Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MAPA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Badania Organizacji Pozarządowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MAPA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Badania Organizacji Pozarządowych."— Zapis prezentacji:

1 MAPA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Badania Organizacji Pozarządowych

2 Celem badania organizacji pozarządowych jest uporządkowanie i usystematyzowanie wiedzy nt. organizacji pozarządowych na terenie oddziaływania jednostki samorządu terytorialnego, przeprowadzenie diagnozy kondycji organizacji, oceny ich konkurencyjności na rynku sług oferowanych przez organizacje pozarządowe, wpływu na kreowanie lokalnego rozwoju, potrzeb oraz planów rozwojowych.

3 Stworzenie Mapy Aktywności czyli kompletnej listy organizacji pozarządowych działających na terenie gminy, powiatu czy też województwa, pozwala zarówno urzędowi, jak i całej społeczności lokalnej oraz samym organizacjom na zorientowanie się, jakie organizacje działająca naszym terenie i czym się zajmują, jakie zadania gminne realizują lub mogą realizować, wzbogacając tym samym ofertę działań np. w zakresie oświaty, sportu, rekreacji, pomocy społecznej itp.

4 inwentaryzacjadiagnozowanie kondycji oraz identyfikacji potrzeb mapa aktywności organizacji pozarządowych Schemat procesu budowania Mapy aktywności organizacji pozarządowych

5 Etap I inwentaryzacja organizacji pozarządowych na terenie jednostki samorządu terytorialnego Etap II diagnozowanie kondycji oraz identyfikacji potrzeb organizacji pozarządowych na terenie jst. Moduł badań jakościowych - indywidualne wywiady pogłębione - badanie pełne - dobór celowy - konsultacje strategicznych wskaźników rozwoju lokalnego Moduł badań ilościowych Badanie – sytuacji NGO na terenie JST - dobór losowy Zdefiniowane obszary priorytetowe dla rozwoju lokalnego wynikające z Strategii Rozwoju lub Planu Rozwoju Lokalnego Moduł badań ilościowych - dobór kwotowy mapa aktywności organizacji pozarządowych

6 Wymiary oceny kondycji NGO: Informacje ogólne kapitał ludzki kapitał rzeczowy kapitał społeczny potencjał organizacyjny

7 Informacje ogólne Forma prawna Obszar działalności Zasięg działalności

8 Kapitał ludzki Liczba członków Liczba i wiek pracowników Formy zatrudnienia Wiedza i doświadczenie pracowników wolontariat

9 Odbiorcy usług Określenie grup współpracy Ocena potrzeb odbiorców

10 Finansowanie organizacji Potencjał finansowy Źródła finansowania

11 Potrzeby organizacji źródła informacji Określenie problemów funkcjonowania Formy pomocy Potrzeby infrastrukturalne

12 Ocena działalności Finanse Infrastruktura Zasoby kadrowe Ocena współpracy z innymi podmiotami Wpływ na sprawy w gminie

13 Źródła poszukiwań Zasoby własne portal www.ngo.pl portal www.rownacszanse.pl portal www.zumi.pl portal www.ekonomiaspoleczna.pl strony internetowe wojewódzkich organizacji pozarządowych listy rankingowe projektów w komponentach regionalnych PO KL publikacje agend samorządowych (m.in. katalogi organizacji działających na terenie JST)

14 WYBRANE WYNIKI Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ

15 Zasięg działalności organizacji Powiat oleśnicki Powiat polkowicki Kalisz Murowana Goślina MieściskoPrabutyRokietnica Gmina0%13% 9,76%59,26% 60,00%80,00%55,56% Powiat40,00%25% 29,27%7,41% 20,00%10,00%5,56% Województwo20,00%13% 18,29%3,70% 20,00%10,00%11,11% Kraj20,00%38% 39,02%18,52% 0,00% 22,22% Skala międzynarodowa0%13% 2,44%11,11% 0,00% 5,56%

16 Czy w Państwa organizacja korzysta z nieodpłatnej pomocy wolontariuszy ? Powiat oleśnicki Powiat polkowicki Kalisz Murowana Goślina MieściskoPrabutyRokietnica tak100%50% 55%54% 40,00%75,00%38,89% nie0%50% 45%46% 60,00%25,00%55,56%

