Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU GIMNAZJUM NR 2 IM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU GIMNAZJUM NR 2 IM"— Zapis prezentacji:

1 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU GIMNAZJUM NR 2 IM
KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU GIMNAZJUM NR 2 IM. ARMII KRAJOWEJ W KWIDZYNIE W LATACH 2007 – 2012 Kwidzyn, 27 kwietnia 2007 r.

2 MISJA SZKOŁY We współpracy z rodzicami stwarzać takie warunki, aby poprzez doświadczanie i pogłębianie wiedzy rozwijać zdolności, zainteresowania i fantazję oraz wzbudzać zapał do nauki tak, aby uczniowie zawsze byli ciekawi świata i chłonni wiedzy.

3 CELE GŁÓWNE Stworzenie uczniom jak najlepszych warunków do zdobycia wiedzy, harmonijnego rozwoju intelektualnego, duchowego, moralnego, społecznego i fizycznego. Tworzenie systemu opieki i wychowania w duchu patriotyzmu, wychowania obywatelskiego, poszanowania prawa, tolerancji i przestrzegania praw człowieka, zapewniającego bezpieczeństwo, dającego możliwość pełnego rozwoju i dostępu do potrzebnej pomocy a także wspierającego rodziny w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Stworzenie uczniom warunków i motywacji do zdobywania jak najpełniejszej wiedzy o państwach Europy i kształtowanie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w tej wspólnocie. Wzmocnienie roli rodziców w planowaniu i realizacji zadań statutowych szkoły. Stworzenie uczniom możliwości rozwoju zainteresowań i zdolności, by mogli w szkole nie tylko „uczyć się i wychowywać” , ale równocześnie stale dążyć do samorozwoju, do pracy nad sobą, do poszukiwania i rozwijania swoich „horyzontów”.

4 KIERUNKI PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO, PŁASZCZYZNY DZIAŁAŃ
Integrowanie wychowawczych oddziaływań szkoły i rodziny. Dążenie do stworzenia przyjaznej i bezpiecznej atmosfery w szkole. Zapewnienie korzystnych dla zdrowia warunków edukacji. Przygotowanie uczniów do: samokształcenia, samowychowania, podejmowania działań prozdrowotnych. SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA RODZINA SZKOŁA Model zachodzących na siebie stref wpływów na wychowanie.

5 KIERUNKI PROGRAMU PROFILAKTYKI
Promocja zdrowego stylu życia. Profilaktyka uzależnień i przemocy, w tym budowanie systemu przeciwdziałania agresji i przemocy według schematu: System w szkole Jasne normy Rzetelna diagnoza Systematyczna edukacja (profilaktyka) Sprawny system interwencji Przystosowanie młodzieży do życia społecznego – działalność organizacji szkolnych, akcje charytatywne, wolontariat. Działania korekcyjne zachowań pojedynczych uczniów. Wyposażenie uczniów w umiejętność radzenia sobie z emocjami i stresem. Wzmacnianie pozytywnych cech ucznia, rozbudzanie zainteresowań, mobilizowanie do podejmowania aktywności.

6 MODEL ABSOLWENTA ABSOLWENT Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej to uczeń:
samodzielny – dąży do dobra w wymiarze indywidualnym i społecznym, przygotowany do podjęcia decyzji, jaki system kształcenia wybierze dalej, kreatywny w procesie zdobywania umiejętności i gromadzenia wiedzy, mający poczucie własnej wartości, wyposażony w odpowiednią na tym poziomie wiedzę informatyczną, umiejący podjąć konwersację w wybranym języku zachodnim, świadomy zagrożeń dla jego zdrowia i rozwoju, znający zasady dobrego wychowania, odczuwający potrzeby korzystania z dóbr kultury i sztuki, wyposażony w podstawową wiedzę na temat Europy i procesów integracyjnych w niej zachodzących, patriota i obywatel.

7 ŹRÓDŁA PROGRAMOWANIA przepisy prawa,
priorytety MEN, Pomorskiego Kuratora Oświaty, organu prowadzącego szkołę, wyniki egzaminów OKE, wyniki badań prowadzonych przez AUP w Kwidzynie oraz zespół pracowników Uniwersytetu Warszawskiego, wyniki wewnętrznych badań umiejętności i badania opinii, wnioski z ewaluacji pracy szkoły w ostatnich latach.

