Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informatyzacja Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu – E-usługi medyczne źródłem wzrostu standardów obsługi pacjentów w Powiatowym Zespole Opieki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informatyzacja Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu – E-usługi medyczne źródłem wzrostu standardów obsługi pacjentów w Powiatowym Zespole Opieki."— Zapis prezentacji:

1 Informatyzacja Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu – E-usługi medyczne źródłem wzrostu standardów obsługi pacjentów w Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Zgierzu Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2 Nazwa projektu: Informatyzacja Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu – E-usługi medyczne źródłem wzrostu standardów obsługi pacjentów w Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Zgierzu Nr projektu: WND-RPLD.04.02.00-00-010/09 Wartość projektu:1 112 521,31 PLN Kwota dofinansowania z EFRR: 943 569,11 PLN Inwestujemy w waszą przyszłość Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Inwestujemy w waszą przyszłość Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

4 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne Działanie IV.2 E-usługi publiczne Inwestujemy w waszą przyszłość Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

5 INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego www.rpo.lodzkie.pl www.lodzkie.pl Inwestujemy w waszą przyszłość Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

6 HISTORIA PROJEKTU Nabór nr 2 - Działanie IV.2 (luty-marzec 2009 r.) Uchwała nr 1336/09 Zarządu Województwa Łódzkiego z 19 sierpnia 2009 r. o wyłonieniu projektu do dofinansowania Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA- RPLD.04.02.00-00-010/09-00 z dnia 21 września 2009 r. Inwestujemy w waszą przyszłość Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

7 Informacje o projekcie Inwestujemy w waszą przyszłość Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

8 Inwestujemy w waszą przyszłość Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgierzu Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

9 Całkowita wartość projektu1 112 521,31 zł Wydatki kwalifikowane1 110 081,31 zł Dotacja rozwojowa 943 569,11 zł Wkład Beneficjenta 166 512,20 zł Inwestujemy w waszą przyszłość Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

10 Okres realizacji projektu 31.01.2007 – 30.11.2010 Inwestujemy w waszą przyszłość Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

11 Inwestujemy w waszą przyszłość Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Problemy Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

12 Długie kolejki i przeciążenia w systemie udzielania świadczeń medycznych, Niska ocena ilości i jakości udzielanych świadczeń medycznych wśród ich odbiorców, Dyskomfort pacjentów (poczucie zniechęcenia), Brak nowoczesnych rozwiązań technologicznych w PZOZ – uniemożliwienie zastosowania e-technologii przez odbiorców usług medycznych, Zagrożenia wynikające z powyższych (życie i zdrowie pacjentów, budżet mieszkańców i szpitala, rozwój regionalny) Inwestujemy w waszą przyszłość Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Przed uruchomieniem projektu: Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

13 Nie funkcjonuje żadna aplikacja umożliwiająca świadczenie e-usług medycznych Stan techniczny sprzętu i oprogramowania jest wdrożony na minimalnym, wymaganym przez NFZ poziomie. Ilość stacji roboczych spowalnia obsługę pacjenta, powoduje brak ciągłości wprowadzania danych rozliczeniowych, przeciążenie pracą pracowników, konieczność współdzielenia stacji roboczych pomiędzy pracowników, co ma wpływ na dyskomfort pracowników i dezorganizację pracy Zagrożone bezpieczeństwo danych osobowych Inwestujemy w waszą przyszłość Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Przed uruchomieniem projektu: Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

