Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ekspertyza projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ekspertyza projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020"— Zapis prezentacji:

1 Ekspertyza projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020
wraz z określeniem wartości wskaźników docelowych Zielona Góra, 6 lipca 2012

2 SKŁAD ZESPOŁU Nina Baczyńska Jan Charkiewicz Wojciech Dziemianowicz
ZAŁOŻENIA METODYCZNE SKŁAD ZESPOŁU Nina Baczyńska Jan Charkiewicz Wojciech Dziemianowicz Joanna Kudełko Zbigniew Mogiła Paulina Nowicka Jacek Szlachta Małgorzata Wysocka Janusz Zaleski Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r.

3 CEL EKSPERTYZY Kompleksowa ocena
ZAŁOŻENIA METODYCZNE CEL EKSPERTYZY Kompleksowa ocena projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego pozwalająca na sformułowanie uwag, wniosków i rekomendacji służących podniesieniu jakości merytorycznej oraz formalnej tego dokumentu. Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r.

4 ZAKRES PRZEDMIOTOWY ANALIZY
ZAŁOŻENIA METODYCZNE ZAKRES PRZEDMIOTOWY ANALIZY diagnoza analiza SWOT wyzwania rozwojowe obszary strategicznej interwencji cele i kierunki interwencji kluczowe przedsięwzięcia regionalne wskaźniki monitoringu spójność wewnętrzna dokumentu spójność zewnętrzna dokumentu Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r.

5 KRYTERIA EWALUACJI trafność spójność efektywność (potencjalna)
ZAŁOŻENIA METODYCZNE KRYTERIA EWALUACJI trafność spójność efektywność (potencjalna) Dodatkowo: kompletność poprawność Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r.

6 NARZĘDZIA BADAWCZE analiza desk research analiza czterech kapitałów
ZAŁOŻENIA METODYCZNE NARZĘDZIA BADAWCZE analiza desk research analiza czterech kapitałów matryce logiczne wywiady pogłębione modelowanie makroekonomiczne oparte o metodologię HERMIN Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r.

7 DIAGNOZA STRATEGICZNA Syntetyczna odpowiedź
WYNIKI ANALIZ DIAGNOZA STRATEGICZNA Kryterium Pytanie ewaluacyjne Syntetyczna odpowiedź Trafność Czy trafnie zostały wybrane obszary diagnostyczne? Odpowiedź częściowo pozytywna. Przyjęty podział na cztery kapitały utrudnia przeprowadzenie analiz w ujęciu problemowym. Również układ treści w ramach poszczególnych kapitałów nie zawsze stanowi logiczną całość. Kompletność Czy zakres informacyjny diagnozy jest wystarczający? Odpowiedź negatywna. Nie uwzględniono w dostatecznym stopniu informacji i wniosków płynących z opracowań przygotowanych w ramach procesu aktualizacji Strategii. Poprawność Czy opisy diagnostyczne są wystarczająco poprawne? Prezentowane analizy zbyt często ograniczają się do prezentacji zmian na podstawie danych za dwa lata, a także bazują na danych bezwzględnych. Ponadto rozdział wymaga korekty redaktorskiej. Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r.

8 Syntetyczna odpowiedź
WYNIKI ANALIZ ANALIZA SWOT Kryterium Pytanie ewaluacyjne Syntetyczna odpowiedź Trafność Czy w analizie SWOT trafnie zostały zidentyfikowane czynniki? Odpowiedź częściowo pozytywna. Znaczna część wskazanych czynników nie wynika z diagnozy strategicznej, lecz z odrębnego dokumentu. Poprawność Czy analiza SWOT została wykonana poprawnie pod względem metodycznym? Problemami są zbyt duża liczba wyróżnionych czynników, niedookreślenie części czynników, uwzględnienie czynników odnoszących się do przyszłości a nie stanu obecnego, kolejność czynników. Kompletność Czy analiza SWOT jest kompletna? Odpowiedź pozytywna. Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r.

