Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU GIMNAZJUM NR 2 IM. ARMII KRAJOWEJ W KWIDZYNIE W LATACH 2007 – 2012 Kwidzyn, 27 kwietnia 2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU GIMNAZJUM NR 2 IM. ARMII KRAJOWEJ W KWIDZYNIE W LATACH 2007 – 2012 Kwidzyn, 27 kwietnia 2007 r."— Zapis prezentacji:

1 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU GIMNAZJUM NR 2 IM. ARMII KRAJOWEJ W KWIDZYNIE W LATACH 2007 – 2012 Kwidzyn, 27 kwietnia 2007 r.

2 We współpracy z rodzicami stwarzać takie warunki, aby poprzez doświadczanie i pogłębianie wiedzy rozwijać zdolności, zainteresowania i fantazję oraz wzbudzać zapał do nauki tak, aby uczniowie zawsze byli ciekawi świata i chłonni wiedzy. MISJA SZKOŁY

3 CELE GŁÓWNE Stworzenie uczniom jak najlepszych warunków do zdobycia wiedzy, harmonijnego rozwoju intelektualnego, duchowego, moralnego, społecznego i fizycznego. Tworzenie systemu opieki i wychowania w duchu patriotyzmu, wychowania obywatelskiego, poszanowania prawa, tolerancji i przestrzegania praw człowieka, zapewniającego bezpieczeństwo, dającego możliwość pełnego rozwoju i dostępu do potrzebnej pomocy a także wspierającego rodziny w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Stworzenie uczniom warunków i motywacji do zdobywania jak najpełniejszej wiedzy o państwach Europy i kształtowanie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w tej wspólnocie. Wzmocnienie roli rodziców w planowaniu i realizacji zadań statutowych szkoły. Stworzenie uczniom możliwości rozwoju zainteresowań i zdolności, by mogli w szkole nie tylko uczyć się i wychowywać, ale równocześnie stale dążyć do samorozwoju, do pracy nad sobą, do poszukiwania i rozwijania swoich horyzontów.

4 KIERUNKI PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO, PŁASZCZYZNY DZIAŁAŃ Integrowanie wychowawczych oddziaływań szkoły i rodziny. Dążenie do stworzenia przyjaznej i bezpiecznej atmosfery w szkole. Zapewnienie korzystnych dla zdrowia warunków edukacji. Przygotowanie uczniów do: –samokształcenia, –samowychowania, –podejmowania działań prozdrowotnych. SPOŁECZNOŚ Ć LOKALNA RODZINASZKOŁA Model zachodzących na siebie stref wpływów na wychowanie.

5 KIERUNKI PROGRAMU PROFILAKTYKI 1.Promocja zdrowego stylu życia. 2.Profilaktyka uzależnień i przemocy, w tym budowanie systemu przeciwdziałania agresji i przemocy według schematu: System w szkole Jasne normyRzetelna diagnoza Systematyczna edukacja (profilaktyka) Sprawny system interwencji 3.Przystosowanie młodzieży do życia społecznego – działalność organizacji szkolnych, akcje charytatywne, wolontariat. 4.Działania korekcyjne zachowań pojedynczych uczniów. 5.Wyposażenie uczniów w umiejętność radzenia sobie z emocjami i stresem. 6.Wzmacnianie pozytywnych cech ucznia, rozbudzanie zainteresowań, mobilizowanie do podejmowania aktywności.

6 MODEL ABSOLWENTA ABSOLWENT Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej to uczeń: samodzielny – dąży do dobra w wymiarze indywidualnym i społecznym, przygotowany do podjęcia decyzji, jaki system kształcenia wybierze dalej, kreatywny w procesie zdobywania umiejętności i gromadzenia wiedzy, mający poczucie własnej wartości, wyposażony w odpowiednią na tym poziomie wiedzę informatyczną, umiejący podjąć konwersację w wybranym języku zachodnim, świadomy zagrożeń dla jego zdrowia i rozwoju, znający zasady dobrego wychowania, odczuwający potrzeby korzystania z dóbr kultury i sztuki, wyposażony w podstawową wiedzę na temat Europy i procesów integracyjnych w niej zachodzących, patriota i obywatel.

