Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Transport materiałów chemicznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Transport materiałów chemicznych"— Zapis prezentacji:

1 Transport materiałów chemicznych
Substancje i preparaty chemiczne

2 BEZPIECZEŃSTWO CHEMICZNEGO
Dotyczy: wytwarzania,przetwarzania,dystrybucji, transportu,składowania oraz stosowania chemikali.

3 METODYKA DZIAŁAŃ Część chemikali stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka oraz dla środowiska. Ryzyko zależy od właściwości chemikali.

4 REGULACJE PRAWNE Przepisy dotyczące produkcji, obrotu (handlu) i stosowania chemikaliów określanych jako substancje i preparaty chemiczne. Przepisy dotyczące transportu drogowego chemikaliów i innych materiałów określonych nazwą materiałów niebezpiecznych. Przepisy dotyczące najwyższych dopuszczalnych stężeń chemikaliów będących czynnikami szkodliwymi dla zdrowia w środowisku pracy.

5 DEFINICJE CHEMIKALI Substancje chemiczne to pierwiastki chemiczne i ich związki w stanie, w jakim występują w przyrodzie lub zostają uzyskane za pomocą jakiegokolwiek procesu produkcyjnego, ze wszystkimi dodatkami wymaganymi dla zachowania ich trwałości oraz wszystkimi zanieczyszczeniami powstałymi w wyniku zastosowanego procesu, jednak bez rozpuszczalników, które można oddzielić bez wpływu na trwałość substancji i bez zmiany jej składu. Preparaty chemiczne – to mieszaniny lub roztwory składające się co najmniej z dwóch substancji;

6 SUBSTANCJE I PREPARATY NIEBEZPIECZNE ZNAKI OSTRZEGAWCZE

7 Wzór karty charakterystyki substancji niebezpiecznej
KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ LUB PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO 1. Identyfikacja substancji chemicznej i przedsiębiorstwa 2. Skład/informacja o składnikach 3. Identyfikacja zagrożeń 4. Pierwsza pomoc 5. Postępowanie w przypadku pożaru 6. Postępowanie w przypadku uwolnienia do środowiska 7. Obchodzenie się z substancją i magazynowanie 8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 9. Właściwości fizykochemiczne 10. Stabilność i reaktywność 11. Informacje toksykologiczne 12. Informacje ekologiczne 13. Postępowanie z odpadami 14. Informacje o transporcie 15. Informacje dotyczące uregulowań prawnych 16. Inne informacje

8 OPAKOWANIA wprowadzone do obrotu powinny
1) mieć konstrukcję uniemożliwiającą wydostanie się zawartości z opakowania w sposób przypadkowy; wymóg ten nie ma zastosowania, jeżeli wymagane są szczególne techniczne środki bezpieczeństwa, 2) być wykonane z materiałów odpornych na niszczące działanie ich zawartości i uniemożliwiających tworzenie się substancji niebezpiecznych w wyniku chemicznego oddziaływania zawartości na materiał opakowania, 3) zachowywać szczelność w warunkach działających na opakowanie obciążeń i napięć w trakcie jego normalnej eksploatacji, 4) w przypadku opakowań z zamknięciami wielokrotnego użytku, gwarantować zachowanie ich szczelności podczas wielokrotnego otwierania i zamykania w warunkach normalnej eksploatacji.

9 OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ OBEJMUJE
nazwę umożliwiającą jednoznaczną identyfikację substancji lub preparatu, nazwy określonych substancji niebezpiecznych zawartych w preparacie, nazwę i siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko, adres osoby wprowadzającej substancję lub preparat do obrotu oraz odpowiednie, zgodne z przepisami znaki ostrzegawcze i napisy, informacje o wymaganym postępowaniu z opróżnionymi opakowaniami, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10 MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE według UMOWY ADR
Zgodnie z postanowieniami Umowy ADR, materiały niebezpieczne to takie materiały i przedmioty, których przewóz jest zabroniony albo dopuszczony na określonych w tej Umowie warunkach. Materiały niebezpieczne, to głównie produkty wytworzone przez przemysł chemiczny w stanie naturalnym lub ich mieszaniny albo przedmioty wypełnione tymi substancjami (np. materiały pirotechniczne, pociski, granaty, butle z gazami itp.), które są przewożone transportem morskim, śródlądowym, lotniczym, kolejowym, drogowym.

11 NALEPKI OSTRZEGAWCZE (ZGODNE Z PRZEPISAMI ADR)

12 im. Stanisława Staszica
Dziękujemy za uwagę Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku

13 Zródło: Bezpieczeństwo chemiczne – L. Łukasik lpt.ch.pw.edu.pl


Pobierz ppt "Transport materiałów chemicznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google