9 Syntetyczna odpowiedź
WYNIKI ANALIZ WYZWANIA ROZWOJOWE Kryterium Pytanie ewaluacyjne Syntetyczna odpowiedź Trafność Czy trafnie zostały zidentyfikowane wyzwania rozwojowe? Odpowiedź częściowo pozytywna. W poszczególnych opisach wyzwań rozważenia wymaga uwzględnienie dodatkowych elementów warunkujących sprostanie wyzwaniom. Poprawność Czy przyjęty sposób wyznaczenia wyzwań rozwojowych jest poprawny? Odpowiedź pozytywna. Kompletność Czy opis wyzwań rozwojowych jest wystarczający? Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r.

10 OBSZARY STRATEGICZNEJ INWERWENCJI (1)
WYNIKI ANALIZ OBSZARY STRATEGICZNEJ INWERWENCJI (1) Miasta wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne Ośrodki subregionalne i lokalne Obszary o najwyższych walorach kulturowych i przyrodniczych, w tym objęte ochroną prawną Obszary potencjalnej eksploatacji złóż surowców o strategicznym znaczeniu Obszary przygraniczne Obszary o najkorzystniejszych warunkach dla prowadzenia gospodarki rolnej Obszary wiejskie, w szczególności o słabym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego Obszary zagrożone powodziami Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r.

11 OBSZARY STRATEGICZNEJ INWERWENCJI (2) Syntetyczna odpowiedź
WYNIKI ANALIZ OBSZARY STRATEGICZNEJ INWERWENCJI (2) Kryterium Pytanie ewaluacyjne Syntetyczna odpowiedź Trafność Czy trafnie zostały zidentyfikowane obszary strategicznej interwencji? Odpowiedź częściowo pozytywna. Ograniczone powiązania ze wskazanymi wyzwaniami rozwojowymi oraz brak kryteriów jakie posłużyły do identyfikacji OSI uniemożliwiają pełną weryfikację trafności. Jednocześnie nie została zachowana typologia OSI wskazana w KSRR. Kompletność Czy opis obszarów strategicznej interwencji jest wystarczający? Wyróżnione OSI (wraz z opisem) obejmują najważniejsze wyzwania i problemy województwa w ujęciu geograficznym. Rozważenia wymaga wyodrębnienie dodatkowych OSI wskazanych w KSRR, a w projekcie SRWL zawartych w innych OSI. Poprawność Czy sposób wyznaczenia obszarów strategicznej interwencji jest poprawny? Nie wyjaśniono na jakich zasadach wyznaczono obszary strategicznej interwencji. Uzupełnienia wymaga opisy OSI o kryteria pozwalające na ich identyfikację. Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r.

12 CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ (1)
WYNIKI ANALIZ CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ (1) cele strategiczne cele operacyjne kierunki interwencji zadania Cel główny: Wykorzystanie potencjałów województwa lubuskiego do wzrostu jakości życia, dynamizowania konkurencyjnej gospodarki, zwiększenia spójności regionu oraz efektywnego zarządzania jego rozwojem 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka regionalna 2. Wysoka dostępność transportowa i teleinformatyczna 3. Społeczna i terytorialna spójność regionu 4. Region efektywnie zarządzany Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r.

13 CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ (2) Syntetyczna odpowiedź
WYNIKI ANALIZ CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ (2) Kryterium Pytanie ewaluacyjne Syntetyczna odpowiedź Trafność Czy cele i kierunki interwencji odpowiadają na potrzeby? Czy podobne cele i kierunki interwencji znajdują się w polu zainteresowania strategii innych województw? Odpowiedź pozytywna. Poprawność Czy cele i kierunki interwencji zostały sformułowane poprawnie? Odpowiedź częściowo pozytywna. Uporządkowania wymagają zapisy na poziomie kierunków interwencji. Kompletność Czy opis planu strategicznego zawiera wszystkie niezbędne elementy? Brakuje wskazania relacji pomiędzy celami a wyznaczonymi obszarami strategicznej interwencji. Efektywność (potencjalna) Czy istnieje możliwość doboru bardziej efektywnych działań dla realizacji celów? Brak możliwości oceny. Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r.