7 ŹRÓDŁA PROGRAMOWANIA przepisy prawa, priorytety MEN, Pomorskiego Kuratora Oświaty, organu prowadzącego szkołę, wyniki egzaminów OKE, wyniki badań prowadzonych przez AUP w Kwidzynie oraz zespół pracowników Uniwersytetu Warszawskiego, wyniki wewnętrznych badań umiejętności i badania opinii, wnioski z ewaluacji pracy szkoły w ostatnich latach.

8 DYDAKTYKA JAK JEST? CO WYNIKA Z BADAŃ?

9 Analiza porównawcza średnich wyników punktowych szkoły w latach 2002-2006 Zestawienie pokazuje, że szkoła uzyskuje wysokie efekty kształcenia. W kolejnych latach, w miarę nabywania doświadczeń i na skutek doskonalenia warsztatu pracy wyniki są coraz wyższe. Ponadto, jak widać, wyniki z części matematyczno – przyrodniczej są lepsze niż w części humanistycznej.

10 Średnie wyniki z egzaminu gimnazjalnego w latach 2002-2006 według OKE w Gdańsku (okręg) w skali staninowej

11 Rok szkolny 200220032004200520062007 finaliści101711223029 laureaci44561014 SUKCESY UCZNIÓW W KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KURATORIUM OŚWIATY

12 2004/2005 II miejsce w województwie pomorskim w klasyfikacji gimnazjów ze względu na ilość laureatów konkursów przedmiotowych. VI miejsce w województwie pomorskim w klasyfikacji gimnazjów w rywalizacji sportowej.2005/2006 II miejsce w województwie pomorskim w klasyfikacji gimnazjów ze względu na ilość laureatów konkursów przedmiotowych. I miejsce w województwie pomorskim w klasyfikacji gimnazjów w rywalizacji sportowej.2006/2007 I miejsce w województwie pomorskim w klasyfikacji gimnazjów ze względu na ilość laureatów konkursów przedmiotowych. ? miejsce w województwie pomorskim w klasyfikacji gimnazjów w rywalizacji sportowej.

13 Sukcesy uczniów w innych konkursach na przykładzie roku 2005/2006 na szczeblu międzynarodowym na szczeblu ogólnopolskim na szczeblu wojewódzkim III miejsce w międzynarodowym konkursie na plakat promujący Zimowe Igrzyska w Turynie, II miejsce w Międzynarodowych Igrzyskach Euroregionu Bałtyckiego w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców. IV miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Zamki Gotyckie, brązowy medal w II Ogólnopolskiej Gimnazjadzie Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej dziewcząt, V miejsce w II Ogólnopolskiej Gimnazjadzie Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej chłopców. 2 laureatów Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego, 2 laureatów Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o AIDS, III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Plastyce, srebrny medal w piłce ręcznej chłopców w Finale Wojewódzkiej Gimnazjady, wyróżnienie w Regionalnym Konkursie Teatralnym Grudziądzka Kieszeń Sceniczna, I i III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Interpretacyjnym Bez tematu, 3 laureatów Wojewódzkiego Konkursu Literackiego Intuicja, I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Dziennikarskim,

14 Sukcesy uczniów w innych konkursach na przykładzie roku 2005/2006 na szczeblu wojewódzkim V miejsce w Diecezjalnym Konkursie Wiedzy Religijnej Święty Brat Albert i Siostra Bernadeta, III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Religijnej Jan Paweł II i Młodzi, brązowy medal w Jesiennych Przełajowych Biegach Sztafetowych w ramach Wojewódzkiej Gimnazjady – 10x1000m, VI miejsce w pchnięciu kulą w Finale Wojewódzkiej Gimnazjady, VII miejsce w rzucie oszczepem w Finale Wojewódzkiej Gimnazjady, XI miejsce 4x100 m biegów sztafetowych w Finale Wojewódzkiej Gimnazjady, VI miejsce w sztafetach pływackich chłopców w ramach Wojewódzkiej Gimnazjady, IV miejsce w Półfinale Wojewódzkiej Gimnazjady w Piłce Siatkowej Chłopców, złoty medal w piłce ręcznej dziewcząt w Finale Wojewódzkiej Gimnazjady, VI miejsce w Finale Wojewódzkiej Gimnazjady w Piłce Koszykowej, VII miejsce w skoku wzwyż w Finale Wojewódzkiej Gimnazjady w L.A, XI miejsce w skoku w dal w Finale Wojewódzkiej Gimnazjady w L.A., VII miejsce w Finale Wojewódzkich Sztafet Pływackich Dziewcząt, brązowy medal w Finale Wojewódzkim Gimnazjady w tenisie stołowym chłopców.