17 Proszę wskazać, czy organizacja współpracowała w ciągu ostatniego roku z innymi organizacjami pozarządowymi? Powiat oleśnicki Powiat polkowicki Kalisz Murowana Goślina MieściskoPrabutyRokietnica tak80%88% 85%78% 60,00%90,00%55,56% nie20%13% 15%19% 40,00%10,00%38,89% odmowa odpowiedzi 4% 5,56%

18 Proszę wskazać, czy organizacja współpracowała w ciągu ostatniego roku z administracją samorządową Powiat oleśnicki Powiat polkowicki Kalisz Murowana Goślina MieściskoPrabutyRokietnica tak100%75% 94,00%76,92% 100,00% nie0%25% 6,00%23,08% 0%

19 Proszę wskazać ile w przybliżeniu wynosiły przychody Państwa organizacji w ostatnim roku obrotowym Powiat oleśnicki Powiat polkowicki Kalisz Murowana Goślina MieściskoPrabutyRokietnica Do 10 tys zł40%13% 39% 60,00%80,00%44,44% 11 – 50 tys zł40%63% 24% 20,00% 27,78% 51 –100 tys zł20%13% 10% 0,00% 16,67% Powyżej 100 tys zł0%13% 28% 20,00%0,00%5,56%

20 Jak oceniają Państwo swoją organizację pod względem zasobów finansowych ? (Murowana Goślina) Bardzo źle19% Źle8% Ani dobrze ani źle46% Dobrze27% Bardzo Dobrze0%

21 W Polsce w rejestrze REGON w roku 2010 zarejestrowanych było: 71 000 stowarzyszeń oraz 12 000 fundacji Ponadto do tej grupy należałoby dołaczyć: 16 000 Ochotniczych Straż Pożarnych, ok. 4000 organizacji społecznych (komitety rodzicielskie, koła łowieckie, komitety społeczne), 19 500 związków zawodowych, 15 500 jednostek Kościoła katolickiego, innych kościołów i związków zawodowych, 5600 organizacji samorządu gospodarczego i zawodowego, mniej liczne grupy związków pracodawców i partii politycznych.

22 Liczba nowopowstających organizacji pozostaje od lat stabilna. Co roku przybywa średnio nieco ponad 4 tysięcy stowarzyszeń i ok. 500 fundacji.

23 W Polsce w rejestrze REGON w roku 2010 zarejestrowanych było: 71 000 stowarzyszeń oraz 12 000 fundacji Ponadto do tej grupy należałoby dołaczyć: 16 000 Ochotniczych Straż Pożarnych, ok. 4000 organizacji społecznych (komitety rodzicielskie, koła łowieckie, komitety społeczne), 19 500 związków zawodowych, 15 500 jednostek Kościoła katolickiego, innych kościołów i związków zawodowych, 5600 organizacji samorządu gospodarczego i zawodowego, mniej liczne grupy związków pracodawców i partii politycznych.

24 W Szczecinie na dzień 17 października 2011 roku zarejestrowanych było 2261 organizacji pozarządowych, z czego około 800 czynnie działa a około 400 rokrocznie korzysta z dotacji z budżetu miasta. Ok. 100 to OPP

25

26 PROBLEMY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH -Brak finansowania -Brak wkładu własnego -Brak zdolności kredytowej -Brak zdolności do pozyskiwania źródeł finansowania

27 Źródła finansowania sektora pozarządowego Składki członkowskie, 1% (tylko OPP), Dotacje (administracja publiczna), Dotacje ze źródeł pozabudżetowych, Ofiarność publiczna (zbiórki, licytacje, aukcje etc.), Działalność gospodarcza (nieliczne organizacje), Współpraca z biznesem Organizacje pozarządowe

28 W Szczecinie na dzień 17 października 2011 roku zarejestrowanych było 2261 organizacji pozarządowych, z czego około 800 czynnie działa a około 400 rokrocznie korzysta z dotacji z budżetu miasta. Ok. 100 to OPP

29 Dotacje (administracja publiczna) Zlecanie zadań na podstawie przepisów Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oraz innych wybranych ustaw). Art. 5 ust. 4 Zlecanie realizacji zadań publicznych odbywa się poprzez: powierzanie, wspieranie. Organizacje pozarządowe

30 Dotacje (administracja publiczna) Zlecane są zadania o charakterze obligatoryjnym np. rehabilitacja osób niepełnosprawnych (w Szczecinie działa obecnie tylko 1 ośrodek publiczny dla osób niepełnosprawnych przy kilkunastu prowadzonych przez ngosy) czy prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt – zazwyczaj w formie powierzenia. Zlecane są także zadania o charakterze nieobligatoryjnym (art. 4 Ustawy odppiow) np. pkt. 16 kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – zazwyczaj w formie wspierania.

