Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał"— Zapis prezentacji:

1

2

3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

4 Realizator Projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

5 Okres realizacji projektu: 01.01.2010 – 30.06.2011

6 Cele projektowe: przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego poprzez zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji 30 osób bezrobotnych po 50 roku życia (w tym osoby niepełnosprawne)z terenu Sieradza poprzez: zdiagnozowanie potrzeb osób bezrobotnych po 50 roku życia objętych pomocą Ośrodka zwiększenie motywacji klientów MOPS do działań aktywizujących, do podjęcia pracy i podwyższenie im samooceny kompleksowa pomoc psychologiczna, socjalna i zawodowa osobom bezrobotnym nabycie, podwyższenie lub zmiana kwalifikacji zawodowych umożliwienie osobom bezrobotnym powrotu na rynek pracy

7 Założone rezultaty projektu: Rezultaty twarde: liczba osób, które zakończą udział w projekcie: ogółem ok. 27 osób (w tym: 15 kobiet/ok. 12/ ok mężczyzn), w wieku 50-64 lata, - w tym osób niepełnosprawnych (ok. 5 osób: 3 kobiety, 2 mężczyzn) - w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych (ok. 5 osób: 2 kobiety, 3 mężczyzn)

8 Rezultaty miękkie: zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników oraz chęci do poszukiwania pracy; wzrost samooceny, motywacji, wiary we własne siły i poczucia odpowiedzialności; wzrost pewności siebie w sytuacjach związanych z poszukiwaniem pracy i rozmowami kwalifikacyjnymi; nabycie umiejętności pisania CV, listów motywacyjnych oraz poszukiwania pracy przez Internet; zwiększenie mobilności zawodowej uczestników projektu; nabycie umiejętności zwiększających szanse na konkurencyjnym rynku pracy; podniesienie wiedzy lokalnej społeczności o możliwościach dofinansowania projektów w ramach EFS poprzez akcję promocyjno – informacyjną.

9 Założono, że rezultaty projektu będą trwałe. Wiedza oraz doświadczenia zdobyte podczas realizacji programu przyczynią się do udoskonalenia umiejętności uczestników. Wartością dodaną projektu będzie fakt, iż poprzez nabycie nowych kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatem, zwiększą się szanse uczestników projektu na podjęcie pracy. Bez wsparcia przedsięwzięcia z Europejskiego Funduszu Społecznego nie byłoby możliwe osiągnięcie zakładanych rezultatów. Wnioskodawca mógłby jedynie podjąć działania o bardzo ograniczonym charakterze. Wartością dodaną projektu będzie również poprawa sytuacji materialno-bytowej uczestników, którzy znajdą zatrudnienie po zakończeniu przedsięwzięcia, a tym samym zmniejszenie ilości świadczeniobiorców MOPS. Ponadto kadra realizująca projekt wzbogaci się o kolejne doświadczenia i umiejętności realizacji działań projektowych. Osiągnięcie powyższych rezultatów przyczyni się do osiągnięcia celów projektu.

10 Adresaci: 30 osób bezrobotnych po 50 roku życia (w tym osoby niepełnosprawne)z terenu Sieradza. W wyniku przeprowadzonej rekrutacji zakwalifikowano 30 osób spełniających kryteria udziału w projekcie oraz utworzono listę rezerwową. Z 30 osobami podpisano Umowy uczestnictwa w projekcie.

11 Projekt przewidywał osiągnięcie określonych celów i założeń poprzez realizację określonych zadań. Realizator wywiązał się z wszystkich obowiązków przewidzianych w harmonogramie.

12 Szczegółowy Harmonogram zadań programowych przewidzianych i zrealizowanych w ramach projektu 50 + aktywni zawodowo 1. Wsparcie psychologiczne w ramach zajęć warsztatowych Ilość osób objętych zadaniem: 30 osób z podziałem na 3 grupy, po 10 osób w grupie. Ilość godzin zajęć: po 40 dla każdej z grup, 120 godzin łącznie. Termin przeprowadzenia zajęć : 12.04.2010 r. – 30.04.2010 r. Kwiecień 12 13 14 15 16 I grupa 19 20 21 22 23 II grupa 26 27 28 29 30 III grupa