15 Wnioski: Należy stwierdzić, iż program pracy z uczniem zdolnym przynosi uczniom i szkole wiele sukcesów. Należy stwierdzić, iż program pracy z uczniem zdolnym przynosi uczniom i szkole wiele sukcesów. Wielu spośród nich rozwinęło swoje umiejętności i zainteresowania. Bogaty program zajęć pozalekcyjnych jest ciekawą, alternatywną formą spędzania czasu wolnego.

16 Frekwencja uczniów na zajęciach kół przedmiotowych i zainteresowań

17 W zajęciach wyrównawczych, realizowanych częściowo z godzin do dyspozycji dyrektora częściowo z dodatkowych środków przeznaczonych przez organ prowadzący, uczestniczy 564 uczniów zakwalifikowanych po diagnozie w PPP oraz skierowanych przez nauczycieli danego przedmiotu. Uczniowie, którzy nie otrzymali pozytywnych ocen – nie uczestniczyli systematycznie w zajęciach wyrównawczych, pomimo zakwalifikowania. EFEKTY PRACY W ZESPOŁACH WYRÓWNAWCZYCH

18 Podsumowanie pracy zespołów wyrównawczych w I sem. 2006/2007 Ilość uczestników Ilość ocen pozytywnych Ilość ocen negatywnych Nieklasyfikowani J.polski172119530 69,19%30,81%0,00% Matematyka220124933 56,36%42,27%1,36% Fizyka11066422 60,0%38,2%1,8% Chemia6244180 71,0%29,0%0,0%

19 Frekwencja na zajęciach wyrównawczych Frekwencja na zajęciach wyrównawczych

20 Zarówno rodzice jak i nauczyciele zostali zapytani za pośrednictwem ankiety o najważniejsze zadania szkoły. Wybrano następujące: 1.Rozwijanie samodzielności, przedsiębiorczości i poczucia odpowiedzialności ucznia. 2.Budowanie integracji grona pedagogicznego, uczniów, rodziców, pracowników szkoły. 3.Kształtowanie postaw ogólnej kultury. 4.Preorientacja zawodowa uczniów – udział w organizowaniu spotkań z przedstawicielami różnych zawodów, udział rodziców w zajęciach mających na celu prezentację ich własnych profesji. 5.Tworzenie programów zaradczych w rozwiązywaniu sytuacji problemowych. 6.Zdobywanie wiedzy i umiejętności pozwalających na skuteczniejsze zapobieganie i rozwiązywanie problemów i kryzysów. 7. Udział i pomoc w organizowaniu wycieczek i innych form turystyki. NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA SZKOŁY NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA SZKOŁY W OPINII RODZICÓW I NAUCZYCELI

21 MOCNE STRONY PLACÓWKI I OBSZARY WYMAGAJĄCE INTENSYWNIEJSZEJ PRACY Niewątpliwie mocnymi stronami placówki są: dobrze przygotowana kadra, jasne i czytelne procedury funkcjonowania, bogaty program zajęć pozalekcyjnych, sukcesy uczniów w różnego rodzaju konkursach i współzawodnictwie, bardzo dobrze funkcjonujący program pracy z uczniem zdolnym, dobre wyposażenie w sprzęt i pomoce naukowe, wysokie wyniki w egzaminach gimnazjalnych.

22 Pracy wymagają obszary: profilaktyka uzależnień i przemocy ; rozwijanie prawidłowych relacji wśród uczniów- przeciwdziałanie agresji słownej, podniesienie ogólnej kultury uczniów, wyrównywanie szans edukacyjnych, rozwijanie samodzielności, przedsiębiorczości i poczucia odpowiedzialności, budowanie integracji grona pedagogicznego, uczniów, rodziców, pracowników szkoły, zwiększenie udziału rodziców w realizacji ważnego zadania jakim jest preorientacja zawodowa uczniów – prezentacja przez rodziców ich własnych profesji na zajęciach z uczniami.

