Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IRC West Poland Wrocław, 11 października 2004. IRC West Poland Wrocław, 11 października 2004 IRC West Poland Finansowanie rozwoju technologicznego i rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IRC West Poland Wrocław, 11 października 2004. IRC West Poland Wrocław, 11 października 2004 IRC West Poland Finansowanie rozwoju technologicznego i rozwoju."— Zapis prezentacji:

1 IRC West Poland Wrocław, 11 października 2004

2 IRC West Poland Wrocław, 11 października 2004 IRC West Poland Finansowanie rozwoju technologicznego i rozwoju produktów w przedsiębiorstwie Szymon Kubik

3 IRC West Poland Wrocław, 11 października 2004 0. Plan prezentacji 1.Źródła nowych technologii 2.Możliwości finansowania badań 3.Możliwości finansowania wdrożeń 4.Wrocławskie Centrum Transferu Technologii 5.IRC West Poland 6.Zespoły konsultingowe WCTT

4 IRC West Poland Wrocław, 11 października 2004 1. Źródła pozyskiwania technologii A. Fazy rozwoju technologii Technologie w fazie badawczej Technologie testowane w skali laboratoryjnej Technologie gotowe do wprowadzenia na rynek Technologie obecne na rynku

5 IRC West Poland Wrocław, 11 października 2004 1. Źródła pozyskiwania technologii B. Technologie w fazie badawczej Źródła: –Uniwersytety –Instytuty Badawcze –Firmy prowadzące działalność badawczą Możliwość dofinansowania: –Projekty w 6PR, np. typu Craft Ryzyko inwestycyjne: –bardzo duże

6 IRC West Poland Wrocław, 11 października 2004 1. Źródła pozyskiwania technologii C. Technologie testowane w skali laboratoryjnej Źródła: –Uniwersytety –Instytuty Badawcze –Firmy prowadzące działalność badawczą Możliwość dofinansowania: –Projekty w 6PR, np. typu Craft Ryzyko inwestycyjne: –duże

7 IRC West Poland Wrocław, 11 października 2004 1.Źródła pozyskiwania technologii D. Technologie gotowe do wprowadzenia na rynek Źródła: –Firmy prowadzące działalność wdrożeniową –Agencje Transferu Technologii Możliwość dofinansowania: –Phare 2002 –Fundusze Strukturalne –Kapitał Seed lub Venture Ryzyko inwestycyjne: –umiarkowane

8 IRC West Poland Wrocław, 11 października 2004 1. Źródła pozyskiwania technologii E. Technologie obecne na rynku Źródła: –Firmy produkcyjne –Agencje Transferu Technologii Możliwość dofinansowania: –Phare 2002 –Fundusze Strukturalne Ryzyko inwestycyjne: –umiarkowane

9 IRC West Poland Wrocław, 11 października 2004 2. Możliwości finansowania badań A. Kto może wziąć udział w 6PR? Każda osoba prawna, uczelnie, ośrodki badawcze, przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie, duże, firmy rzemieślnicze), stowarzyszenia oraz związki grupujące firmy poszczególnych branż, izby itp., Instytucje z krajów członków Unii Europejskiej, Instytucje z krajów stowarzyszonych, Instytucje z krajów trzecich (tzn. nie należących do dwóch powyższych grup) na specjalnych warunkach, Europejskie organizacje badawcze (np. CERN, ESA, EMBO itp.), Instytucje spoza Europy na specjalnych warunkach

10 IRC West Poland Wrocław, 11 października 2004 2. Możliwości finansowania badań B. 6 Program Ramowy Badań i Rozwoju UE Projekty typu Craft realizowane przez grupę MŚP mających podobny problem technologiczny do rozwiązania. Grupa ta zleca badania dwóm dowolnym placówkom badawczym, mającym swoje siedziby w krajach członkowskich lub stowarzyszonych z UE.

