Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

© SMWI, 2007 11 grudnia 2007r. Podkarpacka Platforma Elektronicznych Usług Sektora Publicznego (e-Urząd) Dariusz Woźniak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "© SMWI, 2007 11 grudnia 2007r. Podkarpacka Platforma Elektronicznych Usług Sektora Publicznego (e-Urząd) Dariusz Woźniak."— Zapis prezentacji:

1 © SMWI, grudnia 2007r. Podkarpacka Platforma Elektronicznych Usług Sektora Publicznego (e-Urząd) Dariusz Woźniak

2 11 grudnia 2007r. 2 Projekt – ogólne informacje Podkarpacka Platforma Elektronicznych Usług Sektora Publicznego - projekt główny IV w Strategii Informatyzacji Województwa Podkarpackiego na lata Cel ogólny - Zapewnienie mieszkańcom Podkarpacia możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną dzięki budowie regionalnego środowiska świadczenia e - usług, wprowadzeniu zunifikowanych procedur obsługi i standardów informatycznych oraz modernizacji infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji lokalnej. Założenie – udział w projekcie maksymalnej liczby jednostek samorządu terytorialnego z województwa, które utworzą wspólne konsorcjum.

3 11 grudnia 2007r. 3 Główne cele projektu Podniesienie efektywności działań administracji publicznej oraz jakości usług publicznych dla obywateli szybciej, taniej lub więcej za te same pieniądze, skrócenie czasu realizacji usługi oraz mniej koniecznych czynności dla przedsiębiorcy i mieszkańca Zawiązanie w oparciu o realizowany projekt sieci współpracy w zakresie rozwoju społeczeństwa Informacyjnego na Podkarpaciu stabilnej, promującej innowacyjne rozwiązania, opartej na partnerstwie samorządów lokalnych i Urzędu Marszałkowskiego Zbudowanie bazowej regionalnej i lokalnej infrastruktury teleinformatycznej administracji samorządowej Podkarpacia, która pozwoli na wdrażanie projektów społeczeństwa informacyjnego w regionie Spełnienie prawnych zobowiązań w związku z obowiązkami wynikającymi z rozporządzeń do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U nr 64 poz. 565 z późniejszymi zmianami): wnoszenie podań w formie elektronicznej elektroniczna skrzynka podawcza urzędowe poświadczenie odbioru repozytoria formularzy elektronicznych podpis elektroniczny

4 11 grudnia 2007r. 4 Działania przygotowawcze i wdrożeniowe Zarządzanie projektem Wdrożenie Szkolenia Polityka informacyjna Oprogramowanie pośredniczące Regionalny interfejs użytkownika Identyfikacja i uwierzytelnienie Weryfikacja podpisu elektronicznego Platforma Formularzy Elektronicznych Repozytorium schematów XML Broker integracyjny Infrastruktura indywidualna Komputery Serwery Urządzenia sieci teleinformatycznej Czytniki kart elektronicznych Karty Oprogramowanie indywidualne System Przepływu Pracy (obieg dokumentów) Aplikacje dziedzinowe Infrastruktura regionalna Podkarpackie Centrum Danych Administracji Publicznej Produkty Projektu

5 11 grudnia 2007r. 5 Architektura logiczna dla świadczenia e-usług publicznych na Podkarpaciu

6 11 grudnia 2007r. 6 Realizacja e-usługi Wewnętrzne środowisko świadczenia usług X-Form Platforma e-Usług System Rejestrów Państwowych P2: weryfikacja danych w jednym z centralnych Rejestrów Referencyjnych (np. usługa sieciowa udostępniana przez ministerialny broker integracyjny P1: Pobranie spersonalizo- wanego formularza, repozytorium schematów P3: zapisy w gminnym systemie ewidencyjnym P6: Emisja odpowiedzi w sprawie P6: Emisja odpowiedzi w sprawie Lokalny system ICT Usługi sieciowe wystawiane wewnątrz, opisane w rejestrze usług. Integracja z dotychczasowymi aplikacjami, bazami danych Usługi sieciowe wystawiane przez podmioty zewnętrzne Workflow A P1 P1 P2 P2 P3 P3 P4 P4 webowy interfejs webowy interfejs P5 P5 P6 P6 Workflow B P5: Część usługi realizowana przez partnera zewnętrznego P4: workflow wewnątrz organizacji Realizacja dowolnej procedury urzędowej przez odpowiednią sekwencję usług sieciowych