14 Problemy szczegółowe: - brak zintegrowanego medycznego systemu informatycznego, interoperacyjnych elektronicznych rejestrów i systemów analizy danych oraz narzędzia wspomagającego zarządzanie podmiotem powodują następujące skutki: - wydłużony czas obsługi pacjenta, - brak szybkiego dostępu do informacji medycznej, - utrudnione rozliczanie usług medycznych, - utrata danych, - duży nakład pracy na wypełnianie dokumentów w formie papierowej, - utrudnione tworzenie sprawozdań dla uprawnionych organów kontroli, - brak wspomagania badań naukowych przez system informatyczny, - brak możliwości analizy danych medycznych oraz gospodarczych, - brak narzędzia wspomagającego zarządzanie finansami szpitala, - brak spójnych danych o stanie finansowym szpitala utrudniających zarządzanie finansami jednostki, - brak rejestrów ważnych, często wykorzystywanych danych w wersji elektronicznej, - ryzyko ujawnienia poufnych informacji i utraty danych. - brak znormalizowanej integracji z globalnym systemem ochrony zdrowia i ratownictwa medycznego, - brak standaryzacji wykorzystywanych baz danych, - duże nakłady związane z obsługą rozproszonych, niekompletnych i przestarzałych technologicznie baz danych, - utrudnienia w szybkim określeniu oczekiwań i potrzeb w powiązaniu z wykonywanymi usługami medycznymi; - utrudnienia w ścisłym nadzorze i monitorowanie kolejek na usługi medyczne wykonywane w PZOZ w Zgierzu, - utrudnienia w bieżącej analizie medycznej nad wykonywanymi usługami (kontrola prowadzenia właściwej farmakoterapii, monitoring zakażeń wewnątrzszpitalnych, nadzór na zdarzeniami niepożądanymi itp.), - utrudnienia we wprowadzaniu e-rejestracji, - utrudnienia w korzystaniu z nowych technologii takich jak e-zdrowie. Inwestujemy w waszą przyszłość Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

15 Inwestujemy w waszą przyszłość Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Cele projektu Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

16 Podwyższenie standardów obsługi pacjentów Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu (odbiorców usług medycznych) poprzez zwiększenie dostępu Służby Zdrowia do technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) Inwestujemy w waszą przyszłość Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Cel główny Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

17 udostępnienie szerokiego zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną, podniesienie efektywności PZOZ w Zgierzu dzięki szerokiemu wykorzystaniu zestandaryzowanych rozwiązań informatycznych, usprawnienie procedur formalno-organizacyjnych, wzrost komfortu pracy kadry pracowniczej, poprawa funkcjonowania placówki poprzez zastosowanie systemu e-usług medycznych. Inwestujemy w waszą przyszłość Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Cele szczegółowe Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

18 ZDROWY I ZADOWOLONY PACJENT Inwestujemy w waszą przyszłość Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

19 Inwestujemy w waszą przyszłość Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Potrzeby i zadania Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

20 Budowa globalnej bazy informacji o pacjentach, przyśpieszającej proces podjęcia odpowiedniego leczenia pacjenta: a) biblioteka cyfrowa przypadków – (jeden z modułów e-zdrowia), b) rejestr przypadków wzorcowych – multimedialny rejestr przypadków wzorcowych z dziedziny (m.in. podstawowej opieki zdrowotnej, medycyny pracy, oddziału szpitalnego, medycyny sportowej. Rozbudowa sieci do 70 punktów logicznych, zakup 45 stacji PC oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego. Inwestujemy w waszą przyszłość Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

21 Rozwiązanie technologiczne projektu jest najbardziej optymalne pod względem kompatybilności z istniejącymi zasobami placówki oraz efektywności ponoszonych kosztów. Zastosowane rozwiązania w projekcie mają charakter innowacyjny i odpowiadają istniejącym potrzebom beneficjenta. Inwestujemy w waszą przyszłość Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

22 Szczegóły realizacji projektu: zastosowanie w systemie informatycznym technologii klient - serwer z możliwością pracy wielozadaniowej, wdrożenie podpisu elektroniczny w celu komunikowania się z podmiotami zewnętrznymi, wykonanie kompletnej infrastruktury sieciowej na parterze, I, II, i III piętrze przychodni, oddziale szpitalnym, oddziale paliatywnym i zakładzie rehabilitacyjnym wraz z wyposażeniem (45 zestawów komputerowych, okablowanie, gniazda sieciowe, korytka, szafa crossowa), zakup i kompleksowe wdrożenie systemu aplikacji wspomagającej elektroniczny obieg dokumentacji medycznej, umożliwienie udostępnienia badań i informacji z zakresu świadczonych usług drogą elektroniczną, Inwestujemy w waszą przyszłość Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