11 IRC West Poland Wrocław, 11 października 2004 2. Możliwości finansowania badań C. Małe i średnie przedsiębiorstwa w 6 PR MŚP,to takie przedsiębiorstwo, które: Zatrudnia nie więcej niż 250 osób Posiada roczny obrót nieprzekraczający 40 mln euro lub roczny bilans nieprzekraczający 27 mln euro. Jest niezależne tj. nie jest kontrolowane przez przedsiębiorstwo lub grupę przedsiębiorstw niespełniających kryterium MŚP w ponad 25% kapitału lub prawa głosu Nie jest jednostką naukowo-badawczą, kontraktową instytucją badawczą ani konsultingową

12 IRC West Poland Wrocław, 11 października 2004 2. Możliwości finansowania badań D. Zasady udziału w projekcie typu Craft W projekcie mogą wziąć udział MŚP, jednostki naukowo-badawcze oraz inne firmy, pod warunkiem, że nie pełnią one w projekcie roli dominującej oraz pod warunkiem wniesienia przez nie własnego wkładu do budżetu projektu. Minimalna liczba MŚP biorących udział w projekcie - to 3 firmy; pochodzące z dwóch różnych państw członkowskich UE lub stowarzyszonych z UE, z których przynajmniej jedno jest stowarzyszonym krajem kandydującym. Po zakończeniu projektu prawa autorskie i patenty dotyczące wyników badań stają się własnością MŚP, pozostałe firmy mogą korzystać z wyników projektu w stopniu adekwatnym do wykonywanych przez siebie prac w projekcie.

13 IRC West Poland Wrocław, 11 października 2004 2. Możliwości finansowania badań E. Dane o projektach typu Craft Dofinansowanie dla poszczególnych działań w projekcie: –50% na badania –100% na zarządzanie konsorcjum Wartość prac badawczo-rozwojowych nie może być mniejsza niż 40% całego budżetu. Budżet projektu pomiędzy 0,5 a 2 mln euro Czas trwania projektu 1-2 lata Terminy składania wniosków 29.04.2003 - budżet 95 mln euro 27.11.2003 - budżet 60 mln euro 21.10.2004 - budżet 65 mln euro 24.11.2005 - budżet 65 mln euro

14 IRC West Poland Wrocław, 11 października 2004 2. Możliwości finansowania badań F. Przykład projektu Craft Keeping in shape (Samoutrzymujący się kształt) Stopy z pamięcią kształtu (SMAs) są materiałem pozwalającym na powrót do oryginalnego kształtu nawet gdy ulegnie on deformacji. Powyższe właściwości czynią je idealnym materiałem np. przy wytwarzaniu implantów kości. Ich wadę stanowi fakt, że zawierają one nikiel, który może wywołać alergię. Grupa 5 MSP połączyła siły w projekcie Craft w celu opracowania stopu z pamięcią kształtu, w którym nikiel zastąpiony zostanie tytanem. Rezultatem projektu będzie opracowanie nowej generacji materiałów, które znajdą zastosowanie nie tylko w biomedycynie, ale również przy produkcji energii elektrycznej, a nawet w technologiach kosmicznych

15 IRC West Poland Wrocław, 11 października 2004 3. Możliwości finansowania wdrożeń A. Phare 2002 Sektorowy Program: Małe i Średnie Przedsiębiorstwa i Innowacyjność - program ogólnokrajowy: Regionalny Program Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Przedsiębiorczość w Polsce – w wybranych województwach Bezpieczeństwo i higiena pracy w MSP – program ogólnokrajowy

16 IRC West Poland Wrocław, 11 października 2004 3. Możliwości finansowania wdrożeń B. Program: Rozwój i modernizacja przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie Program obejmie dofinansowanie części kosztów netto usług doradczych i szkoleniowych związanych z przygotowaniem planu rozwoju przedsiębiorstwa, uwzględniającego nowoczesne technologie, urządzenia lub rozwiązania organizacyjne. Wysokość dotacji: –Od 1 500 do 10 000 EURO, 50%

17 IRC West Poland Wrocław, 11 października 2004 3. Możliwości finansowania wdrożeń C. Program: Wstęp do jakości Dotacje na współfinansowanie kosztów wdrażania systemów jakości, certyfikacji i standaryzacji w MSP Wysokość Dotacji: –Od 1 000 do 13 500 EURO, 50%

18 IRC West Poland Wrocław, 11 października 2004 3. Możliwości finansowania wdrożeń D. Program: Ścieżka od innowacji do biznesu Program przewiduje dofinansowanie usług doradczych związanych z rozpoczęciem działalności firmy innowacyjnej. Zasadnicze kwestie obejmować będą poznanie zasad prowadzenia działalności w sektorze MSP, ocenę rynku, planowanie strategiczne, alianse pomiędzy przedsiębiorstwami, poszukiwanie źródeł finansowania Wysokość dotacji: –wysokość dotacji od 3000 do 30 000 euro, 50% Wsparcie ze strony doradcy może mieć dwojaki charakter: –doradztwo bezpośrednie na terenie przedsiębiorstwa wnioskodawcy, –wsparcie doradcze poza przedsiębiorstwem.