14 STRATEGICZNE PRZEDSIĘWZIĘCIA REGIONALNE Syntetyczna odpowiedź
WYNIKI ANALIZ STRATEGICZNE PRZEDSIĘWZIĘCIA REGIONALNE Kryterium Pytanie ewaluacyjne Syntetyczna odpowiedź Trafność Czy trafnie zostały zidentyfikowane regionalne strategiczne przedsięwzięcia? Odpowiedź częściowo pozytywna. Wskazano jedynie przedsięwzięcia inwestycyjne. Przeważają przedsięwzięcia w ramach celu 2 projektu SRWL. Poprawność Czy zasady wyznaczenia strategicznych przedsięwzięć są poprawne? Odpowiedź pozytywna. Kompletność Czy rozdział dotyczący strategicznych przedsięwzięć jest kompletny? Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r.

15 LICZBA WSKAŹNIKÓW W UKŁADZIE STRUKTURALNYM SRWL PROJEKT UM
TRAFNOŚĆ DOBORU WSKAŹNIKÓW LICZBA WSKAŹNIKÓW W UKŁADZIE STRUKTURALNYM SRWL PROJEKT UM (PROPOZYCJA WYKONAWCY) CEL GŁÓWNY 5 (5) Cel 1 12 (6) Cel 2 5 (4) Cel 3 8 (5) Cel 4 Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r.

16 WSKAŹNIKI CELU GŁÓWNEGO
TRAFNOŚĆ DOBORU WSKAŹNIKÓW WSKAŹNIKI CELU GŁÓWNEGO Wykorzystanie potencjałów województwa lubuskiego do wzrostu jakości życia, dynamizowania konkurencyjnej gospodarki, zwiększenia spójności regionu oraz efektywnego zarządzania jego rozwojem L.p. Projekt SRWL UM Nazwa wskaźnika Ocena ekspercka Typ wskaźnika 1 Produkt Krajowy Brutto per capita Polska=100 4 oddziaływania 2 Produkt Krajowy Brutto per capita (w PPS) UE27=100 3 Wartość Dodana Brutto na jednego pracującego rezultatu Nakłady inwestycyjne w przeliczeniu na jednego mieszkańca 5 Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały na 1 tys. ludności L.p. Propozycja Wykonawcy Nazwa wskaźnika Typ wskaźnika 1 Produkt Krajowy Brutto per capita Polska=100 oddziaływania 2 Produkt Krajowy Brutto per capita (w PPS) UE27=100 3 Produkt Krajowy Brutto per capita Województwo=100 Podregion zielonogórski Podregion gorzowski 4 Wartość Dodana Brutto na 1 pracującego 5 Przeciętne dalsze trwanie życia M/K Wskaźniki dodane Wskaźniki pozostawione lub zmodyfikowane Wskaźniki usunięte Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r.