8 JAK JEST? CO WYNIKA Z BADAŃ?
DYDAKTYKA

9 Analiza porównawcza średnich wyników punktowych szkoły
w latach Zestawienie pokazuje, że szkoła uzyskuje wysokie efekty kształcenia. W kolejnych latach, w miarę nabywania doświadczeń i na skutek doskonalenia warsztatu pracy wyniki są coraz wyższe . Ponadto, jak widać, wyniki z części matematyczno – przyrodniczej są lepsze niż w części humanistycznej.

10 Średnie wyniki z egzaminu gimnazjalnego w latach według OKE w Gdańsku (okręg) w skali staninowej

11 SUKCESY UCZNIÓW W KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KURATORIUM OŚWIATY
Rok szkolny 2002 2003 2004 2005 2006 2007 finaliści 10 17 11 22 30 29 laureaci 4 5 6 14

12 VI miejsce w województwie pomorskim w klasyfikacji gimnazjów
2004/2005 II miejsce w województwie pomorskim w klasyfikacji gimnazjów ze względu na ilość laureatów konkursów przedmiotowych. VI miejsce w województwie pomorskim w klasyfikacji gimnazjów w rywalizacji sportowej. 2005/2006 I miejsce w województwie pomorskim w klasyfikacji gimnazjów 2006/2007 I miejsce w województwie pomorskim w klasyfikacji gimnazjów ze względu na ilość laureatów konkursów przedmiotowych. ? miejsce w województwie pomorskim w klasyfikacji gimnazjów w rywalizacji sportowej.

13 Sukcesy uczniów w innych konkursach na przykładzie roku 2005/2006
na szczeblu międzynarodowym na szczeblu ogólnopolskim na szczeblu wojewódzkim III miejsce w międzynarodowym konkursie na plakat promujący Zimowe Igrzyska w Turynie, II miejsce w Międzynarodowych Igrzyskach Euroregionu Bałtyckiego w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców. IV miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Zamki Gotyckie”, brązowy medal w II Ogólnopolskiej Gimnazjadzie Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej dziewcząt, V miejsce w II Ogólnopolskiej Gimnazjadzie Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej chłopców. 2 laureatów Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego, 2 laureatów Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o AIDS, III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Plastyce, srebrny medal w piłce ręcznej chłopców w Finale Wojewódzkiej Gimnazjady, wyróżnienie w Regionalnym Konkursie Teatralnym „Grudziądzka Kieszeń Sceniczna”, I i III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Interpretacyjnym „Bez tematu”, 3 laureatów Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „Intuicja”, I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Dziennikarskim,

14 Sukcesy uczniów w innych konkursach na przykładzie roku 2005/2006
na szczeblu wojewódzkim V miejsce w Diecezjalnym Konkursie Wiedzy Religijnej „Święty Brat Albert i Siostra Bernadeta”, III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Religijnej „Jan Paweł II i Młodzi”, brązowy medal w Jesiennych Przełajowych Biegach Sztafetowych w ramach Wojewódzkiej Gimnazjady – 10x1000m, VI miejsce w pchnięciu kulą w Finale Wojewódzkiej Gimnazjady, VII miejsce w rzucie oszczepem w Finale Wojewódzkiej Gimnazjady, XI miejsce 4x100 m biegów sztafetowych w Finale Wojewódzkiej Gimnazjady, VI miejsce w sztafetach pływackich chłopców w ramach Wojewódzkiej Gimnazjady, IV miejsce w Półfinale Wojewódzkiej Gimnazjady w Piłce Siatkowej Chłopców, złoty medal w piłce ręcznej dziewcząt w Finale Wojewódzkiej Gimnazjady, VI miejsce w Finale Wojewódzkiej Gimnazjady w Piłce Koszykowej, VII miejsce w skoku wzwyż w Finale Wojewódzkiej Gimnazjady w L.A, XI miejsce w skoku w dal w Finale Wojewódzkiej Gimnazjady w L.A., VII miejsce w Finale Wojewódzkich Sztafet Pływackich Dziewcząt, brązowy medal w Finale Wojewódzkim Gimnazjady w tenisie stołowym chłopców.