19 IRC West Poland Wrocław, 11 października 2004 3. Możliwości finansowania wdrożeń E. Program: Finansowanie dla wzrostu Dotacja będzie obejmowała usługi doradcze związane z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania firmy np. koszty przygotowania prospektu emisyjnego na giełdę, koszty pozyskania inwestora strategicznego lub funduszu typu venture capital. Wysokość dotacji: –wysokość dotacji do 15 000 euro, 50%

20 IRC West Poland Wrocław, 11 października 2004 3. Możliwości finansowania wdrożeń F. F undusz Wsparcia: Dostęp do innowacyjnych usług doradczych Program skierowany do przedsiębiorców prowadzących zaawansowaną działalność innowacyjną, którzy zechcą skorzystać z specjalistycznych usług doradczych w dziedzinie m.in. prototypowania, optymalizacji i automatyzacji procesów technologicznych, diagnostyki i testowania. –wysokość dotacji od 1500 do 15 000 euro, 50%

21 IRC West Poland Wrocław, 11 października 2004 3. Możliwości finansowania wdrożeń G. Krajowe dotacje na inwestycje Koszty usług lub dostaw wykonywanych przez zewnętrznych dostawców/usługodawców niezbędne dla realizacji kwalifikowanych działań obejmuje koszty: –nowych urządzeń i maszyn oraz sprzętu z oprzyrządowaniem wymienione w grupie 3, 4, 5, 6 Klasyfikacji Środków Trwałych oraz wymienionych w rodzajach 800, 801, 802 podgrupy 80 grupy 8 Klasyfikacji Środków Trwałych; –nowych urządzeń oraz wyposażenia biurowych wymienione w rodzaju 803 podgrupy 80 grupy 8 Klasyfikacji Środków Trwałych; –nowego sprzętu komputerowego; –wartości niematerialnych i prawnych, w tym oryginalnego oprogramowania komputerowego oraz patentów –nowego majątku obrotowego o kluczowym znaczeniu dla projektu; –koszty prawne o charakterze jednorazowym niezbędne dla projektu.

22 IRC West Poland Wrocław, 11 października 2004 3. Możliwości finansowania wdrożeń H. Krajowe dotacje na inwestycje – c.d. Krajowe dotacje na inwestycje będą obejmować odpowiednio: –30% kosztów kwalifikowanych inwestycji w powiatach Warszawa i Poznań, –40% kosztów kwalifikowanych inwestycji w powiatach Kraków, Wrocław, Gdańsk, Gdynia, Sopot, –50% kosztów kwalifikowanych inwestycji w pozostałych powiatach, Maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 100 000 euro. Ponadto, przedsiębiorca może kupić od jednego dostawcy lub producenta środki trwałe za kwotę nie większą niż 30 000 euro. Powyższa zasada dotyczy wszystkich kosztów, na które można przyznać dotację. Dotacja inwestycyjna będzie skierowana do MSP, które wdrażają nowoczesne technologie lub innowacyjne rozwiązania w zakresie produkcji lub usług.

23 IRC West Poland Wrocław, 11 października 2004 3. Możliwości finansowania wdrożeń I. Dotacja na doradztwo z zakresu BHP Dotacja przeznaczona będzie na finansowanie części kosztów usług (do 50% ceny netto) doradczych zmierzających do poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Wysokość dotacji –Od 500 do 4 000 EURO, 50% Wymagane wyniki –Raport dotyczący usług doradczych dla przedsiębiorstwa. –Raport musi być realistyczny, szczegółowy i odzwierciedlać aktualną sytuację przedsiębiorstwa.