17 WSKAŹNIKI 1 CELU STRATEGICZNEGO
TRAFNOŚĆ DOBORU WSKAŹNIKÓW WSKAŹNIKI 1 CELU STRATEGICZNEGO Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka regionalna L.p. Projekt SRWL UM Nazwa wskaźnika Ocena ekspercka Typ wskaźnika 1 Nakłady na działalność B+R w przeliczeniu na jednego mieszkańca 4 oddziaływania 2 Liczba studentów lubuskich uczelni w przeliczeniu na 10 tys. ludności rezultatu 3 Odsetek studentów kierunków ścisłych w ogólnej liczbie studentów lubuskich uczelni Wskaźnik zatrudnienia wg BAEL (liczba pracujących w wieku 18(15)-/64 w % ogólnej liczby ludności w tym wieku) 5 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w REGON 6 Odsetek spółek z kapitałem zagranicznym w liczbie spółek 7 Wartość sprzedana przemysłu na 1 pracującego 8 Udział osób w wieku lata uczestniczących w kształceniu ustawicznym w ogólnej liczbie ludności w tym wieku 9 Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków 10 Liczba miejsc noclegowych w obiektach zakwaterowania zbiorowego lub korzystający z noclegów 11 Produkcja energii elektrycznej na terenie województwa produktu 12 Udział produkcji energii elektrycznej z OZE w produkcji energii elektrycznej ogółem L.p. Propozycja Wykonawcy Nazwa wskaźnika Typ wskaźnika 1 Nakłady na działalność B+R w relacji do PKB oddziaływania 2 Absolwenci szkół wyższych na kierunkach matematycznych, przyrodniczych i technicznych (% absolwentów szkół wyższych ogółem) rezultatu 3 Wskaźnik zatrudnienia wg BAEL (liczba pracujących w wieku 15-/64 w % ogólnej liczby ludności w tym wieku) 4 Struktura pracujących wg sektorów ekonomicznych: przemysł usługi rynkowe budownictwo rolnictwo usługi nierynkowe 5 Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w obiektach zakwaterowania zbiorowego 6 Udział produkcji energii elektrycznej z OZE w produkcji energii elektrycznej ogółem Wskaźniki dodane Wskaźniki pozostawione lub zmodyfikowane Wskaźniki usunięte Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r.

18 WSKAŹNIKI 2 CELU STRATEGICZNEGO
TRAFNOŚĆ DOBORU WSKAŹNIKÓW WSKAŹNIKI 2 CELU STRATEGICZNEGO Wysoka dostępność transportowa i teleinformatyczna L.p. Propozycja Wykonawcy Nazwa wskaźnika Typ wskaźnika 1 Liczba mieszkańców w strefach dostępności drogowej Zielonej Góry: 30 min 60 min 90 min Gorzowa Wielkopolskiego: 30 min 60 min 90 min rezultatu 2 Liczba mieszkańców w strefach dostępności kolejowej Zielonej Góry: 30 min 60 min 90 min 3 Odsetek gospodarstw domowych posiadających komputer (z dostępem do Internetu) 4 Odsetek podmiotów gospodarczych posiadających dostęp do Internetu szerokopasmowego L.p. Projekt SRWL UM Nazwa wskaźnika Ocena ekspercka Typ wskaźnika 1 Długość czynnych linii kolejowych na 10 tys. mieszkańców produktu 2 Długość autostrad i dróg ekspresowych 3 Odsetek gospodarstw domowych posiadających komputer (z dostępem do Internetu) rezultatu 4 Odsetek podmiotów gospodarczych posiadających dostęp do Internetu szerokopasmowego 5 Liczba obsłużonych pasażerów w portach lotniczych rocznie Wskaźniki dodane Wskaźniki pozostawione lub zmodyfikowane Wskaźniki usunięte Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r.

19 WSKAŹNIKI 3 CELU STRATEGICZNEGO
TRAFNOŚĆ DOBORU WSKAŹNIKÓW WSKAŹNIKI 3 CELU STRATEGICZNEGO Społeczna i terytorialna spójność regionu L.p. Projekt SRWL UM Nazwa wskaźnika Ocena ekspercka Typ wskaźnika 1 Stopa bezrobocia 3 oddziaływania 2 Liczba dzieci w wieku 3-5 lat w placówkach wychowania przedszkolnego w % ogółu dzieci w tej grupie wiekowej rezultatu Liczba lekarzy na 10 tys. mieszkańców regionu produktu 4 Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na 10 tys. 5 Odsetek mieszkańców regionu korzystających z sieci kanalizacyjnej 6 Odsetek mieszkańców województwa korzystających z sieci wodociągowej 7 Przeciętny miesięczny dochód do dyspozycji na 1 osobę w gospodarstwach domowych 8 Urodzenia żywe na 1 tys. mieszkańców L.p. Propozycja Wykonawcy Nazwa wskaźnika Typ wskaźnika 1 Stopa bezrobocia oddziaływania 2 Liczba dzieci w wieku 3-5 lat w placówkach wychowania przedszkolnego w % ogółu dzieci w tej grupie wiekowej: województwo podregion zielonogórski podregion gorzowski rezultatu 3 Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym 4 Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków 5 Urodzenia żywe na 1 tys. mieszkańców województwo Wskaźniki dodane Wskaźniki pozostawione lub zmodyfikowane Wskaźniki usunięte Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r.

