Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2658_000328WA_201616_013 Oderwijmy się na moment od naszych codziennych zmagań i pozwólmy sobie na chwilę refleksji nad nową rzeczywistością. Jesteśmy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2658_000328WA_201616_013 Oderwijmy się na moment od naszych codziennych zmagań i pozwólmy sobie na chwilę refleksji nad nową rzeczywistością. Jesteśmy."— Zapis prezentacji:

0 ROLA PAŃSTWA W STYMULOWANIU ROZWOJU GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ
Karol Działoszyński Szanowni Państwo, Obserwujemy obecnie rozwój nowego segmentu rynku usług telekomunikacyjnych - gospodarki elektronicznej. Jest to zjawisko, które stanowi dla naszego kraju ogromną szansę rozwoju zarówno na płaszczyźnie Usługi Społeczeństwa Informacyjnego jako nowy segment rynku telekomunikacyjnego Warszawa, 9 maja 2000 r.

1 2658_000328WA_201616_013 Oderwijmy się na moment od naszych codziennych zmagań i pozwólmy sobie na chwilę refleksji nad nową rzeczywistością. Jesteśmy świadkami początków nowego ładu gospodarczego, którego podstawowe założenia są tak różne od dotychczasowych doświadczeń i realiów, jak różne były ery przemysłu i rolnictwa. Dostrzeżenie zwiastunów przyszłości jest kluczem do zrozumienia nieustannych współczesnych zmian oraz ich wzrastającego wpływu na nasze życie i działalność. John Huey, Waking Up to the New Economy, Fortune Globalizacja gospodarki wymaga, by również polskie społeczeństwo i polskie przedsiębiorstwa dopasowały się do powstającej sfery gospodarki cyfrowej. Najnowsze analizy przygotowywane przez firmy konsultingowe oraz banki inwestycyjne prognozują niezwykle dynamiczny rozwój segmentów usług internetowych, z których zdecydowanie największą rolę będzie odgrywać e-commerce. Należy oczekiwać, iż podobnie jak w USA i UE, również w Polsce Internet stanie się jednym z głównych kanałów komunikacyjnych, warunkujących rozwój społecznych i zapewniający podstawy efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki e-commerce możliwe jest przyspieszenie przeobrażeń gospodarczych w Polsce oraz podtrzymanie w średnim i w długim horyzoncie czasowym tempa wzrostu gospodarczego.

2 AGENDA Trendy rozwoju gospodarki elektronicznej na świecie
2658_000328WA_201616_013 AGENDA Trendy rozwoju gospodarki elektronicznej na świecie Instytucjonalne aspekty rozwoju gospodarki elektronicznej Stymulowanie rozwoju gospodarki elektronicznej w Polsce

3 Trendy rozwoju gospodarki elektronicznej na świecie
2658_000328WA_201616_013 Trendy rozwoju gospodarki elektronicznej na świecie Instytucjonalne aspekty rozwoju gospodarki elektronicznej Stymulowanie rozwoju gospodarki elektronicznej w Polsce

4 ROZWÓJ TELEKOMUNIKACJI
x 1.3 500 1000 1996 2000 715 940 Milliony Abonenci mobilni 138 x 3.6 250 35 x 7.1 2658_000328WA_201616_013 ROZWÓJ TELEKOMUNIKACJI Linie abonenckie stałe Rozwój nowych technologii telekomunikacyjny spowodował integrację rynku telekomunikacyjnego, informatycznego oraz rynku mediów. Wprowadzenie do szerokiego zastosowania internetu spowodowało rozwój nowej platformy, która rewolucjonizuje tradycyjne pojmowanie geograficznych zależności gospodarczych. Tradycyjne usługi finansowe, turystyczne itd. Na nowo definiują swoje miejsce i kształt – tym razem w CYBER ŚWIECIE – w tzw. gospodarce elektronicznej – zwanej e-commerce. Telekomunikacja jest najszybciej rozwijającą się dziedziną życia gospodarczego. Jej dynamiczny rozwój jest konsekwencją zmian technologicznych, jakie dokonały się w ostatnim dziesięcioleciu. Należy wymienić tu: upowszechnienie technologii światłowodowych, rozwój telefonii komórkowej, pakietyzacja danych, rozwój sieci otwartych typu Internet. Należy zauważyć, iż rozwój telekomunikacji opartej o sieci stacjonarne jest daleko wolniejszy niż telefonii komórkowej oraz Internetu. Wyrazem tego zjawiska jest zaledwie 1,3 krotny wzrost liczby abonentów sieci stacjonarnych, w porównaniu do 3,6 krotnego wzrostu liczby abonentów sieci komórkowych, a przede wszystkim ponad 7 krotny wzrost liczby użytkowników Internetu. Abonenci Internetu

