Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZEPISY PRAWA BUDOWLANEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZEPISY PRAWA BUDOWLANEGO"— Zapis prezentacji:

1 PRZEPISY PRAWA BUDOWLANEGO
Wrocław, kwiecień 2006 Elżbieta Gąsior

2 Pojęcia i unormowania w procesie inwestycyjnym i budowlanym.

3 Proces inwestycyjny w budownictwie to zespół działań związany z ponoszeniem nakładów, zmierzający do wytworzenia (lub powiększenia) majątku trwałego, jakim jest obiekt budowlany, począwszy od identyfikacji potrzeby, aż do zakończenia użytkowania tego obiektu. Powtórzenie definicji

4 Proces budowlany to zespół działań i czynności związanych z wykonywaniem (lub rozbiórką) obiektu budowlanego, począwszy od projektowania, poprzez przygotowanie robót budowlanych, budowę (lub rozbiórkę) i oddawanie obiektu do użytkowania. Powtórzenie definicji

5 Prawo budowlane to zbiór norm prawnych regulujących działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy i nadzoru, użytkowania, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określających zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

6 Prawo budowlane to również ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane tekst jednolity opublikowany w: Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz z późniejszymi zmianami zawartymi w: Dz. U. z 2004 r. nr 6, poz. 41, Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881, Dz. U. z 2004 r. nr 93, poz. 888, Dz. U. z 2004 r. nr 96, poz. 959, Dz. U. z 2005 r. nr 113, poz. 954, Dz. U. z 2005 r. nr 163, poz. 1362, Dz. U. z 2005 r. nr 163, poz

7 art. 4 ustawy – Prawo budowlane Każdy ma prawo zabudowy nieruchomości gruntowej, jeżeli wykaże prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pod warunkiem zgodności zamierzenia budowlanego z przepisami.

8 Ustawa – Prawo budowlane definiuje w art. 3 pojęcia: (między innymi)
1 obiektu budowlanego budynku budowli obiektu małej architektury budowy robót budowlanych przebudowy remontu urządzeń budowlanych

9 Ustawa – Prawo budowlane definiuje w art. 3 pojęcia: (między innymi)
2 terenu budowy prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane pozwolenia na budowę dokumentacji budowy terenu zamkniętego właściwego organu organu samorządu zawodowego obszaru oddziaływania obiektu

10 art. 3 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane Obiekt budowlany to budynek lub budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, a także obiekt małej architektury.

11 art. 3 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane
Budynek to obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

12 art. 3 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane
Budowla to obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, taki jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne ..., a także części budowlane urządzeń technicznych ..., jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

13 art. 3 pkt 4 ustawy – Prawo budowlane
Obiekt małej architektury to niewielki obiekt, jak: obiekt kultu religijnego (kapliczka, krzyż przydrożny, figura) posąg, wodotrysk, obiekt architektury ogrodowej obiekt służący codziennej rekreacji i utrzymania porządku (piaskownica, huśtawka, drabinka, śmietnik)

14 art. 3 pkt 6 ustawy – Prawo budowlane
Budowa to wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

15 art. 3 pkt 7 ustawy – Prawo budowlane
Roboty budowlane to budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

16 art. 3 pkt 7a ustawy – Prawo budowlane
Przebudowa to wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego;

17 art. 3 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane
Remont to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto wstanie pierwotnym.

18 art. 3 pkt 10 ustawy – Prawo budowlane
Teren budowy to przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

19 art. 3 pkt 11 ustawy – Prawo budowlane
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane to tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

20 art. 3 pkt 12 ustawy – Prawo budowlane
Pozwolenie na budowę to decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie robót i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

21 art. 3 pkt 13 ustawy – Prawo budowlane
Dokumentacja budowy to: pozwolenie na budowę - projekt budowlany dziennik budowy protokoły odbiorów częściowych i końcowych rysunki i opisy realizacyjne operaty geodezyjne książki obmiarów ew. dziennik montażu.

22 art. 3 pkt 15 ustawy – Prawo budowlane
Teren zamknięty, to teren zdefiniowany w art. 2 pkt 9 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne z (Dz.U ), jako teren o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych.