20 WSKAŹNIKI 4 CELU STRATEGICZNEGO
TRAFNOŚĆ DOBORU WSKAŹNIKÓW WSKAŹNIKI 4 CELU STRATEGICZNEGO Region efektywnie zarządzany L.p. Projekt SRWL UM Nazwa wskaźnika Ocena ekspercka Typ wskaźnika 1 Udział wydatków budżetowych gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w ogóle wydatków produktu 2 Odsetek powierzchni województwa objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 4 3 Ilość podmiotów III sektora (fundacji, stowarzyszeń, organizacji społecznych) zarejestrowanych w rejestrze REGON rezultatu Wydatkowanie środków UE na jednego mieszkańca 5 Dochody budżetów JST na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów unijnych w przeliczeniu na liczbę ludności L.p. Propozycja Wykonawcy Nazwa wskaźnika Typ wskaźnika 1 Udział wydatków inwestycyjnych w relacji do budżetów gmin: województwo podregion zielonogórski podregion gorzowski produktu 2 Relatywna produktywność sektora publicznego rezultatu 3 Odsetek powierzchni województwa objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 4 Odsetek osób korzystających z usług on-line świadczonych przez urzędy Wskaźniki dodane Wskaźniki pozostawione lub zmodyfikowane Wskaźniki usunięte Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r.

21 WARTOŚCI DOCELOWE WSKAŹNIKÓW
Zastosowana metodologia prognozowania wartości wskaźników dla roku 2020 Model HERMIN Analiza dynamiki trendów czasowych Regresja liniowa Metoda ekspercka Metody specyficzne-indywidualne Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r.

22 Wartość dla roku 2020 Lubuskie Wartość dla roku 2020 Polska
WARTOŚCI DOCELOWE WSKAŹNIKÓW Nazwa wskaźnika Jednostka miary Źródło danych Wartość bazowa Lubuskie Polska Wartość dla roku 2020 Lubuskie Wartość dla roku 2020 Polska Wskaźniki celu głównego - Wykorzystanie potencjałów województwa lubuskiego do wzrostu jakości życia, dynamizowania konkurencyjnej gospodarki, zwiększenia spójności regionu oraz efektywnego zarządzania jego rozwojem 1 Produkt Krajowy Brutto per capita Polska=100 % GUS 85,4 (2009) 100  90,6  2 Produkt Krajowy Brutto per capita (w PPS) UE27=100 EUROSTAT 48,2 (2009) 63 (2010) 68  79,7 Produkt Krajowy Brutto per capita Województwo=100 Podregion zielonogórski Podregion gorzowski  97,3 104,4 (2009) - 99,3 101,7  4 Wartość Dodana Brutto na 1 pracującego 67 264 (2009) 79 292 (2010) 5 Przeciętne dalsze trwanie życia M/K lata 71,5/80,1 (2010) 72,1/ 80,6 74/82,8  74,6/ 82,4 (KSRR) Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r.