5 NIESPOTYKANE TEMPO ZMIAN
2658_000328WA_201616_013 NIESPOTYKANE TEMPO ZMIAN Liczba lat Okres czasu niezbędny do osiągnęcia poziomu 50 milionów użytkowników w Stanach Zjednoczonych Tempo zmian Ponieważ jednak tempo zmian, jakie oferuje Internet, jest niewspółmierne do dotychczasowych przemian zachodzących w gospodarce, można oczekiwać, że państwa, które w chwili obecnej są opóźnione pod kątem dostępności Internetu, mają realną szansę nadrobienia zaległości. Dla przykładu, w Stanach Zjednoczonych potrzeba było ponad 35 lat, by liczba użytkowników radia publicznego przekroczyła 50 milionów. W przypadku telewizji publicznej spadło to już do mniej niż 15 lat, co można samo w sobie uznać za znaczące osiągnięcie. Komercyjne zastosowanie Internetu zdobyło ponad 50 milionów użytkowników jednak już po niecałych pięciu latach. Radio publiczne Telewizja publiczna Komputery osobiste Komercyjne zastosowanie internetu Źródło: Raport its best" - Wielka Brytania

6 UŻYTKOWNICY INTERNETU (mln)
2658_000328WA_201616_013 UŻYTKOWNICY INTERNETU (mln) Przypatrując się rozkładowi geograficznemu użytkowników Internetu na świecie, należy zauważyć dominującą pozycję USA na resztą świata. To właśnie ten kraj dominuje i prawdopodobnie będzie dominował w rodzącej się gospodarce elektronicznej. Warto jednak także wskazać na gwałtowny wzrost tej liczby w Europie, które obecnie stara się nadrobić dystans. Opóźnienie w rozwoju e-commerce - którego jednym z wyrazów jest różnica w liczbie użytkowników Internetu -jest szacowane przez specjalistów na 2-3 lat.

7 UŻYTKOWNICY INTERNETU (% populacji*)
2658_000328WA_201616_013 UŻYTKOWNICY INTERNETU (% populacji*) SZACUNKOWO W Polsce mało osób korzysta z Internetu W chwili obecnej Polska plasuje się daleko w tyle, jeśli chodzi o liczbę osób korzystających z Internetu. W państwach przodujących odsetek populacji korzystający z platformy elektronicznej przekracza nawet 40%. Widoczne są nadal znaczące różnice nawet między krajami rozwiniętymi – warto przy tym zauważyć, że np. wskaźnik ten dla krajów takich jak Francja czy Włochy jest niewiele wyższy niż dla Polski. Wielka Brytania Szwecja USA Norwegia Finlandia Kanada Australia Singapur Holandia Japonia Niemcy Hiszpania Francja Włochy Polska * Daty badań w poszczególnych krajach mało się różnią Źródło: NVA

