Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Transport materiałów chemicznych Substancje i preparaty chemiczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Transport materiałów chemicznych Substancje i preparaty chemiczne."— Zapis prezentacji:

1

2 Transport materiałów chemicznych Substancje i preparaty chemiczne

3 2 BEZPIECZEŃSTWO CHEMICZNEGO Dotyczy: wytwarzania,przetwarzania,dystrybucji, transportu,składowania oraz stosowania chemikali.

4 3 Część chemikali stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka oraz dla środowiska. Ryzyko zależy od właściwości chemikali. METODYKA DZIAŁAŃ

5 4 REGULACJE PRAWNE Przepisy dotyczące produkcji, obrotu (handlu) i stosowania chemikaliów określanych jako substancje i preparaty chemiczne. Przepisy dotyczące transportu drogowego chemikaliów i innych materiałów określonych nazwą materiałów niebezpiecznych. Przepisy dotyczące najwyższych dopuszczalnych stężeń chemikaliów będących czynnikami szkodliwymi dla zdrowia w środowisku pracy.

6 5 Substancje chemiczne to pierwiastki chemiczne i ich związki w stanie, w jakim występują w przyrodzie lub zostają uzyskane za pomocą jakiegokolwiek procesu produkcyjnego, ze wszystkimi dodatkami wymaganymi dla zachowania ich trwałości oraz wszystkimi zanieczyszczeniami powstałymi w wyniku zastosowanego procesu, jednak bez rozpuszczalników, które można oddzielić bez wpływu na trwałość substancji i bez zmiany jej składu. Preparaty chemiczne – to mieszaniny lub roztwory składające się co najmniej z dwóch substancji; DEFINICJE CHEMIKALI

7 6 SUBSTANCJE I PREPARATY NIEBEZPIECZNE ZNAKI OSTRZEGAWCZE

8 7 KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ LUB PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Wzór karty charakterystyki substancji niebezpiecznej 1.Identyfikacja substancji chemicznej i przedsiębiorstwa 2.Skład/informacja o składnikach 3.Identyfikacja zagrożeń 4.Pierwsza pomoc 5.Postępowanie w przypadku pożaru 6.Postępowanie w przypadku uwolnienia do środowiska 7.Obchodzenie się z substancją i magazynowanie 8.Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 9.Właściwości fizykochemiczne 10.Stabilność i reaktywność 11.Informacje toksykologiczne 12.Informacje ekologiczne 13.Postępowanie z odpadami 14.Informacje o transporcie 15.Informacje dotyczące uregulowań prawnych 16.Inne informacje

9 8 OPAKOWANIA wprowadzone do obrotu powinny 1) mieć konstrukcję uniemożliwiającą wydostanie się zawartości z opakowania w sposób przypadkowy; wymóg ten nie ma zastosowania, jeżeli wymagane są szczególne techniczne środki bezpieczeństwa, 2) być wykonane z materiałów odpornych na niszczące działanie ich zawartości i uniemożliwiających tworzenie się substancji niebezpiecznych w wyniku chemicznego oddziaływania zawartości na materiał opakowania, 3) zachowywać szczelność w warunkach działających na opakowanie obciążeń i napięć w trakcie jego normalnej eksploatacji, 4) w przypadku opakowań z zamknięciami wielokrotnego użytku, gwarantować zachowanie ich szczelności podczas wielokrotnego otwierania i zamykania w warunkach normalnej eksploatacji.

10 9 OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ OBEJMUJE - nazwę umożliwiającą jednoznaczną identyfikację substancji lub preparatu, - nazwy określonych substancji niebezpiecznych zawartych w preparacie, nazwę i siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko, - adres osoby wprowadzającej substancję lub preparat do obrotu oraz odpowiednie, zgodne z przepisami znaki ostrzegawcze i napisy, -informacje o wymaganym postępowaniu z opróżnionymi opakowaniami, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11 10 MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE według UMOWY ADR Zgodnie z postanowieniami Umowy ADR, materiały niebezpieczne to takie materiały i przedmioty, których przewóz jest zabroniony albo dopuszczony na określonych w tej Umowie warunkach. Materiały niebezpieczne, to głównie produkty wytworzone przez przemysł chemiczny w stanie naturalnym lub ich mieszaniny albo przedmioty wypełnione tymi substancjami (np. materiały pirotechniczne, pociski, granaty, butle z gazami itp.), które są przewożone transportem morskim, śródlądowym, lotniczym, kolejowym, drogowym.

12 11 NALEPKI OSTRZEGAWCZE (ZGODNE Z PRZEPISAMI ADR)

13 12 Dziękujemy za uwagę Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku

14 13 Zródło: -Bezpieczeństwo chemiczne – L. Łukasik -lpt.ch.pw.edu.pl -http://www.pipc.org.pl/ida/41http://www.pipc.org.pl/ida/41 -http://www.wnp.pl/drukuj/111_1.html


Pobierz ppt "Transport materiałów chemicznych Substancje i preparaty chemiczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google