2 cząsteczki + 1 cząsteczka metanolu potasu metanolanu potasu wodoru

70 C H 2 C H C H 2 – O H – O – N O 2 H H H gliceryna3 cząsteczki kwasu azotowego Vtriazotan V gliceryny 3 cząsteczki wody Alfred Nobel wynalazł dynamit, który miał pomóc w pracy górnikom. Głównym składnikiem dynamitu jest triazotan glicerolu

71 Jest spowodowane działalnością bakterii octowych, które czerpią energię z tego procesu C 2 H 5 OH + O 2 CH 3 COOH + H 2 O 1 cząsteczka + 1 cząsteczka 1 cząsteczka + 1 cząsteczka etanolu tlenu kwasu octowego wody

72 W cząsteczce kwasu organicznego można wyodrębnić wodór i resztę kwasową ponieważ kwasy jednokarboksylowe mają tylko jeden wodór, więc wartościowości reszt kwasowych tych kwasów wynoszą Biorąc to pod uwagę wzory soli kwasu organicznego będą wyglądały następująco + II – I + III – I + I – I

73 Kwasy organiczne reagują z tymi samymi związkami co kwasy nieorganiczne metalem tlenkiem metalu wodorotlenkiem i solą

74 +II – I +III – I 2 dwie cząsteczki + jeden atom jedna cząsteczka + jedna cząsteczka kwasu etanowego wapnia etanianu (octanu) wapnia wodoru 3 622 sześć cząsteczek + dwa atomy dwie cząsteczki + jedna cząsteczka kwasu propanowego glinu propanianu glinu wodoru

75 kwas etanowy wodorotlenek glinu etanian glinu O // 3 CH 3 – C – O – H+ – Al 3 H 2 O + H – O O // CH 3 – C – O – O // CH 3 – C – O – O // CH 3 – C – O – 3 CH 3 COOH + Al(OH) 3 3 H 2 O + Al(CH 3 COO) 3 3 cząsteczki + 1 cząsteczka 3 cząsteczki + 1 cząsteczka kwasu wodorotlenku wody etanianu octowego glinu glinu

76 kwas metanowytlenek wapnia metanian wapnia O // 2 H – C – O – H+ Ca = O H 2 O + O // H – C – O – 2 HCOOH + CaO H 2 O + Ca(HCOO) 2 2 cząsteczki + 1 cząsteczka 1 cząsteczka + 1 cząsteczka kwasu tlenku wody metanianu mrówkowego wapnia wapnia O // – O – C – H

77 Reakcja otrzymywania najprostszego estru O // H – C – O – H+ – C H 3 H – O kwas mrówkowy metanol mrówczanu metylu Kwasowa hydroliza estru to odwrotny proces

78 Reakcja otrzymywania metanianu propylu O // H – C – O – H+ – C H 2 – C H 2 – C H 3 H – O kwas metanowy propanol metanian propylu

79 Reakcja otrzymywania etanianu etylu O // CH 3 – C – O – H+ – C H 2 – C H 3 H – O kwas etanowy etanol etanian etylu

80 O // H – C – O – H + – C H 3 H – O kwas mrówkowy metanol mrówczanu metylu HYDROLIZA KWASOWA ESTRU

81 O // H – C – O – – K + – C H 3 H – O mrówczan potasu metanol mrówczanu metylu HYDROLIZA ZASADOWA ESTRU

82 ZMYDLENIE TŁUSZCZU TO HYDROLIZA ZASADOWA TŁUSZCZU C H 2 C H C H 2 // C 17 H 35 – C – O – // C 17 H 35 – C – O – // C 17 H 35 – C – O – NaH – O – Na 3 cząsteczki stearynianu sodu 3 cząsteczki mydła sodowego glicerol

83 Połączenie aminokwas – aminokwas występuje między węglem grupy karboksylowej jednego aminokwasu, a azotem grupy aminowej drugiego aminokwasu. Temu połączeniu towarzyszy wydzielenie cząsteczki wody Połączenie aminokwas – występuje między węglem grupy karboksylowej jednego aminokwasu, a azotem grupy aminowej drugiego aminokwasu. Temu połączeniu towarzyszy wydzielenie cząsteczki wody - ulegają reakcji kondensacji, tworząc dipeptydy:

84 To wielkocząsteczkowe biopolimery (masa cząsteczkowa od ok. 10 000 do kilku mln u), a właściwie biologiczne polikondensaty, zbudowane z reszt aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi –CONH – Występują we wszystkich żywych organizmach oraz wirusach. Synteza białek odbywa się, na podstawie mRNA, w organellach komórkowych – rybosomach. Liczba reszt aminokwasowych pojedynczego łańcucha polipeptydowego jest większa niż 100, a cała cząsteczka może być zbudowana z wielu łańcuchów polipeptydowych (podjednostek). Głównymi pierwiastkami wchodzącymi w skład białek są C, O, H, N, S, także P oraz niekiedy kationy metali Mn 2+, Zn 2+, Mg 2+, Fe 2+, Cu 2+, Co 2+ i inne. Skład ten nie pokrywa się ze składem aminokwasów. Wynika to stąd, że większość białek (są to tzw. białka złożone lub proteidy) ma dołączone do reszt aminokwasowych różne inne cząsteczki. Regułą jest przyłączanie cukrów, a ponadto kowalencyjnie lub za pomocą wiązań wodorowych dołączane może być wiele różnych związków organicznych pełniących funkcje koenzymów oraz jony metali. Białka budują mięśnie i wchodzą w skład enzymów i hormonów. mięso, nabiał, wełna, jedwab, nasiona soi, fasoli, grochu, soczewicy

85 FUNKCJA BUDULCOWA I MOTORYCZNA (mięśnie i kości) FUNKCJA BUDULCOWA I MOTORYCZNA (mięśnie i kości) FUNKCJA REGULUJĄCA FUNKCJA REGULUJĄCA ENZYMY umożliwiają i przyśpieszają procesy zachodzące w organizmach np. enzymy trawienne i oddechowe ENZYMY umożliwiają i przyśpieszają procesy zachodzące w organizmach np. enzymy trawienne i oddechowe HORMONY wpływają na czynności wzrost i rozwój organizmów HORMONY wpływają na czynności wzrost i rozwój organizmów PRZECIWCIAŁA niszczą zarazki PRZECIWCIAŁA niszczą zarazki FUNKCJA OBRONNA FUNKCJA OBRONNA FUNKCJA TRANSPORTOWA FUNKCJA TRANSPORTOWA HEMOGLOBINA transportuje gazy oddechowe HEMOGLOBINA transportuje gazy oddechowe BIAŁKA CZUCIOWE receptorowe BIAŁKA CZUCIOWE receptorowe składają się z aminokwasów aminokwasy endogenne nasz organizm potrafi wytworzyć aminokwasy egzogenne musimy dostarczyć wraz z pokarmem

86 1 - cukry 2 - cukry wielocukry słodkie rozpuszczalne krystaliczne słodkie rozpuszczalne krystaliczne glukoza fruktoza sacharoza maltoza laktoza bez smaku nierozpuszczalne cząsteczka łańcuchowa bez smaku nierozpuszczalne cząsteczka łańcuchowa skrobia celuloza

87 LAKTOZA (dwucukier) LAKTOZA (dwucukier) FRUKTOZA (jednocukier) FRUKTOZA (jednocukier) FRUKTOZA C 6 H 12 O 6 FRUKTOZA C 6 H 12 O 6 GLUKOZA C 6 H 12 O 6 (jednocukier) GLUKOZA C 6 H 12 O 6 (jednocukier) SACHAROZA (dwucukier) SACHAROZA (dwucukier) GLUKOZA GLUKOZA

88 CELULOZA CELULOZA SKROBIA SKROBIA LEN ma w łodygach CELULOZĘ LEN ma w łodygach CELULOZĘ KONOPIE mają w łodygach CELULOZĘ KONOPIE mają w łodygach CELULOZĘ

89 ciasto (skrobia)


Pobierz ppt "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google