7 11 grudnia 2007r. 7 Zainicjowanie usługi i urzędowe poświadczenie odbioru

8 11 grudnia 2007r. 8 Wykorzystanie produktów projektu Nastąpi wzmocnienie indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej poszczególnych partnerów Projektu zakup na potrzeby urzędów gmin i starostw: komputerów, serwerów, czytników kart elektronicznych oraz certyfikatów podpisu elektronicznego dla urzędników Powstanie Regionalne Centrum Danych gdzie zainstalowane zostanie oprogramowanie pośredniczące oraz działające w modelu ASP baza dla kolejnych projektów regionalnych związanych ze Społeczeństwem Informacyjnym Każdy z partnerów uzyska w ramach projektu elektroniczne środowisko pracy dla swoich urzędników System Przepływu Pracy [obieg dokumentów] Partnerzy uzyskają wsparcie dla realizacji swoich e-usług publicznych oprogramowanie pośredniczące (np. identyfikacja obywatela/przedsiębiorcy, uwierzytelnienie, broker integracyjny dla wymiany informacji pomiędzy współpracującymi podmiotami) W ramach projektu zostaną zbudowane aplikacje dziedzinowe do wykorzystania przez każdego z partnerów: Np. dla wspomagania zarządzania (np. System wsparcia prac rady gminy, System obsługi zamówień publicznych).

9 11 grudnia 2007r. 9 Wzmocnienie indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej W celu wykorzystania oprogramowania wdrożonego w ramach projektu urzędy muszą posiadać odpowiednią infrastrukturę teleinformatyczną, która zostanie w znaczącym stopniu pozyskana w ramach projektu: odpowiedni komputer osobisty dla każdego z urzędników, którzy korzystać będą z elektronicznego środowiska pracy oraz aplikacji dziedzinowych (narzędzie pracy w środowisku elektronicznym) serwery eksploatowane indywidualnie przez urzędy (samorządy), które zdecydują się na niezależne lokalne wdrożenie elektronicznego środowiska pracy urządzenia sieci teleinformatycznej potrzebne do zestawienia wewnętrznej sieci teleinformatycznej, która posłuży do połączenia komputerów wykorzystywanych przez użytkowników elektronicznego środowiska pracy czytniki kart elektronicznych oraz karty elektroniczne z certyfikatem podpisu elektronicznego (dla urzędników wydających decyzje i podpisujących dokumenty elektroniczne). skanery do szybkiego wprowadzania dokumentów papierowych do obiegu elektronicznego.

10 11 grudnia 2007r. 10 Podkarpackie Centrum Danych Administracji Publicznej Bezpieczne środowisko hostingowe - gdzie zostanie zainstalowane oprogramowanie pośredniczące oraz wykorzystywane w modelu ASP [ang. Application Service Providing] oprogramowanie jako usługa wykorzystywana poprzez przeglądarkę internetową Znacznie lepsza jakość dostępu do usług lepsza przepustowość sieci w stosunku do indywidualnie zestawionych środowisk Wykorzystanie efektu skali taniej jest zbudować i utrzymać jedno bezpieczne środowisko niż kilkanaście mniejszych Infrastruktura podstawowa dla instalacji kolejnych aplikacji o charakterze subregionalnym Oprogramowanie współdzielone instalowane w Centrum Danych.

11 11 grudnia 2007r. 11 System Przepływu Pracy oraz aplikacje dziedzinowe Wdrożenie elektronicznego środowiska pracy urzędników dla każdego z samorządów - partnerów projektu Wsparcie metodyczne ze strony regionalnego centrum kompetencji Dwa modele wdrażania oprogramowania projektu model dedykowany dla Elektronicznego Środowiska Przepływu Pracy oraz model ASP dla oprogramowania pośredniczącego oraz aplikacji dziedzinowych Model dedykowany – oprogramowanie instalowane w lokalnym środowisku, na serwerach znajdujących się na terenie partnera. wykorzystanie teleinformatycznej sieci wewnętrznej indywidualna odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa indywidualnie rozwiązywane problemy ze sprzętem i oprogramowaniem – wolniejsza reakcja na problemy Indywidualna kontrola nad bezpieczeństwem danych kluczowych dla funkcjonowania urzędu - EŚPP Model ASP – oprogramowanie instalowane w Centrum Danych, dostępne przez przeglądarkę Internetową dostęp do oprogramowania poprzez Internet personel Centrum Danych zapewnia obsługę centralnie rozwiązywane problemy ze sprzętem i oprogramowaniem – szybsza reakcja na problemy.