23 WNIOSKI I PRIORYTETY EDUKACYJNE DO REALIZACJI CO NALEŻY ZROBIĆ?

24 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH NASZE GŁÓWNE CELE 1.Zmniejszenie rozrzutu między najwyższymi i najniższymi wynikam i osiągnięciami uczniów. 2.Zmniejszenie procentu uczniów osiągających niskie wyniki w egzaminach. 3. Zapewnienie pomocy w zespołach wyrównawczych wszystkim uczniom ze wskazaniami z PPP w taki sposób, aby umożliwić im osiąganie wysokich standardów na równi z innymi. 4. Rozwijanie sprawności umysłowych oraz indywidualnych zainteresowań ucznia. 5. Pobudzanie dociekliwości poznawczej. 6. Ograniczanie niepowodzeń szkolnych bez spadku jakości kształcenia. 7. Stworzenie równych warunków do nauki. 8. Wskazanie uczniom celu nauki - dla siebie i własnej satysfakcji. 9. Zdobycie przez uczniów umiejętności niezbędnych w następnych etapach kształcenia i dalszym życiu. 10. Pozyskiwanie środków na realizację zadań z funduszy europejskich.

25 GDZIE JESTEŚMY 1.12% naszych uczniów ma stwierdzoną dysleksję rozwojową. 2.Niezadowalająca jest frekwencja uczniów na zajęciach wyrównawczych. 3.Posiadamy uczniów o sprecyzowanych zainteresowaniach i osiągnięciach w różnych dziedzinach (międzyszkolnych konkursach matematycznych, polonistycznych, plastycznych, sportowych, ekologicznych). 4.Posiadamy środki finansowe na organizację zajęć pozalekcyjnych – kół przedmiotowych, zainteresowań, artystycznych, sportowych i wyrównawczych. 5.Różnicujemy i dostosowujemy wymagania i programy nauczania do uczniów o różnych zdolnościach. 6.Wdrażamy uczniów do systematycznej pracy ( nauki ). 7.Doceniamy i nagradzamy osiągnięcia uczniów. 8.Posiadamy i korzystamy z dobrego zaplecza dydaktycznego. 9.Zwracamy uwagę uczniom na planowanie swojej przyszłości.

26 DOSKONALENIE DZIAŁAŃ SZKOŁY W ZAKRESIE PREORIENTACJI ZAWODOWEJ UCZNIÓW NASZE GŁÓWNE CELE 1. Organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych zawodów. 2. Zapraszanie na zajęcia rodziców w celu prezentacji ich własnych profesji. 3. Wspieranie uczniów w rozwoju umiejętności i poszerzaniu wiedzy przydatnej w dalszych etapach edukacji i przyszłej pracy. 4. Powołanie do życia Szkolnego Ośrodka Kariery. 5. Skoordynowanie terminów prezentowania ofert szkół ponadgimnazjalnych z możliwościami uczestnictwa w nich uczniów i rodziców. 6. Poznawanie różnych stanowisk pracy w kwidzyńskich zakładach. 7. Rozszerzenie współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy.

27 GDZIE JESTEŚMY 1.Brakuje nam koordynacji działań nauczycieli w zakresie preorientacji zawodowej uczniów. 2.Nie mamy w szkole doradcy zawodowego. 3.Nasze działania związane z preorientacją ograniczają się głównie do nielicznych spotkań uczniów klas III z przedstawicielem Powiatowego Urzędu Pracy. 4. Szkoły ponadgimnazjalne organizują spotkania prezentujące swoją ofertę w terminach niedogodnych do uczestnictwa w nich dla gimnazjalistów i ich rodziców.

28 NASZE GŁÓWNE CELE 1.Kształtowanie odpowiedzialności za własne czyny i umiejętności podejmowania działań dotyczących rozwoju własnej osobowości. 2.Kształtowanie postaw samodzielnego wyboru w zakresie dalszej edukacji, zdrowego stylu życia. 3.Stworzenie warunków do zdobywania wiedzy i umiejętności pozwalających na skuteczniejsze zapobieganie i rozwiązywanie problemów i kryzysów. ROZWIJANIE SAMODZIELNOŚCI, PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I POCZUCIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

29 GDZIE JESTEŚMY 1.Wielu uczniów pełni różne funkcje społeczne. 2.Uczniowie biorą udział w: warsztatach profilaktycznych, programach wychowawczych, profilaktycznych i prozdrowotnych, godzinach wychowawczych dotyczących nabywania umiejętności społecznych – orientacja szkolna, zawodowa. 3. Uczniowie współorganizują imprezy szkolne i pozaszkolne.