31 Zlecanie zadań może uruchomić lub zintensyfikować proces zdobywania środków zewnętrznych. Szczecin – projekt Europejska Stolica Kultury 2016 – pomysł ludzi z III sektora zaowocował zwiększeniem budżetu miejskiego o 1 mln złotych na działania kulturalne realizowane przez ngosy. Rozbudzenie apetytów w środowisku kultury zaowocowało także aplikacjami o środki pozabudżetowe.

32 Jak skutecznie zwiększyć dopływ środków pozabudżetowych do naszej jst? Program wkładów własnych – dlaczego? Organizacje nie są w stanie aplikować, ponieważ nie mają środków własnych wymaganych do projektów realizowanych ze źródeł pozabudżetowych. Organizacje pozarządowe

33 Jak skutecznie zwiększyć dopływ środków pozabudżetowych do naszej jst? Program wkładów własnych (od 2008 roku realizowany w Szczecinie), co roku 500.000 zł na wsparcie działań realizowanych przez ngosy. Przykład: Stowarzyszenie TWIKS na projekt E-personel otrzymało z budżetu Szczecina 44.520 zł/całkowita kwota projektu 800.000 zł (rok 2011). Organizacje pozarządowe

34 Jak skutecznie zwiększyć dopływ środków pozabudżetowych do naszej jst? Program wkładów własnych Przykład: Stowarzyszenie ZAFOS na projekt Przedsiębiorczość społeczna i upowszechnianie idei partnerstwa trójsektorowego. I Ty możesz zostać Liderem Ekonomii Społecznej otrzymało z budżetu Szczecina 11.500 zł/całkowita kwota projektu 113.512 zł (rok 2012). Organizacje pozarządowe

35 Jak skutecznie zwiększyć dopływ środków pozabudżetowych do naszej jst? Program wkładów własnych Przykład: Stowarzyszenie Media Dizajn na projekt Jesteśmy razem otrzymało z budżetu Szczecina 22.430 zł/całkowita kwota projektu 187.343 zł (2012 rok). Organizacje pozarządowe

36 Jak skutecznie zwiększyć dopływ środków pozabudżetowych do naszej jst? W 2010 w Szczecinie przy akceptacji i silnym wsparciu Miasta Szczecin powołano do życia partnerstwo 5 organizacji pozarządowych, które prowadzą od października 2010 roku Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR3. Roczna dotacja to kwota ok. 100.000 zł, w 2011 partnerzy z SEKTORA3 pozyskali 3 mln zł środków pozabudżetowych na prowadzenie Inkubatora (do 2014 roku). Organizacje pozarządowe

37 Jak skutecznie zwiększyć dopływ środków pozabudżetowych do naszej jst? Wkłady własne – podsumowanie Więcej środków zaoszczędzonych w budżecie, kupno usług lub towarów u lokalnych przedsiębiorców, nowe miejsca pracy (nawet tymczasowe), infrastrukturalne wzmocnienie organizacji. Organizacje pozarządowe

38 Jak skutecznie zwiększyć dopływ środków pozabudżetowych do naszej jst? Doradztwo – dlaczego? Wiele organizacji, nawet tych o długim stażu rynkowym, nie potrafi tworzyć aplikacji o fundusze zewnętrzne, dla wielu organizacji może być to jednorazowa pomoc, która pomoże im rozwinąć skrzydła. Animator Organizacje pozarządowe

39 Jak skutecznie zwiększyć dopływ środków pozabudżetowych do naszej jst? Doradztwo dla ngosów przy pisaniu projektów (od prostej formy – doradztwo jak wypełnić wniosek do najbardziej zaawansowanej – od projektu do rozliczenia). Winna być to tymczasowa forma usługi do momentu, gdy organizacja osiągnie samodzielność w prowadzeniu projektów, doradztwo winno być kierowane do coraz to nowych podmiotów.