15 Wnioski: Należy stwierdzić, iż program pracy z uczniem zdolnym przynosi uczniom i szkole wiele sukcesów. Wielu spośród nich rozwinęło swoje umiejętności i zainteresowania. Bogaty program zajęć pozalekcyjnych jest ciekawą, alternatywną formą spędzania czasu wolnego.

16 Frekwencja uczniów na zajęciach kół przedmiotowych i zainteresowań

17 EFEKTY PRACY W ZESPOŁACH WYRÓWNAWCZYCH
W zajęciach wyrównawczych , realizowanych częściowo z godzin do dyspozycji dyrektora częściowo z dodatkowych środków przeznaczonych przez organ prowadzący, uczestniczy 564 uczniów zakwalifikowanych po diagnozie w PPP oraz skierowanych przez nauczycieli danego przedmiotu. Uczniowie, którzy nie otrzymali pozytywnych ocen – nie uczestniczyli systematycznie w zajęciach wyrównawczych, pomimo zakwalifikowania.

18 Podsumowanie pracy zespołów wyrównawczych w I sem. 2006/2007
Ilość uczestników Ilość ocen pozytywnych Ilość ocen negatywnych Nieklasyfikowani J.polski 172 119 53 69,19% 30,81% 0,00% Matematyka 220 124 93 3 56,36% 42,27% 1,36% Fizyka 110 66 42 2 60,0% 38,2% 1,8% Chemia 62 44 18 71,0% 29,0% 0,0%

19 Frekwencja na zajęciach wyrównawczych

20 NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA SZKOŁY W OPINII RODZICÓW I NAUCZYCELI
Zarówno rodzice jak i nauczyciele zostali zapytani za pośrednictwem ankiety o najważniejsze zadania szkoły. Wybrano następujące: 1.Rozwijanie samodzielności, przedsiębiorczości i poczucia odpowiedzialności ucznia. 2.Budowanie integracji grona pedagogicznego, uczniów, rodziców, pracowników szkoły. 3.Kształtowanie postaw ogólnej kultury. 4.Preorientacja zawodowa uczniów – udział w organizowaniu spotkań z  przedstawicielami różnych zawodów, udział rodziców w zajęciach mających na celu prezentację ich własnych profesji. 5.Tworzenie programów zaradczych w rozwiązywaniu sytuacji problemowych. 6.Zdobywanie wiedzy i  umiejętności pozwalających na skuteczniejsze zapobieganie i rozwiązywanie problemów i kryzysów. 7. Udział  i pomoc w organizowaniu wycieczek i innych form turystyki.

21 MOCNE STRONY PLACÓWKI I OBSZARY WYMAGAJĄCE INTENSYWNIEJSZEJ PRACY
Niewątpliwie mocnymi stronami placówki są: dobrze przygotowana kadra, jasne i czytelne procedury funkcjonowania, bogaty program zajęć pozalekcyjnych, sukcesy uczniów w różnego rodzaju konkursach i współzawodnictwie, bardzo dobrze funkcjonujący program pracy z uczniem zdolnym, dobre wyposażenie w sprzęt i pomoce naukowe, wysokie wyniki w egzaminach gimnazjalnych.

22 Pracy wymagają obszary:
profilaktyka uzależnień i przemocy ; rozwijanie prawidłowych relacji wśród uczniów- przeciwdziałanie agresji słownej, podniesienie ogólnej kultury uczniów, wyrównywanie szans edukacyjnych, rozwijanie samodzielności, przedsiębiorczości i poczucia odpowiedzialności, budowanie integracji grona pedagogicznego, uczniów, rodziców, pracowników szkoły, zwiększenie udziału rodziców w realizacji ważnego zadania jakim jest preorientacja zawodowa uczniów – prezentacja przez rodziców ich własnych profesji na zajęciach z uczniami.