23 Wartość dla roku 2020 Lubuskie Wartość dla roku 2020 Polska
WARTOŚCI DOCELOWE WSKAŹNIKÓW Nazwa wskaźnika Jed. mia Źródło danych Wartość bazowa Lubuskie Polska Wartość dla roku 2020 Lubuskie Wartość dla roku 2020 Polska 1. cel strategiczny – Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka regionalna 1 Nakłady na działalność B+R w relacji do PKB % GUS 0,10 (2010) 0,74 (2010) 0,19  0,88 2 Absolwenci szkół wyższych na kierunkach matematycznych, przyrodniczych i technicznych (% absolwentów szkół wyższych ogółem) 14,7 (2010)  18,2 (KSRR) 16,6  27,0 Wskaźnik zatrudnienia wg BAEL (liczba pracujących w wieku 15-/64 w % ogólnej liczby ludności w tym wieku) GUS (BAEL) 62,9 (2010) 59,3 (2010) 74,7  63,3 4 Struktura pracujących wg sektorów ekonomicznych: przemysł usługi rynkowe budownictwo rolnictwo usługi nierynkowe    27,8 38,2 6,2 7,8 20 22,1 36,7 8,1 12,8 20,3 26,8 42,7 6 6,9 17,6 23,3 38,1 9,2 9,1 5 Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w obiektach zakwaterowania zbiorowego 27,3 (2010) 46,2 (2010) 31 - Udział produkcji energii elektrycznej z OZE w produkcji energii elektrycznej ogółem 8,6 (2010)  2,5 12,5 (MRR)  Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r.

24 Wartość dla roku 2020 Lubuskie Wartość dla roku 2020 Polska
WARTOŚCI DOCELOWE WSKAŹNIKÓW Nazwa wskaźnika Jednostka miary Źródło danych Wartość bazowa Lubuskie Polska Wartość dla roku 2020 Lubuskie Wartość dla roku 2020 Polska 2. Cel strategiczny - Wysoka dostępność transportowa i teleinformatyczna 1 Liczba mieszkańców w strefach dostępności drogowej Zielonej Góry: 30 min 60 min 90 min Gorzowa Wielkopolskiego: 30 min 60 min 90 min tys. osób IGiPZ PAN 245 739 1502 (2008) 198 503 1128 57,9  (KSRR ludność objęta zasięgiem izochrony 60 względem miast woj.) 2 789 652 635 2 046 802 219 68,0% 2 Liczba mieszkańców w strefach dostępności kolejowej Zielonej Góry: 30 min 60 min 90 min  195 523 1053 189 391 760 218 716 1954 380 744 2576 3 Odsetek gospodarstw domowych posiadających komputer (z dostępem do Internetu) % GUS 60,5 (2010)  59,6 (2010) 84,3 - 4 Odsetek podmiotów gospodarczych posiadających dostęp do Internetu szerokopasmowego 95,1 (2010) 95,8 (2010)  99 Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r.

25 WARTOŚCI DOCELOWE WSKAŹNIKÓW
Nazwa wskaźnika Jednostka miary Źródło danych Wartość bazowa Lubuskie Polska Wartość dla roku 2020 Lubuskie Wartość dla roku 2020 Polska 3. Cel strategiczny - Społeczna i terytorialna spójność regionu 1 Stopa bezrobocia % GUS (BAEL) 10,5 (2010) 9,7 (2010) 7,2  7,0 2 Liczba dzieci w wieku 3-5 lat w placówkach wychowania przedszkolnego w % ogółu dzieci w tej grupie wiekowej: województwo podregion zielonogórski podregion gorzowski GUS 65,6 65,8 65,3  50,52 (KSRR) 78,5 78,6 78,3 85,00  Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym 15,2 (2010)  17 13,1 - 4 Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków 68,4 64,4 74,9 (2010)   65,2 77,8 82,2 5 Urodzenia żywe na 1 tys. mieszkańców województwo 10,8 10,9 10,8  14,1 14 Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r.