8 HANDEL ELEKTRONICZNY NA ŚWIECIE (% PKB)
2658_000328WA_201616_013 HANDEL ELEKTRONICZNY NA ŚWIECIE (% PKB) 1998 r. Prognoza 2002 r. %PKB Handel elektroniczny jako procent PKB Jeden z istotnych aspektów internetu – rynek handlu elektronicznego – jest już warty 17 miliardów Euro w Unii Europejskiej. Według prognoz, do roku 2003r. wartość ta będzie wynosić 340 miliardów Euro. Choć w chwili obecnej wydatki na handel elektroniczny nie stanowią jeszcze znaczącej części PKB, prognozy na 2002r. odzwierciedlają pogląd, że w ciągu najbliższych lat nie tylko nastąpi znaczący jego wzrost, ale również kraje europejskie będą zbliżać się do poziomu Stanów Zjednoczonych. Jest to o tyle istotne, że już obecnie doświadczenie Stanów Zjednoczonych wskazuje, że nowe technologie mogą stymulować wzrost i tworzyć miejsca pracy. Obecnie dzięki spółkom internetowym powstało 2,3 miliona bezpośrednich miejsc pracy (w 1998r. było ich 1,6 miliona). Stany Zjednoczone Wielka Brytania Niemcy Francja Japonia Źródło: International Data Corporation, OECD

9 W domu będzie tylko jedno gniazdko dla wszystkich urządzeń
2658_000328WA_201616_013 EWOLUCJA FORM DOSTĘPU Internet Telefonia głosowa Telewizja kablowa Domowa „bramka“ szerokopasmowa TV kablowa Głos Szerokopasmowy dostęp do Internetu Wideo na życzenie Gry na życzenie Muzyka na życzenie inne Dziś Za pięć lat W domu będzie tylko jedno gniazdko dla wszystkich urządzeń Rozwój technologiczny będzie także zmieniał sposób dostępu abonenta do sieci telekomunikacyjnych. Do tej pory każda z usług: Internet, TV oraz telefonia głosowa wymagała oddzielne podłączenia do jednej z sieci. Już niedługo w domu będzie potrzebne tylko jedne urządzenie, które umożliwi dostęp nie tylko do tych usług, ale także innych - o wiele bardziej wyrafinowanych.

10 integracja rynku mediów, telekomunikacji i informatyki
2658_000328WA_201616_013 KIERUNKI ROZWOJU integracja rynku mediów, telekomunikacji i informatyki rozwój nowych form oprogramowania i nośników np. telefonia komórkowa WAP dynamicznie rosnący rynek usług e-commerce „nieograniczoność” zastosowań „głód informacji” - rozwój nowych obszarów zawodowych niskie koszty użytkowania ogólnoświatowy zasięg zmiany strukturalne w modelu gospodarki

11 Trendy rozwoju gospodarki elektronicznej na świecie
2658_000328WA_201616_013 Trendy rozwoju gospodarki elektronicznej na świecie Instytucjonalne aspekty rozwoju gospodarki elektronicznej Stymulowanie rozwoju gospodarki elektronicznej w Polsce

12 ROZWÓJ GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ
2658_000328WA_201616_013 ROZWÓJ GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Aspekty społeczno-kulturowe Transformacja gospodarki; przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego Aspekty kulturowe GOSPODARKA ELEKRONICZNA Postęp technologiczny w dostępie do informacji i ich przenoszeniu przez sieci telekomunikacyjne i informatyczne oraz zmiana struktury rynku usług mogą być katalizatorem przyspieszenia gospodarczego, usprawnienia działania administracji, podnoszenia standardów życia i pracy społeczeństwa, oświaty, nauki, ochrony zdrowia, dostępności do dóbr kultury i poprawy bezpieczeństwa państwa. Istotą przemian, które zachodzą obecnie w sektorze telekomunikacji i elektroniki we wszystkich krajach świata, jest wprowadzanie jak najszerszej konkurencji w usługach, tak aby następstwem zjawiska określanego jako tworzenie się społeczeństwa informacyjnego mogły być szybki rozwój gospodarki, lepsze warunki życia społecznego, większa dostępność dóbr cywilizacyjnych, szczególnie w regionach wiejskich i małych miasteczkach. Gospodarka elektroniczna będzie wywierała znaczący wpływ na szereg kluczowych obszarów społecznych. Można je podzielić na aspekty o wydźwięku społeczno-edukacyjnym, oraz na aspekty ekonomiczne, jak na przykład transformacja przemysłu i przyjętych rozwiązań biznesowych, oraz stymulowanie wzrostu gospodarczego i tworzenie nowych miejsc pracy. Przy zagadnieniach społecznych, wskazać należy na aspekty kulturowe oraz na walory edukacyjne związane z szerokim dostępem do informacji. Nowe miejsca pracy Walory edukacyjne Aspekty społeczno-ekonomiczne

