Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zielona Góra, 6 lipca 2012 Ekspertyza projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 wraz z określeniem wartości wskaźników docelowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zielona Góra, 6 lipca 2012 Ekspertyza projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 wraz z określeniem wartości wskaźników docelowych."— Zapis prezentacji:

1 Zielona Góra, 6 lipca 2012 Ekspertyza projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 wraz z określeniem wartości wskaźników docelowych

2 SKŁAD ZESPOŁU ZAŁOŻENIA METODYCZNE Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r. Nina Baczyńska Jan Charkiewicz Wojciech Dziemianowicz Joanna Kudełko Zbigniew Mogiła Paulina Nowicka Jacek Szlachta Małgorzata Wysocka Janusz Zaleski

3 CEL EKSPERTYZY ZAŁOŻENIA METODYCZNE Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r. Kompleksowa ocena projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego pozwalająca na sformułowanie uwag, wniosków i rekomendacji służących podniesieniu jakości merytorycznej oraz formalnej tego dokumentu.

4 ZAKRES PRZEDMIOTOWY ANALIZY ZAŁOŻENIA METODYCZNE Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r. diagnoza analiza SWOT wyzwania rozwojowe obszary strategicznej interwencji cele i kierunki interwencji kluczowe przedsięwzięcia regionalne wskaźniki monitoringu spójność wewnętrzna dokumentu spójność zewnętrzna dokumentu

5 KRYTERIA EWALUACJI ZAŁOŻENIA METODYCZNE Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r. trafność spójność efektywność (potencjalna) Dodatkowo: kompletność poprawność

6 NARZĘDZIA BADAWCZE ZAŁOŻENIA METODYCZNE Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r. analiza desk research analiza czterech kapitałów matryce logiczne wywiady pogłębione modelowanie makroekonomiczne oparte o metodologię HERMIN

7 DIAGNOZA STRATEGICZNA WYNIKI ANALIZ Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r. Kryterium Pytanie ewaluacyjneSyntetyczna odpowiedź Trafność Czy trafnie zostały wybrane obszary diagnostyczne? Odpowiedź częściowo pozytywna. Przyjęty podział na cztery kapitały utrudnia przeprowadzenie analiz w ujęciu problemowym. Również układ treści w ramach poszczególnych kapitałów nie zawsze stanowi logiczną całość. Kompletność Czy zakres informacyjny diagnozy jest wystarczający? Odpowiedź negatywna. Nie uwzględniono w dostatecznym stopniu informacji i wniosków płynących z opracowań przygotowanych w ramach procesu aktualizacji Strategii. PoprawnośćCzy opisy diagnostyczne są wystarczająco poprawne? Odpowiedź częściowo pozytywna. Prezentowane analizy zbyt często ograniczają się do prezentacji zmian na podstawie danych za dwa lata, a także bazują na danych bezwzględnych. Ponadto rozdział wymaga korekty redaktorskiej.

8 ANALIZA SWOT WYNIKI ANALIZ Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r. KryteriumPytanie ewaluacyjneSyntetyczna odpowiedź Trafność Czy w analizie SWOT trafnie zostały zidentyfikowane czynniki? Odpowiedź częściowo pozytywna. Znaczna część wskazanych czynników nie wynika z diagnozy strategicznej, lecz z odrębnego dokumentu. Poprawność Czy analiza SWOT została wykonana poprawnie pod względem metodycznym? Odpowiedź częściowo pozytywna. Problemami są zbyt duża liczba wyróżnionych czynników, niedookreślenie części czynników, uwzględnienie czynników odnoszących się do przyszłości a nie stanu obecnego, kolejność czynników. KompletnośćCzy analiza SWOT jest kompletna? Odpowiedź pozytywna.

9 WYZWANIA ROZWOJOWE WYNIKI ANALIZ Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r. KryteriumPytanie ewaluacyjneSyntetyczna odpowiedź Trafność Czy trafnie zostały zidentyfikowane wyzwania rozwojowe? Odpowiedź częściowo pozytywna. W poszczególnych opisach wyzwań rozważenia wymaga uwzględnienie dodatkowych elementów warunkujących sprostanie wyzwaniom. Poprawność Czy przyjęty sposób wyznaczenia wyzwań rozwojowych jest poprawny? Odpowiedź pozytywna. KompletnośćCzy opis wyzwań rozwojowych jest wystarczający? Odpowiedź pozytywna.

