Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH"— Zapis prezentacji:

1 TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH
W 01 – DEFINICJE W BUDOWNICTWIE

2 DEFINICJA SPOŁECZEŃSTWA
ogół ludzi pozostających we wzajemnych stosunkach wynikających z ich udziału w pracach produkcyjnych lub ogół obywateli danego kraju, okręgu, miasta itp.

3 ZASADA EKONOMICZNOŚCI
Podmioty działania i ich zasoby, i działanie muszą podlegać zasadzie ekonomiczności, która głosi, że w procesie działania nabytki powinny być większe od ubytków.

4 energia w różnej postaci, ludzie.
ZASOBY Użyty termin “zasoby” określa elementy stosowane do osiągnięcia celu, są to zwykle: materiały, narzędzia, energia w różnej postaci, ludzie.

5 określonej instytucji,
GOSPODARKA Termin zwykle bywa uzupełniony przymiotnikiem określającym jaki zakres obejmuje. Może być więc gospodarka: rodzinna, określonej instytucji, gospodarka narodowa - dotycząca działań w całym kraju lub narodzie.

6 PODZIAŁ GOSPODARKI W POLSCE
Stosowany w Polsce podział gospodarki jest czterostopniowy i obejmuje kolejno: działy, gałęzie, branże, przedsiębiorstwa.

7 strefę produkcji materialnej,
GOSPODARKA NARODOWA Tradycyjnie gospodarkę narodową dzieli się umownie na dwie strefy, tj.: strefę produkcji materialnej, strefę obejmującą działalność poza- materialną.

8 W strefie produkcji materialnej wyróżnia się następujące działy:
PRODUKCJA MATERIALNA W strefie produkcji materialnej wyróżnia się następujące działy: przemysł, rolnictwo, budownictwo, leśnictwo, transport i łączność, handel.

9 PRODUKCJA NIEMATERIALNA
W strefie produkcji niematerialnej wyróżnia się natomiast: gospodarkę mieszkaniową i komunalną, oświatę i wychowanie, kulturę i sztukę, ochronę zdrowia, opiekę społeczną i kulturę fizyczną, finanse i ubezpieczenia.

10 BUDOWNICTWO A GOSPODARKA NARODOWA
Budownictwo jako część gospodarki narodowej dzieli się na gałęzie: budownictwo ogólne, budownictwo produkcyjno-usługowe, budownictwo specjalistyczne, jednostki geologiczne, jednostki geodezyjno-kartograficzne, jednostki projektowania budowlanego, technologicznego i urbanistycznego, jednostki pomocnicze budownictwa.

11 BUDOWNICTWO – INNE DEFINICJE
Poza definicją budownictwa - jako części gospodarki narodowej, można napotkać następujące definicje:  techniczną, która mówi że: “budownictwo jest to technika, technologia i organizacja wznoszenia, odbudowy, rekonstrukcji, przebudowy, rozbudowy, konserwacji, remontu oraz rozbiórki budowli”,

12 BUDOWNICTWO – INNE DEFINICJE cd.
społeczną, która mówi: “budownictwo jest wynikiem pracy społecznej nad przystosowaniem przyrody do potrzeb człowieka przez tworzenie budowlanych składników sztucznego środowiska człowieka”,

13 BUDOWNICTWO – INNE DEFINICJE cd.
ekonomiczną, która mówi: “budownictwo jest to dziedzina produkcji materialnej, której celem jest zaspokajanie potrzeb produkcji i spożycia przez wytwarzanie budowlanych składników majątku trwałego i ich utrzymywanie w stanie używalności”. Wspólną cechą tych definicji jest ukazanie roli budownictwa w zaspokajaniu potrzeb człowieka.

14 POTRZEBY Potrzeba - bywa zwykle określana jako: okoliczność zniewalająca do postępowania tak a nie inaczej, konieczność, musu lub niezbędność. Psychologia i socjologia wyróżniają dwa rodzaje potrzeb tj.: potrzeby niższego rzędu (zwane potrzebami biologicznymi lub wywołanymi popędami pierwotnymi np. głodem), potrzeby wyższego rzędu, występujące po zaspokojeniu potrzeb rzędu niższego. Jedne i drugie potrzeby są częściowo zaspokajane przez budownictwo.