23 WNIOSKI I PRIORYTETY EDUKACYJNE DO REALIZACJI
CO NALEŻY ZROBIĆ? WNIOSKI I PRIORYTETY EDUKACYJNE DO REALIZACJI

24 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH
NASZE GŁÓWNE CELE Zmniejszenie rozrzutu między najwyższymi i najniższymi wynikam i osiągnięciami uczniów. Zmniejszenie procentu uczniów osiągających niskie wyniki w egzaminach. 3 . Zapewnienie pomocy w zespołach wyrównawczych wszystkim uczniom ze wskazaniami z PPP w taki sposób, aby umożliwić im osiąganie wysokich standardów na równi z innymi. 4. Rozwijanie sprawności umysłowych oraz indywidualnych zainteresowań ucznia. 5. Pobudzanie dociekliwości poznawczej. 6. Ograniczanie niepowodzeń szkolnych bez spadku jakości kształcenia. 7. Stworzenie równych warunków do nauki. 8. Wskazanie uczniom celu nauki - „ dla siebie i własnej satysfakcji”. 9. Zdobycie przez uczniów umiejętności niezbędnych w następnych etapach kształcenia i dalszym życiu. 10. Pozyskiwanie środków na realizację zadań z funduszy europejskich.

25 GDZIE JESTEŚMY 12% naszych uczniów ma stwierdzoną dysleksję rozwojową. Niezadowalająca jest frekwencja uczniów na zajęciach wyrównawczych. Posiadamy uczniów o sprecyzowanych zainteresowaniach i osiągnięciach w różnych dziedzinach (międzyszkolnych konkursach matematycznych, polonistycznych, plastycznych, sportowych, ekologicznych). Posiadamy środki finansowe na organizację zajęć pozalekcyjnych – kół przedmiotowych, zainteresowań, artystycznych, sportowych i wyrównawczych. Różnicujemy i dostosowujemy wymagania i programy nauczania do uczniów o różnych zdolnościach. Wdrażamy uczniów do systematycznej pracy ( nauki ). Doceniamy i nagradzamy osiągnięcia uczniów. Posiadamy i korzystamy z dobrego zaplecza dydaktycznego. Zwracamy uwagę uczniom na planowanie swojej przyszłości.

26 DOSKONALENIE DZIAŁAŃ SZKOŁY W ZAKRESIE PREORIENTACJI ZAWODOWEJ UCZNIÓW
NASZE GŁÓWNE CELE Organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych zawodów. Zapraszanie na zajęcia rodziców w celu prezentacji ich własnych profesji. Wspieranie uczniów w rozwoju umiejętności i poszerzaniu wiedzy przydatnej w dalszych etapach edukacji i przyszłej pracy. Powołanie do życia „Szkolnego Ośrodka Kariery”. Skoordynowanie terminów prezentowania ofert szkół ponadgimnazjalnych z możliwościami uczestnictwa w nich uczniów i rodziców. 6. Poznawanie różnych stanowisk pracy w kwidzyńskich zakładach. 7. Rozszerzenie współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy.

27 GDZIE JESTEŚMY Brakuje nam koordynacji działań nauczycieli w zakresie preorientacji zawodowej uczniów. Nie mamy w szkole doradcy zawodowego. Nasze działania związane z preorientacją ograniczają się głównie do nielicznych spotkań uczniów klas III z przedstawicielem Powiatowego Urzędu Pracy. 4. Szkoły ponadgimnazjalne organizują spotkania prezentujące swoją ofertę w terminach niedogodnych do uczestnictwa w nich dla gimnazjalistów i ich rodziców.

28 ROZWIJANIE SAMODZIELNOŚCI, PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I POCZUCIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
NASZE GŁÓWNE CELE Kształtowanie odpowiedzialności za własne czyny i umiejętności podejmowania działań dotyczących rozwoju własnej osobowości. Kształtowanie postaw samodzielnego wyboru w zakresie dalszej edukacji, zdrowego stylu życia. Stworzenie warunków do zdobywania wiedzy i umiejętności pozwalających na skuteczniejsze zapobieganie i rozwiązywanie problemów i kryzysów.

29 GDZIE JESTEŚMY Wielu uczniów pełni różne funkcje społeczne. Uczniowie biorą udział w: warsztatach profilaktycznych, programach wychowawczych, profilaktycznych i prozdrowotnych, godzinach wychowawczych dotyczących nabywania umiejętności społecznych – orientacja szkolna, zawodowa. 3. Uczniowie współorganizują imprezy szkolne i pozaszkolne.