10 OBSZARY STRATEGICZNEJ INWERWENCJI (1) WYNIKI ANALIZ Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r. Miasta wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne Ośrodki subregionalne i lokalne Obszary o najwyższych walorach kulturowych i przyrodniczych, w tym objęte ochroną prawną Obszary potencjalnej eksploatacji złóż surowców o strategicznym znaczeniu Obszary przygraniczne Obszary o najkorzystniejszych warunkach dla prowadzenia gospodarki rolnej Obszary wiejskie, w szczególności o słabym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego Obszary zagrożone powodziami

11 OBSZARY STRATEGICZNEJ INWERWENCJI (2) WYNIKI ANALIZ Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r. KryteriumPytanie ewaluacyjneSyntetyczna odpowiedź Trafność Czy trafnie zostały zidentyfikowane obszary strategicznej interwencji? Odpowiedź częściowo pozytywna. Ograniczone powiązania ze wskazanymi wyzwaniami rozwojowymi oraz brak kryteriów jakie posłużyły do identyfikacji OSI uniemożliwiają pełną weryfikację trafności. Jednocześnie nie została zachowana typologia OSI wskazana w KSRR. Kompletność Czy opis obszarów strategicznej interwencji jest wystarczający? Odpowiedź częściowo pozytywna. Wyróżnione OSI (wraz z opisem) obejmują najważniejsze wyzwania i problemy województwa w ujęciu geograficznym. Rozważenia wymaga wyodrębnienie dodatkowych OSI wskazanych w KSRR, a w projekcie SRWL zawartych w innych OSI. PoprawnośćCzy sposób wyznaczenia obszarów strategicznej interwencji jest poprawny? Odpowiedź częściowo pozytywna. Nie wyjaśniono na jakich zasadach wyznaczono obszary strategicznej interwencji. Uzupełnienia wymaga opisy OSI o kryteria pozwalające na ich identyfikację.

12 CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ (1) WYNIKI ANALIZ Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r. Cel główny: Wykorzystanie potencjałów województwa lubuskiego do wzrostu jakości życia, dynamizowania konkurencyjnej gospodarki, zwiększenia spójności regionu oraz efektywnego zarządzania jego rozwojem 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka regionalna 2. Wysoka dostępność transportowa i teleinformatyczna 3. Społeczna i terytorialna spójność regionu 4. Region efektywnie zarządzany cele strategiczne cele operacyjne kierunki interwencji zadania

13 CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ (2) WYNIKI ANALIZ Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r. KryteriumPytanie ewaluacyjneSyntetyczna odpowiedź Trafność Czy cele i kierunki interwencji odpowiadają na potrzeby? Czy podobne cele i kierunki interwencji znajdują się w polu zainteresowania strategii innych województw? Odpowiedź pozytywna. Poprawność Czy cele i kierunki interwencji zostały sformułowane poprawnie? Odpowiedź częściowo pozytywna. Uporządkowania wymagają zapisy na poziomie kierunków interwencji. Kompletność Czy opis planu strategicznego zawiera wszystkie niezbędne elementy? Odpowiedź częściowo pozytywna. Brakuje wskazania relacji pomiędzy celami a wyznaczonymi obszarami strategicznej interwencji. Efektywność (potencjalna) Czy istnieje możliwość doboru bardziej efektywnych działań dla realizacji celów? Brak możliwości oceny.

14 STRATEGICZNE PRZEDSIĘWZIĘCIA REGIONALNE WYNIKI ANALIZ Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r. KryteriumPytanie ewaluacyjneSyntetyczna odpowiedź Trafność Czy trafnie zostały zidentyfikowane regionalne strategiczne przedsięwzięcia? Odpowiedź częściowo pozytywna. Wskazano jedynie przedsięwzięcia inwestycyjne. Przeważają przedsięwzięcia w ramach celu 2 projektu SRWL. Poprawność Czy zasady wyznaczenia strategicznych przedsięwzięć są poprawne? Odpowiedź pozytywna. KompletnośćCzy rozdział dotyczący strategicznych przedsięwzięć jest kompletny? Odpowiedź pozytywna.

