Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NewConnect – rynek akcji GPW Obowiązki informacyjne emitentów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NewConnect – rynek akcji GPW Obowiązki informacyjne emitentów"— Zapis prezentacji:

1 NewConnect – rynek akcji GPW Obowiązki informacyjne emitentów
Agnieszka Gontarek, Dział Emitentów GPW NewConnect Convention Łódź, Manufaktura, 25 lipca 2008

2 SPÓŁKA NEW CONNECT – SPÓŁKA PUBLICZNA
Podstawa obowiązków informacyjnych: Regulamin ASO i Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu / EBI Informacje bieżące i okresowe Przepisy prawa regulujące obowiązki informacyjne spółek publicznych i ich akcjonariuszy / ESPI informacje o uczestnikach walnego zgromadzenia znaczne pakiety informacje o transakcjach „pierwotnych insiderów”

3 MOMENT POWSTANIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH
SPÓŁKA PUBLICZNA – uzyskanie statusu spółki publicznej (dematerializacji akcji - rejestracji akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych) SPÓŁKA NEWCONNECT - z chwilą złożenia wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych do Alternatywnego Systemu Obrotu 15

4 OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PUBLICZNEJ ART. 69 USTAWY O OFERCIE
Znaczący akcjonariusz jest obowiązany do informowania o zmianach w swoim stanie posiadania udziału w spółce publicznej: KNF spółkę - emitenta tych akcji W terminie 4 dni od dnia zmiany stanu posiadania liczby głosów bądź od dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć 15

5 OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PUBLICZNEJ ART. 69 USTAWY O OFERCIE (2)
Zdarzenia powodujące powstanie obowiązku notyfikacyjnego po stronie akcjonariusza: osiągnięcie lub przekroczenie 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% ogólnej liczby głosów na WZA posiadanie co najmniej 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% ogólnej liczby głosów na WZA i zmniejszenie udziału do, odpowiednio, 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% lub mniej dla posiadających ponad 33% - każda zmiana liczby posiadanych głosów o 1% 15

6 ZNACZNE PAKIETY OBOWIĄZKI EMITENTÓW
W przypadku otrzymania zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie, emitent notowany na NewConnect: niezwłocznie przekazuje tę informację systemem ESPI równocześnie Komisji, agencji informacyjnej i Organizatorowi ASO (art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie) Możliwość zwolnienia przez KNF z obowiązku przekazania takich informacji, gdy może to zaszkodzić interesowi publicznemu lub spowodować istotną szkodę dla interesów tej spółki (o ile nie wprowadzi to w błąd ogółu inwestorów) 15

7 OBOWIĄZKI SPÓŁKI PUBLICZNEJ ZWIĄZANE Z WALNYM ZGROMADZENIEM
Spółka publiczna jest obowiązana do przekazania (Art. 70 ustawy o ofercie): Listy akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w WZA – na dzień przez WZA (tylko do KNF - ESPI) Listy akcjonariuszy posiadających na ostatnim WZA min. 5% głosów – 7 dni po WZA (KNF i do publicznej wiadomości - ESPI)

8 OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY SPÓŁEK NC POWIADAMIANIE O TRANSAKCJACH
Osoby zobowiązane do notyfikacji (art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi): osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta; prokurenci; inne osoby pełniące w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze i posiadające stały dostęp do informacji poufnych oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji dotyczących rozwoju i perspektyw gospodarczych emitenta.

9 OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY SPÓŁEK NC POWIADAMIANIE O TRANSAKCJACH
Zdarzenia wymagające notyfikacji: Transakcje nabycia lub zbycia, zawarte przez osoby zobowiązane lub ich osoby bliskie w rozumieniu art. 160 ustawy: akcji emitenta; praw pochodnych dotyczących akcji emitenta innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku. Wartość transakcji podlegających notyfikacji: ponad 5000 EUR (podlega kumulacji), ale: zbiorczo - o wszystkich transakcjach w danym roku, bez względu na ich łączną wartość poniżej 5000 EUR

10 OBOWIĄZKI SPÓŁEK NC POWIADAMIANIE O TRANSAKCJACH
Akcjonariusze zobowiązani do notyfikacji mają obowiązek przekazywania przedmiotowych informacji Komisji oraz spółce w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia transakcji Spółka notowana na NC jest obowiązana do niezwłocznego udostępniania informacji otrzymanych od powyższych osób do publicznej wiadomości (ESPI).