30 NASZE GŁÓWNE CELE 1. Zapobieganie i eliminowanie zjawisk patologicznych wśród uczniów. 2. Zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa. 3. Wspomaganie rodziców w wychowywaniu ich dzieci. 4. Tworzenie odpowiedniego klimatu w klasie-integracja zespołu. 5. Uświadomienie uczniom społecznych, psychicznych i fizycznych konsekwencji stosowania używek. Zaproponowanie takich wzorców postępowania, w których nie ma miejsca na alkohol, papierosy i narkotyki. 6. Zrozumienie istoty problemów, jakie nurtują uczniów. 7. Tworzenie programów zaradczych w rozwiązywaniu sytuacji problemowych. ELIMINOWANIE ZAGROŻEŃ WIEKU DORASTANIA

31 GDZIE JESTEŚMY 1.Realizujemy programy profilaktyczno-wychowawcze i prozdrowotne. 2.Diagnozujemy zjawiska przemocy i klimat wychowawczy szkoły. 3.Wskazujemy alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego. 4.Prowadzimy konsultacje z rodzicami. 5.Próbujemy konstruować klasowe programy wychowawcze. 6.Przygotowujemy lekcje i konkursy promujące zdrowy styl życia. 7.Tworzymy odpowiedni klimat w szkole. 8.Współpracujemy z policją, sądem dla nieletnich, PPP. 9. Prowadzimy konsultacje z pedagogiem i psychologiem.

32 NASZE GŁÓWNE CELE 1.Zapoznanie uczniów z zasadami dobrego wychowania. 2.Uwrażliwienie uczniów na stosowanie zasad dobrego wychowania w szkole i poza nią. 3.Wdrożenie uczniów do stosowania zasad statutu szkoły. 4.Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości na dziedzictwo kultury. 5.Kształcenie umiejętności korzystania z dóbr kultury. 6.Uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta i szkoły. 7.Nawiązywanie do tradycji Armii Krajowej i propagowanie ideałów AK. 8.Wprowadzenie w świat kultury lokalnej, regionalnej, narodowej, europejskiej i światowej. 9.Nawiązanie współpracy partnerskiej ze szkołami państw Unii Europejskiej. KSZTAŁTOWANIE POSTAW OGÓLNEJ KULTURY

33 GDZIE JESTEŚMY 1.Uczniowie poznają zasady dobrego wychowania na zajęciach lekcyjnych. 2.Spora grupa uczniów stosuje je w życiu codziennym i przestrzega statutu. 3.Uczestniczymy w przedstawieniach teatralnych, koncertach, pokazach i seansach filmowych. 4.Propagujemy osiągnięcia kultury poprzez wystawy i konkursy. 5.Tworzymy tradycje teatru szkolnego i uczestniczymy w Teatraliach. 6.Propagujemy wartości humanitarne i uczulamy na wrażliwość drugiego człowieka ( Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, wolontariat). 7.Realizujemy ścieżki edukacyjne, w których zwracamy uwagę na elementy kultury i tradycji. 8.Budzimy uczucia patriotyczne i uczymy szacunku dla tradycji narodowych. 9.Uczestniczymy w wystawach malarskich, bierzemy udział w teatraliach. 10.Bierzemy udział w konkursach czytelniczych, literackich, poetyckich, historycznych, plastycznych, muzycznych, recytatorskich, krasomówczych i innych na różnym szczeblu. 11.Promujemy wzorcowe postawy, przyznajemy tytuł Kolega na medal. 12.Tworzymy własne tradycje szkolne związane z imieniem szkoły – Armią Krajową.

