Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Od 2000 lat ludzie s ą ś wiadomi konieczno ś ci dbania o prawid ł ow ą i zrównowa ż on ą diet ę, która b ę dzie zawiera ć odpowiednie ilo ś ci sk ł adników.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Od 2000 lat ludzie s ą ś wiadomi konieczno ś ci dbania o prawid ł ow ą i zrównowa ż on ą diet ę, która b ę dzie zawiera ć odpowiednie ilo ś ci sk ł adników."— Zapis prezentacji:

1

2 Od 2000 lat ludzie s ą ś wiadomi konieczno ś ci dbania o prawid ł ow ą i zrównowa ż on ą diet ę, która b ę dzie zawiera ć odpowiednie ilo ś ci sk ł adników pokarmowych. Powiedzenie "Jeste ś ty, co jesz" jest bardzo trafne. Sk ł adniki od ż ywcze, które po ż ywamy, buduj ą i umo ż liwiaj ą funkcjonowanie komórek, z których zbudowane jest cia ł o ludzkie. Codzienna dieta jest bezpo ś redni ą przyczyn ą tego jak wygl ą damy, jakie jest nasze zdrowie i samopoczucie. Ka ż da dieta to ogólny zarys tego jak powinni ś my si ę od ż ywia ć, ale jej szczegó ł y powinny by ć dopasowane do potrzeb indywidualnych ka ż dego cz ł owieka. Prawie wszystko: p ł e ć, wiek, tryb ż ycia, klimat wp ł ywaj ą na to co, ile i kiedy powinni ś my dostarczy ć swojemu organizmowi. Najogólniej mówi ą c, je ś li chcemy by ć zdrowi powinni ś my spo ż ywa ć pe ł nowarto ś ciowe potrawy zawieraj ą ce wszystkie potrzebne sk ł adniki. Szczególnie o prawid ł owa diet ę nale ż y zadba ć w okresie intensywnego wzrostu i rozwoju organizmu w okresie dzieci ń stwa i dorastania.

3 Prawid ł owa dieta zaspokaja wszystkie potrzeby ż ywieniowe, danej osoby, która si ę do niej stosuje. Potrzeby ż ywieniowe to zarówno odpowiednia ilo ść energii, ale tak ż e potrzebne sk ł adniki pokarmowe: w ę glowodany, bia ł ka, t ł uszcze, witaminy i sk ł adniki mineralne. Ka ż dy z nas potrzebuje energii z po ż ywienia i sk ł adników pokarmowych, ale poniewa ż ró ż nimy si ę wiekiem, p ł ci ą, aktywno ś ci ą fizyczn ą, mas ą cia ł a i stanem zdrowia potrzeby ż ywieniowe ka ż dego z nas nie s ą identyczne i s ą zale ż ne od tych zmiennych. Przyk ł adowo kobiety potrzebuj ą du ż o wi ę cej ż elaza oraz wapnia od m ęż czyzn, a osoby ci ęż ko pracuj ą ce fizycznie musz ą dostarczy ć swojemu organizmowi du ż o wi ę cej energii od osób prowadz ą cych siedz ą cy tryb ż ycia. Ró ż nego rodzaju wysi ł ek fizyczny powoduje znaczny wzrost zapotrzebowania na energi ę. Tu ż po nim spada poziom glukozy w krwi, wi ę c nale ż y potem spo ż y ć szybko lekkostrawny posi ł ek, który b ę dzie stanowi ł ź ród ł u w ę glowodanów, tak aby poziom glukozy wróci ł do prawid ł owego stanu. Polecany jest koktajl mleczno owocowy, który b ę dzie równie ż ź ród ł em bia ł ka.