30 ELIMINOWANIE ZAGROŻEŃ WIEKU DORASTANIA
NASZE GŁÓWNE CELE 1. Zapobieganie i eliminowanie zjawisk patologicznych wśród uczniów. 2. Zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa. 3. Wspomaganie rodziców w wychowywaniu ich dzieci. 4. Tworzenie odpowiedniego klimatu w klasie-integracja zespołu. 5. Uświadomienie uczniom społecznych, psychicznych i fizycznych konsekwencji stosowania używek. Zaproponowanie takich wzorców postępowania, w których nie ma miejsca na alkohol, papierosy i narkotyki. 6. Zrozumienie istoty problemów, jakie nurtują uczniów. 7. Tworzenie programów zaradczych w rozwiązywaniu sytuacji problemowych.

31 GDZIE JESTEŚMY Realizujemy programy profilaktyczno-wychowawcze i prozdrowotne. Diagnozujemy zjawiska przemocy i klimat wychowawczy szkoły. Wskazujemy alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego. Prowadzimy konsultacje z rodzicami. Próbujemy konstruować klasowe programy wychowawcze. Przygotowujemy lekcje i konkursy promujące zdrowy styl życia. Tworzymy odpowiedni klimat w szkole. Współpracujemy z policją, sądem dla nieletnich, PPP. 9. Prowadzimy konsultacje z pedagogiem i psychologiem.

32 KSZTAŁTOWANIE POSTAW OGÓLNEJ KULTURY
NASZE GŁÓWNE CELE Zapoznanie uczniów z zasadami dobrego wychowania. Uwrażliwienie uczniów na stosowanie zasad dobrego wychowania w szkole i poza nią. Wdrożenie uczniów do stosowania zasad statutu szkoły. Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości na dziedzictwo kultury. Kształcenie umiejętności korzystania z dóbr kultury. Uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta i szkoły. Nawiązywanie do tradycji Armii Krajowej i propagowanie ideałów AK. Wprowadzenie w świat kultury lokalnej, regionalnej, narodowej, europejskiej i światowej. Nawiązanie współpracy partnerskiej ze szkołami państw Unii Europejskiej.

33 GDZIE JESTEŚMY Uczniowie poznają zasady dobrego wychowania na zajęciach lekcyjnych. Spora grupa uczniów stosuje je w życiu codziennym i przestrzega statutu. Uczestniczymy w przedstawieniach teatralnych, koncertach, pokazach i seansach filmowych. Propagujemy osiągnięcia kultury poprzez wystawy i konkursy . Tworzymy tradycje teatru szkolnego i uczestniczymy w Teatraliach. Propagujemy wartości humanitarne i uczulamy na wrażliwość drugiego człowieka ( Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, wolontariat). Realizujemy ścieżki edukacyjne, w których zwracamy uwagę na elementy kultury i tradycji. Budzimy uczucia patriotyczne i uczymy szacunku dla tradycji narodowych. Uczestniczymy w wystawach malarskich, bierzemy udział w teatraliach. Bierzemy udział w konkursach czytelniczych, literackich, poetyckich, historycznych, plastycznych, muzycznych, recytatorskich, krasomówczych i innych na różnym szczeblu. Promujemy wzorcowe postawy, przyznajemy tytuł „Kolega na medal”. Tworzymy własne tradycje szkolne związane z imieniem szkoły – Armią Krajową.

34 BUDOWANIE INTEGRACJI GRONA PEDAGOGICZNEGO, UCZNIÓW, RODZICÓW, PRACOWNIKÓW SZKOŁY
NASZE GŁÓWNE CELE 1.Tworzenie sytuacji wychowawczych silnie identyfikujących uczniów ze szkołą 2. Budowanie pozytywnych, partnerskich relacji pomiędzy nauczycielami i rodzicami. 3.Wyposażenie uczniów w umiejętności budowania pozytywnych relacji z rówieśnikami. 4.Integrowanie całej szkolnej społeczności (uczniów, rodziców, nauczycieli, pozostałych pracowników) wokół najważniejszych zadań szkoły . 5.Wspólne inicjowanie debat na tematy ważkie z punktu widzenia szkolno- rodzicielskiego partnerstwa. Ustalenie co możemy zrobić razem, co będzie łatwiej zrobić razem? 6. Dzielenie się doświadczeniami i upowszechnianie ciekawych pomysłów i praktyk.