12 11 grudnia 2007r. 12 Oprogramowanie pośredniczące dla realizacji e-usług W ramach projektu zostaną zapewnione warunki techniczne dla realizacji e-usług publicznych w gminach i powiatach uczestniczących w projekcie Obsługa formularzy elektronicznych generowanie formularzy elektronicznych potrzebnych do zainicjowania usługi Integracja formularzy z lokalnymi bazami danych zostanie opracowana lista usług publicznych, których integracja nastąpi w ramach projektu częściowe wypełnienie formularzy danymi istniejącymi w lokalnych bazach danych oraz zasilanie lokalnych baz danych informacjami z wypełnionych formularzy elektronicznych Weryfikacja podpisu elektronicznego Generowanie certyfikatu podpisu elektronicznego dla mieszkańców i przedsiębiorców w gminach i powiatach – partnerach projektu Koordynacja z działaniami administracji centralnej Wykorzystanie nowego modelu prawnego dla podpisu elektronicznego w administracji publicznej, zgodnie z nową ustawą o podpisie elektronicznym Wykorzystanie usług e-PUAP Dostęp do rejestrów państwowych [projekt PESEL2].

13 11 grudnia 2007r. 13 Budżet - założenia ProduktCena jednostkowailośćSuma Komputery2 200 zł zł Czytniki180 zł zł Certyfikaty podpisu200 zł zł Serwery dla małych gmin zł zł Serwery dla średnich gmin zł zł Serwery dla dużych gmin i powiatów zł zł

14 11 grudnia 2007r. 14 Budżet (przy założeniu udziału wszystkich JST) Teleinformatyczna infrastruktura regionalna Nazwa komponentu kosztówKoszt Infrastruktura Podkarpackiego Centrum Danych zł zł zł zł Oprogramowanie pośredniczące - usługi wspólne zł zł zł zł System Przepływu Pracy zł zł zł zł Platforma Wspomagania Zarządzania zł zł zł0 zł Suma: zł zł zł zł Teleinformatyczna infrastruktura indywidualna Nazwa komponentu kosztówKoszt Dostosowanie zasobów teleinformatycznych Uczestników do potrzeb realizacji Projektu zł zł zł0 zł Serwery zł zł zł zł Czytniki kart elektronicznych i karty elektroniczne zł 0 zł Suma: zł zł zł zł Działania analityczne i organizacyjne Nazwa komponentu kosztówKoszt Analiza przedwdrożenia - optymalizacja procesów zł zł zł0 zł Zarządzanie projektem zł zł zł zł Polityka informacyjna projektu zł zł zł zł Suma: zł zł zł zł Podsumowanie Nazwa komponentu kosztówKoszt Całkowite koszty kwalifikowane zł zł zł zł Koszty pokrywane z Funduszy Strukturalnych zł zł zł zł Koszty pokrywane wkładem własnym zł zł zł zł

15 11 grudnia 2007r. 15 Model organizacyjno-finansowy Infrastruktura indywidualna oraz oprogramowanie indywidualne będzie własnością poszczególnych partnerów, którzy będą je wykorzystywać – odpowiedni wkład własny. Proporcjonalny do ilości mieszkańców (plus parytet gmin - powiat ziemski) wkład własny na pokrycie działań przygotowawczych i wdrożeniowych. Rozważane modele finansowo-organizacyjne dla infrastruktury regionalnej oraz oprogramowania pośredniczącego: UM liderem, który w 100% pokrywa wkład własny i jest właścicielem sprzętu i oprogramowania pośredniczącego. UM powołuje organizacje o zasięgu regionalnym, której zadaniem będzie koordynacja projektów Społeczeństwa Informacyjnego w regionie oraz wsparcie w tym zakresie JST. Organizacja ta jest w 100% właścicielem sprzętu i oprogramowania pośredniczącego. Organizację koordynującą powołują wszyscy członkowie konsorcjum – JST, która jest ich własnością w części ułamkowej.

16 11 grudnia 2007r. 16 Dziękuję za uwagę! Kontakt: Dariusz Woźniak Tel.kom.: Stowarzyszenie Miasta w Internecie ul. Krakowska 11a Tarnów tel. (14) fax. (14) ul. Prądnicka 4/ Kraków tel. (12)


Pobierz ppt "© SMWI, 2007 11 grudnia 2007r. Podkarpacka Platforma Elektronicznych Usług Sektora Publicznego (e-Urząd) Dariusz Woźniak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google