4 Od ż ywianie definiujemy jako dostarczanie organizmowi wszystkich niezb ę dnych elementów, aby mo ż liwy by ł prawid ł owy, niczym nie zak ł ócony rozwój. Te niezb ę dne elementy to zarówno sk ł adniki budulcowe jak i energetyczne, ale tak ż e te pe ł ni ą ce ró ż nego rodzaju role kieruj ą ce, steruj ą ce lub katalizuj ą ce reakcje chemiczne i biochemiczne w tym organizmie - witaminy i sk ł adniki mineralne. W ł a ś ciwe od ż ywianie to nic innego, jak zaopatrzenie organizmu w te wszystkie elementy, w najkorzystniejszych proporcjach na ka ż dy dzie ń, przez ca ł y czas, do ko ń ca ż ycia. Ka ż dy z nas aby sprawdzi ć czy spe ł nia powy ż sze za ł o ż enia prawid ł owej diety powinien zapozna ć si ę z piramid ą ż ywieniow ą ( piramida zdrowia), która jest uwa ż ana za podstaw ę

5

6 Podstaw ę piramidy i codziennej diety stanowi ą produkty zbo ż owe, których zaleca si ę spo ż ywa ć oko ł o 6 porcji dziennie (USA-6 do 11 porcji). Drugi poziom piramidy to 4 porcje warzyw i 3 porcje owoców. Trzecim poziom to 2 do 3 porcji mleka i produktów mlecznych oraz 2 do 3 porcji mi ę sa, ryb, jaj, nasion ro ś lin str ą czkowych lub orzechów. Na szczycie piramidy znajduj ą si ę t ł uszcze i s ł odycze, których spo ż ycie powinno si ę maksymalnie ogranicza ć.

7 Produkty zbożowe; ma ł a bu ł ka, lub 1/2 du ż ej bu ł ki, kromka chleba, 4 kromki pieczywa chrupkiego, 1/2 szklanki gotowanej kaszy, p ł atków zbo ż owych lub ry ż y, 1 szklanka makaronu, 1/3 szklanki suchych p ł atków lub musli. Warzywa; Du ż y ziemniak lub dwa ma ł e, ś redni ogórek, papryka lub pomidor, 1 szklanka surówki z warzyw, 2-3 gotowanych warzyw (szpinak, broku ł y, kapusta, buraczki, fasolka itp.), 5-6 li ś ci sa ł aty, 3/4 szklanki soku z warzyw. Owoce; ś rednie jab ł ko, gruszka banan, pomara ń cza, szklanka malin, truskawek, wi ś ni, borówek, winogron, 1/2 grejpfr

8 Mleko i produkty mleczne; szklanka mleka, kefiru, jogurtu, ś redni plaster twarogu, ma ł y serek topiony, 2 plastry sera ż ó ł teg o. Tłuszcze i słodycze; 1 ł y ż eczka oleju, ma ł e ciastko, 4-6 cukierków, 1/4 czekolady, ga ł ka lodów, 30 gramów chipsów, ł y ż ka miodu lub d ż emu. Mięso, ryby, jaja, nasiona roślin strączkowych, orzechy; oko ł o 100 gramów chudego mi ę sa, 1/2 piersi kurczaka lub udko, 5-6 cienkich plastrów w ę dliny, ryba oko ł o 100 gramów, 2/3 szklanki ugotowanych nasion str ą czkowych (fasola, groch, soja), 2 jajka - jeden lub dwa razy w tygodniu, 1/2 szklanki orzechów

9 Oprócz wyszczególnionych produktów organizm cz ł owieka doros ł ego zu ż ywa, w optymalnej temperaturze i wilgotno ś ci powietrza, w ci ą gu doby 2 do 3 litrów wody. Oko ł o 1,5 litra wody powinno by ć dostarczone w postaci p ł ynów a reszta w pokarmach. Odwodnienie organizmu jest o wiele bardziej gro ź ne w skutkach jak niedo ż ywienie, gdy ż wi ę kszo ść procesów biochemicznych organizmu przebiega w roztworach wodnych.