35 GDZIE JESTEŚMY Organizujemy pedagogizację rodziców podczas ogólnoszkolnych spotkań. Szkolny psycholog prowadzi z grupą rodziców zajęcia w ramach „Szkoły dla rodziców”. Kontakty nauczycieli z rodzicami są dość jednorodne (oficjalne spotkania, konsultacje indywidualne). Średnia frekwencja rodziców na zebraniach w ostatnim roku wyniosła 65% przy tendencji, im starsza klasa, tym mniejsza frekwencja. Prowadzimy indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicami. Monitorujemy i czuwamy na d atmosferą rówieśniczą wśród uczniów % uczniów twierdzi, że doświadcza przemocy od swoich kolegów w formie przezywania. W szkole panuje bardzo dobra atmosfera zawiązana z osiąganiem sukcesu. Uczniowie zwyciężający w różnego rodzaju konkursach są autentycznym wzorem do naśladowania dla pozostałych kolegów powodując, że inni chętnie próbują swoich sił w różnych dziedzinach. Nie organizowaliśmy imprez, w których uczestniczyłaby cała szkolna społeczność. W szkole aktywnie działa Rada Rodziców.

36 ROZWIJANIE TRADYCJI SZKOŁY ZWIĄZANYCH ZE ŚWIĘTEM SZKOŁY
I PATRONEM - ARMIĄ KRAJOWĄ Coroczna organizacja obchodów „Święta szkoły”. Zapoznawanie uczniów historią związaną z patronem szkoły – Armią Krajową. Organizowanie spotkań i wieczornic z żołnierzami AK. Organizowanie konkursów literackich o AK, wydawanie tomików poezji. Odwiedzanie miejsc pamięci narodowej. Kształtowanie szacunku do symboli narodowych i regionalnych.

37 PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH
Szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych ma na celu stworzenie uczniom warunków do atrakcyjnego spędzania czasu wolnego. 1.Obejmuje on: koła zainteresowań, koła artystyczne, koła sportowe, koła przedmiotowe realizację zajęć wyrównawczych różnego typu, organizowanie okolicznościowych imprez (festyny, dyskoteki, wernisaże, konkursy), organizowanie wycieczek i biwaków. 2. Celem programu jest również modelowanie pożądanych postaw i zachowań poprzez promowanie wybitnych osiągnięć dydaktycznych, artystycznych, sportowych dzieci i młodzieży (dyplomy, nagrody indywidualne wręczane na apelach szkolnych, wywieszanie informacji na tablicach ogłoszeń, publikacje prasowe).

38 3.Działania organizacyjne:
1.Wszechstronna obserwacja zespołów klasowych pod kątem odkrywania uczniów uzdolnionych, stałe monitorowanie, zbieranie informacji. 2.Organizacja kół przedmiotowych i zainteresowań. 3.Współpraca ze szkołami podstawowymi w zakresie kontynuowania zainteresowań sportowych uczniów. 4.Współpraca z Młodzieżowym Towarzystwem Sportowym w Kwidzynie oraz MTS „Basket” Kwidzyn. 5.Realizowanie innowacyjnego programu wychowania fizycznego – 406/23/06 – Nr w rejestrze KO z rozszerzoną liczbą godzin lekcyjnych w zakresie określonych dyscyplin kierunkowych. 6.Systematyczna i wytrwała praca na kołach przedmiotowych i zainteresowań oparta o drobiazgowy, przemyślany i długofalowy plan pracy z uczniem (przewidziany najczęściej na trzy lata). 7.Realizacja ogólnoszkolnego projektu „Nauczenie uczenia się”.