13

14 2. Wsparcie doradcy zawodowego w ramach zajęć warsztatowych Ilość osób objętych zadaniem : 30 osób z podziałem na 3 grupy, po 10 osób w grupie. Ilość godzin zajęć : po 40 dla każdej z grup, 120 godzin łącznie. Termin przeprowadzenia zajęć: 10.05.2010 r. – 28.05.2010 r. Maj 10 11 12 13 14 I grupa 17 18 19 20 21 II grupa 24 25 26 27 28 III grupa

15

16 3. Szkolenie z zakresu obsługi komputera i internetu W szkoleniu udział wzięło : 28 osób z podziałem na 6 grup, Ilość godzin szkolenia: po 40 dla każdej z grup, 120 godzin łącznie. Termin przeprowadzenia szkolenia: 07.06.2010 r. – 16.07.2010 r. Czerwiec 7 8 9 10 11 I grupa 14 15 16 17 18 II grupa 21 22 23 24 25 III grupa 28 29 30 IV grupa Lipiec 1 2 IV grupa 5 6 7 8 9 V grupa 12 13 14 15 16 VI grupa

17

18 4. Kursy zawodowe: Szkolenie zawodowe: Opiekun osób chorych i starszych W szkoleniu udział wzięło 9 osób Termin realizacji: 16.08-13.09.2010 Ilość godzin zajęć 120 Wykonawca: Au Pair ANYA Biuro Edukacyjno- Informacyjne ANYA Consulting s.c. Warszawa

19

20 Szkolenie zawodowe Gastronomiczny (kucharz) W szkoleniu udział wzięło 9 osób Termin realizacji szkolenia: 23.08 – 21 IX 2010 r. Ilość godzin zajęć 140 Wykonawca: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sieradzu

21

22 Szkolenie zawodowe Ochrona osób i mienia W szkoleniu udział wzięło 9 osób Termin realizacji szkolenia: 30.08.2010 r. – 12.10.2010 r. Ilość godzin zajęć: 252 Wykonawca: Centrum Edukacji Ustawicznej PERFECT – Krzywosz w Warszawie

23

24 5. Staże zawodowe u pracodawców Termin realizacji staży: 01.12.2010 – 31.05.2011r. Do staży przystąpiło 27 osób; z dniem 28.02.2011r. rozwiązana została 1 umowa uczestnictwa; staż ukończyło 26 osób

25 Pracodawcy: Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Amicus w Sieradzu Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK w Sieradzu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Włodzimierza Puchalskiego w Męckiej Woli Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu Centrum Organizacji Imprez BEATA w Sieradzu Restauracja MARUSIA s. c. w Sieradzu Gimnazjum Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sieradzu (do 30.04.2011r.) Przedszkole Nr 3 im. Jana Brzechwy w Sieradzu Zakład Ochrony Mienia Sp. z o. o. w Sieradzu Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu POLCONTACT Krzysztof Śniegula Łódź ul A. Struga 48 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

26 6. Konferencja podsumowująca i promująca projekt zaplanowana została w miesiącu czerwcu 2011r. a odbywa się dzisiaj.

27 Podczas zajęć warsztatowych z psychologiem i doradcą zawodowym oraz szkolenia z zakresu obsługi komputera i internetu uczestnicy projektu mieli zapewniony catering. Również w ramach tych zajęć i dodatkowo w ramach staży zapewniono bilety MPK. Uczestnikom oraz osobom i podmiotom realizującym i wspierającym zadania projektowe zapewniono materiały promocyjne.

28 W celu jak najlepszej realizacji projektu przyjęto system monitorowania postępów. Monitoring projektu ma na celu ocenę zgodności i skuteczności realizowanych działań z przyjętymi wcześniej założeniami, w tym z harmonogramem i budżetem projektu.

