Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku"— Zapis prezentacji:

1

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
Rodzina poprzez realizację swoich podstawowych funkcji – prokreacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, emocjonalnej – zapewnia biologiczną i kulturową ciągłość społeczeństw i narodów. Podstawą egzystencji rodziny jest realizacja jej funkcji ekonomicznej czyli pozyskiwania niezbędnych dochodów dla zapewnienia jej członkom podstawowych warunków bytowania oraz do wypełniania pozostałych funkcji przypisanych rodzinie. Głównym źródłem pozyskiwania środków na utrzymanie rodziny w krajach rozwiniętych jest praca zarobkowa.

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
Bezrobocie stało się zjawiskiem często pojawiającym się w życiu rodziny. Powoduje ono degradację ekonomiczną i społeczną jednostki oraz rodziny, wpływa na wzajemne relacje między członkami rodziny, często wywołując konflikty. Bezrobocie zmienia postawy ludzi wobec życia, pracy i innych ludzi. Nasilenie się tego zjawiska powoduje, że ludzie nie są pewni własnej przyszłości oraz przyszłości swoich najbliższych.

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
Unieruchomienie szok zaprzeczenie depresja akceptacja zmiany uczenie się nowych zachowań nadawanie znaczenia zmianie uwewnętrznianie zmiany CZAS SCHEMAT REAKCJI NA SYTUACJĘ ZMIANY (na przykład: utratę pracy)

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
Problemem dzisiaj jest nie tylko bezrobocie, ale również niska płaca, która nie daje możliwości utrzymania rodziny przez jednego z jej członków a ludziom młodym uniemożliwia osiągnięcie niezależności finansowej i opóźnia decyzję o założeniu rodziny.

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
Badania nad bezrobociem pozwalają na identyfikację grup ludności znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy: długotrwale bezrobotni, zamieszkujący na terenach wiejskich i obszarach dotkniętych bezrobociem strukturalnym, bezrobotna młodzież, osoby samotnie wychowujące dzieci, osoby nisko wykształcone, osoby bez kwalifikacji zawodowych, osoby niepełnosprawne, osoby starsze. Bezrobocie w dużej części jest udziałem kobiet.

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
Trendy na rynku pracy województwa pomorskiego

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
BEZROBOTNE KOBIETY Spadek liczby bezrobotnych według płci w województwie pomorskim w latach Spadek procentowy

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
BEZROBOTNE KOBIETY Struktura bezrobotnych kobiet i mężczyzn według wykształcenia w województwie pomorskim stan na 30 września 2006 r.

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
BEZROBOTNE KOBIETY Struktura bezrobotnych kobiet i mężczyzn według czasu pozostawania bez pracy w województwie pomorskim stan na 30 września 2006 r.

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
BEZROBOTNE KOBIETY Aktywność ekonomiczna kobiet i mężczyzn w wieku 15 lat i więcej w województwie pomorskim w IV kwartale 2004 r.

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
BEZROBOTNE KOBIETY Wskaźniki zatrudnienia według płci i wieku w IV kwartale 2004 r. (dane dla kraju) wyszczególnienie ogółem 15-17 18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 i więcej mężczyźni 52,2 4,1 13,4 42,3 74,5 83,3 83,1 78,8 72,3 62,6 42,2 23,3 10,0 kobiety 38,5 2,4 7,0 31,0 58,9 64,8 70,3 69,2 66,2 51,0 24,8 12,5 4,5

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
OSOBY BEZROBOTNE SAMOTNIE WYCHOWUJĄCYCH CO NAJMNIEJ JEDNO DZIECKO DO 7 ROKU ŻYCIA Liczba osób bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia w powiatach województwa pomorskiego stan na 30 września 2006 r. W rejestrach powiatowych urzędów pracy województwa pomorskiego, na koniec września 2006 r. , w grupie osób samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia, zarejestrowanych było prawie 7 tys. osób.

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
OSOBY BEZROBOTNE SAMOTNIE WYCHOWUJĄCYCH CO NAJMNIEJ JEDNO DZIECKO DO 7 ROKU ŻYCIA Osoby bezrobotne samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia według wykształcenia województwo pomorskie stan na 30 września 2006 r.

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
OSOBY BEZROBOTNE SAMOTNIE WYCHOWUJĄCYCH CO NAJMNIEJ JEDNO DZIECKO DO 7 ROKU ŻYCIA Osoby bezrobotne samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia według czasu pozostawania bez pracy województwo pomorskie stan na 30 września 2006 r.