10 Rozmieszczenie ilo ś ci porcji ż ywno ś ci w poszczególnych posi ł kach zale ż y od ilo ś ci posi ł ków dziennie. Najbardziej wskazane jest roz ł o ż enie spo ż ywanych pokarmów na 5 posi ł ków dziennie lub co najmniej 3 posi ł ki. Produkty zbo ż owe powinny wyst ę powa ć prawie w ka ż dym posi ł ku, warzywa i owoce w trzech, produkty mleczne w trzech lub dwóch a mi ę so w jednym lub w dwóch posi ł kach.

11 Do produktów o wysokiej warto ś ci od ż ywczej nale żą ; chleb razowy i pe ł noziarniste kasze, ziemniaki, ró ż norodne ś wie ż e warzywa i owoce, chude mleko, jogurt, chude sery bia ł e, nasiona ro ś lin str ą czkowych, chude mi ę so i ryby, t ł uste ryby morskie, oliwa z oliwek, oleje ro ś linne zawieraj ą ce NNKT.

12 1. Dbaj o różnorodność spożywanych produktów. 2. Unikaj nadwagi i otyłości. 3. Spożywaj dużo produktów zbożowych. 4. Pij codziennie co najmniej 2 duże szklanki mleka. 5. Spożywaj z umiarem mięso. 6. Jedz codziennie dużo warzyw oraz owoców. 7. Ograniczaj spożycie tłuszczów zwierzęcych. 8. Unikaj cukru oraz słodyczy. 9. Ograniczaj spożycie soli. 10. Unikaj alkoholu!

13 Dane statystyczne wspó ł czesnej medycyny wykazuj ą, ż e 30-50 jednostek chorobowych ma pod ł o ż e ż ywieniowe i dlatego: Nie traktuj ż o łą dka jak kub ł a na ś mieci - nie jedz w nadmiarze !. Jedz tylko wtedy, gdy rzeczywi ś cie poczujesz g ł ód - to daje gwarancj ę strawienia poprzedniego posi ł ku. Jedz ą c nie ś piesz si ę, nie czytaj, nie rozmawiaj - my ś l o jedzeniu. Po ż ywienie dok ł adnie prze ż uwaj, po ł ykaj wtedy, gdy jest dok ł adnie rozdrobnione i wymieszane ze ś lin ą. Pierwsze trawienie odbywa si ę w jamie ustnej. Staranne prze ż ucie u ł atwi prac ę ż o łą dka. Staraj si ę, aby waga posi ł ków nie przekracza ł a 600 g. Jedz cz ęś ciej, ale mniej: 5-6 razy dziennie o tej samej porze. Pami ę taj o zasadzie: Ś niadanie jedz jak król, obiad jak szlachcic, a kolacj ę jak ż ebrak. Staraj si ę przygotowa ć jeden posi ł ek dziennie z samych owoców i warzyw

14 Zbyt ma ł a liczba posi ł ków i nieregularne ich spo ż ywanie. Zbyt du ż e spo ż ycie mi ę sa i w ę dlin. Zbyt spo ż ycie pieczywa razowego,grubych kasz i surowych nasion ro ś lin str ą czkowych. Ma ł e spo ż ycie warzyw i owoców,co prowadzi do niedoboru witamin i sk ł adników mineralnych. Zbyt ma ł e spo ż ycie produktów mlecznych. Zbyt du ż e spo ż ycie t ł uszczów zwierz ę cych. Nadmiar energii pobieranej z po ż ywienia

15 Bardzo wa ż n ą rzecz ą jest czas spo ż ywania posi ł ków. Idealn ą sytuacj ą by ł oby spo ż ywanie posi ł ków o tych samych porach dnia i w podobnych odst ę pach czasu. Najwa ż niejszym posi ł kiem powinno by ć ś niadanie. Je ś li mi ę dzy posi ł kami jeste ś my g ł odni i mamy ochot ę na co ś s ł odkiego nale ż y zast ą pi ć batonik lub chipsy owocami i warzywami. Skutkiem stosowania z ł ej diety s ą ró ż nego rodzaju schorzenia, cz ę sto prowadz ą ce do ś mierci. Nale żą do nich: nowotwory; cukrzyca; choroby uk ł adu krwiono ś nego (mia ż d ż yca, nadci ś nienie t ę tnicze, choroby serca); osteoporoza; zaburzenia pracy jelita grubego; próchnica z ę bów; kamica ż ó ł ciowa; oty ł o ść ; anoreksja; bulimia.