34 BUDOWANIE INTEGRACJI GRONA PEDAGOGICZNEGO, UCZNIÓW, RODZICÓW, PRACOWNIKÓW SZKOŁY NASZE GŁÓWNE CELE 1.Tworzenie sytuacji wychowawczych silnie identyfikujących uczniów ze szkołą 2. Budowanie pozytywnych, partnerskich relacji pomiędzy nauczycielami i rodzicami. 3.Wyposażenie uczniów w umiejętności budowania pozytywnych relacji z rówieśnikami. 4.Integrowanie całej szkolnej społeczności (uczniów, rodziców, nauczycieli, pozostałych pracowników) wokół najważniejszych zadań szkoły. 5.Wspólne inicjowanie debat na tematy ważkie z punktu widzenia szkolno- rodzicielskiego partnerstwa. Ustalenie co możemy zrobić razem, co będzie łatwiej zrobić razem? 6. Dzielenie się doświadczeniami i upowszechnianie ciekawych pomysłów i praktyk.

35 GDZIE JESTEŚMY 1.Organizujemy pedagogizację rodziców podczas ogólnoszkolnych spotkań. 2.Szkolny psycholog prowadzi z grupą rodziców zajęcia w ramach Szkoły dla rodziców. 3.Kontakty nauczycieli z rodzicami są dość jednorodne (oficjalne spotkania, konsultacje indywidualne). 4.Średnia frekwencja rodziców na zebraniach w ostatnim roku wyniosła 65% przy tendencji, im starsza klasa, tym mniejsza frekwencja. 5.Prowadzimy indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicami. 6.Monitorujemy i czuwamy na d atmosferą rówieśniczą wśród uczniów. 35% uczniów twierdzi, że doświadcza przemocy od swoich kolegów w formie przezywania. 7.W szkole panuje bardzo dobra atmosfera zawiązana z osiąganiem sukcesu. Uczniowie zwyciężający w różnego rodzaju konkursach są autentycznym wzorem do naśladowania dla pozostałych kolegów powodując, że inni chętnie próbują swoich sił w różnych dziedzinach. 8.Nie organizowaliśmy imprez, w których uczestniczyłaby cała szkolna społeczność. 9.W szkole aktywnie działa Rada Rodziców.

36 Coroczna organizacja obchodów Święta szkoły. Zapoznawanie uczniów historią związaną z patronem szkoły – Armią Krajową. Organizowanie spotkań i wieczornic z żołnierzami AK. Organizowanie konkursów literackich o AK, wydawanie tomików poezji. Odwiedzanie miejsc pamięci narodowej. Kształtowanie szacunku do symboli narodowych i regionalnych. ROZWIJANIE TRADYCJI SZKOŁY ZWIĄZANYCH ZE ŚWIĘTEM SZKOŁY I PATRONEM - ARMIĄ KRAJOWĄ

37 Szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych ma na celu stworzenie uczniom warunków do atrakcyjnego spędzania czasu wolnego. 1.Obejmuje on: koła zainteresowań, koła artystyczne, koła sportowe, koła przedmiotowe realizację zajęć wyrównawczych różnego typu, organizowanie okolicznościowych imprez (festyny, dyskoteki, wernisaże, konkursy), organizowanie wycieczek i biwaków. 2. Celem programu jest również modelowanie pożądanych postaw i zachowań poprzez promowanie wybitnych osiągnięć dydaktycznych, artystycznych, sportowych dzieci i młodzieży (dyplomy, nagrody indywidualne wręczane na apelach szkolnych, wywieszanie informacji na tablicach ogłoszeń, publikacje prasowe). PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

38 3.Działania organizacyjne: 1.Wszechstronna obserwacja zespołów klasowych pod kątem odkrywania uczniów uzdolnionych, stałe monitorowanie, zbieranie informacji. 2.Organizacja kół przedmiotowych i zainteresowań. 3.Współpraca ze szkołami podstawowymi w zakresie kontynuowania zainteresowań sportowych uczniów. 4.Współpraca z Młodzieżowym Towarzystwem Sportowym w Kwidzynie oraz MTS Basket Kwidzyn. 5.Realizowanie innowacyjnego programu wychowania fizycznego – 406/23/06 – Nr w rejestrze KO z rozszerzoną liczbą godzin lekcyjnych w zakresie określonych dyscyplin kierunkowych. 6.Systematyczna i wytrwała praca na kołach przedmiotowych i zainteresowań oparta o drobiazgowy, przemyślany i długofalowy plan pracy z uczniem (przewidziany najczęściej na trzy lata). 7.Realizacja ogólnoszkolnego projektu Nauczenie uczenia się.