11 RAPORTY NA NEWCONNECT ZASADY OGÓLNE
Raporty powinny zawierać informacje odzwierciedlające specyfikę opisywanej sytuacji w sposób w sposób prawdziwy, rzetelny i kompletny, Raporty powinny być sporządzone w sposób umożliwiający inwestorom ocenę wpływu przekazywanych informacji na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową emitenta lub cenę notowanych instrumentów finansowych

12 RAPORTY BIEŻĄCE Informacje o wszelkich okolicznościach lub zdarzeniach, które mogą mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową lub finansową emitenta lub w jego ocenie mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na cenę lub wartość notowanych instrumentów finansowych.

13 RAPORTY BIEŻĄCE na NewConnect
Katalog zdarzeń zawarty w § 3 ust. 2 Informacji Bieżących i Okresowych: zdarzenia o bezpośrednim wymiarze finansowym zmiana wysokości lub struktury kapitału zakładowego zmiana praw z instrumentów finansowych połączenie/podział/przekształcenie spółki zmiany w Zarządzie lub Radzie Nadzorczej wpis dotyczący przedsiębiorstwa emitenta do działu 4 rejestru przedsiębiorców zdarzenia związane z prawem upadłościowym

14 RAPORTY OKRESOWE na NewConnect
Raport roczny (zbadany przez biegłego rewidenta) Raport półroczny (bez obowiązku badania/przeglądu) Jeśli emitent jest jednostką dominującą, to sporządza również raporty skonsolidowane. Sprawozdania finansowe i dane porównywalne sporządza się zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej.

15 Czyli jak (czasami) teoria mija się z praktyką
A teraz………….. trochę przykładów Czyli jak (czasami) teoria mija się z praktyką

16 ODSŁONA PIERWSZA: Raport bieżący Nr …../200 _ :
„Otrzymałam w dniu 24,08,2007 Hasło ….., login ……. oraz Wniosek o przydzielenie dostępu do Elektronicznej Bazy Informacji.”

17 ODSŁONA DRUGA Raport bieżący Nr…./ 2000_: (To już koniec raportu )

18 ODSŁONA TRZECIA Raport bieżący Nr …/200_:
„Zarząd Spółki informuje, iż w jego ocenie powodem zatrzymania wzrostów ceny akcji jest sprzedaż walorów przez małych akcjonariuszy. Akcjonariat w prywatnej ofercie był dobierany wg najlepszej wiedzy i bezpieczeństwa dla pozostałych akcjonariuszy chroniąc ich od spekulacji. Jako Zarząd uważamy, że cena akcji powinna się ustabilizować w momencie zrealizowania zysku przez akcjonariuszy, których zadowala szybki ale mały zysk. Akcjonariusze którzy zainwestowali długofalowo, a takich jest zdecydowana większość czeka dużo większy wzrost. Mamy nadzieję że już za IV kw 2007 pokażemy pozytywne zagospodarowanie środków. „

19 I JESZCZE JEDEN PRZYKŁAD KOMUNIKACJI Z INWESTORAMI…
Raport bieżący Nr …/200_: „W związku z raportem bieżącym RB 11/2007 z 12 listopada 2007 r. Zarząd Emitenta informuje, iż w raporcie tym została zawarta indywidualna i subiektywna ocena dotycząca kursu akcji wyemitowanych przez Emitenta i prosi uczestników obrotu o nie branie pod uwagę tej oceny w decyzjach inwestycyjnych. Zarząd Emitenta zapewnia, że redagując przedmiotowy komunikat, nie dysponował wiedzą, która stawiałaby Zarząd Emitenta w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do pozostałych uczestników obrotu giełdowego. Zarząd Emitenta informuje, że członkowie Zarządu Emitenta nie posiadają akcji Emitenta i nie dysponowali wiedzą która powodowałaby konflikt interesów w związku z przekazaniem przedmiotowego raportu.”

20 większość raportów spółek NewConnect
Mimo wszystko…. większość raportów spółek NewConnect to przykłady dobrej komunikacji z inwestorami. Nieustannie wspólnie pracujemy nad podnoszeniem jej jakości: - monitorujemy - edukujemy - proponujemy nowe narzędzia i rozwiązania - ponieważ komunikacja to nie tylko obowiązki informacyjne!

21 DZIAŁ EMITENTÓW (0-22) 537 7214 (0-22) 537 7242


Pobierz ppt "NewConnect – rynek akcji GPW Obowiązki informacyjne emitentów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google