Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Skuteczny i efektywny samorząd terytorialny Warszawa, 8 października 2010 r. Procedura Poświadczania Jakości Zastosowania CAF Po co to nam? Jak to będzie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Skuteczny i efektywny samorząd terytorialny Warszawa, 8 października 2010 r. Procedura Poświadczania Jakości Zastosowania CAF Po co to nam? Jak to będzie."— Zapis prezentacji:

1 Skuteczny i efektywny samorząd terytorialny Warszawa, 8 października 2010 r. Procedura Poświadczania Jakości Zastosowania CAF Po co to nam? Jak to będzie robione? Co możemy na tym zyskać? Prezentuje: Sławomir Wysocki

2 Skuteczny i efektywny samorząd terytorialny Warszawa, 8 października 2010 r. MODEL CAF C echy A dministracji F achowej

3 Skuteczny i efektywny samorząd terytorialny Warszawa, 8 października 2010 r. jakość przywództwa, jakość przywództwa, zdolność organizacji do strategicznego planowania, zdolność organizacji do strategicznego planowania, zdolność organizacji do zmian procesów i struktur w zależności od zmian otoczenia, zdolność organizacji do zmian procesów i struktur w zależności od zmian otoczenia, sposoby zarządzania ludźmi, sposoby zarządzania ludźmi, sposoby gospodarowania zasobami majątkowymi, finansowymi, itd. sposoby gospodarowania zasobami majątkowymi, finansowymi, itd. C o A nalizujemy F aktycznie

4 Skuteczny i efektywny samorząd terytorialny Warszawa, 8 października 2010 r. Po Co Analizujemy Fakty metodą CAF Po to by: Wskazać na istotne z punktu widzenia zarządzania cechy organizacji sektora publicznego, Służyć jako narzędzie dla kadry kierowniczej zainteresowanej poprawą wyników swoich organizacji, Zapewnić aktywizację pracowników organizacji, Poprawić jakość usług organizacji, Usprawnić funkcjonowanie urzędu, Stworzyć pomost pomiędzy różnymi modelami wykorzystywanymi w zarządzaniu jakością, Ułatwić benchmarking pomiędzy organizacjami sektora publicznego.

5 Skuteczny i efektywny samorząd terytorialny Warszawa, 8 października 2010 r. Źródła pomysłu na ocenę stosowania CAF Potrzeba uzyskania odpowiedzi na pytania: idzie Czy doskonalenie organizacji idzie w dobrym kierunku? Czy proces samooceny zrealizowaliśmy właściwie? Czy między informacjami o organizacji, jakie uzyskaliśmy w samoocenie, a wybranymi projektami usprawnień jest właściwy związek?

6 Skuteczny i efektywny samorząd terytorialny Warszawa, 8 października 2010 r. Cele procedury Poprawa jakości stosowania CAF i jego oddziaływania na organizację, Uzyskanie wiedzy, czy w rezultacie zastosowania CAF organizacja utrwala zasady TQM, Wzmocnienie podejścia opartego o PDCA, Promowanie przeglądów dokonywanych przez użytkowników CAF i wzajemnego uczenia się z najlepszych wzorców (benchlearning), Nagradzanie organizacji, które już rozpoczęły efektywną podróż w kierunku ciągłego doskonalenia, Ułatwianie użytkownikom CAF uczestnictwa w programie Poziomy Doskonałości EFQM.

7 Skuteczny i efektywny samorząd terytorialny Warszawa, 8 października 2010 r. Zasady procedury Stosowanie procedury jest dobrowolne i uwzględnia specyfikę danego kraju, Procedura upowszechnia korzystanie z informacji zwrotnej, dotyczącej zastosowania CAF i jego wpływu na organizację, Informacja zwrotna pochodzi od osób równorzędnych i/lub ekspertów zewnętrznych, Procedura prowadzi do uzyskania Poświadczenia Skutecznego Użytkownika CAF (Label of Effective CAF User – ECU) na okres dwóch lat, które nie jest akredytacją lub uznaniem za organizację doskonałą, Procedura jest zbudowana na trzech filarach, którymi są: proces samooceny, proces działań usprawniających i dojrzałość organizacji pod względem TQM.