39 Nauczanie – uczenie się problemowe Stosowanie gier dydaktycznych
8. Stosowanie w pracy metod, form i treści stale podtrzymujących i wzmacniających pozytywne motywacje do uczenia się uczniów zdolnych: Nauczanie – uczenie się problemowe Stosowanie gier dydaktycznych Opracowywanie zadań i problemów w oparciu o dodatkową literaturę Zachęcanie do czytania fachowych czasopism Indywidualizacja tempa i treści uczenia się Coroczne organizowanie festiwalu nauki w szkole Coroczna organizacja wyjazdów dla uczniów na wystawy i festiwale nauki, pokazy i seminaria, np.: Bałtycki Festiwal Nauki Toruński Festiwal Nauki i Sztuki organizowany przez UMK Wystawy „Discowery -fizyka, technika i dobra zabawa” Pokazy doświadczeń prowadzonych przez pracownika Uniwersytetu Gdańskiego Wystawy plastyczne i wernisaże Upowszechnianie i przygotowywanie uczniów do bardzo wielu konkursów z różnych dziedzin na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym i szkolnym Praca metodą projektu.

40 4.Efekty dla ucznia: ma rozbudowaną potrzebę samorealizacji (bierze udział w konkursach i olimpiadach), potrafi i chce samodzielnie korzystać z dodatkowych źródeł wiedzy, umie pracować samodzielnie, posiada rozwinięte zdolności i umiejętności kreatywnego, krytycznego i niezależnego myślenia, ma prawidłowo ukształtowane poczucie własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości, nabywa umiejętność rozwiązywania problemów bez nadmiernego stresu, potrafi sprostać rywalizacji i konkurencji, przeżywa radość tworzenia i radość z odniesionego sukcesu, laureat konkursu KO uzyskuje zwolnienie z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego i ma wolny wstęp do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej, finalista konkursu KO otrzymuje 10 p. dodatkowych w procesie rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej.

41 Nagradzanie uczniów za osiągnięcia:
Dyplomy na apelach szkolnych Nagrody książkowe Listy gratulacyjne dla rodziców Przyznawanie statuetek „Złotej Sowy” dla absolwentów gimnazjum za osiągnięcia w dziedzinie nauki, sportu i za sukcesy artystyczne. Umieszczanie dyplomów uczniów na tablicy szkolnej „Sukcesy uczniów” .

42 PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
I ŚRODOWISKIEM 1. KONSULTACJE INDYWIDUALNE : dotyczące postępów, problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów naszej szkoły ( każdy nauczyciel raz w tygodniu pełni 30min. dyżur), dotyczące problematyki zdrowotnej dzieci i młodzieży.

43 2. CYKLICZNE ZEBRANIA Z RODZICAMI POŁĄCZONE
Z PEDAGOGIZACJĄ RODZICÓW: korekta systemu wychowawczego w rodzinie, jak rozmawiać z dziećmi na trudne tematy, jak motywować dziecko do nauki, narkomania sprawą rodziny, problemy zdrowotne a wybór zawodu, jak zapobiegać agresji, zażywaniu narkotyków, piciu alkoholu, palenia papierosów, AIDS, itp., techniki uczenia się.

44 3. KONTAKTY REPREZENTACJI RODZICÓW (RADY RODZICÓW)
Z REPREZENTACJĄ RADY PEDAGOGICZNEJ (M. IN. DYREKCJĄ, ZESPOŁEM LIDERÓW, PEDAGOGIEM I PSYCHOLOGIEM SZKOLNYM): wspólne przeprowadzenie analizy sytuacji dydaktycznej, wychowawczej i poszukiwanie np. dróg poprawy wyników nauczania i zachowania uczniów, absencji na zajęciach szkolnych.

45 4. DIAGNOZOWANIE POTRZEB RODZICÓW ODNOŚNIE
FUNKCJONOWANIA SZKOŁY (ANKIETY). 5. POMOC RODZICÓW W POZYSKIWANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH. 6. DALSZA AKTYWIZACJA RODZICÓW POPRZEZ CZĘSTSZY UDZIAŁ W ŻYCIU SZKOŁY : organizowanie lekcji otwartych, warsztatów dla rodziców, zachęcanie rodziców do udziału w imprezach szkolnych (imprezy klasowe, festyny rekreacyjne, zawody rodzinne, itp.), włączanie rodziców do tworzenia szkolnych dokumentów, podjęcie próby utworzenia „ Stowarzyszenia rodziców przy Gimnazjum nr 2 w celu realizacji projektów wspierających funkcję dydaktyczną i wychowawczą szkoły, w tym wspólne pozyskiwanie środków z funduszy europejskich.