24 IRC West Poland Wrocław, 11 października 2004 3. Możliwości finansowania wdrożeń J. Dotacja na doradztwo z zakresu BHP – c.d. Przeznaczona będzie dla MSP na dofinansowanie części kosztów zakupu wyposażenia lub urządzeń niezbędnych dla zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Wysokość dotacji: –Od 2 000 do 50 000 EURO, Dotacje na inwestycje obejmować będą odpowiednio: –30% kosztów kwalifikowanych inwestycji w powiatach Warszawa i Poznań –40% kosztów kwalifikowanych inwestycji w powiatach Kraków, Wrocław, Gdańsk, Gdynia, Sopot –50% kosztów kwalifikowanych inwestycji w pozostałych regionach

25 IRC West Poland Wrocław, 11 października 2004 3. Możliwości finansowania wdrożeń K. Regionalny Program Rozwoju Przedsiębiorstw Dotacje są przeznaczone na finansowanie usług doradczych w zakresie: –marketingu i rozwoju rynku, –zarządzania, –finansowania wewnętrznego i księgowości wewnętrznej –rozwoju zasobów ludzkich i szkolenia personelu, –projektu i opracowania produktu, –programów zagwarantowania jakości, –planowania strategicznego, –opracowania strategii rozwoju, –innowacji i transferu nowych technologii, –zarządzania produkcją Wysokość Dotacji: –Od 500 do 5 000 EURO, 50%

26 IRC West Poland Wrocław, 11 października 2004 3. Możliwości finansowania wdrożeń L. Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych Dotacje są przeznaczone na przygotowanie przedsiębiorstwa do konkurowania na wybranych rynkach eksportowych. –Działanie I. Planowanie eksportu oraz rozwój produktów eksportowych –Działanie II. Rozwój umiejętności związanych z marketingiem eksportowym – wdrażanie wybranych elementów planu rozwoju eksportu –Działanie III. Rozpoczęcie działań eksportowych – program doradczy Wysokość Dotacji: –Od 5000 do 10 000 EURO, 50%

27 IRC West Poland Wrocław, 11 października 2004 3. Możliwości finansowania wdrożeń M. Program Technologie informatyczne dla przedsiębiorstw Dofinansowanie usług doradczych dla MSP, które poszukują najbardziej odpowiednich dla siebie rozwiązań (w zakresie oprogramowania, oprzyrządowania, internetu). Dotacje obejmą podstawowe doradztwo w projektowaniu i zakupie rozwiązań informatycznych (projektowanie sieci LAN, specyfikacje techniczne zakupu, projektowanie baz danych, rozwój oprogramowania, projektowanie stron WWW, doradztwo w doborze oprogramowania do zarządzania firmą i księgowości). Wysokość Dotacji: –Od 1 000 do 10 000 EURO, 50%

28 IRC West Poland Wrocław, 11 października 2004 3. Możliwości finansowania wdrożeń N. Regionalny Fundusz Dotacji Inwestycyjnych Dotacja inwestycyjna pokryje maksymalnie 50% kosztów związanych z projektami finansowanymi z pożyczek bankowych, obejmującymi inwestycje bezpośrednio wpływające na konkurencyjność MSP, w tym przede wszystkim wprowadzanie technologii oraz modernizację kluczowych urządzeń produkcyjnych i usługowych (zakup wybranych gotowych lub specjalnie zaprojektowanych rozwiązań w zakresie oprzyrządowania i oprogramowania, koniecznych dla podniesienia konkurencyjności firmy) Wysokość Dotacji: planowana wysokość dotacji od 2000 do 50 000 euro jednocześnie nie więcej niż 40% w powiatach Kraków, Wrocław, Trójmiasto, 50% w pozostałych regionach objętych programem.

29 IRC West Poland Wrocław, 11 października 2004 3. Możliwości finansowania wdrożeń O. Wzrost konkurencyjności MŚP poprzez doradztwo SPO WKP Dz. 2.1 Doradztwo w zakresie zasad prowadzenia przedsiębiorstwa na JRE Doradztwo w zakresie jakości Doradztwo związane z innowacjami i technologiami Doradztwo eksportowe, obejmujące w szczególności projekty doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej Doradztwo związane z tworzeniem sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw Doradztwo związane z połączeniem przedsiębiorstw