29 1. Przedmiot badań monitoringowych sposób prowadzenia rekrutacji i promocji zainteresowanie udziałem w projekcie uprawnienia do udziału w projekcie osób zainteresowanych dobór tematyki szkoleń zawodowych ( w tym: ilości miejsc w poszczególnych grupach) aktywność uczestników ( w sytuacji powtarzającej się nieobecności należy stosować działania zapobiegające dalszym absencjom: rozmowy motywujące i wspierające osobiste i telefoniczne, wizyty w miejscu zamieszkania, próba pomocy w zaistniałej potrzebie) skuteczność poszczególnych etapów projektu (zajęcia warsztatowe, szkolenia, staże) poziom zadowolenia uczestników projektu z oferty projektu (w przypadku uwag i próśb na bieżąco będą one uwzględniane i w miarę możliwości wprowadzane będą zmiany)

30 wzrost wiedzy uczestników oraz lokalnej społeczności na temat możliwości udziału w projektach aktywizujących oraz o współudziale w realizacji takich działań środków z Europejskiego Funduszu Społecznego stopień zaangażowania w realizację działań i jakość pracy kadry projektu przydatność do realizacji zajęć programowych bazy własnej realizatora (w tym wyposażenia) jakość zrealizowanych zajęć, szkoleń, cateringu oraz trafność wyboru ich realizatorów trafność wyboru grupy docelowej trafność wyboru pracodawców zasadność organizacji staży zawodowych ( w tym pod kątem możliwości przyuczenia i sprawdzenia przez pracodawcę umiejętności i cech osobistych stażysty jako swojego przyszłego pracownika) uzyskanie zatrudnienia przez uczestnika zasadność realizacji projektów aktywizujących sposób prowadzenia dokumentacji projektu

31 zgodność dokonywania wydatków finansowych z budżetem projektu i stanem konta zgodność realizacji zadań programowych z harmonogramem sposób i terminowość realizacji zadań sposób zarządzania projektem.

32 2. Charakter monitoringu stały (przez cały okres trwania projektu i dodatkowo w 6 m-cy po jego zakończeniu) bieżący z zastosowaniem elastycznych rozwiązań (na miarę możliwości wprowadzanie zmian, w tym do harmonogramu i budżetu, spraw organizacyjnych) zgodny z zapisami i terminami wskazanymi w Umowie na realizację projektu oraz z wytycznymi i przepisami

33 3. Źródła pozyskiwania danych ankiety rekrutacyjne zaświadczenia z PUP dokumenty osobiste lub zaświadczenia urzędowe zaświadczenia lekarskie oświadczenia umowy na udział w projekcie ankiety ewaluacyjne przeprowadzone po zakończeniu poszczególnych etapów projektu (zajęcia z psychologiem, doradcą zawodowym, szkolenie z zakresu obsługi komputera, szkolenia zawodowe, staże) oraz w 6 m-cy po zakończeniu projektu

34 obserwacja (zachowań, nastrojów, zmian wizerunku) rozmowy osobiste i telefoniczne, korespondencja (w tym e-mail) z uczestnikami, podmiotami i osobami współpracującymi, pracodawcami listy obecności zwolnienia lekarskie potwierdzenie odbioru (np. biletów) dokumentacja zajęć warsztatowych i szkoleń oraz raporty realizatorów certyfikaty, świadectwa ukończenia szkoleń sprawozdania i opinie ze staży zawodowych umowy dot. nawiązanie stosunku pracy przez uczestnika

35 zdjęcia, wycinki prasowe, nagrania z programów telewizyjnych i stacji radiowych fakt terminowego rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań projektowych dokumentacja projektowa (merytoryczna i finansowa) dokumentacja MOPS (rejestr świadczeniobiorców) informacje WUP o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność zalecenia pokontrolne

36 Za monitorowanie i pomiar osiąganych wskaźników odpowiedzialny jest koordynator projektu. W ramach uzyskiwaniu danych monitoringowych współpracują: asystenci oraz księgowy projektu.

37 Bardzo ważnym elementem realizacji projektu jest PROMOCJA. Dlatego przyjęto system metod i zakres prowadzonych działań informacyjnych i promocji projektu 50+ aktywni zawodowo: W celu dotarcia do potencjalnych ( uczestników – klientów) projektu założono szeroką akcję promocyjno – informacyjną wśród mieszkańców Sieradza. Ma ona polegać na wykorzystaniu n/w kanałów informacyjnych:

38 1- informacja bezpośrednia przekazana przez kierownika Działu Pomocy Środowiskowej i Kierownika Referatu Pracy Socjalnej zarówno pracownikom socjalnym z 12 rejonów opiekuńczych jak i pracownikowi socjalnemu Klubu Integracji Społecznej zawiadamiająca o możliwości wzięcia udziału w przygotowywanym projekcie 50+ aktywni zawodowo przez klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Klientów korzystających z finansowych świadczeń pomocy społecznej jak i bezpośrednio zgłaszających się do kierowników w celu zasięgnięcia informacji dotyczących innych form pomocy świadczonych przez MOPS. Celem bezpośredniego kontaktu zakładano również możliwość poinformowania o planowanych terminach rekrutacji oraz kryteriach formalnych które musza spełnić osoby przystępujące do projektu ( wiek, bezrobocie, mieszkaniec Sieradza )

39 2 - opracowanie w ramach możliwości własnych MOPS informacji pisemnej plakatu formatu A-4 promującego projekt oraz wskazującego kontakt dla osób zainteresowanych. 3 - kolportaż opracowanej informacji plakatu / pracownicy Działu Pomocy Środowiskowej, tablice informacyjne organizatora w budynku MOPS przy ul. Polnej 5, w Miejskim Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Polnej 18/20, słupy ogłoszeń na terenie miasta Sieradza, Urząd Miasta, Powiatowy Urząd Pracy, placówki służby zdrowia, apteki/.

40 4 - opracowanie ankiet ( na potrzebę realizacji projektu ) dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie /ankieta zawiera pytania dotyczące wymaganych kryteriów formalnych niezbędnych do realizowania projektu/. 5 - opracowanie szaty graficznej materiałów promocyjnych /plakatów i ulotek/ zgodnie z obowiązującymi zaleceniami w tym zakresie.

41 6 – zlecenie wykonania plakatów i ulotek i ich kolportaż / budynek MOPS, słupy ogłoszeniowe na terenie miasta, PUP, UM, placówki służby zdrowia, apteki, stowarzyszenia działające na terenie Sieradza, instytucje szkolące uczestników projektu, pracodawcy /. 7 – opracowanie materiałów promocyjnych ( gadżetów) / teczek, koszulek, notatników, długopisów i zegarów ściennych/ 8 – kolportaż materiałów promocyjnych / uczestnicy projektu, osoby zaangażowane w jego realizację, instytucje współpracujące, pracodawcy/

42 9- ogłoszenia promocyjne i rekrutacyjne w mediach / prasie, telewizji Sieradz, Naszym Radiu/ 10 – utworzenie dla potrzeb projektu strony internetowej /w celu dotarcia do jak największej liczby osób. Na stronie tej promowane będą efekty oraz dokonywana bieżąca aktualizacja poszczególnych zadań projektu zgodnie z założonym harmonogramem/. 11 – w oparciu o powyższe kierownicy oraz pracownicy Działu Pomocy Środowiskowej prowadzić będą promocje bezpośrednią projektu przez cały okres jego realizacji 12 – w celu promocji projektu oraz współudziału środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oznakowane będą zakupione przedmioty: szafa, biurka, laptop, krzesła obrotowe

43 13 – informacja promująca realizację projektu będzie zamieszczona również na drzwiach wejściowych do biura projektu 14- w ramach promocji działań projektowych informacje o działaniach projektowych umieszczane będą w opracowaniach przygotowywanych przez MOPS w Sieradzu na posiedzenia Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu oraz w sporządzanych sprawozdaniach MOPS. 15 – wszystkie przygotowywane materiały szkoleniowe wydawane uczestnikom projektu będą oznakowane Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS. 16 - na zakończenie projektu / po odbyciu staży zawodowych / zostanie zorganizowana konferencja podsumowująca i promująca prowadzone działania. Udział wezmą wszyscy uczestnicy projektu. Celem promocji na konferencje zostaną zaproszone lokalne media.