8 Skuteczny i efektywny samorząd terytorialny Warszawa, 8 października 2010 r. Filar 1 Procesy samooceny Kroki 1-6 w planie 10-kroków stosowania CAF Filar 2 Procesy działań usprawniających Kroki 7-9 w planie 10-kroków stosowania CAF Filar 3 Dojrzałość TQM w organizacji Skupienie się na ośmiu zasadach doskonałości i przybliżeniu do nich dzięki zastosowaniu modelu CAF Filary procedury

9 Skuteczny i efektywny samorząd terytorialny Warszawa, 8 października 2010 r. Co oceniane jest w I filarze Schemat oceny pozwala rozpoznać zdolność do przeprowadzenia skutecznej i planowej samooceny. Stosowana skala oceny jest pięciostopniowa: 1.Działania przeprowadzono w bardzo ograniczony sposób 2.Działania przeprowadzono w ograniczony sposób 3.Działania przeprowadzono w sposób do przyjęcia 4.Działania przeprowadzono w sposób zadowalający (satysfakcjonujący) 5.Działania przeprowadzono w sposób wyróżniający Skala jest uszczegółowiona dla każdego działania w postaci stwierdzeń pozwalających na zdefiniowanie sposobu oceny stanu faktycznego organizacji w danym obszarze. Ocena w tym filarze nie służy do wartościowania punktacji, przyznanej podczas samooceny CAF.

10 Skuteczny i efektywny samorząd terytorialny Warszawa, 8 października 2010 r. Co oceniane jest w II filarze Generalnie proces dochodzenia do wytypowania (i podjęcia) projektów usprawnień, czyli np.: Proces selekcji informacji zebranych podczas samooceny, Proces gromadzenia propozycji usprawnień, Zasady ustalania priorytetów, Proces wyboru działań usprawniających, Proces inicjowania projektów usprawnień, Informowanie o przygotowywanych i podjętych usprawnieniach. Procedura w tym filarze dotyczy planowania i procesu doskonalenia, lecz nie została pomyślana dla oceny rezultatów działań usprawniających.

11 Skuteczny i efektywny samorząd terytorialny Warszawa, 8 października 2010 r. Co oceniane jest w III filarze Ocena wartości TQM odnosi się do poziomu dojrzałości osiągniętego przez organizację w wyniku prac nad samooceną i realizacji procesu doskonalenia. Wartości TQM składają się z ośmiu zasad doskonałości Skala oceny ma 4 poziomy: O Poziom Inicjowania nie został osiągnięty I Poziom Inicjowania (Initiation) R Poziom Realizowania (Realisation) M Poziom Dojrzałości (Maturity)

12 Skuteczny i efektywny samorząd terytorialny Warszawa, 8 października 2010 r. Za co otrzymuje się Poświadczenie SKUTECZNEGO UŻYTKOWNIKA CAF Minimalne wymagania, by uzyskać Poświadczenie, są następujące: całkowita suma punktów oceny Filaru 1 i 2 musi wynosić przynajmniej 28, kroki 1, 5 i 9 muszą zostać uznane jako przynajmniej zadowalające (4 punkty), przy czym każdy z tych kroków musi uzyskać minimalną ocenę 4 punktów, Wszystkie kroki muszą być oceniane przez Eksperta Zewnętrznego CAF.

13 Skuteczny i efektywny samorząd terytorialny Warszawa, 8 października 2010 r. Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Skuteczny i efektywny samorząd terytorialny Warszawa, 8 października 2010 r. Procedura Poświadczania Jakości Zastosowania CAF Po co to nam? Jak to będzie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google