23 Szczegóły realizacji projektu (c.d.): świadczenie kompleksowych usług medycznych o wysokim standardzie w zakresie diagnostyki pacjenta, rehabilitacji pacjentów hospitalizowanych i pacjentów niehospitalizowanych, świadczenie stacjonarnej opieki paliatywnej oraz świadczenia usług medycznych w poradniach specjalistycznych, zakup oprogramowania, licencji, wdrożenia aplikacji, szkolenia pracowników, wykonania kompletnej infrastruktury sieciowej, zakupu komputerów i serwera oraz urządzenia stanowisk komputerowych, wdrożenie zintegrowanego systemu medycznego i administracyjnego wraz z e-usługami, ucyfrowienie (digitalizacja) RTG. Inwestujemy w waszą przyszłość Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

24 Inwestujemy w waszą przyszłość Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Rejestracja

25 Inwestujemy w waszą przyszłość Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

26 Inwestujemy w waszą przyszłość Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Pracownia RTG

27 Inwestujemy w waszą przyszłość Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego RTG - Sterownia

28 Inwestujemy w waszą przyszłość Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Gabinet stomatologiczny

29 Inwestujemy w waszą przyszłość Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

30 Inwestujemy w waszą przyszłość Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego BYŁOJEST Szafka na przewody

31 Inwestujemy w waszą przyszłość Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Laboratorium

32 Inwestujemy w waszą przyszłość Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Laboratorium

33 Inwestujemy w waszą przyszłość Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Gabinet lekarskiPracownia Holtera

34 Inwestujemy w waszą przyszłość Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Pracownia prób wysiłkowych

35 Inwestujemy w waszą przyszłość Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Punkt pielęgniarski

36 Inwestujemy w waszą przyszłość Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Kartoteki

37 Inwestujemy w waszą przyszłość Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Produkty i rezultaty Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

38 Inwestujemy w waszą przyszłość Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Planowane rezultaty: - podniesienie ilości i jakości świadczonych usług medycznych, - zestandaryzowanie procedur i mechanizmów udzielania świadczeń medycznych z wykorzystaniem technologii komputerowej i teleinformatycznej, - wzrost zadowolenia wśród pacjentów PZOZ z udzielanej im pomocy, - możliwość efektywniejszego wykorzystania założeń kontraktu z NFZ, - szybsza i sprawniejsza obsługa pacjentów, - bezpieczeństwo danych osobowych, Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

39 Planowane rezultaty (c.d.): -ciągłość wprowadzania danych rozliczeniowych, -odciążenie pracowników (poprzez zagwarantowanie im odpowiednich warunków pracy – ilość stacji roboczych), -usprawnione świadczenie stacjonarnej opieki paliatywnej oraz usług medycznych w poradniach specjalistycznych, -świadczenie e-usług medycznych, wdrożenie e-rejestracji, interaktywnych badań zdrowia oraz stworzenie biblioteki przypadków wzorcowych, - świadczenie kompleksowych usług medycznych o wysokim standardzie w zakresie diagnostyki pacjenta, rehabilitacji pacjentów hospitalizowanych i pacjentów niehospitalizowanych. Inwestujemy w waszą przyszłość Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

40 Inwestujemy w waszą przyszłość Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Miarą osiągnięcia powyższych celów projektu będą następujące wskaźniki produktu: liczba utworzonych aplikacji oraz udostępnionych usług teleinformatycznych – 2 szt.) liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 1 – informacja – wdrożenie nowej strony internetowej wraz z biblioteką przypadków wzorcowych – 1 szt. liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 2 – interakcja – wdrożenie modułu e-rejestracja – 1 szt. liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 3 – dwustronna interakcja – wdrożenie aplikacji do interaktywnego badania zdrowia – 1 szt. Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