16 Body-Mass-Index ( BMI ) = masa ciała w kg / wzrost w m. do kwadratu Norma u m ęż czyzn BMI 20 - 25 Norma u kobiet BMI 19 - 24 BMI poni ż ej 20 - niedowaga BMI 25 - 30 nadwaga BMI powy ż ej 30 oty ł o ść

17 Masa należna = wzrost w cm - 100 Na podstawie wzoru Broca mo ż na obliczy ć tzw. mas ę idealn ą Masa idealna to masa cia ł a, która ma dawa ć najwi ę ksze szanse na przed ł u ż enie ż ycia. Masa idealna powinna wynosi ć u m ęż czyzn masa nale ż na - 10 % u kobiet masa nale ż na - 15 %

18 Cholesterol – organiczny zwi ą zek chemiczny, lipid z grupy steroidów zaliczany tak ż e do alkoholi [5]. Jego pochodne wyst ę puj ą w b ł onie ka ż dej komórki zwierz ę cej, dzia ł aj ą c na ni ą stabilizuj ą co i decyduj ą c o wielu jej w ł asno ś ciach. Jest tak ż e prekursorem licznych wa ż nych steroidów takich jak kwasy ż ó ł ciowe czy hormony steroidowe. Potocznie cholesterolem nazywa si ę obecne w osoczu krwi pokrewne substancje lipidowe – lipoproteiny, w sk ł ad których mi ę dzy innymi wchodzi te ż cholesterol.

19 Cholesterol jest niezb ę dny do prawid ł owego funkcjonowania organizmu i pochodzi zarówno ze ź róde ł pokarmowych jak i biosyntezy de novo. Stanowi on substrat do syntezy wielu wa ż nych biologicznie czynnych cz ą steczek: hormony p ł ciowe, kortykosterydy, witamina D 3 i jej metabolity, glikozydy nasercowe sitosterole, niektóre alkaloidy kwasy ż ó ł ciowe.

20 jad ł owstr ę t psychiczny (anoreksja z grec. anorexia nervosa – an – brak, pozbawienie, orexis – apetyt) – zaburzenie od ż ywiania polegaj ą ce na celowej utracie wagi wywo ł anej i podtrzymywanej przez osob ę chor ą. Obraz w ł asnego cia ł a jest zaburzony; wyst ę puj ą objawy dysmorfofobii. L ę k przybiera posta ć uporczywej idei nadwarto ś ciowej, w zwi ą zku z czym pacjent wyznacza sobie niski limit wagi. Najwi ę ksze zagro ż enie zachorowaniem dotyczy wieku mi ę dzy 14 a 18 rokiem ż ycia.

21 Mo ż na podejrzewa ć anoreksj ę, gdy osoba: prze ż ywa silny l ę k przed przybraniem na wadze lub oty ł o ś ci ą, nawet je ś li ma niedowag ę ; nie chce utrzyma ć wagi w granicach normy dla swojego wieku i wzrostu, co nie jest spowodowane ż adnym schorzeniem fizycznym ani psychicznym; jej BMI jest równy lub mniejszy od 17,5; nieprawid ł owo ocenia wag ę w ł asnego cia ł a, wymiary i sylwetk ę ; lekcewa ż y skutki nag ł ego spadku wagi; w okresie dojrza ł o ś ci p ł ciowej (po okresie pokwitania) cierpi na wtórny brak miesi ą czki w ci ą gu co najmniej 3 miesi ę cy (jest to kryterium D w DSM-IV. W DSM-V postuluje si ę usuni ę cie tego kryterium spo ż ywa posi ł ki w samotno ś ci (ze wstydu przed innymi); gotuje dla innych tzw. "zdrowe posi ł ki"; uprawia intensywne ć wiczenia fizyczne; k ł amie o ilo ś ci zjedzonych posi ł ków; g ł ówny temat rozmów z osob ą chor ą to jedzenie, kalorie, zawarto ść t ł uszczu w produktach i diety.