26 WARTOŚCI DOCELOWE WSKAŹNIKÓW
Nazwa wskaźnika Jednostka miary Źródło danych Wartość bazowa Lubuskie Polska Wartość dla roku 2020 Lubuskie Wartość dla roku 2020 Polska 4. Cel strategiczny - Region efektywnie zarządzany 1 Udział wydatków inwestycyjnych w relacji do budżetów gmin: województwo podregion zielonogórski podregion gorzowski % BIP 26,5 26,4 26,6 (2011) 28,2 36,8 36,4 37,4 - 2 Relatywna produktywność sektora publicznego GUS 16,3 15,5 18,7 17,9 Odsetek powierzchni województwa objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 44,9 (2010) 43,93 58 4 Odsetek osób korzystających z usług on-line świadczonych przez urzędy MSWiA 21,1 (2008) 33 (KSRR) 60 100 Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r.

27 Ocena spójności wewnętrznej dokumentu (1)
SPÓJNOŚĆ WEWNĘTRZNA Ocena spójności wewnętrznej dokumentu (1) Podział na cele strategiczne, operacyjne i kierunki interwencji, jak również strukturę celów operacyjnych dla każdego priorytetu, został rozróżniony przejrzyście. Zgodność pomiędzy poszczególnymi obszarami interwencji można ogólnie ocenić dostatecznie. Poszczególne kierunki interwencji wiążą się ze sobą i uzupełniają wzajemnie, dając efekt synergii. Należy jednak zaznaczyć, że wyniku spójności wewnętrznej projektu SRWL, nie należy łączyć z oceną merytoryczną przyjętych założeń. Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r.

28 Ocena spójności wewnętrznej dokumentu (2)
SPÓJNOŚĆ WEWNĘTRZNA Ocena spójności wewnętrznej dokumentu (2) Powiązanie celów strategicznych, celów operacyjnych i kierunków interwencji jest spójne i logiczne. Każdy element jest opisany w wystarczający sposób wraz z uzasadnieniem lub wskazaniem na powiązanie z pozostałymi elementami programu, sformalizowanego w postaci jasno sprecyzowanej strategii. Widoczne jest to szczególnie w przypadku połączenia pomiędzy głównymi obszarami interwencji a budżetem i jego uszczegółowieniem. W ujęciu ogólnym, spójność wewnętrzną SRWL 2020 należy uznać za wystarczającą, szczególnie w ramach części projekcyjnej. Większość działań stanowi logiczną konsekwencję informacji zawartych we wcześniejszych rozdziałach. Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r.

29 1. MODEL I STRUKTURA STRATEGII
REKOMENDACJE STRATEGICZNE 1. MODEL I STRUKTURA STRATEGII Strategia ta z założenia dotyczy wszystkich istotnych dla województwa kwestii, a nie tylko tych na jakie Urząd Marszałkowski ma wpływ, co jest konwencją jaką zdecydowanie preferujemy. Struktura jest poprawna i logiczna. Istotna jest asymetria pomiędzy częścią diagnostyczną a prospektywną co czyni Strategię znacznie mniej czytelną i wymaga wyeliminowania. Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r.

30 2. DIAGNOZA STRATEGICZNA
REKOMENDACJE STRATEGICZNE 2. DIAGNOZA STRATEGICZNA Jest bardzo daleka od „strategiczności”. Jest bardzo obszerna w relacji do części Strategii dotyczącej „polityki”. Niezbędna jest zasadnicza modyfikacja układu. Rekomendujemy jej przesunięcie do aneksu, aby nie zamulała wiodących treści Strategii. Załączamy propozycję wprowadzenia diagnostycznych odniesień europejskich. Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r.

31 REKOMENDACJE STRATEGICZNE
3. ANALIZA SWOT Pomimo różnych opisanych w ekspertyzie usterek może być dobrą podstawą kształtowania polityki regionalnej województwa. Rejestrujemy niespójności z diagnozą strategiczną, oczywiście SWOT jest znacznie bardziej profesjonalną podstawą kształtowania polityki regionalnej województwa lubuskiego niż wspomniana już diagnoza. Widać, że analiza SWOT powstała metodą warsztatową, przy partycypacji społecznej. Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r.

