Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPÓŁKI NA POLSKIEJ GIEŁDZIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPÓŁKI NA POLSKIEJ GIEŁDZIE"— Zapis prezentacji:

1 SPÓŁKI NA POLSKIEJ GIEŁDZIE
Ewa Włodarz I rok ZiM NS rok akademicki: 2006/2007 Semestr zimowy Technologia informacyjna Ćwiczenia laboratoryjne Ćw. Nr 1 SPÓŁKI NA POLSKIEJ GIEŁDZIE

2 Spis treści 1. Schemat drogi akcji od spółki do kupującego…………………………..………1 2. Spółka akcyjna…………………………………………………………….….……2 3. Akcja……………………………………………………………………….………..3 4. Uprawnienia akcjonariusza……………………………………………….……….4 5. Giełda………………………………………………………………………………..5 6. Rynek podstawowy i równoległy………………………………………………….6 7. Kurs jednolity i notowania ciągłe………………………………………………….7 8. Indeksy………………………………………………………..……….……………8 9. Bibliografia…………………………………………………………………………..9

3 Droga akcji do spółki do kupującego:
SPÓŁKA AKCYJNA AKCJE Wniosek o dopuszczenie akcji do obrotu ZARZĄD GIEŁDY Z upoważnienia Rady Giełdy RYNEK PODSTAWOWY RYNEK RÓWNOLEGŁY GIEŁDA Dom maklerski Kurs JEDNOLITY Notowania CIĄGŁE SESJA Transakcje KUPNO-SPRZEDAŻ

4 Spółka akcyjna Spółka akcyjna- jest spółka kapitałową, zawiązana przez jedną lub więcej osób, którzy są jej założycielami, a której akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki, a są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w statucie spółki. Do powstania spółki wymaga się: ~ aktu notarialnego o jej zawiązaniu ~ statutu podpisanego przez jej założycieli ~ wniesienia przez akcjonariuszy wkładów na pokrycie kapitału zakładowego ~ ustanowienia zarządu i rady nadzorczej ~wpisu do rejestru przedsiębiorców Po zarejestrowani S.A. w rejestrze przedsiębiorców uzyskuje ona osobowość prawną. Kapitał zakładowy S.A. powinien wynosić co najmniej 500 000 zł. Dzieli się on na akcje o równej wartości nominalnej, nie niższej niż 1 zł.

5 Akcja spółki Akcja - jest dokumentem stwierdzającym udział kapitałowy w spółce akcyjnej, jest dowodem członkostwa tej spółki. Spółki emitują akcje w celu zgromadzenia lub powiększenia kapitału. Akcje są wydawane inwestorom za: - wkłady pieniężne, - wkłady rzeczowe tzw. aporty. Akcje przynoszą one następujące korzyści dla spółki: - zgromadzenie szybko niezbędnego kapitału, szybciej niż przez system bankowy, - nie zobowiązują do spłaty oprocentowania, - przedsiębiorstwo nie ponosi dużego ryzyka. Podstawowym dochodem z akcji jest dywidenda (czyli procent zysku wypłacanego akcjonariuszom), ale w praktyce faktycznym potencjalnym dochodem jest ewentualny wzrost cen akcji na rynku wtórnym (np. na giełdzie).

6 Uprawnienia akcjonariusza
Uprawnienia akcjonariusza: • prawo do dywidendy (sama dywidenda zależy od rentowności spółki decyzji WZA), • udział podziale majątku spółki po jej likwidacji, pozostały majątek jest dzielony proporcjonalnie do ilości posiadanych przez akcjonariusza akcji stopnia ich uprzywilejowania, • uprawnienia do udziału w Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy prawem głosowania, akcjonariusz nie dysponuje wniesionym przez siebie wkładem sposób bezpośredni indywidualny, lecz pośrednio poprzez organy spółki np. WZA, • prawo do kandydowania zasiadania we władzach spółki. Zakres powyższych uprawnień zależy od uprzywilejowania akcji: • uprzywilejowanie co do dywidendy, taka akcja może mieć prawo do: - stałej dywidendy, - wyższej dywidendy niż dla akcji zwykłych, • uprzywilejowanie co do głosu na WZA, w odróżnieniu od zwykłych akcji (która ma 1 głos) akcja uprzywilejowana może dawać więcej głosów na WZA, • uprzywilejowania pierwszeństwa przy podziale majątku spółki.