30 IRC West Poland Wrocław, 11 października 2004 3. Możliwości finansowania wdrożeń P. Wzrost konkurencyjności MŚP poprzez doradztwo SPO WKP Dz. 2.1 Budżet działania: 33,1 mln euro Wartość dotacji: –50% Kosztów kwalifikowanych –100% dla MŚP podejmujących działalność gospodarczą opartą na zaawansowanych technologiach Min 2500 PLN, Max 250 000 PLN

31 IRC West Poland Wrocław, 11 października 2004 3. Możliwości finansowania wdrożeń Q. Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji SPO WKP Dz. 2.2.1. Działanie 2.2.1.Wzrost Konkurencyjności MŚP poprzez inwestycje, koszty kwalifikowane 1) Cena nabycia gruntów, 2) Cena nabycia albo koszt wytworzenia środków trwałych, takich jak budowle i budynki oraz ich wyposażenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym w szczególności: a) maszyny i urządzenia, b) narzędzia, przyrządy i aparaturę, c) wyposażenie techniczne dla prac biurowych, d) infrastrukturę techniczną, 3) Cena nabycia albo koszt wytworzenia wartości niematerialnych i prawnych polegających na uzyskaniu patentu, nabyciu licencji lub nieopatentowanego know- how, w wysokości nieprzekraczającej 25% kosztów, o których mowa w pkt 1 i 2; przy czym wartości niematerialne i prawne powinny spełniać łącznie następujące warunki: będą wykorzystywane wyłącznie przez przedsiębiorcę otrzymującego pomoc regionalną, będą nabyte od osoby trzeciej na warunkach nieodbiegających od normalnych praktyk inwestycyjnych, będą stanowić własność przedsiębiorcy przez okres co najmniej 5 lat, podlegają amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami.

32 IRC West Poland Wrocław, 11 października 2004 3. Możliwości finansowania wdrożeń R. Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji SPO WKP Dz. 2.2.1. – c.d. Budżet działania: 370 mln euro (75% dla MŚP) Wartość dotacji 50% z: –30% (+15% dla MŚP) Kosztów kwalifikowanych w powiatach m. Warszawa, m. Poznań –40% (+15% dla MŚP) kosztów kwalifikowanych w powiatach m. Kraków, Wrocław, m. Gdańsk, m. Sopot –50% (+15% dla MŚP) kosztów kwalifikowanych na pozostałych obszarach

33 IRC West Poland Wrocław, 11 października 2004 3. Możliwości finansowania wdrożeń S. Wzrost konkurencyjności MŚP poprzez inwestycje SPO WKP Dz. 2.3 Działanie 2.3 Wzrost Konkurencyjności MŚP poprzez inwestycje –Inwestycje w technologie (dostosowanie Technologii i produktów do dyrektyw UE, wdrażanie i komercjalizacja technologii i produktów innowacyjnych, wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej w przedsiębiorstwach, zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych w procesach zarządzania przedsiębiorstwem); –Wspólne projekty inwestycyjne przedsiębiorstw –Projekty modernizacyjne w MŚP –Zakupy wyników prac badawczo-rozwojowych –Projekty promocyjne

34 IRC West Poland Wrocław, 11 października 2004 3. Możliwości finansowania wdrożeń T. Wzrost konkurencyjności MŚP poprzez inwestycje SPO WKP Dz. 2.3 – c.d. Budżet działania: 359 mln euro Wartość dotacji: –30% Kosztów kwalifikowanych w powiatach m. Warszawa, m. Poznań –40% kosztów kwalifikowanych w powiatach m. Kraków, m. Wrocław, m. Gdańsk, m. Sopot –50% kosztów kwalifikowanych na pozostałych obszarach Min 10 000 PLN, Max 1 250 000 PLN Kredyt (wyjątki: leasing, dotacja <= 125 000zł)

35 IRC West Poland Wrocław, 11 października 2004 4. Wrocławskie Centrum Transferu Technologii A. Historia Centrum Wrocławskie Centrum Transferu Technologii (WCTT) powstało w 1995 roku w wyniku projektu realizowanego w ramach programu TEMPUS PHARE. Projekt Bridging the Gap Between University and Industry (Tworzenie mostu miedzy uniwersytetem a przemysłem), był realizowany przez: Politechnikę Wrocławską (Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji), Uniwersytet w Stuttgarcie oraz Uniwersytet Brunela z Zachodniego Londynu. WCTT jest samodzielną jednostką Politechniki Wrocławskiej działającą na zasadach non-profit