15 POTRZEBY cd. Wytworem budownictwa będzie więc zarówno kurna chata, jak i nowoczesny budynek mieszkalny, budynek teatru operowego, pomnik itp. Możliwość zaspokajania przez budownictwo potrzeb szczególnie wyższego rzędu wiąże się ściśle z dziedziną działalności człowieka zwaną architekturą.

16 ARCHITEKTURA Architektura jest gałęzią sztuki, której tworzywem materialnym są budowle. Twórczość architektoniczna polega na dążeniu do zaspokajania potrzeb artystycznych człowieka za pomocą dzieła budowlanego oraz innych elementów środowiska materialnego (np. architektura ogrodów itp.).

17 BUDOWNICTWO INWESTYCYJNE I NIEINWESTYCYJNE
Dość często stosowanym podziałem jest podział na budownictwo inwestycyjne i nieinwestycyjne. Przez budownictwo inwestycyjne rozumie się tą część budownictwa, która tworzy nowe składniki majątku trwałego społeczeństwa, czyli nowe budowle. Budownictwo nieinwestycyjne to prowadzenie robót na budowlach istniejących (o ile te działania nie powodują zasadniczej zmiany wielkości, wartości lub charakteru budowli).

18 BUDOWNICTWO NIEINWESTYCYJNE
W budownictwie nieinwestycyjnym wyróżnia się: roboty naprawcze (naprawy główne, bieżące i konserwacje), adaptacje, modernizacje, odbudowy itp.

19 BUDOWNICTWO INESTYCYJNE
Z kolei budownictwo inwestycyjne dzieli się wg różnych kryteriów, z których jednym z podstawowych jest kryterium ekonomiczne w którym funkcje wznoszonej budowli umieszczają je bądź w sferze produkcyjnej bądź nieprodukcyjnej. Kontynuując dalej ten podział można wznoszone obiekty przypisać do działów, a następnie gałęzi gospodarki narodowej.

20 BUDYNEK Budynkiem nazywamy obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

21 BUDOWLA Budowlą nazywamy obiekt budowlany nie będącym budynkiem lub obiektem małej architektury, jak lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojące maszty antenowe, budowle ziemne, fortyfikacje, instalacje przemysłowe, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

22 OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
Obiektem małej architektury nazywamy niewielkie obiekty budowlane a w szczególności: obiekty kultu religijnego jak: kapliczki, krzyże przydrożne i figury, posągi, wodotryski i inne elementy architektury ogrodowej, obiekty użytkowe służące codziennej rekreacji i utrzymaniu porządku jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki, itp.

23 BUDYNKI – PODZIAŁ - PARAMETRY
I tak wg wysokości budynki dzieli się na: wysokie - powyżej 12 kondygnacji, średniowysokie - 6÷12 kondygnacji, niskie - do 5 kondygnacji.

24 BUDYNKI – PODZIAŁ - PARAMETRY
Wg długości dzieli się je na: punktowe - zawierające jeden węzeł komunikacyjny, krótkie - o długości wymagającej umieszczenia w nich do 4 węzłów komunikacyjnych, średniodługie - o długości wymagającej umieszczenia w nich od 5 do 10 węzłów komunikacyjnych.

25 BUDYNKI – PODZIAŁ - PARAMETRY
Wg szerokości budynki dzieli się na: płytkie o szerokości do 12.0 m, średniopłytkie o szerokości 12.0 do 18.0 m, głębokie o szerokości ponad 18.0 m.

26 PRZEPISY I TRADYCJA Wznoszenie i użytkowanie obiektów budowlanych jest uporządkowane i na to uporządkowanie składają się dwa elementy, zresztą również na siebie oddziaływujące: przepisy i tradycja.