7 Giełda Giełda – to organizowane w ustalonym miejscu i czasie spotkania handlowe, na których są sprzedawane ściśle określone towary po cenach ogłoszonych w codziennych notowaniach. Transakcje na giełdach zawierane są zgodnie z obowiązującym regulaminem, między członkami giełdy pośredniczącymi w zawieraniu transakcji. Współczesne giełdy poddane są regulacji i kontroli ze strony państwa, które udziela koncesji na ich działanie i określa sposoby ich nadzorowania. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie została założona przez Skarb Państwa jako spółka akcyjna. Władzami spółki GPW w Warszawie S.A. są: Walne Zgromadzenie – organ najwyższy Rada Nadzorcza zwana Radą Giełdy Zarząd zwany Zarządem Giełdy

8 Rynek podstawowy i równoległy
Od dnia 1 maja 2004 wprowadzono nowy podział rynków giełdowych. Obrót odbywa się na dwóch rynkach: podstawowym i równoległym. Różnią się one wymaganiami, jakie musi spełnić emitent i jego akcje, tak by można je było dopuścić do obrotu na danym rynku. W ramach rynku podstawowego wyodrębniony został segment Plus, dla którego oprócz wymogów mierzalnych, obowiązują również kryteria jakościowe takie jak: przyjęcie do stosowania wszystkich zasad ładu korporacyjnego oraz odpowiednie standardy w zakresie komunikacji emitentów z inwestorami. W ramach rynku równoległego wyodrębniono segment Prim, Obowiązują na nim dodatkowe wymogi dotyczące standardów komunikacji emitentów z inwestorami a także obowiązek publikowania informacji finansowych w poszerzonym zakresie. Na giełdzie został utworzony również segment SiTech (Segment Innowacyjnych Technologii). Jest on przeznaczony dla spółek, które prowadzą działalność w obszarze nowoczesnych technologii. Włączenie spółki do tego segmentu jest uwarunkowane rodzajem działalności:- branża technologii informatycznych,- telekomunikacja,- media elektroniczne. Do segmentu SiTech mogą należeć spółki niezależnie od rodzaju rynku, na jakim są notowane.

9 Kurs jednolity i notowania ciągłe
Kurs jednolity - W systemie kursu jednolitego jednostką transakcji jest pojedynczy papier wartościowy . W tym systemie kurs ustalany jest raz na danej sesji. Za ustalenie tego kursu odpowiedzialny jest makler specjalista. Jest to makler "opiekujący" się danym papierem wartościowym. Pod uwagę musi brać kurs odniesienia, czyli kurs ustalony na poprzedniej sesji. W przypadku akcji notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie kurs ustalony na danej sesji nie może różnić się od kursu odniesienia o więcej niż 10%. Nie ma natomiast ograniczeń w przypadku praw poboru. W systemie kursu ciągłego transakcje na danej sesji zawierane są po różnych cenach.

10 Indeksy giełdowe Indeks giełdowy - wartość obliczona na podstawie wyceny akcji wybranych spółek giełdowych. Umożliwia syntetyczne przedstawienie koniunktury na giełdzie lub stanu jakiegoś sektora spółek. Warszawski Indeks Giełdowy – indeks giełdowy typu dochodowego, najdłużej notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obejmuje akcje spółek notowanych na rynku podstawowym, liczony jest od 16 kwietnia 1991. WIG20 - indeks giełdowy 20 największych spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Bazową datą dla indeksu jest 16 kwietnia 1994, zaś wartością bazową 1000 punktów. Jest to indeks typu cenowego (przy jego obliczaniu bierze się jedynie ceny zawartych w nim transakcji). W ramach WIG20 nie może być notowanych więcej niż 5 spółek z jednego sektora; nie są w nim notowane fundusze inwestycyjne MIDWIG - indeks giełdowy średnich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

11 Bibliografia http://www.gpw.com.pl http://www.kpwig.gov.pl


Pobierz ppt "SPÓŁKI NA POLSKIEJ GIEŁDZIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google