15 LICZBA WSKAŹNIKÓW W UKŁADZIE STRUKTURALNYM SRWL PROJEKT UM (PROPOZYCJA WYKONAWCY) TRAFNOŚĆ DOBORU WSKAŹNIKÓW Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r. CEL GŁÓWNY 5 (5) Cel 1 12 (6) Cel 2 5 (4) Cel 3 8 (5) Cel 4 5 (4)

16 WSKAŹNIKI CELU GŁÓWNEGO Wykorzystanie potencjałów województwa lubuskiego do wzrostu jakości życia, dynamizowania konkurencyjnej gospodarki, zwiększenia spójności regionu oraz efektywnego zarządzania jego rozwojem TRAFNOŚĆ DOBORU WSKAŹNIKÓW Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r. Wskaźniki dodane Wskaźniki usunięte Wskaźniki pozostawione lub zmodyfikowane

17 WSKAŹNIKI 1 CELU STRATEGICZNEGO Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka regionalna TRAFNOŚĆ DOBORU WSKAŹNIKÓW Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r. Wskaźniki dodane Wskaźniki usunięte Wskaźniki pozostawione lub zmodyfikowane

18 WSKAŹNIKI 2 CELU STRATEGICZNEGO Wysoka dostępność transportowa i teleinformatyczna TRAFNOŚĆ DOBORU WSKAŹNIKÓW Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r. Wskaźniki dodane Wskaźniki usunięte Wskaźniki pozostawione lub zmodyfikowane

19 WSKAŹNIKI 3 CELU STRATEGICZNEGO Społeczna i terytorialna spójność regionu TRAFNOŚĆ DOBORU WSKAŹNIKÓW Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r. Wskaźniki dodane Wskaźniki usunięte Wskaźniki pozostawione lub zmodyfikowane

20 WSKAŹNIKI 4 CELU STRATEGICZNEGO Region efektywnie zarządzany TRAFNOŚĆ DOBORU WSKAŹNIKÓW Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r. Wskaźniki dodane Wskaźniki usunięte Wskaźniki pozostawione lub zmodyfikowane

21 ZASTOSOWANA METODOLOGIA PROGNOZOWANIA WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW DLA ROKU 2020 WARTOŚCI DOCELOWE WSKAŹNIKÓW Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r. Model HERMIN Analiza dynamiki trendów czasowych Regresja liniowa Metoda ekspercka Metody specyficzne-indywidualne

22 WARTOŚCI DOCELOWE WSKAŹNIKÓW Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r. Nazwa wskaźnika Jednostka miary Źródło danych Wartość bazowa Lubuskie Wartość bazowa Polska Wartość dla roku 2020 Lubuskie Wartość dla roku 2020 Polska Wskaźniki celu głównego - Wykorzystanie potencjałów województwa lubuskiego do wzrostu jakości życia, dynamizowania konkurencyjnej gospodarki, zwiększenia spójności regionu oraz efektywnego zarządzania jego rozwojem 1 Produkt Krajowy Brutto per capita Polska=100 %GUS85,4 (2009)100 90,6 100 2 Produkt Krajowy Brutto per capita (w PPS) UE27=100 %EUROSTAT48,2 (2009)63 (2010)68 79,7 3 Produkt Krajowy Brutto per capita Województwo=100 Podregion zielonogórski Podregion gorzowski %GUS 97,3 104,4 (2009) - 99,3 101,7 - 4 Wartość Dodana Brutto na 1 pracującego złGUS67 264 (2009) 79 292 (2010) 125 310144 243 5 Przeciętne dalsze trwanie życia M/K lataGUS 71,5/80,1 (2010) 72,1/ 80,674/82,8 74,6/ 82,4 (KSRR)