46 7. WSPÓŁORGANIZOWANIE PRZEZ RODZICÓW RÓŻNYCH IMPREZ SZKOLNYCH.
8. UDZIAŁ I POMOC RODZICÓW W ORGANIZOWANIU WYCIECZEK I INNYCH FORM TURYSTYKI. 9. NAUKA DOMOWA. Przekazanie rodzicom standardów edukacyjnych (pełna informacja o wymaganych umiejętnościach i wiadomościach dziecka). Informowanie o przyjętym w szkole znaczeniu pracy domowej. Informacja co do sposobu pomagania uczniom w usprawnianiu ich umiejętności. Dostępność informacji o planowanych pracach domowych oraz o tym, czego aktualnie dziecko uczy się w szkole. 10. WSPÓŁDECYDOWANIE. Realizacja ustalonych uprawnień Rady Szkoły i Rady Rodziców. Uczestnictwo w pracach ZESPOŁU WYCHOWAWCZEGO. 11. ZAJĘCIA ZE SZKOLNYM PSYCHOLOGIEM W RAMACH SZKOŁY DLA RODZICÓW.

47 GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FINANSOWYMI
Gospodarowanie środkami finansowymi ułatwia jasno sprecyzowana polityka miasta w zakresie podziału środków finansowych i określaniu budżetu szkoły. Jak wynika z tych ustaleń, powstaje on przy zastosowaniu następującego przelicznika: x1 Bspn = 12 dnan­ z3 y1 gdzie: Bspn – plan finansowy szkół d liczba uczniów w danej szkole wg sprawozdania GUS z dnia 10 września roku poprzedzającego dany rok budżetowy a miesięczny koszt kształcenia ucznia w danej szkole w styczniu w roku poprzedzającym dany rok budżetowy x miesięczny koszt kształcenia ucznia w szkołach w styczniu w danym roku budżetowym y miesięczny koszt kształcenia w szkołach w grudniu w roku poprzedzającym dany rok budżetowy z współczynnik zawierający się w granicach od 1,00 do 1,08 wg decyzji Zarządu Miejskiego n indeks określający daną szkołę.

48 Bardzo pomocne w zarządzaniu środkami finansowymi jest także
coroczne przedstawienie budżetu placówki w rozbiciu na różne sfery finansowania i paragrafy, tak jak przedstawia załącznik nr 1. Przy takim opracowaniu budżetu i otrzymaniu do dyspozycji jego 1/12 w każdym miesiącu można dość precyzyjnie planować wydatki. Działalność statutową szkoły wspierają dodatkowo również fundusze Rady Rodziców.

49 PLAN FINANSOWY 2007 % PLANU RAZEM 3541632 100,00 §3020
PLAN FINANSOWY 2007 % PLANU §3020 nagr. i wydat.osób nie zal. do wyn 10700 0,30 §4010 płace 65,81 §4040 dodatkowe wyn. roczne 186800 5,27 §4110 ZUS 419320 11,84 §4120 fundusz pracy 57110 1,61 §4140 PEFRON 2800 0,08 §4170 wyn. bezosob., um. zlecenie 350 0,01 §4210 zakup materiałów i wyposażenia 82111 2,32 §4240 pomoce naukowe, książki 43500 1,23 §4260 zakup energii 164000 4,63 §4280 zakup usług zdrowotnych 2400 0,07 §4300 zakup usług pozostałych 57700 1,63 §4350 zakup usług internetowych 10761 §4360 opłaty - telefon komórkowy 980 0,03 §4370 opłaty – telefony stacjonarne 9400 0,27 §4410 podróże służ. krajowe 5000 0,14 §4430 różne opłaty i składki 6600 0,19 §4440 fundusz socjalny 128210 3,62 §4700 szkolenia 1500 0,04 §4740 zakup materiałów do drukarek 6000 0,17 §4750 zakup licencji, akcesoriów komp. 2000 0,06 §6060 zakupy inwestycyjne 13500 0,38 RAZEM 100,00

50

51 Opracowała: Danuta Woronowicz


Pobierz ppt "KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU GIMNAZJUM NR 2 IM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google