39 8. Stosowanie w pracy metod, form i treści stale podtrzymujących i wzmacniających pozytywne motywacje do uczenia się uczniów zdolnych: Nauczanie – uczenie się problemowe Stosowanie gier dydaktycznych Opracowywanie zadań i problemów w oparciu o dodatkową literaturę Zachęcanie do czytania fachowych czasopism Indywidualizacja tempa i treści uczenia się Coroczne organizowanie festiwalu nauki w szkole Coroczna organizacja wyjazdów dla uczniów na wystawy i festiwale nauki, pokazy i seminaria, np.: oBałtycki Festiwal Nauki oToruński Festiwal Nauki i Sztuki organizowany przez UMK oWystawy Discowery -fizyka, technika i dobra zabawa oPokazy doświadczeń prowadzonych przez pracownika Uniwersytetu Gdańskiego oWystawy plastyczne i wernisaże Upowszechnianie i przygotowywanie uczniów do bardzo wielu konkursów z różnych dziedzin na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym i szkolnym Praca metodą projektu.

40 4.Efekty dla ucznia: ma rozbudowaną potrzebę samorealizacji (bierze udział w konkursach i olimpiadach), potrafi i chce samodzielnie korzystać z dodatkowych źródeł wiedzy, umie pracować samodzielnie, posiada rozwinięte zdolności i umiejętności kreatywnego, krytycznego i niezależnego myślenia, ma prawidłowo ukształtowane poczucie własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości, nabywa umiejętność rozwiązywania problemów bez nadmiernego stresu, potrafi sprostać rywalizacji i konkurencji, przeżywa radość tworzenia i radość z odniesionego sukcesu, laureat konkursu KO uzyskuje zwolnienie z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego i ma wolny wstęp do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej, finalista konkursu KO otrzymuje 10 p. dodatkowych w procesie rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej.

41 5.Nagradzanie uczniów za osiągnięcia: Dyplomy na apelach szkolnych Nagrody książkowe Listy gratulacyjne dla rodziców Złotej Sowy Przyznawanie statuetek Złotej Sowy dla absolwentów gimnazjum za osiągnięcia w dziedzinie nauki, sportu i za sukcesy artystyczne. Umieszczanie dyplomów uczniów na tablicy szkolnej Sukcesy uczniów.

42 1. KONSULTACJE INDYWIDUALNE : dotyczące postępów, problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów naszej szkoły ( każdy nauczyciel raz w tygodniu pełni 30min. dyżur), dotyczące problematyki zdrowotnej dzieci i młodzieży. PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM

43 2. CYKLICZNE ZEBRANIA Z RODZICAMI POŁĄCZONE Z PEDAGOGIZACJĄ RODZICÓW: korekta systemu wychowawczego w rodzinie, jak rozmawiać z dziećmi na trudne tematy, jak motywować dziecko do nauki, narkomania sprawą rodziny, problemy zdrowotne a wybór zawodu, jak zapobiegać agresji, zażywaniu narkotyków, piciu alkoholu, palenia papierosów, AIDS, itp., techniki uczenia się.

44 3. KONTAKTY REPREZENTACJI RODZICÓW (RADY RODZICÓW) Z REPREZENTACJĄ RADY PEDAGOGICZNEJ (M. IN. DYREKCJĄ, ZESPOŁEM LIDERÓW, PEDAGOGIEM I PSYCHOLOGIEM SZKOLNYM): wspólne przeprowadzenie analizy sytuacji dydaktycznej, wychowawczej i poszukiwanie np. dróg poprawy wyników nauczania i zachowania uczniów, absencji na zajęciach szkolnych.

45 4. DIAGNOZOWANIE POTRZEB RODZICÓW ODNOŚNIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY (ANKIETY). 5. POMOC RODZICÓW W POZYSKIWANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH. 6. DALSZA AKTYWIZACJA RODZICÓW POPRZEZ CZĘSTSZY UDZIAŁ W ŻYCIU SZKOŁY : organizowanie lekcji otwartych, warsztatów dla rodziców, zachęcanie rodziców do udziału w imprezach szkolnych (imprezy klasowe, festyny rekreacyjne, zawody rodzinne, itp.), włączanie rodziców do tworzenia szkolnych dokumentów, podjęcie próby utworzenia Stowarzyszenia rodziców przy Gimnazjum nr 2 w celu realizacji projektów wspierających funkcję dydaktyczną i wychowawczą szkoły, w tym wspólne pozyskiwanie środków z funduszy europejskich.