27 PRZEPISY I TRADYCJA cd. Tradycja wywodzi się z różnych uwarunkowań historycznych, geograficznych i społecznych. Przepisy są elementem systemu prawnego obowiązującego w danym okresie i na danym terytorium. Dotyczą one: działań człowieka w społeczeństwie, obiektu budowlanego, działań ściśle związanych z realizacją budownictwa.

28 Jednym z nieuwzględnionych wymiarów na schemacie jest niewątpliwie element czasu.

29 STANY REALIZACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przy realizacji obiektu budowlanego można wyróżnić następujące stany: stan uświadomienia i formułowania się potrzeb, stan przewidywania materialnego sposobu zaspokajania potrzeb, stan zmian materialnych (realizacji obiektu), stan zaspakajania przez obiekt budowlany potrzeb społecznych, stan likwidacji obiektu.

30 REALIZACJA – PODSTAWOWE PYTANIA
Należy odpowiedzieć sobie na następujące pytania: Co mamy budować? Jak to zrobić? Czym to zrobić? Kto to ma zrobić i w jakich warunkach? Kto po kim pracuje i w jakim czasie? Ile to ma kosztować i kto pokrywa wydatki? Jakimi narzędziami posłużyć się by można było w każdym momencie podejmować optymalne decyzje?

31 IPB Inżynieria produkcji budowlanej jest to system wiedzy, zbiór informacji o potrzebnych działaniach niezbędnych do przekształcenia istniejącego stanu wydzielonego środowiska człowieka w stan zaproponowany przez inżynierię projektowania budowlanego.

32 TECHNOLOGIA Technologia jest to nauka dotycząca metod wytwarzania lub przetwarzania surowców, materiałów i wyrobów integrująca w technikę odpowiednie elementy nauk organizacji, zarządzania i ekonomii. Technologia to przyjęta lub proponowana metoda wytwarzania lub przetwarzania surowców, materiałów i wyrobów.

33 TYPY TECHNOLOGII BUDOWANIA
TYP I wydobycie surowca, obróbkę surowca, transport, składowanie na placu budowy oraz transport wewnętrzny i wbudowanie. TYP II wydobycie surowca, zmianę właściwości fizykochemicznych, transport, składowanie na placu budowy, transport wewnętrzny i wbudowanie.

34 TYPY TECHNOLOGII BUDOWANIA – CD
TYP III wydobycie surowca,I zmianę właściwości fizykochemicznych, transport, składowanie na placu budowy, transport wewnętrzny i wbudowanie, II zmianę właściwości fizykochemicznych. TYP IV wydobycie surowca, przetworzenie na materiał, transport, przetworzenie na prefabrykat, transport, składowanie na placu budowy, wbudowanie - montaż.

35 TYPY TECHNOLOGII W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM
W budownictwie mieszkaniowym można rozróżnić następujące technologie budowania: z murów ceglanych, z elementów metalowych, z elementów z drewna i materiałów drewnopochodnych, z betonu monolitycznego, z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych; z elementów płytowych, z elementów wielkoblokowych, z elementów ze szkieletem słupowo-ryglowym, z elementów przestrzennych.

36 PODZIAŁ ROBÓT BUDOWLANYCH
Roboty budowlane są to zespoły procesów budowlanych w wyniku, których powstaje budowla lub jej część, następuje jej odbudowa, rekonstrukcja, przebudowa, rozbudowa lub rozbiórka. Najczęściej roboty budowlane dzieli się wg: stanów zaawansowania realizacji budowli (roboty stanu zerowego, surowego, wykończeniowego i wyposażeniowego) używanych materiałów (ziemne, murowe, betonowe itp.) wykorzystywanych specjalności rzemieślniczych (tynkarskie, dekarskie, układanie tapet, posadzkarskie itp.) rodzajów budownictwa (kubaturowe, drogowe, mostowe itp.) stosowanego specjalnego sprzętu (kafarowe, kesonowe itp.).

37 WEKTOR.IL.PW.EDU.PL/~MKRZ
MATERIAŁY NA: WEKTOR.IL.PW.EDU.PL/~MKRZ


Pobierz ppt "TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google