13 TRANSFORMACJA ISTNIEJĄCYCH MODELI BIZNESOWYCH
2658_000328WA_201616_013 TRANSFORMACJA ISTNIEJĄCYCH MODELI BIZNESOWYCH PRZYKŁADY Rolę dotychczasowych pośredników fizycznych przejmą pośrednicy sieciowi Wpływ na supermarkety, w miarę jak produkty kupowane są drogą elektroniczną i dostarczane następnego dnia Usługi finansowe Handel detaliczny Zmiany branżowe Rozrywka Przemysł wytwórczy Transformacja istniejących modeli biznesowych Przedsiębiorstwa we wszystkich sektorach rozpoczynają proces transformacji zmierzający do utworzenia “e-biznesu”. Wymaga to przekształceń na różnych szczeblach. W wielu dziedzinach (np. sprzedaż książek, linie lotnicze, obrót papierami wartościowymi) czołowe miejsce zajęli gracze, o których kilka lat temu nikt jeszcze nie słyszał. Jak nastąpił ten wzrost? Poprzez wykorzystanie Internetu w celu zwiększenia produktywności oraz zdobycia szerszej pozycji rynkowej. Przykładowo, w przemyśle wytwórczym wiele małych przedsiębiorstw będzie miało możliwość organizowania wspólnych zakupów materiałów albo podejmowania łącznych działań i kampanii marketingowych. Oznacza to, że korzyści skali nie będą już domeną wielkich podmiotów. W dziedzinie turystyki zmienia się całkowicie model dystrybucji. Dotychczasowi pośrednicy, czyli biura podróży, przestaną dominować nad dostępem do biletów lotniczych. W coraz większym stopniu pasażerowie kupują bilety bezpośrednio od linii lotniczych. Dla przykładu, w Wielkiej Brytanii Easy Jet już obecnie sprzedaje miejsca przez telefon oraz przez Internet (odpowiednio 70% i 30% sprzedaży), dzięki czemu nie stosuje biletów, obniżając znacznie swoje koszty. Podobnie zmieni się rola pośredników w dziedzinie usług finansowych. Coraz więcej usług oferowanych jest za pośrednictwem sieci. Ułatwia to uzyskiwanie informacji w czasie rzeczywistym – np. o notowaniach giełdowych. Turystyka Przy rozwoju szybkiego dostępu do Internetu, użytkownicy mają ułatwiony dostęp do muzyki i filmów Małe przedsiębiorstwa będą również mogły mieć korzyści skali dzięki wspólnym zakupom materiałów oraz działaniom marketingowym Pasażerowie kupują bilety bezpośrednio od linii lotniczych

14 DOSTĘP DO INTERNETU JAKO USŁUGA POWSZECHNA
2658_000328WA_201616_013 DOSTĘP DO INTERNETU JAKO USŁUGA POWSZECHNA Kraje, w których dostęp do Internetu traktowany jest jako usługa powszechna Nie tylko w krajach Unii, dostęp do Internetu to usługa powszechna Szwecja Dyrektywy UE wymieniają transmisję danych za pomocą modemów jako element usługi powszechnej Wielka Brytania Rozwój gospodarki elektronicznej na świecie burzy tradycyjne struktury rynkowe, tworząc wspólną platformę dla szerokiego zakresu usług. Prowadzi do zacierania się różnic pomiędzy transmisją sygnału fonicznego, wizji i danych, radykalnie zmienia dotychczasowe sposoby funkcjonowania przedsiębiorstw i rynków i podważa istniejące prawodawstwo. Nie można zapominać o istotnej roli regulacji – transmisja danych w paśmie fonicznym za pomocą modemów to zagadnienie, które może być uregulowane już w obecnie dyskutowanym projekcie nowego prawa telekomunikacyjnego, poprzez włączenie go do zakresu usług powszechnych. Dla porównania, Dyrektywy Unii Europejskiej wymieniają transmisję danych za pomocą modemów jako element usług powszechnych. Holandia Włochy Grecja