22 Oty ł o ść – patologiczne nagromadzenie tkanki t ł uszczowej w organizmie, przekraczaj ą ce jego fizjologiczne potrzeby i mo ż liwo ś ci adaptacyjne, mog ą ce prowadzi ć do niekorzystnych skutków dla zdrowia. Za oty ł o ść uwa ż a si ę stan, w którym tkanka t ł uszczowa stanowi wi ę cej ni ż 20% ca ł kowitej masy cia ł a u m ęż czyzn oraz 25% u kobiet. Oty ł o ś ci towarzyszy nadwaga, czyli nadmierna masa cia ł a powy ż ej masy optymalnej. Nie tylko ilo ść, ale równie ż rozmieszczenie nadmiernej ilo ś ci tkanki t ł uszczowej ma znaczenie. Zgromadzenie tkanki t ł uszczowej w jami brzusznej, nazywane oty ł o ś ci ą brzuszn ą (oty ł o ść androidalna), ma wi ę ksze znaczenie patologiczne ni ż równomierne roz ł o ż enie lub podskórne zgromadzenie tkanki t ł uszczowej. Stwierdzono, ż e oty ł o ść zwi ę ksza ryzyko zapadalno ś ci na niektóre choroby, w tym choroby uk ł adu kr ąż enia, cukrzyc ę typu 2, obturacyjny bezdech senny, niektóre typy nowotworów, zapalenie ko ś ci i stawów i dlatego te ż skraca oczekiwan ą d ł ugo ść ż ycia. Wyj ą tkowo du ż a oty ł o ść prowadzi do niepe ł nosprawno ś ci.

23 BMI warto ść prawid ł owa 19-25 nadwaga 25-30 oty ł o ść >30 skrajna oty ł o ść >40 WHR warto ść prawid ł owa dla m ęż czyzn – 0,9 warto ść prawid ł owa dla kobiet – 0,7 obwód brzucha mierzony na poziomie talii nie powinien przekracza ć po ł owy pomiaru wzrostu

24 Choroby i objawy zwi ą zane z oty ł o ś ci ą : zespó ł metaboliczny cukrzyca typu 2 choroby uk ł adu ruchu nadci ś nienie t ę tnicz zawa ł serca i mózgu wylew zatorowo ść zwyrodnienia kr ę gos ł upa choroby nerek mia ż d ż yca kamica ż ó ł ciowa wi ę ksze tendencje do nowotworów

25 Dietetyka – nauka medyczna o ż ywieniu cz ł owieka zdrowego i chorego zajmuj ą ca si ę : zasadami ż ywienia cz ł owieka zdrowego zasadami ż ywienia cz ł owieka chorego oceny stanu od ż ywienia oceny wzajemnego wp ł ywu farmakoterapii i ż ywienia zapobiegania chorobom zale ż nym od ż ywienia kontrolowania jako ś ci produktów ż ywno ś ciowych i warunków ich przechowywania Biochemicznymi podstawami ż ywienia prowadzenia edukacji ż ywieniowej psychologi ą ż ywienia technologiami gastronomicznymi.

26


Pobierz ppt "Od 2000 lat ludzie s ą ś wiadomi konieczno ś ci dbania o prawid ł ow ą i zrównowa ż on ą diet ę, która b ę dzie zawiera ć odpowiednie ilo ś ci sk ł adników."

Podobne prezentacje


Reklamy Google