40 Jak skutecznie zwiększyć dopływ środków pozabudżetowych do naszej jst? Doradztwo – podsumowanie Nawet najmniej doświadczone podmioty mogą aplikować o dotacje ze źródeł pozabudżetowych, pomoc na etapie wstępnym winna prowadzić do usamodzielnienia, to także niestety skuteczne narzędzie do eliminacji podmiotów nierokujących pozytywnie na przyszłość, stworzenie etatu np. w gminie, który realnie pozyskuje środki pozabudżetowe.

41 Jak skutecznie zwiększyć dopływ środków pozabudżetowych do naszej jst? Fundusz pożyczkowy dla organizacji – dlaczego? Wiele organizacji (sprawnych, doświadczonych) nie może aplikować o środki zewnętrzne, ponieważ nie posiadają środków na ich realizację (prefinansowanie lub refinansowanie). Pożyczek takich udziela wyłącznie PAFPIO (Polsko Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich), banki nie są zainteresowane, ponieważ ngosy nie mają czym poręczyć pożyczki.

42 Jak skutecznie zwiększyć dopływ środków pozabudżetowych do naszej jst? Fundusz pożyczkowy dla organizacji Utworzenie funduszu – na start projektów, które wymagają prefinansowania lub są refinansowane (np. INTERREG). Pożyczki mogą być udzielane na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy o dział ppiow bezpośrednio z budżetu albo z instytucji publicznej. Powinien być stworzony co najmniej regulamin funduszu, wniosek pożyczkowy, formularz oceny wiarygodności podmiotu, umowa ramowa o udzielenie pożyczki.

43 Jak skutecznie zwiększyć dopływ środków pozabudżetowych do naszej jst? Fundusz pożyczkowy dla ngosów cd. Pożyczki powinny być oprocentowane (wg wskazań RIO po pierwszych kontrolach) przynajmniej na poziomie oprocentowania kredytu udzielanego dla gminy (ok. 6 %).

44 Jak skutecznie zwiększyć dopływ środków pozabudżetowych do naszej jst? Fundusz pożyczkowy dla ngosów – podsumowanie Otwiera szanse na sięganie po środki niedostępne dla organizacji, kolejna ścieżka dostępu do środków pozabudżetowych.

45 Zlecanie zadań publicznych organizacjom Odbywa się głównie poprzez procedurę Otwartego Konkursu Ofert, rokrocznie Gmina Miasto Szczecin ogłasza około 70 konkursów, średnio około 500 ofert rocznie, około 350 - 400 umów rocznie. Budżet dla organizacji pozarządowych: 2007 20092011 11 mln PLN ok. 15 mln PLN ok. 19 mln PLN

46 Program wsparcia pozyskiwania funduszy zewnętrznych Gmina Miasto Szczecin wspiera organizacje pozarządowe w pozyskiwaniu zewnętrznych środków 2008 rok – 200.000 zł 2009 rok – 500.000 zł 2010 rok – 500.000 zł

47 Nazwa organizacjiNazwa projektu Wnioskowana kwota Całkowita wartość projektu Pozyskane środki zewnętrzne Przyznana dotacja Konkurs nr 031/MB/2012 - zaplanowano 150.000 zł, przydzielono 89.805 zł xx x xx Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego Na PS – Nasza Pierwsza Spółdzielnia. 11.500,-112.670,-101.179,00-11.500,- Stowarzyszenie Media Dizajn Jesteśmy razem.22.430,-187.343,60,-164.913,60,-22.430,- Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT Przedsiębiorczość społeczna dla technika i inżyniera- PeSTi –II edycja. 15.325,00141.382,16,-126.057,16,-15.325,- Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych Przedsiębiorczość społeczna i upowszech. idei partnerstwa trójsektorowego I Ty możesz zostać Liderem Ekonomii Społecznej. 11.500,00113.512,24,-102.012,24,-11.500,- Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno- Społecznych TWiKS Aktywizacja społeczności lokalnej w ramach Szczecińskiego C W Organizacji Pozarządowych SEKTOR3. 29.050,-154.480,00-125.430,00,-29.050,-

48 Program wsparcia dla instytucji i obywateli w prowadzenia działalności w formie organizacji pozarządowej (Otwarty Konkurs Ofert) Sektor3 – prowadzone przez koalicję 5 podmiotów pozarządowych 2010 – 100.000 zł 2011 – 110.000 zł