15 Trendy rozwoju gospodarki elektronicznej na świecie
2658_000328WA_201616_013 Trendy rozwoju gospodarki elektronicznej na świecie Instytucjonalne aspekty rozwoju gospodarki elektronicznej Stymulowanie rozwoju gospodarki elektronicznej w Polsce

16 CZYNNIKI ROZWOJU GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ W POLSCE
2658_000328WA_201616_013 CZYNNIKI ROZWOJU GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ W POLSCE 40% 6000 35% 5000 30% 4000 25% 20% 3000 15% 2000 Rozwój gospodarki elektronicznej, czy też jak to się mówi w Europie rynku Usług Społeczeństwa Informacyjnego, postępuje także oczywiście w naszym kraju. W wyniku dużo niższego poziomu zamożności naszego polskiego społeczeństwa oraz zapóźnień w rozwoju gospodarczym, stopień jego rozwoju jest wykazuje ok. 2-3 letnie opóźnienie w stosunku do krajów UE i ok. 3-4 letnie w stosunku do USA. Wzrost w perspektywie średniookresowej liczby abonentów telefonii stacjonarnej i komórkowej, będzie znajdował bezpośrednie odzwierciedlenie we wzroście liczby użytkowników sieci Internet, co zakładając wzrost Produktu Krajowego Brutto na statystycznego mieszkańca naszego kraju pozwala spodziewać się dynamicznego rozwoju gospodarki elektronicznej. Inny istotnym czynnikiem rozwoju gospodarki elektronicznej są przemiany strukturalne w polskiej gospodarce - rozwój sektora usług, napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, transfer innowacji i technologii. Czynniki spowodują wzrost popytu na usługi gospodarki elektronicznej. 10% 1000 5% 0% 1999 2000 2001 2002 2003 stacjonarni komórkowi Internet PKB per capita (USD)

17 Łączny wzrost wartości spółek internetowych 2,1 mld USD
INTERNET W POLSCE Indeks spółek sektora teleinformatycznego w porównaniu do indeksu WIG* (wartość w dniu = 100) Wzrost wartości spółek internetowych w okresie od do mln USD % Indeks spółek teleinformaty-cznych Łączny wzrost wartości spółek internetowych 2,1 mld USD +134% Agora 188 Prokom 158 +40% Softbank 114 Ostatni kwartał doprowadził do eksplozji Internetu w Polsce. Wzrost wartości akcji spółek branży teleinformatycznej na Warszawskiej Giełdzie, wskazuje na przekonanie inwestorów, iż właśnie e-commerce ma szansę być najbardziej dynamicznie rozwijającą się gałęzić polskiej gospodarki. Należy wspierać to przekonania zapewniając korzystne warunki instytucjonalne tej branży, ponieważ może stać się ona motorem transformacji polskiej gospodarki w kolejnych latach. Indeks WIG Optimus 251 Łączny wzrost wartości spółek internetowych 2,1 mld USD Comarch 140 Computerland 101 3,2% 5,7% Udział sektora teleinformatycznego w kapitalizacji WIG Szeptel 170 * Indeksy WGPW obliczone z wyłączeniem udziału TP SA, w skład indeksu teleinformatycznego wchodzą Optimus, Prokom, Softbank, Computerland, Elzab (oraz TP SA, którą tu wyłączono) Źródło: Raporty banków inwestycyjnych, GPW