44 Wszystkie założenia promocyjne zostały zrealizowane.

45 Projekt 50+ aktywni zawodowo realizowany jest przez pracowników MOPS w Sieradzu: Koordynatora projektu Asystenta ds. szkoleń Asystenta ds. administracyjno – promocyjnych Księgowego projektu

46 Specjalistę ds. zamówień publicznych Specjalistę ds. informatyki Specjalistę ds. kadr

47 Nadzór nad prawidłową realizacją projektu oraz sprawną pracą Biura Projektu sprawuje Dyrektor MOPS.

48 Rezultaty 1. Uzyskane efekty działań projektowych udział w projekcie zakończyło 27 osób (w tym 1 osoba w pierwszych etapach projektu złożyła rezygnację z powodu podjęcia pracy – zatrudnienie to utrzymuje nadal), a 26 osób ukończyło projekt w dniu 31 maja 2011 r. (są to osoby pomiędzy 51. a 61. rokiem życia, w tym: 18 kobiet, 8 mężczyzn; 6 osób niepełnosprawnych; 1 osoba złożyła rezygnację w dn. 12.07.2010r. z powodu podjęcia zatrudnienia, 1 osoba rezygnacja 17.08.2010 r. 1 osoba rezygnacja 30.08.2010 r., 1 osoba otrzymała wypowiedzenie udziału w projekcie od dn. 01.03.2011 r. podniósł się poziom wiedzy lokalnej społeczności o korzyściach płynących z udziału w projektach aktywizujących, w tym w projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

49 staże zawodowe były formą wsparcia dla lokalnych pracodawców, skierowano od 01.06.2011 r. na lokalny rynek pracy nowych fachowców zawodowych, w efekcie dobrych praktyk po zakończeniu staży zawodowych, zawarto przez pracodawców umów o pracę z 2 uczestnikami projektu tj. 1 kobietą i 1 mężczyzną (od dn. 01.06.2011 r.) zmniejszyła się ilości osób i rodzin korzystających z pomocy wymiernej MOPS (finansowa oraz w postaci posiłków), wzrosło doświadczenie i umiejętności realizacji działań projektowych kadry projektu

50 2. Efekty dla uczestników: Na podstawie przeprowadzonych rozmów, obserwacji, uzyskiwanych opinii ustnych oraz analizy dokumentów stwierdza się u uczestników projektu: wzrost samooceny, motywacji, pewności siebie, wiary we własne siły i poczucia odpowiedzialności, zwiększenie mobilności zawodowej, zwiększenie zdolności komunikacyjnych i umiejętności pracy w grupie,

51 przyswojenie wartości i nabycie umiejętności wynikających z obowiązków pracowniczych, nabycie nowych kwalifikacji poprzez ukończenie szkolenia komputerowego i szkoleń zawodowych nabycie praktycznych umiejętności zawodowych zwiększających szanse na konkurencyjnym rynku pracy poprzez staż zawodowy przyswojenie wartości i nabycie umiejętności wynikających z obowiązków pracowniczych nabycie zdolności zaprezentowania pracodawcy swoich mocnych stron, umiejętności zawodowych i dobrych cech pracowniczych - z nadzieją na zatrudnienie w ramach otwartego rynku pracy (CV, list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna)

52 zwiększenie mobilności zawodowej (uczestnicy prowadzą rozmowy z pracodawcami w celu znalezienia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie uzyskanie własnego dochodu i możliwość planowania własnego budżetu domowego, możliwość zaspokojenia własnym staraniem licznych potrzeb osobistych i rodzinnych, umocnienie lub poprawa dotychczasowej roli w rodzinie i w środowisku lokalnym, wzrost wiedzy o ofercie Europejskiego Funduszu Społecznego.

53 3. Do efektów zadań realizowanych w ramach projektu 50 + aktywni zawodowo należy również zaliczyć: podniesienie wiedzy lokalnej społeczności o korzyściach płynących z udziału w projektach aktywizujących, w tym w projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wsparcie dla lokalnych pracodawców skierowanie na lokalny rynek pracy nowych fachowców zawodowych, zmniejszenie ilości osób i rodzin korzystających z pomocy wymiernej MOPS (finansowa oraz w postaci posiłków umocnienie przez MOPS dotychczasowej współpracy oraz pozyskanie nowych partnerów w realizacji działań wzrost doświadczenia i umiejętności realizacji działań projektowych kadry projektu.

54 Analizując wyżej przedstawione założenia i efekty, zarówno uczestnicy, jak i realizator projektu oraz osoby i podmioty przyczyniające się do wykonania zadań przewidzianych w harmonogramie, mogą zadać sobie pytanie: Czy warto było… ?

55 Dziękuję Państwu za uwagę i współpracę. Iwona Kunce Koordynator Projektu


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google