46 8. UDZIAŁ I POMOC RODZICÓW W ORGANIZOWANIU WYCIECZEK I INNYCH FORM TURYSTYKI. 9. NAUKA DOMOWA. Przekazanie rodzicom standardów edukacyjnych (pełna informacja o wymaganych umiejętnościach i wiadomościach dziecka). Informowanie o przyjętym w szkole znaczeniu pracy domowej. Informacja co do sposobu pomagania uczniom w usprawnianiu ich umiejętności. Dostępność informacji o planowanych pracach domowych oraz o tym, czego aktualnie dziecko uczy się w szkole. 10. WSPÓŁDECYDOWANIE. Realizacja ustalonych uprawnień Rady Szkoły i Rady Rodziców. Uczestnictwo w pracach ZESPOŁU WYCHOWAWCZEGO. 11. ZAJĘCIA ZE SZKOLNYM PSYCHOLOGIEM W RAMACH SZKOŁY DLA RODZICÓW. 7. WSPÓŁORGANIZOWANIE PRZEZ RODZICÓW RÓŻNYCH IMPREZ SZKOLNYCH.

47 Gospodarowanie środkami finansowymi ułatwia jasno sprecyzowana polityka miasta w zakresie podziału środków finansowych i określaniu budżetu szkoły. Jak wynika z tych ustaleń, powstaje on przy zastosowaniu następującego przelicznika: x1 Bspn = 12 dnan­ ----- z3 y1 gdzie: Bspn – plan finansowy szkół d - liczba uczniów w danej szkole wg sprawozdania GUS z dnia 10 września roku poprzedzającego dany rok budżetowy a - miesięczny koszt kształcenia ucznia w danej szkole w styczniu w roku poprzedzającym dany rok budżetowy x1 - miesięczny koszt kształcenia ucznia w szkołach w styczniu w danym roku budżetowym y1 - miesięczny koszt kształcenia w szkołach w grudniu w roku poprzedzającym dany rok budżetowy z3 - współczynnik zawierający się w granicach od 1,00 do 1,08 wg decyzji Zarządu Miejskiego n - indeks określający daną szkołę. GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FINANSOWYMI

48 Bardzo pomocne w zarządzaniu środkami finansowymi jest także coroczne przedstawienie budżetu placówki w rozbiciu na różne sfery finansowania i paragrafy, tak jak przedstawia załącznik nr 1. Przy takim opracowaniu budżetu i otrzymaniu do dyspozycji jego 1/12 w każdym miesiącu można dość precyzyjnie planować wydatki. Działalność statutową szkoły wspierają dodatkowo również fundusze Rady Rodziców.

49 PLAN FINANSOWY 2007 % PLANU §3020nagr. i wydat.osób nie zal. do wyn10700 0,30 §4010płace2330890 65,81 §4040dodatkowe wyn. roczne186800 5,27 §4110ZUS419320 11,84 §4120fundusz pracy57110 1,61 §4140PEFRON2800 0,08 §4170wyn. bezosob., um. zlecenie350 0,01 §4210zakup materiałów i wyposażenia82111 2,32 §4240pomoce naukowe, książki43500 1,23 §4260zakup energii164000 4,63 §4280zakup usług zdrowotnych2400 0,07 §4300zakup usług pozostałych57700 1,63 §4350zakup usług internetowych10761 0,30 §4360opłaty - telefon komórkowy 980 0,03 §4370opłaty – telefony stacjonarne 9400 0,27 §4410podróże służ. krajowe 5000 0,14 §4430różne opłaty i składki6600 0,19 §4440fundusz socjalny128210 3,62 §4700szkolenia1500 0,04 §4740zakup materiałów do drukarek6000 0,17 §4750zakup licencji, akcesoriów komp.2000 0,06 §6060zakupy inwestycyjne13500 0,38 RAZEM3541632100,00

50

51 Opracowała: Danuta Woronowicz


Pobierz ppt "KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU GIMNAZJUM NR 2 IM. ARMII KRAJOWEJ W KWIDZYNIE W LATACH 2007 – 2012 Kwidzyn, 27 kwietnia 2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google