18 ZNACZENIE GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ
2658_000328WA_201616_013 ZNACZENIE GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Wpływ na rozwój sektora usług Nowe miejsca pracy związane z gospodarką elektroniczną Integracja rynku teleinformatycznego z rynkiem mediów Współuczestniczenie w międzynarodowej wymianie usług Innowacje w zakresie transferu nowoczesnych technologii Poprawa efektywności procesów gospodarczych Poprawa konkurencyjności gospodarki Czynniki makroekonomiczne Czynniki rozwoju społecznego oraz kulturalnego Dostęp do nowoczesnych globalnych mediów Możliwość usprawnienia działania systemu administracji Efektywny dostęp do światowych zasobów kulturalnych Wzmocnienie więzi kulturowych z Polakami na świecie Nowoczesne usługi kultury masowej np. video-on-demand Uczestnictwo w światowym życiu naukowym Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego

19 IMPLIKACJE DLA POLSKI Regulacje Gospodarka Aspekty społeczne
2658_000328WA_201616_013 IMPLIKACJE DLA POLSKI Regulacje Gospodarka Aspekty społeczne Transmisja danych w paśmie fonicznym za pomocą modemów jako usługa powszechna Transformacja dotychczasowych modeli funkcjonowania przedsiębiorstw i rynków Rozwiązania promujące powszechny dostęp do Internetu w szkołach i uczelniach Implikacje dla Polski Należy spodziewać się, że w najbliższym czasie podobne zmiany będą zachodzić w gospodarce polskiej. Aby jednak umożliwić społeczeństwu polskiemu dostęp do korzyści, jakie przynosi taki rozwój technologii, konieczne jest stworzenie odpowiednich warunków dla korzystania z Internetu, szczególnie dla młodzieży szkolnej, studentów i w ośrodkach naukowych. Powinny zatem być wprowadzone specjalne inicjatywy promujące dostęp do Internetu w szkołach i na uczelniach, zarówno poprzez szkolenia i przygotowanie fachowe nauczycieli, jak i poprzez ułatwiony dostęp do samej infrastruktury. Przy poważnym zaangażowaniu zarówno środowiska regulacyjnego, jak i instytucji społecznych i edukacyjnych oraz środowiska biznesowego, Polska będzie w stanie wykorzystać nowe możliwości i zająć swoje miejsce w nowym społeczeństwie informacyjnym.

20 GŁÓWNE ASPEKTY PRAWA TELEKOMUNIKACYJNEGO
Harmonizacja z systemem prawnym Unii Europejskiej Powołanie Urzędu Regulacji Telekomunikacji Głównymi aspektami projektu Prawa Telekomunikacyjnego są: - harmonizacja przepisów projektu ustawy z ustawodawstwem Unii Europejskiej (Dyrektywa UE 97/33/EC) - powołanie, zgodnie z zaleceniami UE niezależnego Urzędu Regulacji Telekomunikacji. - określenie szczegółowych zasad polityki cenowej operatorów (opłaty powinny być ustalane na podstawie obiektywnych i przejrzystych kryteriów,a w przypadku operatorów o znaczącej pozycji rynkowej - uwzględniać także ponoszone, uzasadnione koszty) - uregulowanie problematyki usług powszechnych Uregulowanie Usług Powszechnych Określenie zasad polityki cenowej operatorów