23 WARTOŚCI DOCELOWE WSKAŹNIKÓW Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r. Nazwa wskaźnika Jed. mia Źródło danych Wartość bazowa Lubuskie Wartość bazowa Polska Wartość dla roku 2020 Lubuskie Wartość dla roku 2020 Polska 1. cel strategiczny – Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka regionalna 1 Nakłady na działalność B+R w relacji do PKB %GUS0,10 (2010) 0,74 (2010) 0,19 0,88 2 Absolwenci szkół wyższych na kierunkach matematycznych, przyrodniczych i technicznych (% absolwentów szkół wyższych ogółem) %GUS14,7 (2010) 18,2 (KSRR) 16,6 27,0 (KSRR) 3 Wskaźnik zatrudnienia wg BAEL (liczba pracujących w wieku 15-/64 w % ogólnej liczby ludności w tym wieku) % GUS (BAEL) 62,9 (2010)59,3 (2010)74,7 63,3 4 Struktura pracujących wg sektorów ekonomicznych: przemysł usługi rynkowe budownictwo rolnictwo usługi nierynkowe % GUS (BAEL) (2010) 27,8 38,2 6,2 7,8 20 (2010) 22,1 36,7 8,1 12,8 20,3 26,8 42,7 6 6,9 17,6 23,3 38,1 9,2 9,1 20,3 5 Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w obiektach zakwaterowania zbiorowego %GUS27,3 (2010)46,2 (2010)31- 6 Udział produkcji energii elektrycznej z OZE w produkcji energii elektrycznej ogółem % GUS8,6 (2010) 2,5 (KSRR) 12,5 20 (MRR)

24 WARTOŚCI DOCELOWE WSKAŹNIKÓW Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r. Nazwa wskaźnika Jedno stka miary Źródło danych Wartość bazowa Lubuskie Wartość bazowa Polska Wartość dla roku 2020 Lubuskie Wartość dla roku 2020 Polska 2. Cel strategiczny - Wysoka dostępność transportowa i teleinformatyczna 1 Liczba mieszkańców w strefach dostępności drogowej Zielonej Góry: 30 min 60 min 90 min Gorzowa Wielkopolskiego: 30 min 60 min 90 min tys. osób IGiPZ PAN 245 739 1502 (2008) 198 503 1128 (2008) 57,9 (KSRR ludność objęta zasięgiem izochrony 60 względem miast woj.) 2 789 652 635 2 046 802 219 68,0% (KSRR ludność objęta zasięgiem izochrony 60 względem miast woj.) 2 Liczba mieszkańców w strefach dostępności kolejowej Zielonej Góry: 30 min 60 min 90 min Gorzowa Wielkopolskiego: 30 min 60 min 90 min tys. osób IGiPZ PAN 195 523 1053 (2008) 189 391 760 (2008) 218 716 1954 380 744 2576 3 Odsetek gospodarstw domowych posiadających komputer (z dostępem do Internetu) %GUS60,5 (2010) 59,6 (2010) 84,3- 4Odsetek podmiotów gospodarczych posiadających dostęp do Internetu szerokopasmowego %GUS95,1 (2010)95,8 (2010) 99-

25 WARTOŚCI DOCELOWE WSKAŹNIKÓW Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r. Nazwa wskaźnika Jednostka miary Źródło danych Wartość bazowa Lubuskie Wartość bazowa Polska Wartość dla roku 2020 Lubuskie Wartość dla roku 2020 Polska 3. Cel strategiczny - Społeczna i terytorialna spójność regionu 1 Stopa bezrobocia%GUS (BAEL)10,5 (2010) 9,7 (2010) 7,2 7,0 2 Liczba dzieci w wieku 3-5 lat w placówkach wychowania przedszkolnego w % ogółu dzieci w tej grupie wiekowej: województwo podregion zielonogórski podregion gorzowski %GUS 65,6 65,8 65,3 (2010) 50,52 (KSRR) 78,5 78,6 78,3 85,00 (KSRR) 3 Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym %GUS15,2 (2010) 1713,1- 4 Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków województwo podregion zielonogórski podregion gorzowski %GUS 68,4 64,4 74,9 (2010) 65,2 78,6 77,8 82,2 - 5 Urodzenia żywe na 1 tys. mieszkańców województwo podregion zielonogórski podregion gorzowski %GUS 10,8 10,9 (2010) 10,8 14,1 14 14,1 -