49 Program wsparcia dla instytucji i obywateli w prowadzenia działalności w formie organizacji pozarządowej (Otwarty Konkurs Ofert) Inkubator kultury 2011 - 140.000 zł – Stowarzyszenie Media Dizajn

50 Program wsparcia dla instytucji i obywateli w zakresie wolontariatu (Otwarty Konkurs Ofert) Gmina Miasto Szczecin wspiera organizacje pozarządowe w prowadzeniu Centrum Wolontariatu 2007 rok – 28.000 zł Stowarzyszenie Polites 2008 rok – 60.000 zł Stowarzyszenie Polites (54.000 zł) i Caritas (6.000 zł) 2009 rok – 60.000 zł Stowarzyszenie Polites 2010 rok – 60.000 zł Stowarzyszenie Polites 2011 rok – 40.000 zł Stowarzyszenie Polites

51 Instrumenty wsparcia: Szkolenia dla organizacji pozarządowych - organizowane przez BOP szkolenia dla liderów organizacji przy zachowaniu zasady bezpłatności lub symbolicznej odpłatności ze strony organizacji, tematyka to np. Ustawa Prawo o stowarzyszeniach, Ustawa o fundacjach, Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, księgowość w organizacjach pozarządowych, Public Relations – do chwili obecnej przeszkolono kilka tysięcy osób z organizacji.

52 Instrumenty wsparcia: Baza oraz informator o organizacjach pozarządowych zarejestrowanych w Szczecinie - baza, która została stworzona w 1996 roku i do dnia dzisiejszego jest na bieżąco aktualizowana, zawiera ponad 2200 rekordów dot. szczecińskich organizacji, pięciokrotnie opublikowana w formie książkowej, dostępna na www.szczecin.pl/bop

53

54

55

56 Newsletter dla ngo Wysyłany co piątek z Biura ds. Organizacji Pozarządowych od II połowy 2008 roku

57 Instrumenty wspacria: Spotkania dla organizacji Szczecińskie Spotkania Organizacji Pozarządowych Pod Platanami W ramach promocji sektora biuro zorganizowało do chwili obecnej 9 edycji Szczecińskich Spotkań Organizacji Pozarządowych Pod Platanami. Są to plenerowe prezentacje organizacji, w których każdorazowo bierze udział ponad 100 organizacji, odwiedzający spotkania to kilkanaście tysięcy ludzi. Szczegóły na www.platany.org.

58

59 Akcja Stwarzaj Szczecin – daj z siebie 1%. Urząd Miasta Szczecin wspiera organizacje pożytku publicznego (OPP) od początku ich istnienia. Dla nich jest organizowana od 2004 roku akcja Stwarzaj Szczecin – daj z siebie 1%. Celem akcji jest zachęcenie jak największej ilości podatników podatku dochodowego od osób fizycznych do przekazywania 1% podatku na rzecz OPP działających na terenie Szczecina.

60 Akcja Stwarzaj Szczecin – daj z siebie 1%. W chwili obecnej w Szczecinie działa prawie 100 OPP posiadających siedzibę w Szczecinie i ponad 50 oddziałów krajowych organizacji posiadających status OPP.

61 Zespoły doradcze i inicjatywne W roku 2005 w demokratycznych wyborach organizacje wybrały 25 przedstawicieli do Prezydenckiej Rady Organizacji Pozarządowych. Jest to organ doradczy i inicjatywny Prezydenta Miasta Szczecin działający w związku ze wszelkimi sprawami związanymi z funkcjonowaniem sektora pozarządowego w mieście. Wspólne zespoły robocze Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego I kadencja - skład (26 osób) po jednym przedstawicielu z klubów radnych RM, Zastępca Prezydenta odpowiedzialny za współpracę z organizacjami, Dyrektorzy lub Zastępcy Dyrektora z Wydziałów współpracujących z organizacjami oraz Kierownicy Biur, przedstawiciele organizacji. kadencja 2009- 2010

62 Wspólne zespoły robocze Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego II kadencja - skład (32 osoby) po jednym przedstawicielu z klubów radnych RM, Zastępca Prezydenta odpowiedzialny za współpracę z organizacjami, Dyrektorzy lub Zastępcy Dyrektora z Wydziałów współpracujących z organizacjami oraz Kierownicy Biur, przedstawiciele organizacji. kadencja 2011- 2013


Pobierz ppt "MAPA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Badania Organizacji Pozarządowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google