Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

© Spółka Doradztwa Podatkowego Ożóg i Wspólnicy Sp. z o.o.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "© Spółka Doradztwa Podatkowego Ożóg i Wspólnicy Sp. z o.o."— Zapis prezentacji:

1 © Spółka Doradztwa Podatkowego Ożóg i Wspólnicy Sp. z o.o.
Optymalizacja kosztów –wybrane zagadnienia Piotr Chmieliński radca prawny, doradca podatkowy Manager Zespołu Podatków Bezpośrednich nie boimy się myśleć… © Spółka Doradztwa Podatkowego Ożóg i Wspólnicy Sp. z o.o.

2 Plan prezentacji Optymalizacja kosztów w grupie
Amortyzacja – jak zaoszczędzić? Optymalizacja w podatku od nieruchomości

3 Optymalizacja kosztów w grupie
Usługi wspólne w ramach grupy prowadzą poszczególne spółki lub jedna spółka specjalnie w tym celu powołana: Centrum usług wspólnych; Spółki realizują pojedyncze funkcje dla poszczególnych spółek (usługi księgowe, marketingowe, remontowe, obsługa klienta etc.) Restrukturyzacja neutralna podatkowo w przypadku wykorzystania instytucji zorganizowanej części przedsiębiorstwa – transakcje mające za przedmiot ZCP co do zasady nie powodują powstania przychodu podatkowego;

4 Optymalizacja kosztów w grupie
Zorganizowana część przedsiębiorstwa to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. wyodrębnienie organizacyjne wyodrębnienie finansowe; istniejące zobowiązania; zdolność do Spółki realizują pojedyncze funkcje dla poszczególnych spółek (usługi księgowe, marketingowe, remontowe, obsługa klienta etc.)

5 Amortyzacja – jak zaoszczędzić?
Podwyższenie stawek amortyzacyjnych, ale nie tylko Stawki indywidualne Procesy łączenia i podziału środków trwałych

6 Amortyzacja - podwyższenie stawki
Podatnicy mogą podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki podwyższać: dla budynków i budowli używanych w warunkach: a) pogorszonych - przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 1,2; b) złych - przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 1,4; dla maszyn, urządzeń i środków transportu – używanych intensywniej niż w przeciętnych warunkach lub wymagających szczególnej sprawności technicznej – przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 1,4; dla maszyn i urządzeń z 4-6 i 8 KŚT poddanych szybkiemu postępowi technicznemu - przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 2,0. Obniżenie stawek – wielkość obniżenia.

7 Amortyzacja – stawki indywidualne
Podatnicy mogą ustalić indywidualne stawki dla ŚT używanych lub ulepszonych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji podatnika: dla środków trwałych 3-6 i 8 KŚT – 24 miesiące, gdy ich wartość nie przekracza zł; 36 miesięcy, gdy ich wartość nie przekracza zł i 60 miesięcy w pozostałych przypadkach dla środków transportu, w tym samochodów osobowych – 30 miesięcy dla budynków i lokali niemieszkalnych (2,5%) – 40 lat pomniejszonych o czas od oddania do używania do wprowadzenia do ewidencji, nie mniej niż 10 lat; dla budynków i lokali – 10 lat, z wyjątkami (budynki handlowo usługowe, kioski towarowe do 500 m3) – nie mniej niż 3 lata Środki trwałe używane to okres nie mniejszy niż 6 albo 60 miesięcy, a ulepszone to inwestycje powyżej 20 albo 30% wartości początkowej.

8 Amortyzacja – grupowanie ŚT
Kilka środków trwałych może tworzyć zespół środków trwałych amortyzowanych wspólnie (agregacja), co może powodować, że będą one amortyzowane wyższą stawką i tym samym wartość ich nabycia szybciej zostanie uwzględniona w kosztach uzyskania przychodów; Zespół środków trwałych może być amortyzowany oddzielnie (dezagregacja), co może powodować, że pojedyncze środki trwałe będą amortyzowane z zastosowaniem wyższych stawek niż jedna stawka właściwa dla zgrupowanego środka trwałego.

9 Podatek od nieruchomości
Podstawa opodatkowania podatkiem od nieruchomości: budynki – powierzchnia użytkowa budowle związane z prowadzoną działalnością gospodarczą - wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego (wartość początkowa) Przesądzenie, czy dany obiekt jest budynkiem czy budowlą ma istotny wpływ na obciążenia podatkiem od nieruchomości.

10 Podatek od nieruchomości
Budynek obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest: trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych posiadający fundamenty i dach obiekt budowlany to: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury.

11 Podatek od nieruchomości
Budowla obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obiekt budowlany to: budowla stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, urządzenia budowlane to: urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki;

12 Dane kontaktowe Spółka Doradztwa Podatkowego Ożóg i Wspólnicy Sp. z o.o. Warsaw Towers ul. Sienna Warszawa Tel.: (22) Piotr Chmieliński radca prawny, doradca podatkowy Manager Zespołu Podatków Bezpośrednich Tel.: (22)


Pobierz ppt "© Spółka Doradztwa Podatkowego Ożóg i Wspólnicy Sp. z o.o."

Podobne prezentacje


Reklamy Google