26 WARTOŚCI DOCELOWE WSKAŹNIKÓW Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r. Nazwa wskaźnika Jednost ka miary Źródło danych Wartość bazowa Lubuskie Wartość bazowa Polska Wartość dla roku 2020 Lubuskie Wartość dla roku 2020 Polska 4. Cel strategiczny - Region efektywnie zarządzany 1 Udział wydatków inwestycyjnych w relacji do budżetów gmin: województwo podregion zielonogórski podregion gorzowski %BIP 26,5 26,4 26,6 (2011) 28,2 36,8 36,4 37,4 - 2 Relatywna produktywność sektora publicznego %GUS 16,3 15,5 18,7 17,9 3 Odsetek powierzchni województwa objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego %GUS 44,9 (2010) 43,93 58 - 4 Odsetek osób korzystających z usług on-line świadczonych przez urzędy %MSWiA21,1 (2008) 33 (KSRR) 60 100 (KSRR)

27 OCENA SPÓJNOŚCI WEWNĘTRZNEJ DOKUMENTU (1) SPÓJNOŚĆ WEWNĘTRZNA Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r. Podział na cele strategiczne, operacyjne i kierunki interwencji, jak również strukturę celów operacyjnych dla każdego priorytetu, został rozróżniony przejrzyście. Zgodność pomiędzy poszczególnymi obszarami interwencji można ogólnie ocenić dostatecznie. Poszczególne kierunki interwencji wiążą się ze sobą i uzupełniają wzajemnie, dając efekt synergii. Należy jednak zaznaczyć, że wyniku spójności wewnętrznej projektu SRWL, nie należy łączyć z oceną merytoryczną przyjętych założeń.

28 OCENA SPÓJNOŚCI WEWNĘTRZNEJ DOKUMENTU (2) SPÓJNOŚĆ WEWNĘTRZNA Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r. Powiązanie celów strategicznych, celów operacyjnych i kierunków interwencji jest spójne i logiczne. Każdy element jest opisany w wystarczający sposób wraz z uzasadnieniem lub wskazaniem na powiązanie z pozostałymi elementami programu, sformalizowanego w postaci jasno sprecyzowanej strategii. Widoczne jest to szczególnie w przypadku połączenia pomiędzy głównymi obszarami interwencji a budżetem i jego uszczegółowieniem. W ujęciu ogólnym, spójność wewnętrzną SRWL 2020 należy uznać za wystarczającą, szczególnie w ramach części projekcyjnej. Większość działań stanowi logiczną konsekwencję informacji zawartych we wcześniejszych rozdziałach.

29 1. MODEL I STRUKTURA STRATEGII REKOMENDACJE STRATEGICZNE Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r. Strategia ta z założenia dotyczy wszystkich istotnych dla województwa kwestii, a nie tylko tych na jakie Urząd Marszałkowski ma wpływ, co jest konwencją jaką zdecydowanie preferujemy. Struktura jest poprawna i logiczna. Istotna jest asymetria pomiędzy częścią diagnostyczną a prospektywną co czyni Strategię znacznie mniej czytelną i wymaga wyeliminowania.

30 2. DIAGNOZA STRATEGICZNA REKOMENDACJE STRATEGICZNE Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r. Jest bardzo daleka od strategiczności. Jest bardzo obszerna w relacji do części Strategii dotyczącej polityki. Niezbędna jest zasadnicza modyfikacja układu. Rekomendujemy jej przesunięcie do aneksu, aby nie zamulała wiodących treści Strategii. Załączamy propozycję wprowadzenia diagnostycznych odniesień europejskich.