21 NARODOWA INFRASTRUKTURA KLUCZY PUBLICZNYCH
KAPITUŁA ZAUFANIA (funkcje Rady Nadzorczej) Główny Urząd Certyfikacji Kluczy Kwestia regulacji prawnych wspomagających rozwój gospodarki elektronicznej jest oczywiście zagadnienie szerokim i bardzo skomlikowanym. Tym nie mniej doświadczenia innych krajów na świecie pokazują, iż pierwszoplanowym zadaniem jest uregulowanie zasad stosowania tzw. Podpisu elektronicznego w obrocie handlowym oraz praw i obowiązku podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne w ramach stosowanych technik kryptograficznych. Jednym z niezbędnych bowiem warunków szybkiego rozwoju gospodarki elektronicznej jest zapewnienie bezpieczeństwa realizacji transakcji elektronicznych, w tym w szczególności bezpieczeństwa płatności w sieci Internet. Ogromną rolę ma tutaj do odegrania państwo, które winno zapewnić odpowiednie ramy prawne regulujące kwestie zastosowania nowoczesnych systemów kryptograficznych będących współcześnie narzędziem zapewnia bezpieczeństwa transakcji elektronicznych. Szerokie zastosowanie technik kryptograficznych musi jednak być ograniczone w zakresie niezbędnym dla realizacji zadań związanych z ochroną bezpieczeństwa państwa. Za niezbędne należęy uznać powstanie specnalnego systemu nadzorującego i wspierającego powwszechne stosowanie technik kryptograficznych w obrocie elektronicznym. Uregulowanie takiego systemu tzw. Narodowej Infrastruktury Kluczy Publicznych jest jednym głónych zadań przygotowywanej obecnie Ustawy o podpisie elektronicznym. Punkt Rejestracji Użytkowników 1 np. Filia 1 Operacyjny UCK Użytkowników 2 np. Filia 2 Użytkowników n np. Filia n Punkt Rejestracji Użytkowników 1 np. Filia 1 Operacyjny UCK Użytkowników 2 np. Filia 2 Punkt Rejestracji Użytkowników 1 np. Filia 1 Operacyjny UCK Użytkowników 2 np. Filia 2 Użytkowników n np. Filia n

22 FUNDAMENTY STRATEGII DLA ROZWOJU GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ
2658_000328WA_201616_013 FUNDAMENTY STRATEGII DLA ROZWOJU GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Zrozumienie Zasięg Zaufanie Mechanizmy konkurencji rynkowej Konkurencyjne środowisko Stabilne warunki regulacyjne Rozwój gospodarki elektronicznej w Polsce wymaga: zapewnienia stabilnych warunków prawnych zaangażowania administracji państwowej współpracy z przedsiębiorcami, inwestorami Zaangażowanie administracji Nadzór państwa Rozwój gospodarki elektronicznej w Polsce będzie korzystny dla procesu transformacji jej gospodarki, dla rozwoju społeczeństwa inforamcyjnego, dla integracji ze Europą i światem. Rozwój ten należy wspierać poprzez: tworzenie stabilnych ram prawnych, co zwiększy napływ niezbędnego kapitału, którego zaangażowanie spowoduje wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych dzięki niezbędnym inwestycjom - ZASIĘG zaangażowanie administracji państwowej - impuls rozwoju - ZROZUMIENIE współpraca z sektorem - odpowiadanie na jego potrzeby - ZAUFANIE Mechanizmy rynkowe zapewnią rozwój gospodarki elektronicznej. Rolą państwa jest zapewniać warunki i nadzorować/monitorować ten rozwój. Niezbędne jest podjęcie odpowiednich działań stymulujących. Za jedne z najważniejszych należy uznać zapewnienie bezpieczeństwa przesyłu informacji oraz weryfikację autentyczności nadawcy/odbiorcy cyfrowej treści. Rozwiązaniu obydwu powyższych kwestii, które w dużym stopniu hamują obecnie rozwój usług internetowych, jest podpis elektroniczny jako medium zastępujące weryfikację przez obrót podpisanych i podstemplowanych dokumentów papierowych. Wytworzenie odpowiedniego systemu zapewniające poufność i pewność obiegu informacyjnego jest kluczem do wkroczenia przez Polskę w fazę społeczeństwa korzystającego powszechnie z dobrodziejstw internetu i e-commerce.


Pobierz ppt "2658_000328WA_201616_013 Oderwijmy się na moment od naszych codziennych zmagań i pozwólmy sobie na chwilę refleksji nad nową rzeczywistością. Jesteśmy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google