41 Miarą osiągnięcia powyższych celów projektu będzie następujący wskaźnik rezultatu: Liczba osób korzystających z usług on-line Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Inwestujemy w waszą przyszłość Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

42 Inwestujemy w waszą przyszłość Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zarządzanie projektem Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

43 Beneficjent posiada wystarczającą zdolność organizacyjną i instytucjonalną do wdrożenia projektu. Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgierzu posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz zasoby techniczne (pomieszczenia biurowe, sprzęt komputerowy) i zasoby kadrowe (wykształcony i specjalistyczny personel) niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji oraz utrzymania trwałości rezultatów projektu przez okres przynajmniej 5 lat. Skład zespołu nadzorującego przedmiotowy projekt: Zbigniew Jarosik - wyższe (specjalista chorób wewnętrznych), 22 lata pracy, od 8 lat Dyrektor PZOZ w Zgierzu Grzegorz Kałkowski - wyższe (mgr ekonomii), 30 lat pracy, Elżbieta Rosiak - 32 lata pracy, w tym 4 lata na stanowisku p.o. Gł. Księgowego, Robert Chocholski - wyższe (mgr inż. informatyki), od 2004 – informatyk (Gł. specjalista ds. informatyki w PZOZ w Zgierzu). Kierownik projektu (koszt kwalifikowany - zarządzanie projektem) Poza tym z zespołem nadzorującym projekt współpracują osoby z wyższym specjalistycznym wykształceniem: lekarz, pielęgniarka oddziałowa, pielęgniarka koordynująca (przychodnia), pielęgniarka epidemiologiczna Inwestujemy w waszą przyszłość Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

44 Inwestujemy w waszą przyszłość Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działania komplementarne Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

45 Program dostosowawczy PZOZ polegający na dostosowaniu budynków przychodni i szpitala PZOZ w Zgierzu do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 10 listopada 2006 r. (Dz. U. nr 213 poz. 1568) Inwestujemy w waszą przyszłość Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

46 Termomodernizacja budynku PZOZ w Zgierzu w 2004 r.

47 I. Przebudowa budynku administracyjnego dla potrzeb zakładu rehabilitacji TAK BYŁO

48 TAK JEST

49 II. Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb poradni specjalistycznych TAK BYŁO

50 TAK JEST

51

52 III. Przebudowa sanitariatów w przychodni oraz na oddziałach szpitalnych z jednoczesnym przystosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych TAK BYŁO

53 TAK JEST

54 IV. Kompleksowe prace remontowo-budowlane na oddziałach szpitalnych, w gabinecie zabiegowym i laryngologicznym oraz w rejestracji (wymiana stolarki drzwiowej, podłóg, powierzchni ściennych, instalacji elektrycznej, tlenowej i instalacji wentylacji grawitacyjnej). TAK BYŁO

55 TAK JEST

56 Przedstawiony program dostosowawczy PZOZ w Zgierzu dotyczy ogólem 2 885 m 2 powierzchni szpitalnych i przychodni. Szacunkowy koszt calej inwestycji to ok. 6 mln zł

57 Inwestujemy w waszą przyszłość Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekt pn. Modernizacja Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa V. Infrastruktura Społeczna Działanie V.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

58 BENEFICJENT: Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgierzu ul. A. Struga 2-4 95-100 Zgierz www.pzoz-boruta.pl tel./faks 0 42 715 45 10 Inwestujemy w waszą przyszłość Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ISO 9001:2000 Nr Certyfikatu IT-65279 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

59 Dziękuję za uwagę Inwestujemy w waszą przyszłość Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego


Pobierz ppt "Informatyzacja Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu – E-usługi medyczne źródłem wzrostu standardów obsługi pacjentów w Powiatowym Zespole Opieki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google