31 3. ANALIZA SWOT REKOMENDACJE STRATEGICZNE Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r. Pomimo różnych opisanych w ekspertyzie usterek może być dobrą podstawą kształtowania polityki regionalnej województwa. Rejestrujemy niespójności z diagnozą strategiczną, oczywiście SWOT jest znacznie bardziej profesjonalną podstawą kształtowania polityki regionalnej województwa lubuskiego niż wspomniana już diagnoza. Widać, że analiza SWOT powstała metodą warsztatową, przy partycypacji społecznej.

32 4. OBSZARY STRATEGICZNEJ INTERWENCJI REKOMENDACJE STRATEGICZNE Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r. Konsekwentna próba zachowania zgodności merytorycznej Strategii Województwa Lubuskiego z Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego, co jest oczywiście pozytywne. Kwestia braku map, wykazów itp. ilustrujących zasięgi poszczególnych obszarów strategicznej interwencji.

33 5. CELE STRATEGICZNE, CELE OPERACYJNE I KIERUNKI INTERWENCJI REKOMENDACJE STRATEGICZNE Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r. Poprawna identyfikacja celów strategicznych, zgodna z KSRR. Sporo usterek w przypadku celów operacyjnych, które jednak dają się wyeliminować. Brak ładu jeśli idzie o kierunki interwencji, w tej postaci nie nadają się do dokumentu Strategii, w najlepszym przypadku po uporządkowaniu przesunięcie do aneksu, bowiem jest to materia programów operacyjnych.

34 6. ZASTOSOWANE WSKAŹNIKI REKOMENDACJE STRATEGICZNE Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r. Strategia wymaga zasadniczej modyfikacji w tym zakresie. Propozycje zostały zawarte w tej ekspertyzie (rezygnacja z wskaźników mało diagnostycznych, inspiracje z modelowania typu HERMIN, dokumentu Europa 2020).

35 7. EWALUACJA SYSTEMU WSKAŹNIKÓW REKOMENDACJE STRATEGICZNE Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r. Kwestia racjonalnej redukcji liczby wskaźników, poprzez eliminację mało diagnostycznych. Do strategii powinny zostać wprowadzone propozycje odnośnie systemu monitorowania Strategii (raporty, aktualizacje, powiązanie z monitoringiem innych dokumentów).

36 8. ODNIESIENIE DO KSRR 2020 REKOMENDACJE STRATEGICZNE Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r. To jest silna strona przedkładanego projektu, Strategii zarówno w warstwie programowej jak i praktycznej. Należy zwrócić uwagę na fakt, że kluczowy dokument będący odniesieniem dla wszystkich strategii średniookresowych w Polsce w tej dekadzie czyli Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju do roku 2020 utknęła przed Radą Ministrów. Jeśli zostanie uchwalona przez RM niezbędne będzie dokonanie stosownej aktualizacji strategii województwa lubuskiego.

37 9. EUROPEJSKOŚĆ DOKUMENTU REKOMENDACJE STRATEGICZNE Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r. Wymiar Unii Europejskiej w Strategii jest obecny w wymiarze śladowym, co w przypadku najbardziej wrażliwego na uwarunkowania europejskie województwa jest niezrozumiałe. Dotyczy to zarówno bezpośredniego sąsiedztwa (Niemcy) jak też polityk i priorytetów europejskich (Strategia Europa 2020, europejska polityka spójności 2014-2020).

38 10. LISTA PROJEKTÓW REKOMENDACJE STRATEGICZNE Ekspertyza Strategii… Zielona Góra, 6 lipca 2012 r. Generalnie strategia średniookresowa nie powinna zawierać listy konkretnych projektów (przedsięwzięć), chyba że mają one charakter systemowy. W Strategii pominięto projekty (przedsięwzięcia) o charakterze systemowym, zapisano natomiast szereg konkretnych projektów. W wyjątkowych przypadkach, jeśli jest to wynikiem konsensusu społecznego wszystkich kluczowych aktorów, jest to dopuszczalne, jednak w przypadku województwa lubuskiego mógłby to być co najwyżej aneks do Strategii. Projekty regionalne i makroregionalne – relacja.

39 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Zielona Góra, 6 lipca 2012 Ekspertyza projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 wraz z określeniem wartości wskaźników docelowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google