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
MIESZKAŃCY TERENÓW WIEJSKICH Struktura bezrobotnych mieszkańców miast i wsi według wykształcenia w województwie pomorskim stan na 31 grudnia 2005 r.

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
MIESZKAŃCY TERENÓW WIEJSKICH Struktura bezrobotnych mieszkańców miast i wsi według czasu pozostawania bez pracy w województwie pomorskim stan na 31 grudnia 2005 r.

18 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
MIESZKAŃCY TERENÓW WIEJSKICH

19 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
MIESZKAŃCY TERENÓW WIEJSKICH Udział liczby długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego stan na 30 września 2006 r.

20 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
BEZROBOTYNI DO 25 ROKU ŻYCIA Struktura osób bezrobotnych do 25 roku życia według stażu pracy województwo pomorskie stan na 31 grudnia 2005 R.

21 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
BEZROBOTYNI DO 25 ROKU ŻYCIA

22 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
BEZROBOTNI NIEPEŁNOSPRAWNI Wyszczególnienie Niepełnosprawni zarejestrowani w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego Osoby poszukujące pracy nie pozostające w zatrudnieniu Bezrobotni Stan na 31 grudnia 2005 r. Ogółem 1273 4660 w tym Mieszkańcy miast 70,4 % 67,3 % Mężczyźni 58,4 % 43,5 % Osoby po 45 roku życia 53,9 % 48,2 % Osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym i poniżej 83,8 % 76,4 % Osoby ze stażem pracy do 1 roku oraz bez stażu 54,3 % 25,4 % Stopień niepełnosprawności Znaczny 14,1 % 0,9 % Umiarkowany 61,4 % 18,9 % Lekki 24,5 % 80,3 %

23 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
BEZROBOTNI NIEPEŁNOSPRAWNI Liczba osób niepełnosprawnych bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy województwo pomorskie stan na 30 września 2006 r.

24 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
Ważnym elementem działań ograniczających bezrobocie jest polityka podnoszenia poziomu kapitału ludzkiego i dostosowania go do potrzeb rynku pracy, a także wspieranie zatrudnialności osób niepełnosprawnych, dyskryminowanych, z deficytami umiejętności oraz edukacja dorosłych.

25 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
Wybrane działania podejmowane przez Wojewódzki Urząd pracy w Gdańsku na rzecz wyrównywania szans grup znajdujących się szczególnej sytuacji na rynku pracy Wdrażanie działań w ramach programu SPO RZL współfinansowanych z EFS (1.2 Perspektywy dla młodzieży oraz 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia); Wdrażanie działań ZPORR współfinansowanych z EFS (Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa); Tworzenie i wspieranie rozwoju GMINNYCH CENTRÓW INFORMACJI adresujących swoje usługi do mieszkańców wsi i małych miast; Prowadzenie w WUP rejestru instytucji szkoleniowych jako ważnego elementu systemu informacji o kształceniu ustawicznym w Regionie; Promocja aktywnych postaw zdobywania i odnawiania wiedzy, umiejętności i kompetencji w ramach realizowanych przez WUP programów UE np. w wśród osób wykluczonych z życia społecznego (przebywających w zakładach karnych i ośrodkach wychowawczych) w ramach realizowanego przez WUP projektu Programu UE Sokrates pt. „Aktywizacja zawodowa osób niedostosowanych społecznie – włączenie byłych więźniów do społeczeństwa – I TY MASZ SZANSĘ”;

26 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
Program GRYF ( ) realizowany w trzech obszarach: tradycji regionalnej (rozwój usług związanych ze specyfiką regionalną), turystyce (rozwój usług związanych z wypoczynkiem, rekreacją, hotelarstwem i agroturystyką) oraz ochronie środowiska (działania umożliwiające ochronę przyrodniczych zasobów regionu). Program adresowany jest w szczególności do takich grup bezrobotnych jak: osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich i w małych miastach, osoby powyżej 50 roku życia, młodzież do 25 roku życia oraz absolwenci szkół wyższych do 27 roku życia. Partnerstwo na Rzecz Rozwoju „NA FALI” w ramach europejskiego Programu EQUAL ( ). W ramach Partnerstwa realizowany jest projekt aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych poprzez powołanie i działalność Centrum Organizacji Lokalnej Przedsiębiorczości Społecznej (COLPS).

27 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
Prezentowała: Ewa Ostrogórska Wydział Strategii Rynku Pracy i Promocji Zatrudnienia Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku tel. (058) Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google