Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZSChiPS w Lublinie Zebrał w całość: K. Olszewski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZSChiPS w Lublinie Zebrał w całość: K. Olszewski"— Zapis prezentacji:

1 ZSChiPS w Lublinie Zebrał w całość: K. Olszewski
Gospodarka remontowa ZSChiPS w Lublinie Zebrał w całość: K. Olszewski

2 Gospodarka remontowa usuwanie skutków fizycznego zużycia, przeprowadzanie czynności konserwacyjnych i remontowych. Ma one na celu zapobieganie nadmiernemu zużyciu środków (maszyn, urządzeń, budynków) oraz utrzymanie ich w należytym stanie technicznym i stanie gotowości do pracy

3 Remonty obiektów i naprawy maszyn przedłużają czas użytkowania środków trwałych.
Racjonalna gospodarka środkami trwałymi wymaga oparcia jej o system planowo-zapobiegawczy i ma za zadanie nie dopuszczać do uszkodzenia obiektu.

4 Gospodarka remontowa obejmuje
konserwacje – polegają na czyszczeniu, smarowaniu i oliwieniu poszczególnych części maszyn, na regulacji mechanizmów, dokręcaniu nakrętek itp.; przeglądy – odbywają się w określonych z góry terminach i mają na celu kontrole stanu technicznego maszyny lub urządzenia; naprawy – obejmują prace zmierzające do doprowadzenia maszyn i urządzeń do stanu sprawności technicznej przez wymianę lub regeneracje obiektów.

5 Celem gospodarki remontowej jest utrzymanie maszyn i urządzeń oraz innych środków trwałych w należytym stanie technicznym i stałej gotowości do pracy. Szczególne znaczenie gospodarki remontowej widać w eliminowaniu zmian w sprawności maszyn i urządzeń i zapobieganiu tym zmianom, gdyż nawet częściowe zaniechanie działań remontowych wzmogłoby występowanie coraz częstszych zakłóceń w pracy maszyn i urządzeń

6 Prace remontowe realizowane są w cyklu remontowym.

7 Gospodarka remontowa wspiera przedsiębiorstwo w:
planowaniu remontów, przeglądów i prac konserwatorskich, kontroli terminów serwisu gwarancyjnego oraz ważności ubezpieczeń, obsłudze zgłoszeń napraw, ewidencji zdarzeń związanym z zasobem sprzętowym, ewidencji kosztów remontów, obsłudze kart drogowych dla taboru samochodowego

8 Remont Remont – to przywrócenie wartości użytkowej (funkcjonalności, sprawności techniczno-ekonomicznej) obiektu (maszyny, urządzenia, budynku). Należy odróżnić remont i naprawę (remont nieplanowy), która również polega na przywróceniu wartości użytkowej ale – obiektu uszkodzonego. Racjonalna gospodarka remontowa ma za zadanie nie dopuszczać do uszkodzenia obiektu poprzez stosowanie systemu remontów planowo-zapobiegawczych

9 przegląd międzyremontowe sprawdzanie stanu technicznego, połączone z regulacją, usuwaniem drobnych usterek, uzupełnianiem lub wymianą płynów technicznych

10 remont bieżący jest to praca jak przy przeglądzie oraz wymiana części szybko zużywających się, bez dokonywania rozbiórki urządzenia. Ten rodzaj remontu obejmuje do 15% wartości odtworzonej maszyny

11 remont średni zespół czynności wykonywanych w celu przywrócenia prawidłowej eksploatacji części lub też całej maszyny lub urządzenia itp. Połączony jest z częściową rozbiórką. Wykonywany jest w większym zakresie niż remont bieżący. Obejmuje wymianę i naprawę niektórych zużytych części lub podzespołów, zapewniając im prawidłową dalszą eksploatację

12 remont kapitalny to praca zmierzająca do przywrócenia obiektowi funkcjonalności pierwotnej. Wymiana lub naprawa wszystkich zużytych części. Remonty kapitalne zwykle związane są z całkowitym demontażem maszyny lub urządzenia. Często w ramach remontu kapitalnego wykonywana jest również modernizacja, czyli działania podwyższające właściwości eksploatacyjne obiektu. Obejmuje ok. 75% wartości odtworzonej maszyny

13 Montaż łączenie oddzielnych części w całość. W technice wiąże się to ze składaniem elementów w zespoły konstrukcyjne, a tych w maszyny i urządzenia. Działania montażowe realizowane są w oparciu o dokumentację techniczną.

14 Naprawa (remont nieplanowy)
obsługa umożliwiająca przywrócenie właściwości użytkowych uszkodzonym ogniwom lub pojedynczym zespołom maszyny w wyniku regeneracji lub wymiany zużytych części

15 Cykl remontowy okres między dwoma kolejnymi remontami kapitalnymi. W tym czasie przeprowadza się prace remontowe o mniejszym zakresie w ustalonej kolejności

16 Cykl remontowy Cykl remontowy jest podstawowym elementem systemu remontów planowo-zapobiegawczych (pzr). System ten opiera się na normatywach, do których należą: długość cyklu remontowego struktura cyklu remontowego Struktura cyklu remontowego to plan prac remontowych do wykonania w cyklu remontowym. Przykładowo: dla obrabiarek przyjmuje się strukturę "dziewięcioremontową": do obróbki skrawaniem K - P - B - P - B - P - S - P - B - P - B - P - S - P - B - P - B - P - K do obróbki plastycznej K - P - P - B - P - P - B - P - P - S - P - P - B - P - P - B - P - P - S - P - P - B - P - P - B - P - P - K P - przegląd, B - remont bieżący, S - remont średni, K - remont kapitalny

17 Długość cyklu remontowego
suma okresów międzyremontowych, czyli resursu oraz czasu trwania remontów. Planowany czas trwania remontu wylicza się na podstawie przypisanych urządzeniu jednostek remontowych

18 Niezawodność (ang. reliability)
własność obiektu mówiąca o tym, czy pracuje on poprawnie (spełnia wszystkie powierzone mu funkcje i czynności) przez wymagany czas i w określonych warunkach eksploatacji (w danym zespole czynników wymuszających).

19 Awaria stan niesprawności obiektu uniemożliwiający jego funkcjonowanie, występujący nagle i powodujący jego niewłaściwe działanie lub całkowite unieruchomienie. Stwierdzenie tego stanu na ogół nie wymaga użycia aparatury badawczej. Moment wystąpienia awarii nie jest możliwy do określenia z góry, przeważnie nie sposób przewidzieć również jej zasięgu. Niekiedy można jednak stwierdzić oznaki zapowiadające awarię

20 Najczęstsze przyczyny awarii
błąd projektowy; wada produkcyjna - wykonania, montażu; wada materiału; niewłaściwa eksploatacja; zużycie, zestarzenie; wyjątkowe warunki otoczenia.

21 Awaryjność Podatność na awarie


Pobierz ppt "ZSChiPS w Lublinie Zebrał w całość: K. Olszewski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google