Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podejście Leader w okresie 2014-2020 Propozycje Komisji Europejskiej oraz wstępne stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wydział Leader Departament.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podejście Leader w okresie 2014-2020 Propozycje Komisji Europejskiej oraz wstępne stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wydział Leader Departament."— Zapis prezentacji:

1 Podejście Leader w okresie Propozycje Komisji Europejskiej oraz wstępne stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wydział Leader Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi październik 2012

2 Podejście leader w latach 2007-2013
Oś 4 Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) EFRROW – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich gminy wiejskie gminy miejsko-wiejskie, z wyłączeniem miast o liczbie ludności wyższej niż gminy miejskie o liczbie ludności do 5 000

3 LGD’y w Polsce

4 LGD a LGR 4 organizacje funkcjonują jednocześnie jako LGD i LGR
1 struktura (organizacja) 2 strategie Pozostałe LGR obejmują swoją LSROR obszary objęte także LSR realizowanymi przez LGD 2 struktury (organizacje)

5 Statystyka PROW 2007-2013 336 LGD 148 PLN x liczba mieszkańców
Obejmują ponad 90% ludności i obszarów wiejskich Polski EUR 148 PLN x liczba mieszkańców 1 LSR od do mieszkańców ~ 4,5% alokacji dla PROW

6 Co można robić oś 4 PROW LGD wybiera projekty odpowiadające warunkom przyznania pomocy w ramach działań: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Odnowa i rozwój wsi oraz w ramach tzw. małych projektów (projekty z zakresu zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, rozwoju turystyki, szkoleń, promocji przedsiębiorczości, rozwoju produktów lokalnych)

7 Rola LGD Programowanie rozwoju na obszarze LSR (przygotowanie strategii) Doradztwo na rzecz potencjalnych beneficjentów Wybór projektów (przyczyniających się do realizacji strategii) Animowanie społeczności

8 Rola LGD Zadania LGD Rozwijanie potencjału podmiotów lokalnych do opracowywania i realizowania operacji Opracowanie procedury i kryteriów wyboru > 50% głosów dla partnerów niepublicznych (przedstawicieli lokalnych władz – kompromis cypryjski) Zapewnianie spójności z LSR podczas wyboru operacji poprzez uszeregowanie ich pod względem ważności w zależności od ich wkładu w realizację celów strategii Opracowanie i publikowanie ogłoszeń o naborach Ewentualnie trwająca procedura składania WOPP Przyjmowanie WOPP i ich ocena Wybór operacji i ustalanie kwot pomocy Ewentualnie, ostateczna ocena kwalifikowalności w podmiocie wdrażającym Monitorowanie realizacji LSR i operacji realizowanych w ramach LSR Badania w zakresie oceny LSR

9 Jaki zakres kompetencji LGD – propozycje wynikające z symulacji LSR?
Przejęcia całości kompetencji w zakresie obsługi małych projektów do 50 tys PLN Bardzo uproszczony system obsługi mikrograntów w ramach tzw. projektów parasolowych Ocena formalna (konieczne jednolite podejście) Delegacja zadań a akredytacja odpowiednich instytucji w poszczególnych funduszach

10 Podejście leader w latach 2014-2020
Rozwój kierowany przez lokalną społeczność (CLLD) EFRROW – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Leader EMFF – Europejski Fundusz Morski i Rybacki Zrównoważony rozwój obszarów rybackich EFS – Europejski Fundusz Społeczny ERDF – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

11 Tematyczny zakres CLLD - propozycje
poprawa dostępu mieszkańców do podstawowych dóbr i usług (edukacja, pomoc społeczna, zdrowie, sport i rekreacja, kultura/dziedzictwo), działania z zakresu rynku pracy (aktywizacja bezrobotnych, pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości, przyciąganie zewnętrznego kapitału, rozwój turystyki), wykorzystanie ICT dla rozwoju turystyki, promocji i marketingu lokalnych produktów działania z zakresu działalności pozarolniczej oraz przetwórstwa, wprowadzania na rynek w tym sprzedaży bezpośredniej i marketing artykułów rolnych na małą skalę lub artykułów o charakterze lokalnym / o znikomym znaczeniu w handlu artykułami rolno spożywczymi projekty służące budowaniu zdolności administracyjnych lokalnych JST (zarządzanie rozwojem, poszukiwanie ścieżki rozwojowej, promowanie atrakcyjności inwestycyjnej, ubieganie się o wsparcie ze środków UE oraz krajowych; przygotowanie do korzystania z innych instrumentów wsparcia UE), preferencje dla projektów realizowanych we współpracy partnerów publicznych i niepublicznych oraz o jak największym zasięgu w ramach obszaru funkcjonalnego.

12 Przepisy tylko dla EFRROW
„nowe 1698/2005” Tytuł I: Cele i strategie Rozdział II: Misja, cele, priorytety i spójność art. 5 (6) Tytuł III: Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich Rozdział I: Środki Sekcja 2: Leader art

13 EFRROW (1) Priorytety UE w zakresie rozwoju obszarów wiejskich
Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich

14 EFRROW (2) Leader jako rozwój lokalny wdrażany w ramach jednego obszaru tematycznego 6b, technicznie przypisanego do jednego celu tematycznego (cel tematyczny nr 9) Pozostawienie możliwości realizowania projektów spełniających cele pozostałych celów tematycznych (w szczególności 3,6, 8, 10 i 11)

15 EFRROW (3) Nie należy się ograniczać do standardowych działań
Operacje powinny przyczyniać się do osiągnięcia jednego lub kilku priorytetów rozwoju obszarów wiejskich Konieczna koordynacja wsparcia z różnych funduszy

16 EFRROW (4) LGD Zaliczka do 50% na koszty bieżące i koszty aktywizacji
Próby wprowadzenia bardziej elastycznego podejścia-rozszerzenia instrumentu zaliczkowego również na projekty nieinwestycyjne oraz dodania ustępu umożliwiającego państwu członkowskiemu udzielanie zaliczek ze środków krajowych w oparciu o inne niż gwarancja bankowa zabezpieczenia na własne ryzyko

17 EFRROW (5) Współpraca Projekty: międzyterytorialne, transnarodowe
także z LGD krajów trzecich i obszarów miejskich ciągły nabór, gdy LGD nie wybiera projektów Techniczne wsparcie przygotowawcze dla projektów warunek: LGD wykazuje, że planuje realizację konkretnego projektu Podane do publicznej wiadomości: procedury administracyjne dotyczące wyboru projektów transnarodowych wykaz kosztów kwalifikowalnych Zatwierdzenie projektu w ciągu 4 miesięcy

18 EFRROW (6) Wspieranie metodą LEADER (CLLD)
obowiązkowe tylko w ramach EFRROW minimalny alokacja - 5% wkład EFRROW maksymalnie 80% 90% w przypadku regionów o niskim poziomie rozwoju

19 Dziękuję za uwagę Magdalena Mach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW Wydział Leader


Pobierz ppt "Podejście Leader w okresie 2014-2020 Propozycje Komisji Europejskiej oraz wstępne stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wydział Leader Departament."

Podobne prezentacje


Reklamy Google