32 4. OBSZARY STRATEGICZNEJ INTERWENCJI
REKOMENDACJE STRATEGICZNE 4. OBSZARY STRATEGICZNEJ INTERWENCJI Konsekwentna próba zachowania zgodności merytorycznej Strategii Województwa Lubuskiego z Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego, co jest oczywiście pozytywne. Kwestia braku map, wykazów itp. ilustrujących zasięgi poszczególnych obszarów strategicznej interwencji. Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r.

33 5. CELE STRATEGICZNE, CELE OPERACYJNE I KIERUNKI INTERWENCJI
REKOMENDACJE STRATEGICZNE 5. CELE STRATEGICZNE, CELE OPERACYJNE I KIERUNKI INTERWENCJI Poprawna identyfikacja celów strategicznych, zgodna z KSRR. Sporo usterek w przypadku celów operacyjnych, które jednak dają się wyeliminować. Brak ładu jeśli idzie o kierunki interwencji, w tej postaci nie nadają się do dokumentu Strategii, w najlepszym przypadku po uporządkowaniu przesunięcie do aneksu, bowiem jest to materia programów operacyjnych. Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r.

34 6. ZASTOSOWANE WSKAŹNIKI
REKOMENDACJE STRATEGICZNE 6. ZASTOSOWANE WSKAŹNIKI Strategia wymaga zasadniczej modyfikacji w tym zakresie. Propozycje zostały zawarte w tej ekspertyzie (rezygnacja z wskaźników mało diagnostycznych, inspiracje z modelowania typu HERMIN, dokumentu Europa 2020). Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r.

35 7. EWALUACJA SYSTEMU WSKAŹNIKÓW
REKOMENDACJE STRATEGICZNE 7. EWALUACJA SYSTEMU WSKAŹNIKÓW Kwestia racjonalnej redukcji liczby wskaźników, poprzez eliminację mało diagnostycznych. Do strategii powinny zostać wprowadzone propozycje odnośnie systemu monitorowania Strategii (raporty, aktualizacje, powiązanie z monitoringiem innych dokumentów). Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r.

36 REKOMENDACJE STRATEGICZNE
8. ODNIESIENIE DO KSRR 2020 To jest silna strona przedkładanego projektu, Strategii zarówno w warstwie programowej jak i praktycznej. Należy zwrócić uwagę na fakt, że kluczowy dokument będący odniesieniem dla wszystkich strategii średniookresowych w Polsce w tej dekadzie czyli „Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju do roku 2020” utknęła przed Radą Ministrów. Jeśli zostanie uchwalona przez RM niezbędne będzie dokonanie stosownej aktualizacji strategii województwa lubuskiego. Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r.

37 9. EUROPEJSKOŚĆ DOKUMENTU
REKOMENDACJE STRATEGICZNE 9. EUROPEJSKOŚĆ DOKUMENTU Wymiar Unii Europejskiej w Strategii jest obecny w wymiarze śladowym, co w przypadku najbardziej wrażliwego na uwarunkowania „europejskie” województwa jest niezrozumiałe. Dotyczy to zarówno bezpośredniego sąsiedztwa (Niemcy) jak też polityk i priorytetów europejskich (Strategia Europa 2020, europejska polityka spójności ). Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r.

38 REKOMENDACJE STRATEGICZNE
10. LISTA PROJEKTÓW Generalnie strategia średniookresowa nie powinna zawierać listy konkretnych projektów (przedsięwzięć), chyba że mają one charakter systemowy. W Strategii pominięto projekty (przedsięwzięcia) o charakterze systemowym, zapisano natomiast szereg konkretnych projektów. W wyjątkowych przypadkach, jeśli jest to wynikiem konsensusu społecznego wszystkich kluczowych aktorów, jest to dopuszczalne, jednak w przypadku województwa lubuskiego mógłby to być co najwyżej aneks do Strategii. Projekty regionalne i makroregionalne – relacja. Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r.

39 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Ekspertyza projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020"

Podobne prezentacje


Reklamy Google