36 IRC West Poland Wrocław, 11 października 2004 4. Wrocławskie Centrum Transferu Technologii B. Działalność Centrum Szkolenia –Studium Podyplomowe Zarządzanie Jakością –Akademia Six Sigma –Symulacja Lean Manufacturing –Auditor wewnętrzny wg Normy ISO-9001 –System zarządzania środowiskiem wg Normy ISO-14000 –… Doradztwo –Wdrażanie nowoczesnych technologii i rozwiązań organizacyjnych –Pozyskiwanie dofinansowania –… Usługi informacyjne –Bazy danych –Projekty europejskie –… Usługi proinnowacyjne –Pozyskiwanie nowoczesnych technologii i rozwiązań organizacyjnych –Transfer wiedzy

37 IRC West Poland Wrocław, 11 października 2004

38 IRC West Poland Wrocław, 11 października 2004 5. IRC West Poland A. Największa na świecie sieć transferu technologii Celem sieci Ośrodków Przekazu Innowacji (IRC) jest wspomaganie międzynarodowego transferu technologii. Ośrodki IRC pomagają lokalnym firmom w dostępie do europejskiego rynku technologii poprzez: –promowanie ich osiągnięć technologicznych, lub –identyfikowanie i pomoc w pozyskiwaniu potrzebnych im rozwiązań technicznych, organizacyjnych i finansowych. Sieć IRC została powołana w roku 1995 przez Komisję Europejską w ramach projektu Innovation, będącego częścią europejskiego 4 Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego. Projekt był kontynuowany w 5 i 6 PR!

39 IRC West Poland Wrocław, 11 października 2004 5. IRC West Poland B. Największa na świecie sieć transferu technologii Sieć IRC to: 1000 specjalistów, 300 organizacji, 70 konsorcjów, 33 kraje (sieć swoim zasięgiem obejmuje kraje UE-15, kraje stowarzyszone i nowoprzyjętych członków UE). Sieć obsługuje blisko 200 tysięcy firm rocznie.

40 IRC West Poland Wrocław, 11 października 2004 5. IRC West Poland C. Struktura IRC West Poland W okresie IV2004 – III2008 istnieć będą w Polsce 4 Ośrodki IRC: IRC Central PolandIRC Central Poland – koordynowany przez Ośrodek Przetwarzania Informacji w Warszawie IRC East PolandIRC East Poland - koordynowany przez Uniwersytet Warszawski IRC South PolandIRC South Poland – koordynowany przez Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej IRC West PolandIRC West Poland – koordynowany przez Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

41 IRC West Poland Wrocław, 11 października 2004 6. Wsparcie transferu technologii IRC West Poland Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej ul. Smoluchowskiego 48 50-372 Wrocław Mgr inż. Grzegorz Gromada - tel. 320 41 96; g.gromada@wctt.pl Mgr inż. Grzegorz Banakiewicz - tel. 320 41 86; g.banakiewicz@wctt.pl Dr inż. Jarosław Osiadacz – tel. 320 41 87; j.osiadacz@wctt.pl

42 IRC West Poland Wrocław, 11 października 2004 6. Możliwości finansowania badań Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 6PR Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej ul. Smoluchowskiego 48 50-372 Wrocław Mgr Joanna Basztura - tel. 320 21 89; j.basztura@wctt.pl Mgr Beata Lubicka - tel. 320 41 89; b.lubicka@wctt.pl Mgr Katarzyna Banyś- tel. 320 41 79; k.banys@wctt.pl

43 IRC West Poland Wrocław, 11 października 2004 6. Możliwości finansowania wdrożeń Doradztwo dla MŚP Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej ul. Smoluchowskiego 48 50-372 Wrocław Mgr inż. Szymon Kubik - tel. 320 41 94; s.kubik@wctt.pl Mgr Tomasz Wiśniewski - tel. 320 41 88; t.wiśniewski@wctt.pl Sekretariat- tel. 320 33 18; wctt@wctt.pl

44 IRC West Poland Wrocław, 11 października 2004 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "IRC West Poland Wrocław, 11 października 2004. IRC West Poland Wrocław, 11 października 2004 IRC West Poland Finansowanie rozwoju technologicznego i rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google