23 art. 3 pkt 17 ustawy – Prawo budowlane
Właściwy organ (w rozumieniu prawa budowlanego) to organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do właściwości określonej przepisami ustawy – Prawo budowlane

24 art. 3 pkt 19 ustawy – Prawo budowlane
Organ samorządu zawodowego to organ określony w ustawie o samorządzie zawodowym architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów z (Dz.U z późn. zm.)

25 Prawo budowlane reguluje sprawy: - ochrony środowiska podczas wykonywania robót budowlanych, rozbiórek, wznoszenia nowych obiektów, ich użytkowania i utrzymania, - miejsca realizacji inwestycji, - uzyskiwania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, - oddawania obiektów budowlanych do użytkowania, - uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i ich odpowiedzialnością karną i zawodową.

26 1 Ważniejsze akty prawa w procesie budowlanym Ustawa Prawo Budowlane z (Dz.U z późn. zm.) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z (Dz.U z późn. zm.) Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z (Dz.U z późn. zm.) Ustawa o wyrobach budowlanych z (Dz.U ) Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego z (Dz.U z późn. zm.)

27 2 Ważniejsze akty prawa w procesie budowlanym ü Ustawa Prawo Wodne z (Dz.U z późn. zm.) ü Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z (Dz.U z późn. zm.) ü Ustawa o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów z (Dz.U z późn. zm.) ü Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z (Dz.U z późn. zm.) ü Ustawa Kodeks Cywilny z (Dz.U z późn. zm.)

28 3 Ważniejsze akty prawa w procesie budowlanym ü Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z (Dz.U z późn. zm.) ü Ustawa o ochronie przyrody z (Dz.U z późn. zm.) ü Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z (Dz.U ) ü Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z (Dz.U z późn. zm.) ü Ustawa o administracji rządowej w województwie z (Dz.U z późn. zm.)

29 art.7, art.12c, art.16 ust.1, art.19 ust.2, art.21a ust.4,
Na podstawie delegacji ustawowych (upoważnienia zawartego w treści ustawy) Rada Ministrów lub właściwi Ministrowie wydają Rozporządzenia (prawo „wykonawcze”). Wydane zostały między innymi rozporządzenia na podstawie n/w artykułów Prawa budowlanego: art.7, art.12c, art.16 ust.1, art.19 ust.2, art.21a ust.4, art.32 ust. 5, art.34 ust.6 pkt1, art.34 ust.6 pkt2, art.43 ust.4, art. 45 ust.4, art.59d ust.3, art.64 ust.4, art.72 ust.1, art.72 ust.2, art.82b ust.4, art.84 ust.3, art.84 ust.5, art.84b ust.4, art.88a ust.3, art.88b ust.2

30 Harmonizacja z prawem wspólnotowym odbywa się poprzez akty prawne przyjęte w ramach Wspólnot Europejskich: - rozporządzenia - dyrektywy - decyzje

31 Metody harmonizacji prawa ze wspólnotowym: ü unifikacja – zastąpienie prawa wewnętrznego prawem wspólnotowym ü zbliżenie –przybliżenie bezkolizyjne rozwiązań ü upodobnienie – szczególny rodzaj zbliżenia.

32 obszary szczególnie ważne w harmonizacji prawa polskiego z unijnym (w procesie budowlanym): ü przepisy i normy techniczne ü transport ü środowisko naturalne

33 Prawo Ochrony Środowiska po zmianie 18. 05
Prawo Ochrony Środowiska po zmianie wdrożyło 37 dyrektyw WE, w tym dyrektywy związane z Europejską Siecią Ekologiczną – Natura 2000: ü     Dyrektywa Siedliskowa. Dyrektywa Rady 92/43/EWG z o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz dziko żyjącej fauny i flory (zmieniona Dyrektywą 97/62/EWG) ü     Dyrektywa Ptasia. Dyrektywa Rady 79/409/EWG z o ochronie dziko żyjących ptaków (zmieniona Dyrektywą 91/244/EWG).

34 PRZEPISY PRAWA BUDOWLANEGO NA STRONACH WWW   (Polska Izba Inżynierów Budownictwa)   (Internetowy Serwis Architektoniczny)   (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego)    (Polski Serwer Prawa)   (INFOR.pl)

35 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "PRZEPISY PRAWA BUDOWLANEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google